Hotărârea nr. 853/2009

privind aprobarea reducerii impozitului pe cladire datorat bugetului local pe anul 2009, cu suma de 1.648,92 lei aferent investitiei in valoare de 2.826.734 lei, (677.289 euro) realizata de catre S.C.MASTER SA in Oradea str. Borsului nr.19

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea reducerii impozitului pe clădire datorat bugetului local pe anul 2009, cu suma de 1.648,92 lei aferent investiției în valoare de 2.826.734 lei, (677.289 euro) realizată de către S.C.MASTER SA în Oradea str. Borșului nr.19

Analizând Raportul de specialitate nr.53217, întocmit de către Direcția Economică - Biroul Impunere persoane juridice, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea, acordarea reducerii impozitului pe clădire, pentru investiția realizată de SC MASTER SA în Oradea, str. Borșului nr.19.

Având în vedere cererea depusă de către S.C. MASTER SA Oradea si înregistrată la Primăria Municipiului Oradea sub numărul 53217/22.05.2009, prin care se solicită reducerea impozitului pentru investiția realizată în Oradea, str. Borșului nr.19, cu o valoare a investiției de 2.826.734 lei, respectiv 677.289 euro, înregistrată în contabilitatea investitorului la poziția imobilizări corporale-clădiri (cont 212),

S.C. MASTER S.A Oradea, are sediul social în municipiul Oradea, str. Calea Borșului nr.16A, județul Bihor, este reprezentată legal de către d-na Mudura Floarea în calitate de administrator, având C.U.I. RO 8667418 și nr. de ordine în Registrul Comerțului sub nr.J05/970/1996.

Luând în considerare prevederile art.286 pct.6 din Legea nr.571/2003, privind Codul fiscal, actualizat,

precum și ale art.125 alin. 2 lit.e din O.G.nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată,

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local nr. 110/26.02.2009 privind aprobarea Regulamentului de acordare a facilităților fiscale la plata impozitelor și taxelor locale privind stimularea atragerii de investiții și susținerea dezvoltării economice durabile în municipiul Oradea pentru persoane juridice (schemă locală de ajutor de stat), completată prin Hotărârea Consiliului local nr.446/28.05.2009, (Cap.II - Facilități fiscale art.6 lit.a, art.10 și art.14),

Văzând proiectul de hotărâre și avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. b), alin. (4) lit. a) și lit.c) și ale art. 45 alin. (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă reducerea la plată a impozitului pe clădiri, de natura investițiilor, cu suma de 1.648,92 lei, datorat bugetului local pe anul 2009 de către SC MASTER SA Oradea, pentru imobilul situat în Oradea, str. Borșului nr.19.

Art.2. Se aprobă reducerea impozitului pe clădire, pe o perioadă de 5 ani, pe baza criteriilor de acordare, prin încadrarea investiției în criteriile aprobate.

Art.3. Revizuirea încadrării în condițiile de acordare a facilităților fiscale se va face anual, până la primul termen de plată a impozitelor și taxelor locale, pe baza documentelor solicitate investitorilor și a datelor privind zonarea fiscală, cu excepția criteriului „valoarea investiției”.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -   Instituția Prefectului Județului Bihor

 • -   Direcția Economică,

 • -  S.C. MASTER SA Oradea, prin grija Direcției Economice

 • -   Inspectoratul de Concurență Bihor prin grija Direcției Economice

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Manea Mihai


  CONTRASEMNEAZĂ

  SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 29 octombrie 2009

Nr.853

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”.