Hotărârea nr. 861/2009

privind aprobarea pretului de vanzare rezultat din negocierea directa a terenului identificat nr. cadastral 12227 inscris in CF 90201 Oradea, in suprafata de 24 mp situat in Oradea, str. Mihai Viteazul nr. 15, in favoarea lui Varva Calin-Ioan si Carp Grat

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea prețului de vânzare rezultat din negocierea directă a terenului identificat nr. cadastral 12227 înscris în CF 90201 Oradea, in suprafața de 24 mp situat in Oradea, str. Mihai Viteazul nr. 15, in favoarea lui Vârva Călin-Ioan si Carp Grațiana

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 57.833 din 23.09.2009 prin care Administrația Imobiliara Oradea propune aprobarea prețului de vânzare rezultat din negocierea directă a terenului identificat nr. cadastral 12227 înscris în CF 90201 Oradea, in suprafața de 24 mp situat in Oradea, str. Mihai Viteazul nr. 15, in favoarea lui Vârva Călin-Ioan si Carp Grațiana,

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 900 din 29.11.2008 s-a dat acordul de principiu pentru vânzarea prin negociere directă a cotei de 24/202 mp teren din nr. Cadastral 12227, situat in Oradea str. Mihai Viteazul nr. 15, in favoarea lui Vârva Călin-Ioan si Carp Grațiana.

Potrivit Raportului de evaluare din data de 17.08.2009 întocmit de S.C IT BUSINESS MANAGEMENT

S.R.L. prețul terenului menționat este de 135 euro/mp fără TVA.

Conform notei de negociere nr. 57.764 din 22.09.2009 prețul de vânzare a terenului în suprafață de 24 mp, negociat între cele două părți (comisia de negociere și cumpărător) este în sumă de 4.032 euro fara TVA pentru întreaga suprafață (respectiv 168 euro/mp, fara TVA).

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2001, privind aprobarea Regulamentului de vânzare a terenurilor din domeniul privat al municipiului Oradea, modificata si completata prin Hotărârea Consiliului Local nr. 758/2005 si Hotărârea Consiliului Local nr. 448/2007.

În temeiul Legii 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin. 2 lit. c, alin. 5 lit. b și art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e :

Art.1 Se aprobă prețul de vânzare în sumă de 4.032 EURO plus TVA pentru întreaga suprafață, (respectiv 168 euro/mp, plus T.V.A), în condițiile stabilite prin Nota de negociere nr. 57.764 din 22.09.2009, pentru terenul situat în Oradea, str. Mihai Viteazul nr. 15, având nr. cadastral 12227 înscris în CF 90201 Oradea, în suprafață de 24 mp, în favoarea lui Vârva Călin-Ioan si Carp Grațiana.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea. Art.3 Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Instituția Prefectului județului Bihor

  • - Administrația Imobiliara Oradea

  • - Serviciul Terenuri

  • - Compartiment Achiziții Publice

  • - D-nul Vârva Călin-Ioan, prin grija Administrației Imobiliare Oradea

  • - D-na Carp Grațiana, prin grija Administrației Imobiliare Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Mihai Manea

Oradea, 29 octombrie 2009

Nr. 861


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila