Hotărârea nr. 860/2009

privind aprobarea pretului de vanzare rezultat din negocierea directa a terenului identificat nr. topo 5095/1 inscris in CF 75482 Oradea, in suprafata de 3,3 mp situat in Oradea, str. Luminitei, in favoarea d-nului Stet Gheorghe Codrin

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea prețului de vânzare rezultat din negocierea directă a terenului identificat nr. topo 5095/1 înscris în CF 75482 Oradea, in suprafața de 3,3 mp situat in Oradea, str. Luminiței, in favoarea d-nului Șteț

Gheorghe Codrin

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 59.317/15.10.2009 prin care Administrația Imobiliara Oradea propune aprobarea prețului de vânzare rezultat din negocierea directă a terenului identificat nr. topo 5095/1 înscris în CF 75482 Oradea, in suprafața de 3,3 mp situat in Oradea, str. Luminiței, in favoarea d-nului Șteț Gheorghe Codrin.

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 232 din 30.03.2009 s-a aprobat Planul de amplasament și delimitare a imobilului din Oradea str. Luminiței cu suprafața de 3,3 mp, constituit din nr. topo 5095/1 înscris în CF 75482 Oradea și s-a dat acordul de principiu pentru vânzarea prin negociere directă a suprafeței de 3,3 mp teren situat în Oradea str. Luminiței in favoarea d-lui Șteț Gheorghe Codrin.

Potrivit Raportului de evaluare din data de 30.06.2009 întocmit de S.C IT BUSINESS MANAGEMENT S.R.L. prețul terenului menționat este de 56 euro/mp plus TVA.

Conform notei de negociere nr. 58.839 din 06.10.2009 prețul de vânzare a terenului în suprafață de 3,3 mp, negociat între cele două părți (comisia de negociere și cumpărător) este în sumă de 330 euro plus TVA pentru întreaga suprafață (respectiv 100 euro/mp, plus TVA).

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2001, privind aprobarea Regulamentului de vânzare a terenurilor din domeniul privat al municipiului Oradea, modificata si completata prin Hotărârea Consiliului Local nr. 758/2005 și Hotărârea Consiliului Local nr. 448/2007.

Văzând proiectul de hotărâre și avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin. 2 lit. b, c, alin. 4 lit.a, alin. 5 lit. b și art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e :

Art.1 Se aprobă prețul de vânzare în sumă de 330 EURO plus TVA pentru întreaga suprafață, (respectiv 100 euro/mp, plus T.V.A), în condițiile stabilite prin Nota de negociere nr. 58.839 din 06.10.2009, pentru terenul situat în Oradea, str. Luminiței, având nr. topo 5095/1 înscris în CF 75482 Oradea, în suprafață de 3,3 mp, în favoarea domnului Șteț Gheorghe Codrin.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează serviciile abilitate din cadrul Administrației Imobiliare Oradea.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Instituția Prefectului județului Bihor

 • - Administrația Imobiliara Oradea;

 • - Serviciul Terenuri;

 • - Compartiment Achiziții Publice;

 • - d-nul Șteț Gheorghe Codrin, prin grija Administrației Imobiliare Oradea

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Manea Mihai


  CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 29 octombrie 2009

Nr.860

Hotărârea fost adoptată cu unanimitate de voturi “pentru”