Hotărârea nr. 86/2009

privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat intre Administraþia Sociala Comunitara Oradea si Colegiul Tehnic Transilvana - Oradea privind acordarea serviciilor de asigurare a hranei persoanelor aflate in situaþii economico-sociale sau medicale deo

ROMANIA

JUDETUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat intre Administrația Sociala Comunitara Oradea si Colegiul Tehnic Transilvana - Oradea privind acordarea serviciilor de asigurare a hranei persoanelor aflate in situații economico-sociale sau medicale deosebite din municipiul Oradea.

Analizând Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 207670 din data de 27.01.2009 prin care Administrația Sociala Comunitara Oradea, propune aprobarea acordului de parteneriat încheiat intre Administrația Sociala Comunitara Oradea si Colegiul Tehnic Transilvana - Oradea privind acordarea serviciilor de asigurare a hranei persoanelor aflate in situații economico-sociale sau medicale deosebite din municipiul Oradea.

Consiliul Local al Municipiului Oradea, prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr.10/2009 si-a dat acordul de principiu in vederea externalizării serviciilor de asigurare a hranei persoanelor aflate in situații economico-sociale sau medicale deosebite din municipiul Oradea, prin încheierea unui parteneriat cu o instituție publica de învățământ care acorda servicii de asigurare a hranei.

In conformitate cu prevederile art.20 lit.h din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice

locale;


Ținând seama de prevederile art.33, alin.1, lit..d din Legea nr.47/2006 privind sistemul național de asistenta sociala,

În baza dispozițiilor art. 36 alin.2 lit.(d) și lit.(e) alin. 6 lit. (a), pct.2, alin.7, lit(a); art. 45 alin.2, lit (f) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t a r a s t e:

Art.1. Se aprobă acordul de parteneriat încheiat între Administrația Socială Comunitară Oradea si Colegiul Tehnic Transilvana - Oradea, privind acordarea serviciilor de asigurare a hranei persoanelor aflate în situații economico-sociale sau medicale deosebite din municipiul Oradea, prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art.2. Cu ducere la îndeplinire se încredințează Administrația Socială Comunitară Oradea

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • ■    Colegiul Tehnic Transilvana - Oradea

 • ■    Administrația Socială Comunitară Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Delorean Ion Iulius

Oradea, 29 ianuarie 2009

Nr.86


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Ionel Vila

Consiliul Local al Municipiului Oradea

Administrația Sociala Comunitara Oradea

J

Nr. _________ din ________________

Colegiul Tehnic Transilvania Oradea

Nr.____________din __________

ACORD DE PARTENERIAT

Încheiat intre:

 • 1. Administrația Sociala Comunitara Oradea, cu sediul in jud. Bihor, loc. Oradea, str. Primăriei, nr. 42, cod fiscal 14371033, tel: 0259-441677, fax: 0259-441678, cod poștal 410209, reprezentată legal prin d-na Adina Madar, in calitate de director executiv;

si

 • 2. Colegiul Tehnic Transilvania Oradea, cu sediul in jud. Bihor, loc. Oradea, str. Cazaban, nr. 48, cod fiscal 4348793, tel/fax: 0259-453220, cod postal: 410282, reprezentata legal prin d-na Maria Ruge, in calitate de director

 • I. OBIECTUL ACORDULUI DE PARTENERIAT il constituie acordarea serviciilor de asigurare a hranei persoanelor aflate in situații economico-sociale sau medicale deosebite din municipiul Oradea.

 • I. 1. Definiții:

 • 1. servicii de asigurare a hranei - pregătirea și servirea mesei de pranz, zilnic, pentru o persoana,

 • 2. servirea/distribuirea hranei - hrana pentru masa de panz, servita o data pe zi, prin punctele de servire organizate în acest scop. Hrana pentru zilele de sambata si duminica va fi hrana rece si va fi distribuita vinerea.

 • 3. forța majoră - un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinii acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii parteneriatului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea obligatiileor asumate in prezentul parteneriat;

 • 4. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile

I.2 Costurile serviciului social

Costul serviciilor de asigurare a hranei : 7,5lei/beneficiar/zi, respective 6 lei reprezentand alocatia de hrana si 1,5 lei cheltuieli

I. 3.Modalități de plată:

 • a.  Plata se va face de către ASCO bilunar in baza facturilor emise de către Colegiul Tehnic Transilvania Oradea si a listelor de meniu saptamanale

 • b.  Termenul de plata de la emiterea facturii este de 5 zile lucratoare de la emiterea facturii

II. Durata contractului

II.1. Durata prezentului parteneriat este de la data de 01.02.2009 până la data de 31.12.2009 și poate fi prelungit cu acordul partilor, prin act adițional.

III. Drepturi si obligații:

1. Drepturile Administratiei Sociale Comunitare Oradea:

 • a. de a solicita in scris Colegiului Tehnic Transilvania Oradea, rapoarte cu privire la acordarea serviciilor sociale care fac obiectul prezentului parteneriat;

 • b.  de a monitoriza acordarea serviciilor sociale în conformitate cu cerințele prezentului parteneriat;

 • c.  de a verifica calitatea si cantitatea hranei

 • d.  de a verifica conditiile de pregătirea și servire a hranei

 • e.  de a solicita partenerului actele doveditoare care certifica capacitatea acestuia de a furniza serviciile care fac obiectul prezentului contract

 • 2. Obligaț iile Administratiei Sociale Comunitare Oradea :

 • a.  să verifice modul de acordare a serviciilor, pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile legale

 • b.  sa elibereze beneficiarilor serviciului de asigurare a hranei, cartelele de masa necesare pentru ridicarea mesei de pranz pentru luna urmatoare, in perioada 25 - 30 ale lunii in curs,

 • c.  sa furnizeze Colegiului Tehnic Transilvania Oradea in perioada 25 - 30 ale lunii anterioarea acordarii serviciului, tabelul nominal cu beneficiarii dreptului la serviciile de asigurare a hranei pentru luna urmatoare.

 • d.  sa realizeze bilunar plata facturilor emise de catre Colegiul Tehnic Transilvania Oradea pentru acordarea serviciilor in conditiile si termenii stabiliti la pct. 1.3.

 • e.  sa verifice calitatea si cantitatea hranei acordata

 • f.   sa verifice conditiile de pregatire si servire /distribuire a hranei

 • g.  sa monitorizeze acordarea serviciilor de asigurare a hranei

 • h.  să asigure Colegiul Tehnic Transilvania Oradea îndrumare metodologică cu privire la domeniul serviciului social de asigurare a hranei;

 • i.   să informeze Colegiul Tehnic Transilvania Oradea cu privire la modificările legislative privind serviciile acordate, apărute în timpul derulării prezentului parteneriat ;

 • 2. Drepturile Colegiului Tehnic Transilvania Oradea:

 • a.  de a primi de la ASCO lunar tabelul nominal cu beneficiarii dreptului la serviciile de asigurare a hranei;

 • b.  de a primi din partea Administratiei Sociale Comunitare Oradea indrumare metodologica

 • c.  de a beneficia de plata serviciului acordat in conditiile si termenul stabilit la pct. I.3.

 • d.  de a utiliza datele nenominalizate obtinute de la Administratia Sociala Comunitara Oradea, in vederea realizarii rapoartelor de activitate.

 • 3. Obligatiile Colegiului Tehnic Transilvania Oradea:

 • a.  sa acorde serviciul de asigurare a hranei, respectand standardele de calitate si cerintele prevederilor legale, pe baza cartelelor de masa prezentate de beneficiar

 • b.  sa aiba toate autorizatiile si certificarile necesare prepararii si servirii/distribuirii hranei pentru beneficiarii dreptului

 • c.  sa transmita bilunar facturile pentru serviciul acordat, insotite de listele de meniu saptamanale, Administratiei Sociale Comunitare Oradea pentru a putea fi efectuata plata seviciului in conditiile prevazute la pct. I.3.

 • d. sa permita accesul reprezentantului Administratiei Sociale Comunitare Oradea, in spatiul in care se efectueaza prepararea si servirea/distribuirea hranei, pentru a putea verifica indeplinirea conditiilor privind spatiul, cantitatea si calitatea hranei

 • e. sa intocmeasca si sa puna la dispozitia ASCO, rapoarte privind acordarea serviciului de asigurare a hranei

 • f. sa respecte, conform legii, confidentialitatea datelor si informatiilor obtinute de la Administratia Sociala Comunitara Oradea si sa asigure securizarea acestor date

 • g. sa comunice Administratiei Sociale Comunitare Oradea, orice situatie care intervine in acordarea serviciului care face obiectul prezentului parteneriat si pe care nu poate sa o solutioneze,

 • h. sa comunice Administratiei Sociale Comunitare Oradea, orice situatie care impiedica sau poate impiedica furnizarea serviciilor care fac obiectul prezentului parteneriat

IV. încetarea parteneriatului - prezentul parteneriat incetează in următoarele situatii:

 • a.  la implinirea termenului pentru care a fost incheiat, in cazul in care nu se recurge la prelungirea lui

 • b.  in situatia in care una dintre parti nu-si respecta obligatiile asumate in acordul de parteneriat

 • c.  acordul părților privind încetarea parteneriatului;

 • d.  retragerea sau anularea de către organele de drept a autorizațiilor, expirarea valabilității acestora ori limitarea domeniului de activitate pentru care Colegiul Tehnic Transilvania Oradea a fost autorizat, în situația în care această limitare afectează acordarea serviciului de cantina de ajutor social;

 • e.  forța majoră, dacă este invocată.

V. Soluționarea litigiilor - litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea și încetarea ori alte pretenții decurgând din prezentul parteneriat vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluționare pe cale amiabilă

Prezentul acord de parteneriat a fost încheiat în exemplare, câte unul pentru fiecare partener

Administratia Sociala Comunitara Oradea Colegiul Tehnic Transilvania Oradea Director executiv                                      Director

ADINA MADAR

MARIA RUGE


Consilier Juridic

ANDREI BORBELY


Contabil Sef

ADRIANA BERCEA