Hotărârea nr. 862/2009

privind aprobarea pretului de vanzare rezultat din negocierea directa a terenului identificat nr. cadastral 21047 inscris in CF 95507 Oradea, in suprafata de 26 mp situat in Oradea, str. Al. Vlahuta nr. 25, in favoarea d-lui Sallay Valeriu si sotia Sallay

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea prețului de vânzare rezultat din negocierea directă a terenului identificat nr. cadastral 21047 înscris în CF 95507 Oradea, in suprafața de 26 mp situat in Oradea, str. Al. Vlahuță nr. 25, in favoarea d-lui Sallay Valeriu si soția Sallay Olga

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 57.836 din 23.09.2009 prin care Administrația Imobiliara Oradea propune aprobarea prețului de vânzare rezultat din negocierea directă a terenului identificat nr. cadastral 21047 înscris în CF 95507 Oradea, in suprafața de 26 mp situat in Oradea, str. Al. Vlahuță nr. 25, in favoarea d-ului Sallay Valeriu si soția Sallay Olga,

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 908 din 30.11.2008 s-a dat acordul de principiu pentru vânzarea prin negociere directă a cotei de 26/418 mp teren situat în Oradea, str. Al. Vlahuță nr. 25 în favoarea d-ului Sallay Valeriu si soția Sallay Olga.

Potrivit Raportului de evaluare din data de 25.05.2009 întocmit de S.C IT BUSINESS MANAGEMENT

S.R.L. prețul terenului menționat este de 135 euro/mp fără TVA.

Conform notei de negociere nr. 57.765 din 22.09.2009 prețul de vânzare a terenului în suprafață de 26 mp, negociat între cele două părți (comisia de negociere și cumpărător) este în sumă de 3.640 euro fără TVA pentru întreaga suprafață (respectiv 140 euro/mp, fara TVA).

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2001, privind aprobarea Regulamentului de vânzare a terenurilor din domeniul privat al municipiului Oradea, modificata si completata prin Hotărârea Consiliului Local nr. 758/2005 si Hotărârea Consiliului Local nr. 448/2007.

În temeiul Legii 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin. 2 lit. c, alin. 5 lit. b și art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administrației publice locale, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e :

Art.1 Se aproba prețul de vânzare în sumă de 3.640 EURO plus TVA pentru întreaga suprafață, (respectiv 140 euro/mp, plus T.V.A), în condițiile stabilite prin Nota de negociere nr. 57.765 din 22.09.2009, pentru terenul situat în Oradea, str. Al. Vlahuță nr. 25, având nr. cadastral 21047 înscris în CF 95507 Oradea, în suprafață de 26 mp, în favoarea d-ului Sallay Valeriu si soția Sallay Olga.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează serviciilor abilitate din cadrul Administrației Imobiliare Oradea.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Instituția Prefectului județului Bihor

  • - Administrația Imobiliară Oradea

  • - Serviciul Terenuri

  • - Compartiment Achiziții Publice

  • - d-nul Sallay Valeriu si soția Sallay Olga, prin grija Administrației Imobiliare Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Mihai Manea

Oradea, 29 octombrie 2009

Nr. 862


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila