Hotărârea nr. 852/2009

privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2010

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2010

Analizând Raportul de specialitate nr. 66126 din 26.06.2009, întocmit de către Direcția Economică și Administrația Imobiliară Oradea, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2010,

Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 3 Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strassbourg la 15 noiembrie 1985 și ratificată prin Legea nr. 199/1997.

Având în vedere dispozițiile:

 • ■   art. 20 și art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,

 • ■   Titlul IX - Impozite și taxe locale din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal (cu modificările și completările ulterioare),

 • ■   Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal (cu modificările și completările ulterioare),

 • ■  Hotărârea nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal,

 • ■   Ordonanța nr. 92 din 24 decembrie 2003 (*republicata*)(**actualizata**) privind Codul de procedura fiscală,

 • ■   HG 956/2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile in anul fiscal 2010,

 • ■   Legea nr. 343/2006 privind modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal

 • ■  Hotărârea de Guvern nr. 1697/2008 privind aprobarea nivelurilor impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la alin. (4) și (5) ale art. 263 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,

 • ■   Art. 51 și art. 53 din Ordonanță de Urgență nr. 51 din 21 aprilie 2009, privind ajutorul public judiciar în materie civilă

 • ■   Ordonanța de urgență nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale

 • ■   Ordonanța de urgență nr. 91/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • ■   HCL nr. 348/2008, privind sprijinirea tinerilor pentru înființarea de Întreprinderi Mici și Mijlocii pe raza teritorial -administrativă a municipiului Oradea,

 • ■   HCL nr. 366/2009, privind aprobarea Regulamentului de stabilire a procedurii de instituire a taxelor speciale și a domeniilor în care se pot institui,

 • ■   Legea nr. 213 din 17 noiembrie 1998 - privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia (cu modificările și completările ulterioare),

 • ■   Legea nr. 550/2002 privind vânzarea spatiilor comerciale proprietate privata a statului si a celor de prestări de servicii, aflate in administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum si a celor aflate in patrimoniul regiilor autonome de interes local cu modificările și completările ulterioare,

 • ■   Ordonanța de Urgență nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii,

Analizând Nomenclatura stradală aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 640/2007, precum și Hotărârea Consiliului Local nr. 873/2005 care a reglementat zonarea fiscală în perioada 2006-2008, Hotărârea Consiliului Local nr. 346/2006, Hotărârea Consiliului Local nr. 619/2006, Hotărârea Consiliului Local nr. 923/2006, Hotărârea Consiliului Local nr. 484/2008 și Hotărârea Consiliului Local nr. 361/2009 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 873/2005 și actualizarea zonării fiscale a teritoriului municipiului Oradea pentru anul 2009, precum și Planul urbanistic general aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 6/2001,

În temeiul prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public,

În temeiul art. art. 36 alin.2 lit.b, alin.(4), lit. c) și art.45 alin. (1) și (2) lit. c din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

aprobarea impozitelor, taxelor și altor categorii de venituri ale bugetului local pentru anul 2010, după cum urmează:

Art. I. Se stabilesc impozitele și taxele locale pentru anul 2010, conform Anexelor nr. I - IV - parte integrantă a prezentei hotărâri.

 • 1.  Bonificațiile, prevăzute la art. 255 alin. (2), art. 260 alin. (2) și art. 265 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, pentru plata cu anticipație, se stabilesc după cum urmează:

 • a)  în cazul impozitului/taxei pe clădiri, la 8 %,

 • b)  în cazul impozitului pe teren, la 8 %,

 • c)  în cazul impozitului pe mijloacele de transport, la 8 %.

Bonificațiile se aplică atât în cazul persoanelor fizice cât și a persoanelor juridice.

 • 2. Majorarea anuală prevăzută la art. 287 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, față de valorile indexate stabilite prin H.G. nr. 956/2009, este inclusă în nivelurile propuse în Anexa nr. I, parte integrantă din prezentul raport de specialitate, astfel:

 • a)  în cazul impozitului pe clădiri :

a1) pentru persoane fizice - art. 251 alin. (3), din Legea nr. 571/2003

 • •   conform Anexei nr. I - pag. 1,2 - valorile propuse prin H.G. nr. 956/2009

a2) pentru persoane juridice - art. 253 alin. (1), (2), din Legea nr. 571/2003

 • •  clădiri reevaluate în ultimii trei ani

-conformAnexeinr.I.2-pag.31 -reduceredelacotade1,4%la1,2%

 • •  clădiri nereevaluate în ultimii trei ani

-conformAnexeinr.I.2-pag.31 -aceleași valori cu cele practicate în anul 2009

 • b) în cazul impozitului pe teren :

b1) intravilan - categoria ‘teren construcții'-art.258alin.(2),dinLegeanr.571/2003

 • •  persoane juridice

-conformAnexeinr.I-pag.3-valorilepropuseprinH.G.nr.956/2009

 • •  persoane fizice

-conformAnexeinr.I-pag.3-valorilepropuseprinH.G.nr.956/2009

b2) intravilan - orice altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții-art.258alin.(4)

 • •  conform Anexei nr. I - pag. 3-4

 • - majorare cu 10% față de valorile stabilite prin H.G. nr. 956/2009

b3) extravilan - art. 258 alin. (6)

 • •  conform Anexei nr. I - pag. 4-5

 • - majorare cu 10% față de valorile stabilite prin H.G. nr. 956/2009

 • c) în cazul impozitului pe mijloacele de transport

c1) tipuri de autovehicule - art. 263 alin. (2), din Legea nr. 571/2003

Persoane Fizice și Juridice

 • - conform Anexei nr. I - pag. 6 - valorile propuse prin H.G. nr. 956/2009

c2) autovehicule de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone - art. 263 alin. (4) și art. 292 alin. (3), din Legea nr. 571/2003 *

 • - impozitul aferent acestor tipuri de autovehicule nu se poate majora față de nivelul stabilit prin H.G.

 • - conform anexei nr. I - pag. 7-8 - valorile propuse prin H.G. nr. 956/2009

c3) combinații de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu masă totală maximă autorizată de peste 12 tone - art. 263 alin. (4) și art. 292 alin. (3), din Legea nr. 571/2003 *

 • - impozitul aferent acestor tipuri de autovehicule nu se poate majora față de nivelul stabilit prin H.G.

 • - conform anexei nr. I - pag. 8-10 - valorile propuse prin H.G. nr. 956/2009

c4) remorci, semiremorci sau rulote - art. 263 alin. (6), din Legea nr. 571/2003

Persoane Fizice și Juridice

 • - conform Anexei nr. I - pag. 10 - valorile propuse prin H.G. nr. 956/2009

c5) mijloace de transport pe apă - art. 263 alin. (7), din Legea nr. 571/2003

Persoane Fizice și Juridice

 • - conform anexei nr. I - pag. 11 - valorile propuse prin H.G. nr. 956/2009

* nivelurile aplicabile în anul 2010 ale impozitului pe mijloacele de transport menționate la art. 263 alin. (4) și (5) din Legea 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului, după publicarea în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene a ratei de schimb dintre euro și leu în vigoare la 1 octombrie 2009

d) în cazul taxelor pentru eliberarea:

dl) certificatului de urbanism - art. 267 alin. (1), din Legea nr. 571/2003

 • - conform anexei nr. I - pag. 12 - valorile propuse prin H.G. nr. 956/2009

d2) autorizației de foraje și excavări - art. 267 alin. (4), din Legea nr. 571/2003

 • - conform anexei nr. I - pag. 13 - valorile propuse prin H.G. nr. 956/2009

d3) autorizației de construire chioșcuri, tonete - art. 267 alin. (7), din Legea nr. 571/2003

 • - conform anexei nr. I - pag. 13 - valorile propuse prin H.G. nr. 956/2009

d4) autorizației privind lucrările de racorduri și branșamente - art. 267 alin. (11), din Legea nr. 571/2003

-conformanexeinr.I-pag.13-valorilepropuseprinH.G.nr.956/2009

d5) avizului comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului - art. 267 alin. (12), din Legea nr. 571/2003

-conformanexeinr.I-pag.14-valorilepropuseprinH.G.nr.956/2009

d6) certificatului de nomenclatură stradală - art. 267 alin. (13), din Legea nr. 571/2003

 • - conform anexei nr. I - pag. 14 - valorile propuse prin H.G. nr. 956/2009

d7) autorizației pentru desfășurarea unei activități economice - art. 268 alin. (1), din Legea nr. 571/2003

-conformanexeinr.I-pag.14-valorilepropuseprinH.G.nr.956/2009

d8) autorizației de funcționare - art. 268 alin. (2), din Legea nr. 571/2003

 • - conform anexei nr. I - pag. 14 -15 - valorile propuse prin H.G. nr. 956/2009

d9) de copii heliografice - art. 268 alin. (3), din Legea nr. 571/2003

- conform anexei nr. I - pag. 15 - valorile propuse prin H.G. nr. 956/2009

d10) certificatului de producător și pentru viza trimestrială a acestuia - art. 268 alin. (4), din

Legea nr. 571/2003

 • - nivelul taxei se situează intre limitele legale (0 si 69 lei)

 • - conform anexei nr. I - pag. 15 - valorile propuse prin H.G. nr. 956/2009

d11) taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea activității de alimentație publică -art. 268 alin. (5), din Legea nr. 571/2003

conformanexeinr. I-pag.15-16:

Se va face o diferențiere în funcție de:

 • zona unde este amplasată locația de alimentație publică (A, B, C și D)

 • suprafața destinată exclusiv deservirii clienților (săli de consumație): <100mp. și >100mp.

e) în cazul taxei pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate - art. 271 alin. (2), din Legea nr. 571/2003

 • - conformanexeinr.I-pag.16-valorilepropuseprinH.G.

f)  în cazul impozitului pe spectacole - art. 275 alin. (2), din Legea nr. 571/2003

 • - nivelul taxei se situează intre limitele legale (0 si 3 lei)

 • - conformanexeinr.I-pag.16-valorilepropuseprinH.G.

 • g) în cazul taxelor locale privind traficul greu - art. 283 (2), din Legea nr. 571/2003, conform Regulamentului în vigoare, aprobat prin H.C.L. nr. 874/2005, completat cu H.C.L. 590/2008 și H.C.L. 663/2008.

 • h)   în cazul taxelor locale privind atribuirea și eliberarea autorizațiilor de transport în regim de taxi, a autorizațiilor taxi și a autorizațiilor de dispecerat taxi pe raza municipiului Oradea, conform Regulamentului în vigoare, aprobatprin H.C.L. nr. 563/2009.

