Hotărârea nr. 858/2009

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai Studiului de Fezabilitate pentru proiectul de investitii ”Sistem Informatic Integrat la nivelul Zonei Metropolitane Oradea pentru oferirea de servicii relational-comunitare cetatenilor si institutiilor”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai Studiului de Fezabilitate

pentru proiectul de investiții ”Sistem Informatic Integrat la nivelul Zonei Metropolitane Oradea pentru oferirea de servicii relațional-comunitare cetățenilor si instituțiilor”, precum si participarea Municipiului Oradea în calitate de aplicant al acestui proiect in cadrul Programului Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice, Axa prioritară 3 - Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru sectoarele privat și public

Analizând raportul de specialitate nr. 116775 din 22.10.2009 întocmit de către Direcția Economică și Serviciul Informatică, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai Studiului de Fezabilitate pentru proiectul de investiții ”Sistem Informatic Integrat la nivelul Zonei Metropolitane Oradea pentru oferirea de servicii relațional-comunitare cetățenilor si instituțiilor”, precum si participarea Municipiului Oradea in calitate de aplicant al acestui proiect in cadrul Programului Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice, Axa prioritară 3 - Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru sectoarele privat și public,

În conformitate cu prevederile portofoliului de aplicații prevăzute pentru perioada 2007-2013 la nivelul unităților administrativ-teritoriale membre ale asociației "Zona Metropolitană Oradea", în cadrul proiectelor privind dezvoltarea serviciilor electronice ale administrației publice locale s-a aprobat realizarea unui “Sistem Informatic Integrat la nivelul Zonei Metropolitane Oradea pentru oferirea de servicii relațional-comunitare cetățenilor si instituțiilor’.

Sistem Informatic Integrat la nivelul Zonei Metropolitane Oradea pentru oferirea de servicii relațional-comunitare cetățenilor si instituțiilor”, așa cum a fost aceasta preconizat, trebuie să satisfacă cerințele de a conecta interactiv toate instituțiile cu caracter public din Zona Metropolitană Oradea, precum și să ofere platforma informațională de acces a cetățenilor la toate categoriile de servicii publice din teritoriul de referință.

Hotărârea Consiliului Local nr. 1001 din 20.12.2007 aprobă procedura de achiziție a serviciului de consultanță pentru întocmirea Studiului de Fezabilitate, a Caietului de Sarcini și a Elaborării, depunerii și obținerii finanțării pentru acest proiect.

În considerarea legislației cu privire la:

 • -  Planul de Național de Dezvoltare a României;

 • -   Cadrul Național Strategic de Referință 2007-2013;

 • -  Programele Operaționale Sectoriale;

 • -  Planul de Dezvoltare a Regiunii Nord-Vest.

Văzând Hotărârea Adunării Generale a Zonei Metropolitane Oradea nr. 2/2006 prin care s-a aprobat Cadrul Strategic de Dezvoltare Durabilă a Zonei Metropolitane Oradea 2007-2026,

În baza art. 36 alin. 2, lit. a), b) si e), art.4 lit.a, alin.7 lit.c și art. 45 alin. 2 lit.a și f din Legea nr. 215/2001, actualizată, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai investiției prevăzute de Studiul de Fezabilitate pentru proiectul Sistem Informatic Integrat la nivelul Zonei Metropolitane Oradea pentru oferirea de servicii relațional-comunitare cetățenilor si instituțiilor’, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă participarea Municipiului Oradea în calitate de aplicant pentru proiectul “Sistem Informatic Integrat la nivelul Zonei Metropolitane Oradea pentru oferirea de servicii relațional-comunitare cetățenilor si instituțiilor” din cadrul Programului Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice, Axa prioritară 3 -Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru sectoarele privat și public, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă cofinanțarea proiectului, conform anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre - Bugetul proiectului, după cum urmează :

Contribuția solicitantului, respectiv 2 % din valoarea proiectului: 85,988.420 Ron

Valoarea totală a bugetului proiectului : 5,214,458.17 Ron.

Aprobarea suportării cheltuielilor neeligibile aferente:

 • - cheltuieli legate de TVA (care se va recupera ulterior de către aplicant de la bugetul de stat) in valoare de 816,890.08 Ron,

 • - servicii întreținere si abonament internet anii 2 si 3 , in valoare de 98,146.63 Ron

- alte cheltuieli neeligibile neprevăzute.

 • - alte cheltuieli necesare pentru implementarea proiectului până la decontarea acestora conform graficului de rambursare al proiectului.

Art.4 Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Economică și Serviciul Informatică din cadrul Primăriei Municipiului Oradea.

Art.5. Prezenta se comunică cu:

 • •   Instituția Prefectului - Județul Bihor

 • •  Primarul Municipiului Oradea

 • •  Direcția Economică

 • •  Serviciul Informatica

 • •  Partener : Asociația Zona Metropolitană Oradea

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Manea Mihai


  CONTRASEMNEAZĂ

  SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 29 octombrie 2009

Nr.858

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru