Hotărârea nr. 857/2009

privind aprobarea rectificarii bugetului Municipiului Oradea pe anul 2009

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2009

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 117459 din 23.10.2009 prin care Direcția Economică propune aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2009.

văzând Hotărârea Consiliului Local nr. 289/09.04.2009 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri si cheltuieli al Municipiului Oradea pe anul 2009,

In conformitate cu prevederile art. 19 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate,

În baza art. 36 alin.2 lit.b, lit. d, alin.4 lit.a și ale art. 45 alin. 2 lit.a din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2009, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre și a anexei nr.3 -privind detalierea veniturilor și cheltuielilor pe aliniate la unitățile de învățământ.

Art.3. Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2009 aferentă Administrației Imobiliare Oradea, conform anexelor nr.4 și 5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă cotizația CS FC Bihor Oradea pentru anul 2009 la nivelul sumei de 2.659.730 lei.

Art.5. Se aprobă alocarea sumei de 1.000 lei Asociației Studenților și Elevilor Basarabeni din Oradea, pentru evenimentul de comemorarea a soților Ion și Doina Aldea -Teodorovici

Art.6. Se aprobă alocarea sumei de 6.000 lei Bisericii cu Lună pentru evenimentul desfășurat de Parohia Oradea Centrală-Biserica cu Lună prilejuite de împlinirea a 225 de ani de existență a acesteia.

Art.7. Se aprobă alocarea sumei de 2.000 lei Parohiei Unitariene Oradea - Biharia pentru festivitatea comemorativă a Disputei dintre trinitarieni și radicalii protestantismului, organizat la sfârșitul lunii octombrie.

Art.8. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică.

Art.9. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -  Direcția Economică

 • -   Direcția Tehnică

 • -  Administrația Imobiliară Oradea

 • -   Clubul Sportiv FC Bihor, prin grija Direcției Economice

 • -   Direcția de Dezvoltare

 • -  Administrația Socială Comunitară Oradea

 • -  Clubul Sportiv Municipal

 • -  Casa de Cultură a Municipiului

 • -   Instituția Prefectului Bihor

 • -   Se publică în Monitorul Oficial al Județului Bihor și se afișează pe site-ul municipiului Oradea www.oradea.ro

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Manea Mihai


  CONTRASEMNEAZĂ

  SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 29 octombrie 2009

Nr.857

Hotărârea fost adoptată cu unanimitate de voturi “pentru

MUNICIPIUL ORADEAAnexa nr.1
Rectificare buget local pe anul 2009
mii lei
Nr.Explicatie / obiectivPlanAprobatDiferente
crt.
IVENITURI"11,083.00""11,572.00"489.00
Venituri din concesiuni si inchirieri-cod 30.02.05"7,937.00""8,018.00"81.00
"Alte amenzi, penalitati si confiscari - cod 35.02.50"500.00542.0042.00
Instrumentul european de vecinatate si parteneriat-cod 45.02.08"2,646.00""3,012.00"366.00
IICHELTUIELI"14,534.55""15,023.55"489.00
ACheltuieli curente "14,388.05""14,518.05"130.00
1Cap.51.02.01.03 - Autoritati executive "2,437.10""2,455.10"18.00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare "2,217.10""2,245.10"28.00
Reparatii curente220.00210.00-10.00
2Cap.65.02.03.01 -Invatamant prescolar 120.54120.540.00
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare PMO78.0073.20-4.80
Materiale pentru curatenie-Gradinita nr.190.562.361.80
Materiale pentru curatenie-Gradinita nr.351.132.131.00
Materiale pentru curatenie-Gradinita nr.430.901.901.00
Materiale pentru curatenie-Gradinita nr.560.951.951.00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (PMO)39.0019.00-20.00
Alte active fixe (Gradinita nr.46)0.0020.0020.00
3Cap.65.02.04.01 -Invatamant secundar inferior109.00107.00-2.00
65.02.04.01. PMO - alte obiecte de inventar101.0019.00-82.00
65.02.04.01 Sc Gen. nr.16 - alte obiecte de inventar8.0018.0010.00
Alte active fixe (Sc.Gen.nr.16)0.0070.0070.00
4Cap.65.02.04.02 - Invatamant secundar superior 67.8610.86-57.00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare PMO62.003.80-58.20
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Liceul Ortodox5.867.061.20
5Cap.66.02.08 - Servicii de sanatate publica ASCO"2,100.00""2,100.00"0.00
Cheltuieli de personal"2,100.00""1,900.00"-200.00
Bunuri si servicii0.00200.00200.00
6Cap. 67.02 05.01.Sport"7,622.73""7,795.73"173.00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii (FC BIHOR)"2,536.73""2,659.73"123.00
Transferuri (CSM)"5,086.00""5,136.00"50.00
7Cap. 67.02 06.Culte religioase"1,159.50""1,167.50"8.00
Alte cheltuieli -Biserica cu Luna (6 mii lei)+Parohia Unitariana (2 mii lei)"1,159.50""1,167.50"8.00
8Cap. 67.02 50 Alte programe culturale351.32352.321.00
Alte transferuri curente interne-Asociatia Studentilor si Elevilor Basarabeni351.32352.321.00
9Cap. 68.02 06 Asistenta sociala pentru familie si copii420.00409.00-11.00
Bunuri si servicii (Centrul de zi)420.00409.00-11.00
BCheltuieli de capital146.50505.50359.00
1"Cap. 67.02 05.03.Intretinere gradini publice, parcuri,zone verzi, baze sportive si agrement"60.0075.5015.50
PUZ Strand Municipal si Statiunea Turistica Oradea 60.0075.5015.50
2Cap. 68.02 06 Asistenta sociala pentru familie si copii0.0011.0011.00
"""Sistem de alarmă şi supraveghere video"" ( Centru de zi)"0.0011.0011.00
3Cap.68.02.50 -Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei68.5053.00-15.50
Reabilitare şi modernizare Asociaţia DOWN68.5053.00-15.50
4"Cap. 70.02.50 - Alte cheltuieli in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale"18.000.00-18.00
"""Integrated Urban Development of Vital Historic Towns as Regional Centres in South East Europe (ViTo)"""18.000.00-18.00
5Cap. 80.02.01.10 - Program de dezvoltare regionala si sociala0.00366.00366.00