 • 3. Se stabilesc următoarele taxe privind serviciile de reclamă și publicitate și activitatea hotelieră:

 • a) cota prevăzută la art. 270 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, se stabilește la 3%aplicată la valoarea serviciilor de reclamă și publicitate - exclusiv TVA; (cota poate fi stabilita intre 1% si 3%).

 • b) cota prevăzută la art. 279 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal - taxa hotelieră - se stabilește la 3% la tariful practicat - exclusiv TVA, pentru toată perioada sejurului; (cota poate fi stabilita intre 0,5% si 5%).

 • 4. Sancțiunile și contravențiile sunt cele prezentate lapag.18-19.

 • 5. Taxele extrajudiciare de timbru sunt cele prezentate de la pag. 28 - 30.

 • 6. Taxele pentru eliberarea autorizațiilor de construire / desființare sunt cele prezentate în Anexa nr. I.3 -pag. 32.

 • 7.   Alte taxe locale și taxele speciale instituite în baza art. 282 si 283 din Legea 571/2003 sunt cele prezentate în Anexele nr. II - pag. 33 - 34, III.1, III.2 și III.3 - pag. 35 - 38. Taxele speciale sunt instituite în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 366/29.04.2009.

 • 8.  Taxa specială pentru ordine publică - conform Regulamentului în vigoare, aprobat prin H.C.L. nr. 708/2009.

9.  Taxa pentru reabilitarea fațadelor clădirilor situate în Ansamblul Urban Centrul Istoric - conform Regulamentului în vigoare, aprobat prin H.C.L. nr. 705/2009.

10. Taxa de salubrizare - conform Regulamentului în vigoare, aprobat prin H.C.L. nr. 703/2009.

Art. II. Tarifele/ taxele/ sancțiunile ce urmează a fi practicate/aplicate de Administrația Imobiliară Oradea, în cursul anului 2010, pentru:

 • ■  ocuparea domeniului public/comerț stradal;

 • ■  ocuparea abuzivă a domeniului public sau privat al municipiului Oradea/Statului Român;

 • ■   utilizarea unor terenuri, proprietate a municipiului;

 • ■   desfășurarea Jocurilor de Artificii;

 • ■   activitatea de administrare a spațiilor cu destinația de parcare;

 • ■   închirierea terenului de tenis situat în Oradea, str. Splaiul Crișanei nr. 87;

 • ■   utilizarea sălilor de aniversare amplasate în incinta Orășelului Copiilor;

 • ■   închirierea suprafețelor destinate activităților de comerț sezonier amplasate în incinta Orășelului Copiilor;

 • ■   serviciile prestate de compartimentele de specialitate,

se stabilesc după cum urmează:

 • 1. Referitor la ocuparea domeniului public/comerț stradal, tarifele de referință pentru anul 2010 sunt detaliate în ANEXA nr. IV.1. - pag. 39 la prezentul Raport de Specialitate;

 • 2. Referitor la sancțiunile ce urmează a fi aplicate în cursul anului 2010 pentru ocuparea abuzivă a domeniului public sau privat a municipiului Oradea/Statului Român, acestea sunt detaliate în ANEXA nr. IV.2. - pag. 40-41 laprezentul RaportdeSpecialitate;

 • 3. Referitor la utilizarea unor terenuri, proprietate a municipiului Oradea/Statului Român, tarifele de referință pentru anul 2010 sunt detaliate în ANEXAnr.IV.3.-pag.42laprezentul RaportdeSpecialitate;

 • 4.  Referitor la desfășurarea Jocurilor de Artificii, tarifele de referință pentru desfășurarea acestor activități suntdetaliate în ANEXAnr.IV.4.-pag.43 laprezentul RaportdeSpecialitate;

 • 5.  Referitor la activitatea de administrare a spațiilor cu destinația de parcare amenajate pe raza municipiului Oradea, tarifele de referință pentru anul 2010 sunt detaliate în ANEXA nr. IV.5. - pag. 44 - 48 la prezentul Raportde Specialitate;

 • 6.  Referitor la închirierea suprafeței de joc din incinta sălii sporturilor „ANTONIO ALEXE”, tarifele de referință pentru anul 2009 sunt detaliate în ANEXAnr.IV.6.-pag.49 laprezentul RaportdeSpecialitate;

 • 7.  Referitor la închirierea terenului de tenis situat în Oradea, str. Splaiul Crișanei nr. 87, tarifele de referință pentru anul 2010 sunt detaliate în ANEXAnr.IV.7.-pag.50laprezentul RaportdeSpecialitate;

 • 8.  Referitor la utilizarea sălilor de aniversare amplasate în incinta Orășelului Copiilor, tarifele de referință pentru anul 2010 sunt detaliate în ANEXA nr. IV.8. - pag. 51 laprezentul RaportdeSpecialitate;

 • 9.  Referitor la închirierea suprafețelor destinate activităților de comerț sezonier amplasate în incinta Orășelului Copiilor, tarifele de referință pentru anul 2010 sunt detaliate în anexa nr. IV.9. - pag. 52 la prezentul raport de specialitate;

 • 10. Referitor la serviciile prestate de compartimentele de specialitate din cadrul Administrației Imobiliare Oradea, tarifele de referință pentru anul 2010 sunt detaliate în ANEXA nr. IV.10. - pag. 53 la prezentul Raport de Specialitate;

 • 11. Referitor la accesul la bazele sportive și de agrement (bazin olimpic și bazin acoperit), tarifele de referință pentru anul 2010 sunt cele prevăzute conform Regulamentului în vigoare, aprobat prin H.C.L. nr. 397/2009.

Art. III. Tarifele Regiei Autonome Piețe, Agrement și Salubritate valabile pentru anul 2010 sunt prezentate în Anexanr.V-pag.54-55,parte integrantă a prezentului raport de specialitate.

Art. IV. Procedura de acordare a facilităților la stabilirea obligațiilor bugetare aplicabile categoriilor de persoane prevăzute la art. 284 - 286 din Legea 571/2003 - Codul Fiscal, precum și procedura de acordare a înlesnirilor la plata obligațiilor bugetare restante prevăzute la art. 125 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, sunt prevăzute în Anexa I.1. parte integrantă a prezentului raport de specialitate, HCL nr. 110/2009 privind aprobarea Regulamentului de acordare a facilităților fiscale la plata impozitelor și taxelor locale privind stimularea atragerii de investiții și susținerea dezvoltării economice durabile în municipiul Oradea pentru persoane juridice și HCL nr. 348/2008 privind aprobarea unor măsuri de sprijinire a tinerilor pentru înființarea de Întreprinderi Mici și Mijlocii.

Întreprinderile Mici și Mijlocii înființate de tineri cu vârsta cuprinsă între 18 - 35 de ani beneficiază de facilitățile prevăzute în HCL 348/2008, respectiv de diminuarea taxelor cuprinse la pct. 2, de la litera dl — d11 (mai puțin d7), în următoarele condiții:

 • >  până la data intrării în vigoare a acestei hotărâri, nu au avut calitatea de asociați, asociați - unici ori administratori la vreo societate comercială, dar începând cu data de 01.01.2009 înființează pentru prima dată și vor deveni asociați sau asociați - unici al unei societăți comerciale IMM, înregistrate pe raza teritorial - administrativă a municipiului Oradea.

 • >  să prezinte certificat constatator emis de către Oficiul Registrului Comerțului

 • >  să prezinte cazier fiscal eliberat de organul fiscal

 • >  să prezinte situațiile financiare anuale vizate de organul fiscal

Art. V. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică, Administrația Imobiliară Oradea și Regia Autonoma Piețe, Agrement și Salubritate.

Art. VI. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •  Direcția Economică,

 • •   Direcția Juridică,

 • •  Administrația Imobiliara Oradea,

 • •   Direcția Tehnică,

 • •   Arhitectul Șef,

 • •   Direcția Evidență Informatizată a Persoanei,

 • •  Administrația Socială Comunitară Oradea

 • •  Regia autonomă de piețe, agrement și salubritate Oradea,

 • •  Regia autonomă Oradea Transport Local,

 • •  Poliția Comunitară Oradea,

 • •  Poliția municipiului Oradea,

 • •   Direcția de Sănătate Publică a Județului Bihor,

 • •  Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Oradea,

 • •   Serviciul Agricol,

 • •   Registru Comerțului,

 • •  Camera Notarilor Publici,

 • •  Judecătoria Oradea,

 • •  Tribunalul Bihor,

 • •  Curtea de Apel Oradea,

 • •  Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Manea Mihai


  CONTRASEMNEAZĂ

  SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 29 octombrie 2009

Nr. 852

Hotărârea a fost adoptată cu: unanimitate voturi „pentru”

ANEXA nr. I

TABLOUL

CUPRINZÂND VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE ȘI TAXELE LOCALE, ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA,

PRECUM ȘI AMENZILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2010

CODUL FISCAL - TITLUL IX - Impozite și taxe locale

Valorile impozabile prevăzute la art. 251 alin. (3), impozitele și taxele locale care constau într-o anumită sumă în lei și care se indexează/ajustează, în condițiile art. 292 și, respectiv, ale art. 295 alin. (12), precum și amenzile care se actualizează potrivit art. 294 alin. (7)

CAPITOLUL I - IMPOZITUL ȘI TAXA *) PE CLĂDIRI

VALORILE IMPOZABILE

pe metru pătrat de suprafață construită desfășurată la clădiri, în cazul persoanelor fizice Art. 251 alin. (3)

Tipul clădirii

NIVELURILE

PRACTICATE

IN ANUL 2009

NIVELURILE PROPUSE PRIN HOTĂRÂRE DE GUVERN

NIVELURILE

APLICABILE

IN ANUL 2010

Valoarea impozabilă

- lei/m2 -

Valoarea impozabilă

- lei/m2 -

Valoarea impozabilă

- lei/m2 -

Cu instalații

9 de apă, canalizare, electrice și încălzire (condiții cumulative)

Fără instalații

9 de apă, canalizare, electricitate sau încălzire

Cu instalații de

9 apă, canalizare, electrice și încălzire (condiții cumulative)

Fără instalații

9 de apă, canalizare, electricitate sau încălzire

Cu instalații

9 de apă, canalizare, electrice și încălzire (condiții cumulative)

Fără instalații

9 de apă, canalizare, electricitate sau încălzire

A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic

802

476

806

478

806

478

B. Clădire cu pereții exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic

218

136

219

137

219

137

C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic

136

122

137

123

137

123

D. Clădire-anexă cu pereții exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic

81

53

82

54

82

54

E. În cazul contribuabilului care deține la aceeași adresă, încăperi amplasate la subsol, la demisol și/sau la mansardă, utilizate ca locuință, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D

75% din suma care s-ar aplica clădirii

75% din suma care s-ar aplica clădirii

F. În cazul contribuabilului care deține la aceeași adresă, încăperi amplasate la subsol, la demisol și/sau la mansardă, utilizate în alte scopuri decât cel de locuință, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit A-D

50% din suma care s-ar aplica clădirii

50% din suma care s-ar aplica clădirii

*) Începând cu data de 1 ianuarie 2007, pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosință, după caz, persoanelor juridice, se stabilește taxa pe clădiri, care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosință, după caz, în condiții similare impozitului pe clădiri.

Asupra valorilor stabilite prin tabelul de mai sus intervine aplicarea anumitor coeficienti si procente in vederea stabilirii valorii impozabile a clădirilor:

Coeficienți de corecție în cazul impozitului pe clădiri în funcție de zona în care este situată clădirea sunt următorii:

Zona A

Zona B

Zona C

Zona D

2,5

2,4

2,3

2,2

 • •  În cazul clădirilor cu peste 3 nivele și 8 apartamente, coeficientii din tabelul de mai sus se diminuează cu 0,10

 • •  Cota procentuală de impozitare pentru mediul urban este de 0,1%

 • •  Valoarea impozabilă a clădirii se reduce în funcție de anul terminării acesteia, după cum urmează

 • a) cu 20%, pentru clădirea care are o vechime de peste 50 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referință

 • b) cu 10%, pentu clădirea care are o vechime cuprinsă între 30-50 de ani, inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referință.

 • •  În cazul clădirii utilizate ca locuință, a cărei suprafață construită depășește 150 de metri patrati, valoarea impozabilă a acesteia, se majorează cu câte 5 % pentru fiecare 50 metri pătrați sau fracțiune din aceștia

În cazul clădirii la care au fost executate lucrari de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, din punct de vedere fiscal, anul terminarii se actualizeaza, astfel ca acesta se considera ca fiind cel in care au fost terminate aceste ultime lucrari.

CAPITOLUL II - IMPOZITUL ȘI TAXA *) PE TEREN

IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN - TERENURI CU CONSTRUCȚII

Art. 258 alin. (2)

Zona

NIVELURILE PRACTICATE IN ANUL

2009

**

- lei/ha **) -

NIVELURILE PROPUSE

PRIN HOTĂRÂRE DE GUVERN

**

- lei/ha **) -

NIVELURILE APLICABILE IN ANUL 2010

- lei/ha **) -

Persoane juridice

Persoane fizice

Persoane juridice

Persoane fizice

Persoane juridice

Persoane fizice

A

7.378

7.250

7408

7408

7408

7408

B

5.578

5.481

5600

5600

5600

5600

C

3.816

3.750

3832

3832

3832

3832

D

1.813

1.781

1821

1821

1821

1821

IMPOZITUL/TAXA *) PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN

- ORICE ALTĂ CATEGORIE DE FOLOSINȚĂ DECÂT CEA DE TERENURI CU CONSTRUCȚII -

Art. 258 alin. (4)

Nr. crt.

Zona

Categoria de folosmță^\

NIVELURILE PRACTICATE IN

ANUL 2009

**

- lei/ha **) -

NIVELURILE PROPUSE

PRIN HOTĂRÂRE DE GUVERN - lei/ha -

NIVELURILE APLICABILE IN ANUL 2010 - lei/ha -

Zona

Zona

Zona

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

1

Teren arabil

120

90

78

66

120

90

80

65

132

99

88

72

2

Pășune

90

78

66

54

90

80

65

55

99

88

72

61

3

Fâneață

5

90

78

66

54

90

80

65

55

99

88

72

61

4

Vie

198

150

120

78

200

150

120

80

220

165

132

88

5

Livadă

228

198

150

120

230

200

150

120

253

220

165

132

6

Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră

120

90

78

66

120

90

80

65

132

99

88

72

7

Teren cu ape

66

54

36

x

65

55

35

x

72

61

39

x

8

Drumuri și căi ferate

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

9

Neproductiv

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

*) Începând cu data de 1 ianuarie 2007, pentru terenuri închiriate, date în administrare ori în folosință, se stabiles administrare sau de folosință, după caz, în condiții similar **) În cazul impozitului pe terenurile amplasate în intravi zecimală în urma conversiei generată de aplicarea Le impozitului pe teren în lei/ha, ținând seama de faptul ca 1 Nivelurile din tabel s-au obținut prin aplicarea coefic

.e proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, concesionate, te taxa pe teren care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de e impozitului pe teren.

lan pentru a nu majora sau diminua, după caz, nivelurile respective, ca efect al rotunjirilor la a doua gii nr.348/2004 privind denominarea monedei naționale, s-a procedat la raportarea nivelurilor m2 = 0,0001 ha.

ientului de corectie corespunzator prevazut la art. 258 alin. (5) din Legea nr. 571/2003

IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE ÎN EXTRAVILAN

Art. 258 alin. (6)                                                                                                                  - lei/ha -

Nr. crt.

Zona

Categoria de folosință

NIVELURILE

PRACTICATE IN ANUL

2009

NIVELURILE PROPUSE

PRIN HOTĂRÂRE DE

GUVERN

NIVELURILE APLICABILE IN ANUL 2010

Zona

Zona

Zona

A

B

A

B

A

B

1

Teren cu construcții

55

48

68

58

75

64

2

Arabil

90

82

108

98

119

108

3

Pășune

50

43

60

53

66

58

4

Fâneață

5

50

43

60

53

66

58

5

Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt.5.1

100

91

120

110

132

121

5.1

Vie până la intrarea pe rod

x

x

x

x

x

X

6

Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt.6.1

100

91

120

110

132

110

6.1

Livadă până la intrarea pe rod

x

x

x

x

x

X

7

Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră, cu excepția celui prevăzut la nr. crt.7.1

30

24

35

29

39

32

7.1

Pădure în vârstă de până la 20 de ani și pădure cu rol de protecție

x

x

x

x

x

X

8

Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole

10

7

13

10

14

11

8.1

Teren cu amenajări piscicole

60

53

73

65

80

72

9

Drumuri și căi ferate

x

x

x

x

x

x

10

Teren neproductiv

x

x

x

x

x

x

Notă:

Tinând seama de studiul intocmit de Oficiul de Studii Pedologice si Agrochimice Bihor, aprobat prin HCl nr. 609/2002, prin care s-a incadrat teritoriul extravilan al municipiului Oradea in doua clase de calitate și de prevederile codului fiscal, in vederea calculării impozitului pe terenul extravilan, se realizează următoarea echivalare:

 • •  Zona A corespunde Clasei I de calitate (câmpie)

 • •  Zona B corespunde Clasei II de calitate (deal)

Nivelurile din tabel s-au obținut prin aplicarea coeficientului de corectie corespunzator prevazut la art. 251 alin. (5) din Legea nr. 571/2003

CAPITOLUL III - IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT*) Art. 263 alin. (2)

*) Începând cu data de 1 ianuarie 2007, sintagma „impozitul pe mijloacele de transport” înlocuiește sintagma „taxa asupra mijloacelor de transport”

Tipuri de autovehicule

NIVELURILE

PRACTICATE IN

ANUL 2009

NIVELURILE

PROPUSE PRIN HOTĂRÂRE DE

GUVERN

NIVELURILE APLICABILE IN ANUL 2010

Suma, în lei, pentru fiecare grupă de 200 cm3 sau fracțiune din aceasta

1. Motorete, scutere, motociclete și autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1600 cm , inclusiv

7,7

8

8

2. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 33

cm și 2000 cm , inclusiv

16,5

18

18

3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 33

cm și 2600 cm , inclusiv

33

36

36

4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 33

cm și 3000 cm , inclusiv

66

72

72

5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste

3.001 cm3

132

145

145

6. Autobuze, autocare, microbuze

22

24

24

7. Alte autovehicule cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone inclusiv

27,5

30

30

8. Tractoare înmatriculate

16,5

18

18

Notă: Conform Art. I, pct. 8 din O.G. 91/2008 - impozitul pe autoturismele de teren din producție internă, se va calcula în funcție de capacitatea cilindrică, conform încadrării de la pct. 1- 5.

Autovehicule de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone *

Art. 263 alin. (4) și art. 292 alin. (3)

Numărul axelor și masa totală maximă autorizată

Vehicule angajate exclusiv în operațiunile de transport intern

Vehicule angajate în operațiunile de transport intern și internațional

Impozitul, în lei, în anul 2010

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

Vehicule cu 2 axe

1. Masa nu mai puțin de 12 tone, dar nu mai mult de 13 tone

0

102

0

127

2. Masa nu mai puțin de 13 tone, dar nu mai mult de 14 tone

102

282

127

352

3. Masa nu mai puțin de 14 tone, dar nu mai mult de 15 tone

282

396

352

495

4. Masa nu mai puțin de 15 tone, dar nu mai mult de 18 tone

396

897

495

1121

Vehicule cu 3 axe

1. Masa nu mai puțin de 15 tone, dar nu mai mult de 17 tone

102

177

127

221

2. Masa nu mai puțin de 17 tone, dar nu mai mult de 19 tone

177

364

221

454

3. Masa nu mai puțin de 19 tone, dar nu mai mult de 21 tone

364

472

454

589

4. Masa nu mai puțin de 21 tone, dar nu mai mult de 23 tone

472

727

589

908

5. Masa nu mai puțin de 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone

727

1129

908

1412

6. Masa nu mai puțin de 25 tone, dar nu mai mult de 26 tone

727

1129

908

1412

Vehicule cu 4 axe

1. Masa nu mai puțin de 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone

472

478

589

598

2. Masa nu mai puțin de 25 tone, dar nu mai mult de 27 tone

478

747

598

933

3. Masa nu mai puțin de 27 tone, dar nu mai mult de 29 tone

747

1185

933

1481

4. Masa nu mai puțin de 29 tone, dar nu mai mult de 31 tone

1185

1758

1481

2197

5. Masa nu mai puțin de 31 tone, dar nu mai mult de 32 tone

1185

1758

1481

2197

*) Sume estimative, calculate pe baza cursului mediu de schimb de 4,09 lei/euro, prognozat pentru anul 2010 de Comisia Națională de Prognoză. Conform art. 10 alin. (1) din Directiva 1999/62/CE, aceste valori vor fi recalculate pentru a fi aplicate în anul 2010 luând în considerare rata de schimb între euro și leu în vigoare la 1 octombrie 2009, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Combinații de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu masă totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone **)

Art. 263 alin. (5) și art. 292 alin. (3) Nivelul acestor impozite nu se poate modifica prin hotărâre de consiliu local, ci doar prin ordonanță de guvern

