Hotărârea nr. 856/2009

privind aprobarea modificarii si completarii Hotararii Consiliului Local nr.707/2009 privind aprobarea unor masuri privind activitatea unitatilor de invatamant preuniversitar de stat - gradinite din Municipiul Oradea.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Local nr.707/2009 privind aprobarea unor măsuri privind activitatea unităților de învățământ preuniversitar de stat - grădinițe din Municipiul Oradea.

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 117346 din 23.10.2009 prin care Direcția Economică propune aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Local nr.707/2009 privind aprobarea unor măsuri privind activitatea unităților de învățământ preuniversitar de stat - grădinițe din Municipiul Oradea.

Luând în considerare:

  • - cap II din Legea nr. 84/1995 - Legea învățământului, actualizată , H.C.L nr.883/29.11.2007 privind majorarea cuantumului alocației de hrană privind consumurile colective în grădinițele cu program prelungit și săptămânal,

  • - art.5 lit. e) din Legea nr. 341/ 2004 - Legea recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987, actualizată

  • - cap III din Legea nr.105/2003 privind alocația familială complementară și alocația de susținere pentru familia monoparentală;

  • - art. 3 și 4 din Hotărârea de Guvern nr.360/1991, privind organizarea activității creșelor și grădinițelor și stabilirea contribuției părinților la întreținerea copiilor din aceste unități,

  • - Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate,

  • - prevederilor art.36 alin.2 lit.b), lit.d), alin.4 lit.a) alin.6 lit.a) pct.1, și ale art.45 alin.2 lit.a) din Legea nr.215/2001 - Legea administrației publice locale, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e :

Art.I Hotărârea Consiliului Local nr.707/2009 privind aprobarea unor măsuri privind activitatea unităților de învățământ preuniversitar de stat - grădinițe cu program prelungit din Municipiul Oradea, se modifică și se completează, după urmează:

1. La articolul 1 se introduc 2 (două) alineate noi, numerotate (2) si (3), cu următorul conținut:

,,Art.1 (2) În cazul lunilor de școlarizare afectate parțial de zile libere, stabilite prin acte normative (sărbători legale, perioade de vacanță școlară, etc.), nivelul minim lunar al alocației de hrană se va stabili proporțional cu numărul de zile lucrătoare din lună. Raportarea se va face la o lună completă cu 21 de zile lucrătoare.

(3) În cazul în care, copiii școlarizați în grădinițele cu program prelungit suferă de boli infecto-contagioase prevăzute în „Lista de boli infecto-contagioase'', anexată prezentei hotărâri, dovedite prin certificate medicale, alocația de hrană menționat la alin. (1), este de 6 lei/zi de prezență, fără a se impune nivelul minim de 90 lei/lună pentru lunile afectate de certificatul medical mai mult de 5 zile lucrătoare.”

2 Articolul 2 se modifică și va avea următorul conținut:

„Art.2. La înscrierea copiilor la unitățile de învățământ preșcolar, părinții / susținătorii legali au obligația depunerii unei declarații pe proprie răspundere prin care să confirme că viitorul preșcolar nu a fost înscris la o altă unitate de învățământ.”

3 Articolul 4 se modifică și va avea următorul conținut:

,,Art.4. Se abrogă art. 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 883/2007, cu excepția prevederilor referitoare la categoriile de părinți/susținători legali menționați în mod expres de actele normative în vigoare, respectiv art.5 lit e) din Legea 341/2004 (revoluționari) și Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 105/2003 (familii monoparentale).”

Art.II. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică, unitățile de învățământ preșcolar din Municipiul Oradea-grădinițe.

Art.III. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Direcția Economică

  • -   Unitățile de învățământ preșcolar din Municipiul Oradea-grădinițe, prin grija Direcției Economice,

  • -   Instituția Prefectului Bihor,

  • -   Se publică în Monitorul Oficial al Județului Bihor.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Manea Mihai Oradea, 29 octombrie 2009

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Nr.856

Hotărârea fost adoptată cu unanimitate de voturi “pentru”

Anexă la Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr.856 din 29 octombrie 2009

LISTA BOLILOR INFECTO-CONTAGIOASE PENTRU CARE NECESITĂ IZOLARE ȘI TRATAMENT

BOLI CU POARTA DE INTRARE RESPIRATORIE

ANGINELE

INFECȚII STREPTOCOCICE

RUJEOLA

RUBEOLA

VARICELĂ ȘI HERPESUL ZOSTER

OREIONUL

MONONUCLEOZA INFECȚIOSĂ

DIFTERIA

TUSEA CONVULSIVĂ

VIROZE RESPIRATORII

GRIPA

PNEUMONII ACUTE INFECȚIOASE

BOLI CU DIVERSE PORȚI DE INTRARE

J

MENINGITELE

ENCEFALITELE

SEPTICEMII

ENDOCARDITE

HIV SIDA

BOLI CU POARTA DE INTRARE DIGESTIVĂ

ETIOPATOGENIA    SINDR.DIAREIC    ACUT

INFECȚIOS

diareEa ACUTĂ infecțioasă LA COPII

TOXINFECȚIILE ALIMENTARE

BOTULISMUL

DEZINTERIA BACTERIANĂ

DEZINTERIAAMIBIANA

HOLERA

FEBRA TIFOIDĂ

ENTEROCOLITA    SECUNDARĂ    POST-

ANTIBIOTICE

ENTEROVIROZE

INFECȚII CU VURUSUL ECHO

INFECȚII CU VIRUSUL COXACKIE

HEPATITELE ACUTE VIRALE

BOLI CU REZERVOR ANIMAL DE INFECȚIE

J

LEPTOSPIROZA

RICKETTSIOZE

TIFOSUL EXANTEMATIC

BOALA BRILL-ZINSSER

FEBRA BUTONOASĂ

FEBRAQ

ANTRAX

TETANOSUL

RABIA

Oradea, 29 octombrie 2009.