Hotărârea nr. 859/2009

privind aprobarea organigramei, a statului de functii pentru functiile contractuale si a numarului de personal contractual din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Oradea, incepand cu data de 01.11.2009

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea organigramei, a statului de funcții pentru funcțiile contractuale și a numărului de personal contractual din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Oradea, începând cu data de 01.11.2009

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 116.045 din 22.10.2009 prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea organigramei, a statului de funcții pentru funcțiile contractuale și a numărului de personal contractual din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Oradea, începând cu data de 01.11.2009;

Având în vedere:

 • -   art. 66, alin.(1), lit. b) din Legea nr.215 din 23.04.2001 a administrației publice locale, (republicată și actualizată), modificat de pct. 1 al art. X din O.U.G. nr. 105 din 6 octombrie 2009 privind unele măsuri în domeniul funcției publice, precum și pentru întărirea capacității manageriale la nivelul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale din unitățile administrativ-teritoriale și ale altor servicii publice, precum și pentru reglementarea unor măsuri privind cabinetul demnitarului din administrația publică centrală și locală, cancelaria prefectului și cabinetul alesului local, conform căruia, cabinetul primarului, la municipiile reședință de județ, poate fi format din: maximum 4 persoane.

 • -  necesitatea reducerii unui post din structura actuală a Cabinetului Primarului municipiului Oradea.

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate,

În baza prevederilor art.36 alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.b) si art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă organigrama, statul de funcții pentru funcțiile contractuale și numărul de personal contractual din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Oradea , conform anexelor nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Dispozițiile prezentei hotărâri se aplică cu începere de la 01.11.2009.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Resurse Umane, Salarizare și SSM.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -   Instituția Prefectului județului Bihor

 • -  Biroul Resurse Umane, Salarizare și SSM

 • -   Cabinetul Primarului municipiului Oradea

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Manea Mihai


  Oradea, 29 octombrie 2009

  Nr.859


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”.

MUNICIPIUL ORADEA ANEXA 1
APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUIVALABIL LA 01.11.2009
Legendă: Personal contractualDemnitari3
Aparat propriu
TC
32234287
din care funcţii publice
PRIMAR26732235
SECRETARVICEPRIMARVICEPRIMAR
DIRECŢIADIRECŢIAECONOMICĂDIRECŢIA ARHITECT ŞEFDIRECŢIA MANAGEMENT
JURIDICĂTEHNICĂPROIECTE CU FINANTARE
1111 INTERNATIONALA1
DIR EX.ADJ.DIR EXEC ADJ.DIR EXEC ADJ.DIR EXEC ADJ.DIR EXEC ADJDIR EXEC ADJ.
111111
SERVICIUL JURIDIC-CONTENCIOSSERVICIUL ADMINSTR.PUBLICĂ LOCALĂSERV MONITOR CHELT ADMINISTRATIVESERV BUGET - ORDONANTARISERVICIUL CONTAB PUBLICĂ SIŢ FINANCIARESERV. EVID.PATR. DELEGĂRI GESTIUNESERV INSPECŢIE FISCALASERV ÎNCASĂRI - COMPENSĂRISERV IMPUNERE PERS FIZICESERVICIUL EXECUTARE SILITĂ "SERV.CONTR.SERVICII PUBLICE, SP. VERZI"SERVICIUL LISSERVICIUL AUTORIZĂRISERV DEZVOLTARE INFRASTRUCTURASERVICIUL INFORMATICĂ SERV REL CU PUBLICUL(GHIŞEU UNIC)
543785712101559512
111111111111119
11
BIROUL IMPUNERE PERS JURIDICEBIR.CONTR.AMEN.DRUM.PUBL.SI SIG.CIRC. BIROUL MANAGEMENT SPITALE"BIROU TURISM, CULTURA, REGEN URBANĂ"BIROUL ADMIN.INFRASTR.IT SI BD "BIR.RESURSE UMANE, SALARIZARE SI SSM"
663365
112111
1
COMP. ELABORARE ŞI MONIT ACTE CLCOMP FOND FUNCIARCOMP ASISTENŢĂ JURIDICĂCOMP LICITAŢII AVIZ. ŞI MONIT.CONTR.COMP ÎNDR CONTR ASOC DE PROPRIETARICOMPARTIMENT AGRICOL COMP AUTORITATE TUTELARĂCOMP DESERVIRE"COMP PPP, DAT PUBLICĂ, RATING DE MUN"COMP INSPECŢIE FISCALĂ PERS FIZICE"COMP CONTESTAŢII, FALIMENTE"COMP GESTIONARE DATE - ARHIVĂCOMP.EFICIENTA ENERGETICACOMP INVESTIŢII SI AVIZARE LUCRARICOMP ACHIZIŢII PUBLICECOMP.CONTR.ŞI REG.TRANSP.PUBL.LOC.COMP.CONTROL SERVICII PUBLICECOMP.SPATII VERZICOMP PROT MEDIULUICOMP.GESTIONARE DATECOMPARTIMENT AVIZĂRI COMPARTIMENT AUTORIZARI RETELECOMP GESTIONARE DATECOMP FINALIZĂRI ÎN CONSTRUCŢIICOMP. DISCIPLINĂ ÎN CONSTRUCŢIICOMPARTIMENT AUTORIZARI PUBLICITATEBIROUL ASISTENŢĂ TEHNICĂ PROGRAMECOMP RELAŢII INTERNAŢIONALECOMP PROGRAM. GEST APLIC.INFORMCOMP CENTRALIZARE BAZE DE DATECOMPARTIMENT DE PRESACOMP AUDIT PUBLIC INTERN COMP. PROTECTIE CIVILĂ SI PSI CABINETUL PRIMARULUI
533446430234134451132241364121623314
24
Direcţia Juridică:Direcţia Economică:Direcţia Tehnică:Biroul Manag.Spitale:Arhitect Şef:Directia Manag.Proiecte:
TCETCETCETCETCETCETCE
424381281211545540615374331831545441
din care funcţii publice:din care funcţii publice:din care funcţii publice:din care funcţii publice:din care funcţii publice:din care funcţii publice:din care funcţii publice:
42438941282455403123743361539435
"Oradea, 29 oct. 2009"
--------------------------------------------------------------------------------
ANEXA 2
STAT DE FUNCŢII
şi număr de personal contractual al aparatului de specialitate al Primarului
la data de 01.11.2009
" Funcţii cu contract individual de muncă - Legea nr.154/1998, actualizată; O.G.nr.10/2008"
Nr.crt.FuncţiaStudiiTreaptaNr.posturiConducereExecuţie
1 Consilier (şef serviciu)SIA11
2 Consilier (şef birou)SIA11
3 Consilier SIA9
4 Consilier SI3
5 Inspector de specialitateSII4
6 Inspector de specialitateSIII4
7 MagazinerI1
8" Ingrijitor, portar"I22
9 ArhivarI3
10 CurierI1
11 Şofer3
12 MuncitorI1
13 MuncitorII2
Total funcţii cu contract individual de muncă55253
"Oradea, 29 oct. 2009 "