Numărul axelor și masa totală maximă autorizată

Vehicule angajate exclusiv în operațiunile de transport intern

Vehicule angajate în operațiunile de transport intern și internațional

Impozitul, în lei, în anul 2010

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

Vehicule cu 2+1 axe

1. Masa nu mai puțin de 12 tone, dar nu mai mult de 14 tone

0

0

0

0

2. Masa nu mai puțin de 14 tone, dar nu mai mult de 16 tone

0

0

0

0

3. Masa nu mai puțin de 16 tone, dar nu mai mult de 18 tone

0

46

0

58

4. Masa nu mai puțin de 18 tone, dar nu mai mult de 20 tone

46

105

58

131

5. Masa nu mai puțin de 20 tone, dar nu mai mult de 22 tone

105

246

131

307

6. Masa nu mai puțin de 22 tone, dar nu mai mult de 23 tone

246

318

307

397

7. Masa nu mai puțin de 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone

318

573

397

716

8. Masa nu mai puțin de 25 tone, dar nu mai mult de 28 tone

573

1005

716

1256

Vehicule cu 2+2 axe

1. Masa nu mai puțin de 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone

99

230

123

287

2. Masa nu mai puțin de 25 tone, dar nu mai mult de 26 tone

230

377

287

471

3. Masa nu mai puțin de 26 tone, dar nu mai mult de 28 tone

377

553

471

692

4. Masa nu mai puțin de 28 tone, dar nu mai mult de 29 tone

553

668

692

835

5. Masa nu mai puțin de 29 tone, dar nu mai mult de 31 tone

668

1097

835

1371

6. Masa nu mai puțin de 31 tone, dar nu mai mult de 33 tone

1097

1522

1371

1902

7. Masa nu mai puțin de 33 tone, dar nu mai mult de 36 tone

1522

2311

1902

2888

8. Masa nu mai puțin de 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone

1522

2311

1902

2888

Vehicule cu 2+3 axe

1. Masa nu mai puțin de 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone

1211

1686

1514

2107

2. Masa nu mai puțin de 38 tone, dar nu mai mult de 40 tone

1686

2291

2107

2863

Vehicule cu 3+2 axe

1. Masa nu mai puțin de 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone

1070

1486

1338

1857

2. Masa nu mai puțin de 38 tone, dar nu mai mult de 40 tone

1486

2055

1857

2569

3. Masa nu mai puțin de 40 tone, dar nu mai mult de 44 tone

2055

3040

2569

3800

Vehicule cu 3+3 axe

1. Masa nu mai puțin de 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone

609

737

761

921

2. Masa nu mai puțin de 38 tone, dar nu mai mult de 40 tone

737

1100

921

1375

3. Masa nu mai puțin de 40 tone, dar nu mai mult de 44 tone

1100

1751

1375

2189

**) nivelurile aplicabile în anul 2010 ale impozitului pe mijloacele de transport menționate la art. 263 alin. (4) și (5) din Legea 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului, după publicarea în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene a ratei de schimb dintre euro și leu în vigoare la 1 octombrie 2009

Art. 263 alin. (6)

Remorci, semiremorci sau rulote

Masa totală maximă autorizată

NIVELURILE

PRACTICATE IN ANUL

2009

NIVELURILE PROPUSE

PRIN HOTĂRÂRE DE

GUVERN

NIVELURILE APLICABILE IN ANUL 2010

1. Până la 1 tonă, inclusiv

8,8

8

8

2. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone

31,9

29

29

3. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone

48,4

45

45

4. Peste 5 tone

60,5

55

55

Mijloace de transport pe apă

Art. 263 alin. (7)

Tipuri de mijloace de transport pe apă

NIVELURILE PRACTICATE IN ANUL 2009

NIVELURILE

PROPUSE

PRIN

HOTĂRÂRE DE

GUVERN

NIVELURILE APLICABILE IN ANUL 2010

1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit și uz personal

16,5

18

18

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri

44

48

48

3. Bărci cu motor

165

181

181

4. Nave de sport și agrement *)

550

între 0 și 964

550

5. Scutere de apă

198

181

181

6. Remorchere și împingătoare:

x

x

x

a) până la 500 CP inclusiv

528

482

482

b) peste 500 CP și până la 2.000 CP, inclusiv

858

783

783

c) peste 2.000 CP și până la 4.000 CP, inclusiv

1320

1205

1205

d) peste 4.000 CP

2112

1928

1928

7. Vapoare - pentru fiecare 1.000 tdw sau fracțiune din acesta

171,6

157

157

8. Ceamuri, șlepuri și barje fluviale:

x

x

x

a) cu capacitatea de încărcare până la 1.500 tone, inclusiv

171,6

157

157

b) cu capacitatea de încărcare de peste 1.500 tone și până la 3.000 tone, inclusiv

264

241

241

c) cu capacitatea de încărcare de peste 3.000 tone

462

422

422

*) Criteriile de stabilire a cuantumului impozitului vor fi prevăzute în Hotărârea nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal.

CAPITOLUL IV - TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ȘI AUTORIZAȚIILOR

Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediu urban

NIVELURILE

PRACTICATE IN

ANUL 2009

NIVELURILE

PROPUSE PRIN HOTĂRÂRE DE

NIVELURILE APLICABILE IN ANUL 2010

Art.267 alin.(1)

GUVERN

Suprafața pentru care se obține certificatul de urbanism:

a) Până la 150 m2, inclusiv

4,8

4-5

5

b) Între 151 și 250 m2, inclusiv

6

5-6

6

c) Între 251 și 500 m2, inclusiv

8,4

6-8

8

d) Între 501 și 750 m2, inclusiv

9,6

8-10

10

e) Între 751 și 1.000 m2, inclusiv

12

10-12

12

f) Peste 1.000 m2

12 + 0,01 lei/m2 pentru fiecare m2 care depășește 1.000 m2

12 + 0,01 lei/m2, pentru fiecare m2 care

2 depășește 1000 m

12 + 0,01 lei/ m2, pentru fiecare m2 care

2

depășește 1000 m

Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediu urban, pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii înființate de tineri cu vârsta cuprinsă între 18 - 35 de ani.

NIVELURILE APLICABILE IN ANUL 2010 Taxa, în lei

a) Până la 150 m2, inclusiv

4

b) Între 151 și 250 m2, inclusiv

5

c) Între 251 și 500 m2, inclusiv

7

d) Între 501 și 750 m2, inclusiv

8

e) Între 751 și 1.000 m2, inclusiv

10

f) Peste 1.000 m2

2

12 + 0,01 lei/m2 pentru fiecare m care depășește 1.000 m2

Taxa pentru eliberarea autorizației de foraje sau excavări

Art. 267 alin. (4)

Niveluri 2009

Niveluri propuse prin Hotărâre de Guvern

Niveluri 2010

2 lei pentru

2

fiecare m afectat

între 0 - 7 lei inclusiv pentru

2

fiecare m afectat

2 lei pentru

2

fiecare m afectat

Taxa pentru eliberarea autorizației de foraje sau excavări, pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii înființate de tineri cu

1 leu pentru

2

fiecare m afectat

vârsta cuprinsă între 18 - 35 de ani.

Taxa pentru eliberarea autorizației de construire pentru chioșcuri, tonete, cabine, spații de expunere, situate pe căile și în spațiile publice, precum și pentru amplasarea corpurilor și a panourilor de afișaj, a firmelor și reclamelor

Art. 267 alin. (7)

Niveluri 2009

Niveluri propuse prin Hotărâre de Guvern

Niveluri 2010

7,2 lei pentru fiecare m2 de suprafață ocupată de construcție

5

între 0 - 7 lei inclusiv pentru

2

fiecare m de suprafață ocupată de construcție

7 lei pentru fiecare m2 de suprafață ocupată de construcție

Taxa pentru eliberarea autorizației de construire pentru chioșcuri, tonete, cabine, spații de expunere, situate pe căile și în spațiile publice, precum și pentru amplasarea corpurilor și a panourilor de afișaj, a firmelor și reclamelor, pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii înființate de tineri cu vârsta

6 lei pentru

2

fiecare m de suprafață ocupată de construcție

cuprinsă între 18 - 35 de ani.

Taxa pentru eliberarea unei autorizații privind lucrările de racorduri și branșamente la rețele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie și televiziune prin cablu

Art. 267 alin. (11)

Niveluri 2009

Niveluri propuse prin Hotărâre de Guvern

Niveluri 2010

10,8 lei pentru fiecare racord

între 0 - 11 lei inclusiv pentru fiecare racord

11 lei pentru fiecare racord

Taxa pentru eliberarea unei autorizații privind lucrările de racorduri și branșamente la rețele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie și televiziune prin cablu

pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii înființate de tineri cu vârsta cuprinsă între 18 - 35 de ani.

9 lei pentru

fiecare racord

Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism și amenajarea teritoriului, de către primari sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului județean

Art. 267 alin (12)

Niveluri 2009

Niveluri propuse prin Hotărâre de Guvern

Niveluri 2010

13,2 lei

între 0 - 13 lei inclusiv

13 lei

Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism și amenajarea teritoriului, de către primari sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului județean, pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii înființate de tineri cu vârsta cuprinsă între 18 - 35 de ani.

11 lei

Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală și adresă

Art. 267 alin. (13)

Niveluri 2009

Niveluri propuse prin Hotărâre de Guvern

Niveluri 2010

8,4 lei

între 0 - 8 lei inclusiv

8 lei

Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală și adresă, pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii înființate de tineri cu vârsta cuprinsă între 18 - 35 de ani.

7 lei

Taxa pentru eliberarea unei autorizații pentru desfășurarea unei activități economice

Niveluri propuse prin Hotărâre de Guvern

Niveluri 2010

1. în mediul rural

între 0 - 13 lei inclusiv

Art. 268 alin. (1)

2. în mediul urban

între 0-69 lei inclusiv

50 lei

Taxa pentru eliberarea autorizațiilor de funcționare

Art. 268 alin. (2)

Niveluri 2009

Niveluri propuse prin Hotărâre de Guvern

Niveluri 2010

16,8 lei

între 0 - 17 lei inclusiv

20 lei

Taxa pentru eliberarea autorizațiilor de funcționare pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii înființate de tineri cu

14 lei

vârsta cuprinsă între 18 - 35 de ani.

Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, deținute de consiliile locale

Niveluri 2009

Niveluri propuse prin Hotărâre de Guvern

Niveluri 2010

20 lei pentru fiecare m2 sau

între 0-28 lei inclusiv pentru

22

fiecare m sau fractiune de m

20 lei pentru fiecare m2 sau

Art. 268 alin. (3)

2

fracțiune de m

2

fracțiune de m

Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, deținute de consiliile locale pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii

2 2

16 lei pentru fiecare m sau fractiune de m

înființate de tineri cu vârsta cuprinsă între 18 - 35 de ani.

