Hotărârea nr. 854/2009

privind aprobarea reducerii impozitului pe cladire datorat bugetului local pe anul 2009, cu suma de 49.394,46 lei aferent investitiei realizata de catre S.C.POWER TRADE SRL in Oradea str. Suisului nr.10

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea reducerii impozitului pe clădire datorat bugetului local pe anul 2009, cu suma de 49.394,46

lei aferent investiției realizată de către S.C.POWER TRADE SRL în Oradea str. Suișului nr.10

Analizând Raportul de specialitate nr.109850/22.10.2009, întocmit de către Direcția Economică - Biroul Impunere persoane juridice, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea, acordarea reducerii impozitului pe clădire, pentru investiția realizată de SC POWER TRADE SRL în Oradea, str. Suișului nr.10,

Analizând cererea de acordare a facilității fiscale la plata impozitului pe clădire, depusă de către SC POWER TRADE SRL Ploiești și înregistrată la Primăria municipiului Oradea sub nr.109850 din 09.10.2009, prin care se solicită reducerea impozitului pentru investiția realizată în Oradea, str.Suișului nr.10, cu o valoare a investiției de 43.853.782,38 lei, respectiv 11.422.933,08 euro, conform procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Investiția a fost realizată conform autorizației de construire nr.1982/07.11.2008, „Hypermarket REAL - platforme parcare, girație, rețele exterioare, rezervor incendiu, drumuri incintă, amplasate conform Planului Urbanistic Zonal aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.779/2008.”

SC POWER TRADE SRL, are sediul social în Ploiești, str.Gh.Grigore Cantacuzino nr.352, fiind reprezentată legal de către d-nul Johannes Wolf în calitate de administrator, având C.U.I. 12419356 și nr. de ordine în Registrul Comerțului J29/889/1999.

Luând în considerare prevederile art.286 pct.6 din Legea nr.571/2003, privind Codul fiscal, actualizat, precum și ale art.125 alin. 2 lit.e din O.G.nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată,

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local nr. 110/26.02.2009 privind aprobarea Regulamentului de acordare a facilităților fiscale la plata impozitelor și taxelor locale privind stimularea atragerii de investiții și susținerea dezvoltării economice durabile în municipiul Oradea pentru persoane juridice (schemă locală de ajutor de stat), completată prin Hotărârea Consiliului local nr.446/28.05.2009, (Cap.II - Facilități fiscale art.6 lit.a, art.10 și art.14),

Văzând proiectul de hotărâre și avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. b), alin. (4) lit. a) și lit.c) și ale art. 45 alin. (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă reducerea la plată a impozitului pe clădiri, de natura investițiilor de peste 500.000 de euro, cu suma de 49.394,46 lei, datorat bugetului local pe anul 2009 de către SC POWER TRADE SRL Ploiești, pentru imobilul situat în Oradea, str.Suișului nr.10.

Art.2. Se aprobă reducerea impozitului pe clădire pe o perioadă de 5 ani, pe baza criteriilor de acordare, de la data de întâi a lunii următoare celei în care Consiliul local aprobă prin hotărâre, acordarea facilității fiscale.

Art.3. Revizuirea încadrării în condițiile de acordare a facilităților fiscale se va face anual, până la primul termen de plată a impozitelor și taxelor locale, pe baza documentelor solicitate investitorilor și a datelor privind zonarea fiscală, cu excepția criteriului „valoarea investiției”.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -   Instituția Prefectului Județului Bihor

  • -   Direcția Economică,

  • -  S.C. POWER TRADE SRL PLOIEȘTI, prin grija Direcției Economice

  • -   Inspectoratul de Concurență Bihor, prin grija Direcției Economice

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

    Manea Mihai


    CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 29 octombrie 2009

Nr.854

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”.