"Patrimoniul digital transfrontalier si prezentarea istoriei comune, organizarea sesiunilor stiintifice, realizarea publicatiilor-aliniat 56.08.01"0.00366.00366.00
"Oradea, 29.10.2009"
--------------------------------------------------------------------------------
Municipiul OradeaAnexa nr.2
Rectificare bugetul veniturilor si cheltuielilor al
institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2009
Nr.Explicatie / obiectivPlanAprobatDiferente
crt.
IVENITURI"5,254.20""5,376.72"122.52
1Subventii pentru institutii publice CSM -cod 43.10.09"5,086.00""5,136.00"50.00
2Donatii si sponsorizari DEP- cod.37.10.0123.0034.0011.00
3Venituri din concesiuni si inchirieri-Liceul Greco Catolic2.006.624.62
4Alte venituri din prestari servicii si alte activitati-Liceul Reformat1.202.601.40
5Venituri din concesiuni si inchirieri -Liceul Partenie Cosma20.0027.007.00
6"Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale si artistice-Casa de Cultura a Mun."122.00150.5028.50
7Donatii si sponsorizari -Casa de Cultura a Municipiului0.0020.0020.00
IICHELTUIELI"7,116.00""7,238.52"122.52
Cap. 65.10.04.020.0013.0213.02
1Liceul Greco Catolic- titlul 100.004.624.62
2Liceul Reformat- titlul 100.001.401.40
3Liceul Partenie Cosma-titlul 100.007.007.00
Cap.67.10.05.01 Sport CSM"6,450.00""6,500.00"50.00
1Materiale si prestari de servicii cu caracter functional "5,958.50""5,988.50"30.00
2Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare491.50511.5020.00
Cap.67.10.05.01 Sport Casa de Cultura a Municipiului643.00691.5048.50
1Reparatii curente15.0043.5028.50
2Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare-programe culturale628.00648.0020.00
Cap.54.10.10 Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor23.0034.0011.00
3Alte cheltuieli cu bunuri si servicii DEP23.0034.0011.00
"Oradea, 29.10.2009"
--------------------------------------------------------------------------------
Municipiul OradeaAnexa nr.3
Suplimentare buget invatamant autofinantate 65.10
mii lei
ExplicatiiCodbuget aprobatbuget propusdiferenta
Total venituri 23.20 36.22 13.02
Ttotal cheltuieli - 13.02 13.02
Liceul Greco Catolic Cap. 65.10.11.03
"Venituri, din care:" 2.00 6.62 4.62
Venituri din concesiuni si inchirieriart.30.10.05 2.00 6.62 4.62
"Cheltuieli, din care:"titlul 10 - 4.62 4.62
Salarii de bazaart.10.01.01 - 3.00 3.00
Spor vechimeart.10.01.04 - 0.60 0.60
Contributii de asigurari sociale de stat art.10.03.01 - 0.75 0.75
Contributii de asigurari somaj art.10.03.02 - 0.03 0.03
Contributii de asigurari sociale de sanatate art.10.03.03 - 0.18 0.18
Contributii de asigurari pentru acidente de munca si boli profesionale art.10.03.04 - 0.03 0.03
Contributii pentru concedii si indemnizatiiart.10.03.06 - 0.03 0.03
Liceul Reformat Cap. 65.10.04.02
Venituri din care: 1.20 2.60 1.40
Alte venituri din prestari servicii si alte activitatiart.33.10.50 1.20 2.60 1.40
"Cheltuieli, din care:"titlul 10 - 1.40 1.40
Salarii de bazaart.10.01.01 - 0.50 0.50
Contributii de asigurari sociale de stat art.10.03.01 - 0.30 0.30
Contributii de asigurari somaj art.10.03.02 - 0.10 0.10
Contributii de asigurari sociale de sanatate art.10.03.03 - 0.30 0.30
Contributii de asigurari pentru acidente de munca si boli profesionale art.10.03.04 - 0.10 0.10
Contributii pentru concedii si indemnizatiiart.10.03.06 - 0.10 0.10
Colegiul Economic P.Cosma Cap.65.10.04.02
Venituri din care: 20.00 27.00 7.00
Venituri din inchirieriart.30.10.05 20.00 27.00 7.00
"Cheltuieli, din care:"titlul 10 - 7.00 7.00