Taxa pentru eliberarea certificatului de producător/viza trimestriala *)

*) Taxa pentru eliberarea certificatului de producător și vizarea lui trimestrială este asimilată taxei pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației pentru desfășurarea unei activități economice

Art. 268 alin. (4)

Taxa emitere/vizare practicată în 2009

Taxa emitere/vizare propusă prin Hotărâre de Guvern

Taxa emitere/vizare aplicabilă în 2009

50/12,5 lei

între 0 - 69 lei inclusiv

50/12,5 lei

Taxa pentru eliberarea certificatului de producător/viza trimestriala pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii înființate

40/10 lei

de tineri cu vârsta cuprinsă între 18 - 35 de ani.

Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației privind *)

desfășurarea activității de alimentație publică

Zona

Taxa emitere/vizare practicată în 2009

Taxa emitere/vizare aplicabilă în 2010

•>                                                      9                                                 9        *-

lor!

A

1.200/600 lei

1.200/600 lei

Pentru suprafețele < 100 mp., destinate exclusiv deservirii clienti

B

1.000/500 lei

1.000/500 lei

Taxa propusă prin Hotărâre de Guvern: 0 - 3.615 lei, inclusiv Art. 268 alin. (5)

C

800/400 lei

800/400 lei

D

600/300 lei

600/300 lei

Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea activității de alimentație publică

A

2.400/1.200 lei

2.400/1.200 lei

B

2.200/1.100 lei

2.200/1.100 lei

C

2.000/1.000 lei

2.000/1.000 lei

Pentru suprafețele >100 mp., destinate exclusiv deservirii clienților!

D

1.800/900 lei

1.800/900 lei

Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea activității de alimentație publică pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii

A

800/400 lei

800/400 lei

B

600/300 lei

600/300 lei

înființate de tineri cu vârsta cuprinsă între 18 - 35 de ani.

C

400/200 lei

400/200 lei

Pentru suprafețele < 100 mp., destinate exclusiv deservirii clienților!

D

200/100 lei

200/100 lei

*) Termenul de plată a taxei de viză este de 31 decembrie - anul în curs, autorizația fiind considerată vizată pentru anul următor.

CAPITOLUL V - TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ȘI PUBLICITATE

Taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate

Nivelurile practicate

în anul 2009

Nivelurile propuse prin hotărâre de guvern

Nivelurile aplicabile

în anul 2010

Art. 271 alin. (2)

- lei/m2 sau fracțiune de m2 -

9

a) în cazul unui afișaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică

27

între 0 și 28 lei inclusiv

28 lei

b) în cazul oricărui alt panou, afișaj sau structură de afișaj pentru reclamă și publicitate

20

între 0 și 20 lei inclusiv

20 lei

Notă: Modul de organizare, autorizare și desfășurare a activității c prevăzute în Regulamentul adoptat în baza HCL nr. 333/31.05.200

e reclamă și publicitate, precum și amenzile stabilite pentru nerespectarea acestora, sunt 6.

CAPITOLUL VI - IMPOZITUL PE SPECTACOLE*)

Manifestarea artistică sau activitatea distractivă

Nivelurile practicate

în anul 2009

Nivelurile propuse prin hotărâre de guvern

Nivelurile aplicabile

în anul 2010

Art.275 alin.(2)

- lei/m2 -

a) în cazul videotecilor

x

x

x

b) în cazul discotecilor

0,5

între 0 și 3 lei inclusiv

0,5 lei

*) Nivelurile din tabel s-au obținut prin aplicarea coeficientului aferent rangului localității (pt municipiul Oradea - 5).

CAPITOLUL VII - TAXE SPECIALE ȘI ALTE TAXE LOCALE

Taxa zilnică pentru ocuparea temporară a locurilor publice și pentru vizitarea muzeelor, a caselor memoriale sau a monumentelor istorice, de arhitectură și arheologie

Art. 283 alin. (1)

NIVELURILE PRACTICATE ÎN ANUL 2009

NIVELURILE APLICABILE PENTRU ANUL 2010

Se regasec în anexele III.1 - IV.10 (excepție anexa nr. III.3) pag. 27 - 44

Se regasec în anexele III.1 -IV.10 (excepție anexa nr. III.3) pag. 35 - 53

Taxa zilnică pentru deținerea sau utilizarea echipamentelor destinate în scopul obținerii de venituri, care folosesc infrastructura publică locală, precum și taxe pentru activitățile cu impact asupra mediului înconjurător

Art. 283 alin. (2)

Se regasec în anexele III.1 -IV.10 (excepție anexa nr. III.3) pag. 27 - 44

Se regasec în anexele III.1 -IV.10 (excepție anexa nr. III.3) pag. 35 - 53

Taxa anuală pentru vehicule lente

Art. 283 alin. (3)

Conform anexei nr. II pag. 25 - 26

Conform anexei nr. II

pag. 33 - 34

Taxe speciale

Art. 282 alin. (1),(2)

Conform anexelor nr. III.3 și IV.11

pag. 29 - 30 și pag. 45

Conform anexelor nr. III.3 și IV.11

pag. 37 - 38 și pag. 54

CAPITOLUL VIII - SANCȚIUNI ȘI CONTRAVENȚII

LIMITELE MINIME ȘI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE

Art. 294 alin. 3)

Nivelurile practicate in anul 2009

Nivelurile propuse prin hotărâre de guvern

Nivelurile aplicabile in anul 2010

Contravenția prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancționează cu amendă de la 50 de lei la 200

5

de lei, iar cele de la lit. b)-d) cu amendă de la 200 de lei la 500 de lei.

Contravenția prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancționează cu amendă de la 60 de lei la 240 de lei, iar cele de la lit. b)-d) cu amendă de la 240 de lei la 600 de lei.

Contravenția prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancționează cu amendă de la 60 de lei la 240 de lei, iar cele de la lit. b)-d) cu amendă de la 240 de lei la 600 de lei.

Art. 294 alin. 4)

Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea,    vânzarea,    evidența    și

gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 230 lei la 1.130 lei.

Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea,    vânzarea,    evidența    și

gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 280 lei la 1.360 lei.

Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea,    vânzarea,    evidența    și

gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 280 lei la 1.360 lei.

LIMITELE MINIME ȘI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE

Art. 294 alin. (6)

Nivelurile practicate in anul 2009

Nivelurile propuse prin hotărâre de guvern

Nivelurile aplicabile in anul 2010

Contravenția prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancționează cu amendă de la 200 de lei la 800 de lei, iar cele de la lit. b)-d) cu amendă de la 800 de lei la 2.000 de lei.

Contravenția prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancționează cu amendă de la 240 de lei la 960 de lei, iar cele de la lit. b)-d) cu amendă de la 960 de lei la 2.400 de lei.

Contravenția prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancționează cu amendă de la 240 de lei la 960 de lei, iar cele de la lit. b)-d) cu amendă de la 960 de lei la 2.400 de lei.

Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea,    vânzarea, evidența    și

gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 920 de lei la 4.520 de lei.

Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea,    vânzarea,    evidența    și

gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.100 de lei la 5.450 de lei.

Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea,    vânzarea,    evidența    și

gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.100 de lei la 5.450 de lei.

Nr. crt.

Specificație

Nivel 2009

Nivel aplicabil 2010

Procent de modificare 2009/2010

1.

Nerespectarea art. 267 alin. (4), privind eliberarea autorizației de foraje și excavări.

1.500-2.000

1.500 - 2.000

-

2.

Nerespectarea art. 267 alin. (11), privind eliberarea autorizației pentru lucrările de racorduri și branșamente la rețele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie și televiziune prin cablu.

1.500-2.000

1.500 - 2.000

-

3.

Nerespectarea art. 268 alin. (5), privind eliberarea autorizației pentru desfășurarea activității de alimentație publică.

1.000-2.000

1.000 - 2.000

-

NOTĂ: Contravențiilor prevăzute li se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

ANEXA NR. I.1

PROCEDURĂ DE ACORDARE A FACILITĂȚILOR FISCALE

LA PLATA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU PERSOANE FIZICE

Cap. I. Dispoziții generale:

Art. 1

In sensul prezentei proceduri, prin urmatorii termeni se întelege:

 • -  facilitate fiscala - scutire, reducere, amanare sau eșalonare la plată a impozitelor si taxelor locale sau a majorarilor si penalitatilor de întarziere aferente, pentru categoriile de persoane beneficiare

 • -  categorii de persoane beneficiare - categorile de persoane fizice prevazute de lege sau alte reglamentari legale in vigoare, carora li se pot acorda facilitati fiscale

 • -  contribuabil - persoana fizica sau juridica care datoreaza impozite si taxe locale

 • -  creante fiscale - drepturi patrimoniale de a incasa cu titlu de impozit, taxe, contribuții si alte sume care constituie venituri ale bugetului local

 • -  accesoriile creantelor fiscale - majorari si penalitati de intarziere pentru neplata la termen a creantelor fiscale

 • -  obligatii fiscale - obligatia de a declara bunurile si veniturile impozabile sau dupa caz, impozitele, taxele, contributiile si alte sume datorate bugetului local

Art. 2

La elaborarea prezentei proceduri au fost avute in vedere dispozitiile urmatoarelor acte normative:

 • - Legea nr. 571 din 22 decembrie 2003, actualizată privind Codul fiscal

 • - H.G. nr. 44 din 22 ianuarie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • - H.G. nr. 1.861din 21 decembrie 2006 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr. 44/2004

 • - O.G. nr. 83 din 19 august 2004 pentru modificarea si completarea legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • - O.G. nr. 92 din 24 decembrie 2003 privind Codul de procedura fiscala

 • - Legea nr. 174 din 17 mai 2004 pentru aprobarea O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala

 • -  Legea nr. 210/04 iulie 2005 privind aprobarea O.G. nr. 20/2005 pentru modificarea și completarea O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • - D.L. nr. 118/1990, republicat, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare

 • -  Ordonanța nr. 105/1999, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice

 • - Legea nr. 189/2000 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea si completarea Decretului - lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare

 • -  Legea nr. 309 din 22 mai 2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar in cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii in perioada 1950-1961

- Legea nr. 341 din 12.07.2004 a recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989

- O.G. nr. 76 din 30 august 2001 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investitiilor pentru realizarea unor lucrari publice si constructii de locuinte (aprobata prin Legea nr. 734/2001)

- O.G. nr. 19/1994 privind stimularea investitiilor pentru realizarea unor lucrari publice si constructii de locuinte

- H.G. nr. 950 din 5 septembrie 2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor O.G. nr. 19/1994, privind stimularea investitiilor pentru realizarea unor lucrari publice si constructii de locuinte

- Legea nr. 114/1996, legea locuintei, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

- Legea nr.44/1994- republicată, actualizată privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război.

