Hotărârea nr. 855/2009

privind derularea de catre SC Electrocentrale Oradea SA a unor operatiuni de tranzactionare de certificate de emisii de gaze cu efect de sera in vederea asigurarii resurselor financiare pentru achizitionarea necesarului de pacura pentru iarna 2009-2010

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind derularea de către SC Electrocentrale Oradea SA a unor operațiuni de tranzacționare de certificate de emisii de gaze cu efect de seră în vederea asigurării resurselor financiare pentru achiziționarea necesarului de păcură pentru iarna 2009-2010

Analizând raportul de specialitate nr.117299 din data de 23.10.2009, întocmit de Direcția Economică -Serviciu Evidență Patrimoniu. Delegări de Gestiune prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea valorificarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră(GES) de către SC Electrocentrale Oradea SA

Având în vedere:

  • •   Hotărârea Guvernului nr. 780 din 14.06.2006, privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, prin care operatorii de instalații care intră sub incidența Directivei 2003/87/EC a Parlamentului European, vor putea tranzacționa liber pe piața europeană aceste certificate de emisii de gaze cu efect de seră, în funcție de nivelul emisiilor de dioxid de carbon monitorizate, comparat cu numărul de certificate alocate prin Planul Național de Alocare.

  • •   Hotărârea Guvernului nr. 60 din 16 01. 2008, prin care se aprobă Planul național de alocare privind certificatele de emisii de gaze cu efect de sera pentru perioadele 2007 si 2008-2012

  • •  Ordinul nr. 1.474 din 25 septembrie 2007 prin care s-a aprobat Regulamentul privind gestionarea si operarea registrului național al emisiilor de gaze cu efect de sera

  • •   Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată,

  • •  Văzând proiectul de hotărâre și avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art.36 alin.3 lit. b), d), alin.4 lit.a), b), alin. 6 lit. a) pct. 14 și art. 45 alin. 2 lit.a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locale, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă derularea de către SC Electrocentrale Oradea SA a unor operațiuni de tranzacționare de certificate de emisii de gaze cu efect de seră în vederea asigurării resurselor financiare pentru achiziționarea unui stoc de păcură necesar pentru iarna 2009-2010, respectiv 10.000.000 lei.

Art.2. Se mandatează conducerea SC Electrocentrale Oradea SA și Consiliul de Administrație al societății să deruleze procedurile de tranzacționare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, prin negociere directă cu entități specializate în astfel de tranzacții, cu respectarea prevederilor legale.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează SC Electrocentrale Oradea SA.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

o Instituția Prefectului Județului Bihor

o Direcția Economică

oSC Electrocentrale Oradea SA

o Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Manea Mihai


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 29 octombrie 2009

Nr.855

Hotărârea fost adoptată cu unanimitate de voturi “pentru”