Ore suplimentareart.10.01.07 - 5.50 5.50
Contributii de asigurari sociale de stat art.10.03.01 - 1.05 1.05
Contributii de asigurari somaj art.10.03.02 - 0.05 0.05
Contributii de asigurari sociale de sanatate art.10.03.03 - 0.30 0.30
Contributii de asigurari pentru acidente de munca si boli profesionale art.10.03.04 - 0.05 0.05
Contributii pentru concedii si indemnizatiiart.10.03.06 - 0.05 0.05
"Oradea, 29.10.2009"
--------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPIUL ORADEAAnexa nr.4
Rectificare buget local pe anul 2009 aferente Administratiei Imobiliare Oradea
mii lei
Nr.Explicatie / obiectivPlanAprobatDiferente
crt.
IVENITURI"16,200.00""15,429.99"-770.01
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale-cod 39.02.07"16,200.00""15,429.99"-770.01
IICHELTUIELI"29,320.30""28,550.29"-770.01
ACheltuieli curente "20,823.02""20,450.98"-372.04
Cap.65.02- Invatamant AIO"10,919.52""10,372.99"-546.53
1Cap.65.02.03.01 -Invatamant prescolar AIO"2,177.92""2,108.16"-69.76
"Incalzit, iluminat si forta motrice""1,988.92""1,931.43"-57.49
"Apa, canal, salubritate"189.00176.73-12.27
2Cap.65.02.04.01 -Invatamant secundar inferior AIO"2,763.70""2,704.10"-59.60
"Incalzit, iluminat si forta motrice""2,363.70""2,311.50"-52.20
"Apa, canal, salubritate"400.00392.60-7.40
3Cap.65.02.04.02 - Invatamant secundar superior AIO"5,759.40""5,350.96"-408.44
"Incalzit, iluminat si forta motrice""5,002.70""4,633.86"-368.84
"Apa, canal, salubritate"756.70717.10-39.60
4Cap.65.02.04.03 -Invatamant profesional AIO218.50209.77-8.73
"Incalzit, iluminat si forta motrice"142.30138.64-3.66
"Apa, canal, salubritate"76.2071.13-5.07
5Cap.68.02.11 -Crese AIO189.00192.493.49
"Incalzit, iluminat si forta motrice"171.00176.755.75
"Apa, canal, salubritate"18.0015.74-2.26
"Cap. 67.02- Cultura, recreere si religie""2,849.00""2,805.81"-43.19
6Cap. 67.02 05.01.Sport AIO"1,745.75""1,710.23"-35.52
Materiale pentru curatenie81.0087.526.52
"Incalzit, iluminat si forta motrice""1,099.35""1,052.19"-47.16
"Apa, canal, salubritate"216.40240.0623.66
"Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet"12.0011.78-0.22
Materiale si prestari servicii cu caracter functional27.0027.300.30
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare310.00291.38-18.62
7Cap. 67.02 50 Alte programe culturale AIO"1,103.25""1,095.58"-7.67
Materiale pentru curatenie17.7515.40-2.35
"Incalzit, iluminat si forta motrice"308.15264.51-43.64
"Apa, canal, salubritate"32.4030.03-2.37
"Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet"7.809.241.44
Materiale si prestari servicii cu caracter functional20.1016.04-4.06
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare637.05672.1735.12
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii80.0088.198.19
8"Cap. 70.02.50 - Alte cheltuieli in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale AIO""6,865.50""7,079.69"214.19
Furnituri de birou60.0050.49-9.51
materiale pentru curatenie61.0059.40-1.60
"Incalzit, iluminat si forta motrice"512.50492.29-20.21
"Apa, canal, salubritate"257.00267.4410.44
"Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet"245.00220.71-24.29
Materiale si prestari servicii cu caracter functional496.00666.22170.22
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare"4,734.00""5,015.10"281.10
"Deplasari interne, detasari, transferari"15.005.20-9.80
Deplasari in strainatate20.005.00-15.00
Pregatire profesionala20.0013.45-6.55
Protectia muncii5.0014.299.29