Cap. II. Tipuri de facilitați fiscale si categoriile de contribuabili ce vor beneficia de aceste drepturi.

Art. 3

Facilitatile fiscale pentru persoane fizice prevazute de Legea 571/2003, „art .284” privind Codul fiscal actualizat:

 • (1) Impozitul pe cladiri, impozitul pe teren, impozitul pe mijloacele de transport, taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor, precum si alte taxe precizate la art. 282 si 283 din Legea nr. 571/2003, nu se aplica pentru:

 • a. veteranii de razboi

 • b. persoanele fizice prevazute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si in alte legi (persoanele beneficiare ale Legii nr. 189/2000 sunt incluse in art. 1 al D.L. nr. 118/1990, iar persoanele beneficiare ale Legii nr. 309/2002 sunt incluse in prevederile art. 1, lit. d) din Legea nr. 189/2000)

 • (2) Persoanele fizice prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b), art. 4 alin. 1 din Legea recunoștinței fata de eroii -martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989 nr. 341/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 654 din 20 iulie 2004, nu datoreaza:

 • a) impozitul pe cladiri pentru locuinta situata la adresa de domiciliu;

 • b) impozitul pe teren aferent cladirii prevazute la lit. a);

 • c) taxa asupra mijloacelor de transport aferentă unui singur autoturism tip hycomat sau a unui mototriciclu.

 • (3) Impozitul pe cladiri si impozitul pe teren nu se aplica vaduvelor de razboi si vaduvelor veteranilor de razboi care nu s-au recasatorit.

 • (4) Impozitul pe cladiri, impozitul pe teren si taxa pentru eliberarea unei autorizatii pentru desfasurarea unei activitati economice nu se datoreaza de catre persoanele cu handicap grav sau accentuat si persoanele incadrate in gradul I de invaliditate.

 • (5) In cazul unei cladiri, al unui teren sau al unui mijloc de transport detinut in comun de o persoana fizica prevazuta la alin. (1), (2), (3) sau (4), scutirea fiscala se aplica integral pentru proprietatile detinute in comun de soti.

 • (6) Scutirea de la plata impozitului pe cladiri se aplica doar cladirii folosite ca domiciliu de persoanele fizice prevazute la alin. (1), (2), (3) sau (4).

 • (7) Scutirea de la plata impozitului pe teren se aplica doar terenului aferent cladirii utilizate ca domiciliu de persoanele fizice prevazute la alin. (1), (2), (3) sau (4).

(7A1) Scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de transport se aplica doar pentru un singur mijloc de transport, la alegerea persoanelor fizice prevazute la alin. (1) si (2).

 • (8) Scutirea de la plata impozitului prevazuta la alin. (1), (2), (3) sau (4) se aplica unei persoane incepand cu cu prima zi a lunii urmatoare celei in care persoana depune cererea si documentele justificative in vederea scutirii

 • (9) Persoanele fizice romane care reabiliteaza sau modernizeaza termic cladirile de locuit pe care le detin in proprietate, in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 29/2000 privind reabilitarea termica a fondului construit existent si stimularea economisirii energiei termice, aprobata cu modificari prin Legea nr. 325/2002, sunt scutite de impozitul pentru aceste cladiri pe perioada de rambursare a creditului obtinut pentru reabilitarea termica, precum si de taxele pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru lucrarile de reabilitare termica.

 • (10) Impozitul pe cladiri nu se datoreaza pentru cladiri unei persoane fizice, daca:

 • a) cladirea este o locuinta noua, realizata in conditiile Legii locuintei nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; sau

 • b) cladirea este realizată pe bază de credite, in conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investitiilor pentru realizarea unor lucrari publice si constructii de locuinte, aprobată cu modificari prin Legea nr. 82/1995, cu modificarile si completarile ulterioare.

(10)Scutirile de impozit prevazute la alin. (10) se aplica pentru o cladire timp de 10 ani de la data dobandirii acesteia. In cazul instrainarii cladirii, scutirea de impozit nu se aplica noului proprietar al acesteia.

Art. 4

Scutiri si facilitați acordate de consiliile locale prevăzute de art.”286” din Codul fiscal:

 • (1)    Consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului pe cladiri sau o reducere a acestuia pentru o cladire folosita ca domiciliu de persoana fizica ce datoreaza acest impozit

 • (2)    Consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului pe teren sau o reducere a acestuia pentru terenul aferent cladirii folosite ca domiciliu al persoanei fizice care datoreaza acest impozit

 • (3)    Consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului pe cladiri si a impozitului pe teren sau o reducere a acestora pentru persoanele ale caror venituri lunare sunt mai mici decat salariul minim brutpe tara ori constau in exclusivitate din indemnizatie de somaj sau ajutor social

 • (4) In cazul unei calamitati naturale, consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului pe cladiri, a impozitului pe teren, precum si a taxei pentru eliberarea certificatului de urbanism si a autorizatiei de constructie sau o reducere a acestora

 • (5)    Scutirea de la plata impozitelor sau reducerile acestora prevazute la alin. (1), (2), (3) si (4) se aplica persoanei respective cu incepere de la data de intai a lunii urmatoare celei in care persoana depune documentele justificative in vederea scutuirii sau reducerii

 • (6)    Consiliul local acordă scutire la plata impozitului pe cladiri, in procent de 100%, pe o perioada de 4 ani, dar nu mai mult de 60% din valoarea lucrarii, începand cu anul urmator efectuarii lucrarii, pentru apartamentele din proprietate, in blocurile de locuinte, in cazul in care la acestea se efectueaza constructii de acoperisuri noi cu invelitoare din tigla sau inlocuitori ai acesteia, pe structura tip sarpanta, cu respectarea conditiilor legale si prezentarea Procesului verbal de receptie a lucrarii semnat de reprezentantul legal al Primariei Municipiului Oradea.

Art. 5

înlesniri la plata obligațiilor fiscale acordate in baza Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, art. 125:

 • (1) La cererea temeinic justificata a contribuabililor, organul fiscal competent poate acorda pentru obligatiile fiscale restante, atat inaintea inceperii executarii silite, cat si in timpul executarii acesteia, inlesniri la plata, in conditiile legii

 • (2) La cererea temeinic justificata a debitorilor, persoane fizice , creditorii bugetari locali, prin autoritatile administratiei publice locale care administreaza aceste bugete, pot acorda, pentru obligatiile bugetare restante pe care le administreaza, urmatoarele inlesniri la plata:

a) esalonari la plata impozitelor, taxelor, chiriilor, redeventelor, contributiilor si a altor obligatii la bugetul local,

b) amanari la plata impozitelor, taxelor, chiriilor, contributiilor si a altor obligatii la bugetul local,

 • c) esalonari la plata majorarilor întârziere de orice fel, cu exceptia majorarilor de întârziere datorate pe perioada de esalonare,

 • d) amanari si/sau scutiri ori amanari si/sau reduceri de majorari de întârziere, cu excepția majorărilor de întârziere datorate pe perioada de amanare,

 • e) scutiri sau reduceri de impozite si taxe locale, in conditiile legii.

Pe perioada amânării eșalonării nivelul majorărilor este același cu cel pentru neplata la termen - 0,1% pe zi.

(3) Procedura de acordare a înlesnirilor la plată pentru creanțele bugetare locale se stabilește prin acte normative speciale.

La acordarea scutirilor sau reducerilor, după caz, prevăzute la art. 286 alin.(1-3) din Codul fiscal, autoritățile deliberative pot avea în vedere facilități fiscale acordate persoanelor fizice prin reglementări neprevăzute în titlul IX din Codul fiscal.

În acest sens adăugăm:

Art. 6

(1) Scutirea la plata impozitului pe clădire și teren, precum și de la plata majorărilor de întârziere aferente impozitului pe clădiri si teren (pentru locuința situată la adresa de domiciliu și terenul aferent acesteia) și pentru următoarele categorii de persoane:

 • ❖  Copii minori, moștenitori ai unor imobile, aflați sub tutelă, plasament familial, încredințare;

 • ❖  Persoanele fizice care într-un an beneficiază numai de: indemnizație de șomaj, ajutor social, alocație de sprijin;

 • ❖  persoanele vârstnice singure, bolnave, sau care aparțin unor familii cu venituri mici.

 • ❖  alte cazuri sociale;

Tinând cont de numărul mare de astfel de cazuri care solicită scutiri la plata impozitelor pe clădiri și teren, precum și de scutiri la plata majorărilor de întârziere aferente impozitului pe clădiri si teren, pentru o mai bună operativitate, Consiliul local al municipiului Oradea va numi o comisie împuternicită cu analizarea și rezolvarea acestor cazuri.

Cap.III CONSTITUIREA ȘI FUNCȚIONAREA COMISIEI

Art.7

Comisia va fi constituită dintr-un număr de 5 persoane, reprezentanți ai administrației publice locale.

Componența comisiei:

 • 1. CONSILIER LOCAL D-NA CHERECHEȘ FLORICA - PREȘEDINTELE COMISEI SOCIALE DIN CADRUL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA;

 • 2. VICEPRIMARUL MUN.ORADEA CARE COORDONEAZĂ DIRECȚIA ECONOMICĂ D-NA BIRO ROZALIA;

 • 3. REPREZENTANT AL ADMINISTRAȚIEI SOCIAL COMUNITARE ORADEA -DIRECTOR KONCSEK ZITA

 • 4. REPREZENTANT AL COMPARTIMENTULUI DE SPECIALITATE DIRECTOR ADJUNCT MICULESCU TĂNASE

 • 5. REPREZENTANT AL COMPARTIMENTULUI DE SPECIALITATE ȘEF SERVICIU GULER IOAN

 • 6. SECRETAR AL COMISIEI - CONSILIER JURIDIC MENȚIONAT CU ATRIBUȚII ÎN EVIDENȚA ÎNLESNIRILOR MARA ELENA

9

Art.8

Convocarea comisiei se va face în scris, cu cel puțin 2 zile lucrătoare înaintea datei de desfășurare, de către secretarul comisiei.

Art.9

Comisia constituită se va întruni o dată pe lună .

Art.10

Activitatea comisiei va consta în analizarea dosarelor privind scutirea la plata impozitelor pe clădiri și teren și a majorărilor de întârziere aferente impozitului pe clădiri și teren ( respectiv aprobarea sau neaprobarea scutirii ) pentru persoanele îndreptățite.