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii440.00270.10-169.90
Cheltuieli de capital-conform anexei"8,497.28""8,099.31"-397.97
"Oradea, 29.10.2009"
--------------------------------------------------------------------------------
Municipiul Oradea
Anexa nr.5
Rectificare investitii octombrie 2009
mii lei
Nr. Crt. Denumirea obiectivului COD Plan Aprobat 2009Plan aprobat rectificare 2009Diferente
TOTAL GENERAL "8,497.28""8,099.31"-397.97
Nr. Crt. Cap. 65.02 - Invatamant COD "3,231.20""2,761.23"-469.97
1"GRADINITA NR. 20 - amenaj int tamplarie, usi si ferestre"71.01.30133.00132.39-0.61
2GRADINITA NR. 25 RK faţade şi uşi interioare71.03139.90126.90-13.00
3GRADINITA NR. 30 - asfaltare71.01.3010.000.00-10.00
4GRADINITA NR. 35 - refacere hidroizolatie71.0340.0050.0010.00
5"GRADINITA NR. 45 amenaj. int.,tâmpl. inst.electr.,faţade"71.01.3040.0026.70-13.30
6GRADINITA NR. 46 - PT+EXEC Rk corp cladire pers cu handicap + extindere71.01.30325.00314.40-10.60
7GRADINITA NR. 49 reabilitare spalatorie71.01.0112.406.00-6.40
8GRADINITA NR. 52 - RK ferestre si usi71.03107.00106.00-1.00
9GRADINITA NR. 54 - amenajare bloc alim+amenaj interioare71.0382.0085.303.30
11GRADINITA NR. 55 RK 71.03320.00306.13-13.87
12"SC GEN 2 Al Roman - RK instalatie incalzire cladire principala, zugraveli"71.0380.000.00-80.00
13SC GEN 7 L.Suciu - instalatie paratrasnet71.0350.0030.00-20.00
15SC GEN 10 Decebal - inlocuit ferestre si usi de intrare la cladirea centrala si din P-ta Cazarmii 71.03176.00174.39-1.61
17SC GEN 12 Avram Iancu - Documentatie tehnico-economica reabilitare scoala71.03100.00105.305.30
18SC GEN 12 Avram Iancu - imprejmuire71.03150.00100.00-50.00
19SC GEN ANDREI MURESAN - RK fatada+tamplarie scoala71.03398.00478.0080.00
20LICEUL O. GHIBU - (PT) RK scoala 71.03 362.50162.50-200.00
21COL TEHNIC M VITEAZUL RK inst.electr.şi amenaj.inter.71.03149.40149.22-0.18
22COL TEHNIC M VITEAZUL RK cantina71.0386.5059.10-27.40
24LIC TEORETIC L BLAGA înloc.tâmpl. şi rep.faţadă et.II 71.03 25.5024.90-0.60
25LICEUL TEORETIC F.SCHILLER-gr.sanitare 71.03 80.0010.00-70.00
26GR SC A SAGUNA ateliere str.Brâncoveanu71.03364.00314.00-50.00
Nr. Crt. Cap. 66.02 - Sanatate COD "1,992.58""2,161.58"169.00
1SPITALUL DE COPII RK hidroizolaţie corp spital 71.03 438.50424.50-14.00
2SPITALUL DE COPII RK grupuri sanitare 71.03 3.00183.00180.00
3SPITAL CLINIC NEUROLOGIE SI PSIHIATRIE RK pavilion II 71.03 545.50548.503.00
4SPITAL OBSTETRICA SI GINECOLOGIE instalatii gaze medicale 71.01.30 562.00238.00-324.00
5SPITAL OBSTETRICA SI GINECOLOGIE RK corp A 71.03 50.50334.50284.00
6SPITAL OBSTETRICA SI GINECOLOGIE RK corp B 71.03 393.08433.0840.00
" Cap. 67.02. - Cultura, recreere si religie ""1,850.00""2,150.00"300.00
1Reabilitare interior Teatru de Stat Oradea - componente artistice71.01.30"1,850.00""2,150.00"300.00
" Cap. 70.02.50 - Alte cheltuieli in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale "" 1,423.50 "" 1,026.50 "-397.00
1Reabilitare Sinagoga 71.03 100.0010.00-90.00
2Reabilitare Palatul Markovits - Miksa 71.03 100.0013.00-87.00
3Demolare rezervoare de apa dezafectate 71.01.30 60.005.00-55.00
4Servicii identificare si intabulare patrimoniu public si privat al MO 71.01.30 180.00100.00-80.00
5Asfaltare parcare str. T. Vladimirescu 71.01.30 183.50173.50-10.00
6Achizitie parcometre (10 buc) 71.01.03 200.00180.00-20.00
7Achizitie doua autospeciale ridicare auto - serv. Parcari 71.01.02 600.00545.00-55.00
"Oradea, 29.10.2009"