Art.11

În cadrul fiecărei ședințe a comisiei se va întocmi un proces- verbal cu propunerile de aprobare, respectiv neaprobare, a scutirilor la plata impozitelor pe clădiri și teren și a majorărilor de întârziere aferente impozitelor pe clădiri și teren.

Procesul verbal va fi comunicat de către secretarul comisiei persoanelor de specialitate din cadrul serviciului impunere persoane fizice care au întocmit și înaintat comisiei note de constatare în vederea obținerii facilităților fiscale.

În urma primirii procesului verbal persoanele de specialitate vor opera în baza de date scutirea aprobată.

Procesul-verbal încheiat în cadrul fiecărei ședințe cu mențiunea de aprobare sau neaprobare a scutirilor la plata impozitelor pe clădiri și teren și a majorărilor de întârziere aferente impozitului pe clădiri și teren va fi transmis și contribuabililor în cauză.

Comisia nu poate lucra cu un număr mai mic de 3 membri.

Rezultatele analizării cererilor se stabilesc de fiecare membru al comisiei prin aprobare sau respingere, rezultatul final fiind stabilit de minimum 3 voturi de același fel.

Cap. IV. Documentația necesara in vederea întocmirii dosarului de acordare a facilitatilor fiscale

Art. 12

Documentatia necesara in vederea intocmirii dosarului de acordare a facilitatilor fiscale pentru persoanele prevazute la Art. 3, alin. (1), (2), (3) si (4) este urmatoarea:

- Cerere adresata Directiei Finante din cadrul Primariei Municipiului Oradea, prin care se solicită scutirea de impozite si taxe locale

- copie Buletin de identitate sau Carte de identitate sot - sotie

- copie Extras de Carte funciara a proprietatii la care se are in vedere scutirea, cu o vechime de max. 3 luni la data depunerii cererii de scutire

 • - copie de pe actul care atesta calitatea de beneficiar al facilitatii fiscale:

Adeverinta sau Hotarare eliberata de Asociatia Veteranilor de Razboi, Adeverinta eliberata de Asociatia Fostilor Detinuti Politici din Romania, Certificatul sau Brevetul de revolutionar, Hotarare eliberata de catre Casa Judeteana de Pensii pentru aplicarea Legii nr. 309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii in perioada 1950-1961, Certificatul de încadrare în grad de handicap I sau II sau Decizia asupra capacitatii de munca invaliditate gradul I, Certificat de Inmatriculare sau Carte de identitate a autoturismului din care sa rezulte adaptarea acestuia ca autovehicul hycomat, pentru persoanele fizice invalide sau handicapate.

 • - actele solicitate de catre directia de specialitate abilitata să acorde certificatele, avizele, autorizatiile.

Art. 13

Documentatia necesara in vederea intocmirii dosrului de acordare a facilitatilor fiscale pentru persoanele prevazute la Art. 3, alin. 9 si 10 este urmatoarea:

- cerere adresata Directiei Economice din cadrul Primariei Municipiului Oradea, prin care se solicita scutirea la plata a impozitelor si taxelor locale

 • -  copie Buletin de identitate sau Carte de identitate sot - sotie

 • -  copie act de provenienta a proprietatii: contract de vanzare cumparare, mostenire, donatie, etc.

 • -  copie extras de Carte funciara a proprietatii, cu o vechime de maxim 3 luni la data depunerii cererii

 • -  copie autorizatie de constructie pentru cladirile de reabilitare termica

 • -  copie de pe documentele din care reiese perioada de rambursare a creditului obtinut pentru reabilitare termica.

Art. 14

Documentatia necesara in vederea întocmirii dosarului de acordare a facilitatilor fiscale pentru persoanele prevazute la Art. 4, alin. (6) este urmatoarea:

 • -  cerere adresata Directiei Economice din cadrul Primariei Municipiului Oradea, prin care se solicita scutirea de impozite si taxe locale (se depune la cam. 23 împreună cu documentația necesară prevăzută, dar nu mai târziu de ultima lună a anului în care s-a finalizat lucrarea).

 • -  autorizatia de luare in folosinta si procesul verbal de receptie

 • -  tabel nominal cu proprietarii apartamentelor din respectivul imobil

 • -  hotărârea asociatiei de proprietari cu privire la acordul proprietarilor privind investitia

 • -  documentele privind materialele si manopera încorporate in constructia acoperisului

Art.15

Documentația necesară în vederea întocmirii dosarului de acordare a facilităților fiscale pentru persoanele prevăzute la art.6, este următoarea:

 • -   copii acte autentice ce fac dovada proprietății (contract vânzare-cumpărare, titlu de proprietate, certificat de moștenitor, extras de carte funciară având o vechime mai mică de 3 luni la data depunerii dosarului fiscal de înlesnire la Registratura Primariei Municipiului Oradea);

 • -  copie Buletin de identitate sau Carte de identitate;

 • -  ancheta socială efectuată de Administratia Social Comunitară Oradea, care să cuprindă toate bunurile mobile si imobile din proprietate :

 • -   declarație pe proprie răspundere cu bunurile mobile și imobile deținute în proprietate;

 • -   dovada de la Serviciul de Stare civilă și autoritate tutelară din cadrul Primăriei municipiului Oradea-în cazul persoanelor minore aflate sub tutelă, plasament familial, întreținere;

 • -   adeverinta cu venitul net lunar realizat pe ultima lună, potrivit modelului din Legea nr.416/2001;

 • -  în cazurile în care persoanele nu sunt încadrate în muncă - adeverință eliberată de Administrația

Financiară a municipiului Oradea din care să rezulte că persoanele nu au venituri impozabile;

 • -   cupon de pensii, alte acte medicale (dacă este cazul);

 • -   orice alte documente considerate utile pentru soluționarea cererii.

Art.16

Dosarul de scutire (pentru persoanele prevăzute la art.6) la plata impozitelor pe clădiri și teren și a majorărilor de întârziere aferente impozitului pe clădiri și teren va cuprinde în mod obligatoriu rezultatele anchetei sociale efectuată de către Administrația Social Comunitară Oradea privind situația socială a solicitantului.

Notele de constatare, întocmite în urma depunerii cererii și a verificării dosarului prin care se solicită acordarea facilităților respective de către inspectorii Serviciului impunere persoane fizice cu mențiunea de aprobare sau neaprobare .

Art.17

Dosarul complet se va înainta comisiei pentru dezbatere, aprobare sau neaprobare, potrivit reglementărilor legale în vigoare.

Art.18

Termenul de soluționare a dosarului privind cererea de acordare a facilității fiscale de scutire la plata impozitelor pe clădiri și teren și a majorărilor aferente impozitului pe clădire și teren este de 45 de zile de la data înregistrării cererii la Registratura Primăriei municipiului Oradea.

Art.19

Dosarul privind cererea de acordare a facilității fiscale de scutire la plata impozitelor pe clădri și teren și a majorărilor de întârziere aferente impozitului pe clădire și teren, se clasează dacă acesta nu poate fi întocmit în mod complet, respectiv dacă nu cuprinde toate elementele prevăzute la art.15, din motive imputabile solicitantului, cum ar fi: refuzul de a pune la dispoziția organelor fiscale a informațiilor solicitate, neprezentarea tuturor documentelor solicitate de serviciul de specialitate în vederea rezolvării lui.

Clasarea și motivele acestuia vor fi comunicate în scris solicitantului în termen de 15 zile de la data depunerii cererii.

Art.20

Facilitățile fiscale prevăzute de prezentul regulament la art.6 se pot acorda persoanelor solicitante, îndreptățite, numai pentru proprietatea de domiciliu și terenul aferent acesteia.

Art.21

De facilitățile fiscale prevăzute la art.6 beneficiază persoanele fizice solicitante, începând cu data de întâi a lunii următoare aprobării cererii (dosarului) de către comisia legal constituită, cu condiția achitării debitelor restante .

CAP.V DISPOZIȚII FINALE

Art. 22

Prezenta procedura va fi revizuit sau modificat in functie de politica fiscală promovată de primar si Consiliul Local al Municipiului Oradea.

Art.23

La data intrării în vigoare a prezentei proceduri se va abroga Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 43 din 31 ianuarie 2007

CAPITOLUL IX - LEGEA NR. 117/1999 PRIVIND TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU

ANEXA - LISTA CUPRINZÂND TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU

Extras din norma juridică

Nivelurile practicate în anul 2009

Nivelurile propuse prin Hotărâre de Guvern

Nivelurile aplicabile în 2010

Taxa, în lei

CAPITOLUL I

Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de instanțe, Ministerul Justiției, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și de notarii publici, precum și pentru alte servicii prestate de unele instituții publice

1

Eliberarea de către organele administrației publice centrale și locale, de alte autorități publice, precum și de instituții de stat, care, în exercitarea atribuțiilor lor, sunt în drept să certifice anumite situații de fapt, a certificatelor, adeverințelor și a oricăror alte înscrisuri prin care se atestă un fapt sau o situație, cu excepția acelor acte pentru care se plătește o altă taxă extrajudiciară de timbru mai mare

1

2

2

2

Eliberarea certificatului de producător                                Abrogat prin art.80 litj)-OG 36/2002 privind impozitele și taxele locale

3

Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal:

- pentru animale sub 2 ani

1

2

2

- pentru animale peste 2 ani

1

2

2

4

Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietății asupra animalelor, pe cap de animal, în bilete de proprietate:

- pentru animale sub 2 ani

1

2

2

- pentru animale peste 2 ani

3

4

4

5

Eliberarea certificatelor de atestare fiscală

4

4

4

6

Eliberarea, la cerere. a certificatelor medico-legale și a altor certificate medicale folosite în justiție

1

2

2

7

Eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier judiciar

1

2

2

8

Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui și a sexului

11

13

13

9

z\

Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei

1

2

2

10

Transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă române, a actelor de stare civilă întocmite de autoritățile străine

1

2

2

11

Reconstituirea și întocmirea ulterioară, la cerere, a actelor de stare civilă

1

2

2

12

Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate

1

2

2

CAPITOLUL II Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate și înscrierea mențiunilor în acestea, precum și pentru eliberarea permiselor de vânătoare și de pescuit

1

Acte de identitate:

a) eliberarea sau preschimbarea cărților de identitate (inclusiv a celor provizorii) și a buletinelor de identitate pentru cetățenii români, eliberarea carnetelor de identitate, precum și eliberarea sau prelungirea valabilității legitimațiilor provizorii pentru cetățenii străini și persoanele fără cetățenie

1

4

4

b) înscrierea mențiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reședinței

Abrogat prin O.U.G. 70/2009

c) viza anuală a carnetelor de identitate ale cetățenilor străini și ale persoanelor fără cetățenie

4

5

5

d) eliberarea unor noi cărți, buletine, carnete de identitate și legitimații provizorii în locul celor pierdute, furate sau deteriorate

Abrogat prin O.U.G. 70/2009

2

z\

Înregistrarea cererilor persoanelor fizice și juridice privind furnizarea unor date din Registrul permanent de evidență a populației

Abrogat prin O.U.G. 70/2009

3

Eliberarea sau viza anuală a permiselor de vânătoare

2

3

3

4

Eliberarea sau viza anuală a permiselor de pescuit

1

2

2

CAPITOLUL III

Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule în vederea obținerii permiselor de conducere

1

Taxe pentru examinarea candidaților care au absolvit o școală de conducători de autovehicule:

a) obținerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile și subcategoriile A, A1, B, B1 și B+E

-

5

5

b) obținerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoria A

> Abrogat prin O.U.G. 70/2009

c) obținerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparținând uneia dintre categoriile sau subcategoriile B, B1, B+E

> Abrogat prin O.U.G. 70/2009

d) obținerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoriile și subcategoriile C, C1, Tr, D, D1, C+E, D+E, C1+E, D1+E, Tb și TV

-

24

24

e) obținerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparținând uneia dintre categoriile sau subcategoriile C1+E, D1+E, C, D, Tb, Tv

> Abrogat prin O.U.G. 70/2009

f) obținerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoriile C+E, d+e’

> Abrogat prin O.U.G. 70/2009

2

Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse în permisul anulat, precum și a persoanelor care au fost respinse de trei ori la examenul pentru obținerea aceleiași categorii a permisului de conducere, precum și pentru persoanele care nu au absolvit o școală de conducători de autovehicule, cu excepția celor pentru categoriile B, B1, B+E

-

72

72

3

Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse în permisul anulat

> Abrogat prin O.U.G. 70/2009

4

Taxe pentru examinarea persoanelor care au fost respinse de trei ori la examenul pentru obținerea aceleiași categorii a permisului de conducere

> Abrogat prin O.U.G. 70/2009

CAPITOLUL IV

Taxe de înmatriculare a autovehiculelor și remorcilor, autorizare provizorie de circulație și autorizare de circulație pentru probe

1

Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a autovehiculelor și remorcilor:

a) autovehicule și remorci cu masa totală maximă autorizată de până la 3.500 kg inclusiv

-

52        52

b) autovehicule și remorci cu masă totală maximă autorizată cuprinsă între 750 kg și 3500 kg, inclusiv

> Abrogat prin O.U.G. 70/2009

c) autovehicule și remorci cu masă totală maximă autorizată mai mare de 3500 kg

-

125

125

2

Taxă de autorizare provizorie a circulației autovehiculelor și remorcilor neînmatriculate permanent sau temporar

-

8

8

3

Taxe de autorizare a circulației pentru probe a autovehiculelor și remorcilor

-

357

357

CAPITOLUL V Taxă pentru furnizare date

1

Înregistrarea cererilor persoanelor fizice și juridice privind furnizarea unor date din Registrul național de evidență a persoanelor, precum și din Registrul național de evidență a permiselor de conducere și certificatelor de înmatriculare și din registrele județene și al municipiului București de evidență a permiselor de conducere și certificatelor de înmatriculare

-

4

4

CAPITOLUL VI

Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare

1

Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția celor pentru terenurile agricole și forestiere *)

-

13

13

*) Potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2004 privind unele măsuri pentru eliberarea și înmânarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole și forestiere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1097 din 24 noiembrie 2004, aprobată prin Legea nr. 34/2005, în scopul finalizării eliberării titlurilor de proprietate, eliberarea și înmânarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole și forestiere se fac gratuit.

IMPOZIT PE CLĂDIRI PERSOANE JURIDICE 2010*)

Nr. Crt.

TIP CLADIRE

PROCENT APLICAT IN ANUL 2009

PROCENT APLICABIL PENTRU ANUL 2010

Procent de modificare 2010/2009

1.

Cladiri reevaluate sau dobandite in ultimii trei ani anteriori anului fiscal 2010 (art. 253 alin. (2) din Legea571/2003 )

-cota de impozitare 1,4%

**)

-cota de impozitare 1,2%

2.

Cladiri nereevaluate in ultimii trei ani anteriori anului fiscal 2010 si dobandite inainte de 01.01.2006, apartinand agentilor economici

-cota de impozitare 10%

- majorare cu 20% a impozitului rezultat din aplicarea cotei de 10%

-cota de impozitare 10%

- majorare cu 20% a impozitului rezultat din aplicarea cotei de 10%

3.

Cladiri ale organizatiilor non profit folosite in ***) scopuri umanitare si economice

 • a. reevaluate in ultimii trei ani anteriori anului fiscal 2010

 • b. nereevaluate in ultimii trei ani anterior

anului fiscal 2010

0,5%

12%

0,5%

12%

*) - procentele propuse se aplica la valoarea de inventar a clădirilor înregistrată in contabilitate.

- procentele de mai sus se aplică și pt. clădirile proprietate a unităților adm.-terit. închiriate, concesionate, date in administrare

**) pe viitor se va avea în vedere reducerea graduală a acestei cote, până la atingere unui nivel comparabil cu cel din orașele din aceeași categorie fiscală ca și Oradea ***) cladiri ale organizatiilor non profit folosite exclusiv in scopuri umanitare sunt scutite conform art. 285 din Legea 571/2003, la impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, impozitul pe mijloacele de transport, taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor, precum și alte taxe locale precizate la art. 282 și art. 283 din Legea 571/2003.

Nota: In conformitate cu Ordinul 1752/17.11.2005 cladirile din patrimoniul unei societati se reevalueaza simultan (toata grupa) pentru a se evita reevaluarea selectiva si raportarea in situatiile financiare anuale a unor valori care sunt o combinatie de costuri si valori calculate la date diferite. Astfel, dacă o clădire este reevaluată, toate celelalte clădiri aparținând aceluiasi agent economic trebuie reevaluate, in caz contrar, reevaluarea respectivă nu va fi operată in baza de date.

VALORILE LUCRARILOR DE CONSTRUCTII FATA DE CARE SE PERCEP TAXE PENTRU ELIBERAREA AUTORIZAȚIILOR DE CONSTRUIRE / DESFIINȚARE - valori/mp suprafața desfasurata nivel

Nr. Crt.

Specificatie

ZONA

Niveluri practicate în anul 2009

Niveluri aplicabile în anul 2010

1

CLĂDIRI - structura pereților din:

Beton, caramida arsa, piatra, caramida nearsa, sau alte materiale asemanatoare

A, B, C, D

802

806

Lemn, caramida nearsa, paianta, valatuci, sipci sau alte materiale asemanatoare

-II-

218

219

Structuri metalice

-II-

802

806

2

CLĂDIRI ANEXE SITUATE IN AFARA CORPULUI PRINCIPAL AL UNEI CLĂDIRI - structura pereților din:

Beton, caramida arsa, piatra, caramida nearsa, sau alte materiale asemanatoare

-II-

136

137

Lemn, caramida nearsa, paianta, valatuci, sipci sau alte materiale asemanatoare

-II-

81

82

Structuri metalice

-II-

136

137

3

SUBSOLURI, MANSARDE (75% din valoarea stabilita la pct. 1 si 2)

-II-

x

x

4

ȘARPANTA

-II-

85

85

5

Compartimentari, amenajari /mp. suprafata

-II-

193

193

Goluri in pereti, plansee/mp. Suprafete perete modificat

-II-

325

325

6

Schimbarea tamplariei exterioare la cladiri reprezentand monumente, inclusiv pentru cladiri situate in zona de protectie ale acestora in ... /mp. gol pentru tamplarie

-II-

460

460

7.

Zugraveli si vopsitorii exterioare

-II-

7

7

8

Lemn

-II-

40

40

Plasa de sarma

-II-

40

40

Panouri din tabla si stalpi metalici

-II-

60

60

Caramida, panouri prefabricate

-II-

72

72

Valoarea taxei de autorizare reprezinta cota procentuala - intre 0,5% si 1% - (conform Legii 50/1991 cu toate modificarile si completarile ulterioare, Ordinului MLPTL 1943/2001 si Legii 571/2003) din valoarea lucrarilor de construire / desfiintare calculata astfel:

Taxa de autorizare = Cota procentuala x Suprafata desfasurata a constructiilor (conform proiectului prezentat) x valoarea pe mp a lucrarilor de constructii

TAXA PENTRU DEȚINEREA DE UTILAJE ȘI VEHICULE LENTE

Nr. Crt.

Denumirea vehiculului sau a utilajului

Taxe practicate în anul 2009

Taxe aplicabile în anul 2010

Procent de modificare 2010/2009

1.

Autocositoare

24

24

0%

2.

Autoexcavator (excavator pe autosasiu)

40

40

0%

3.

Autogreder

40

40

0%

4.

Autoscreper

40

40

0%

5.

Motostivuitor/Autostivuitor

40

40

0%

6.

Buldozer pe pneuri

35

35

0%

7.

Compactor autopropulsat

40

40

0%

8.

Excavator cu racleti pentru sapat santuri

40

40

0%

9.

Excavator cu rotor pentru sapat santuri

40

40

0%

10.

Excavator pe pneuri

40

40

0%

11.

Freza autopropulsata pentru canale

40

40

0%

12.

Freza autopropulsata pentru pamant stabilizat

40

40

0%

13.

Freza rutiera

40

40

0%

14.

Incarcator cu o cupa pe pneuri

40

40

0%

15.

Instalatie autopropulsata de sortare-concasare

40

40

0%

16.

Macara cu greifer

40

40

0%

17.

Macara mobila pe pneuri

40

40

0%

18.

Macara turn autopropulsata

40

40

0%

19.

Masina autopropulsata multifunctionala pentru lucrari de terasamente

40

40

0%

20.

Masina autopropulsata pentru constructia si intretinerea drumurilor

40

40

0%

21.

Masina autopropulsata pentru decopertarea imbracamintei asfaltice la drumuri

40

40

0%

22.

Masina autopropulsata pentru finisarea drumurilor

40

40

0%

23.

Masina autopropulsata pentru forat

40

40

0%

24.

Masina autopropulsata pentru turnat asfalt

40

40

0%

25.

Plug de zapada autopropulsat

40

40

0%

26.

Sasiu autopropulsat cu ferastrau pentru taiat lemn

40

40

0%

27.

Tractor pe pneuri

40

40

0%

28.

Troliu autopropulsat

40

40

0%

29.

Utilaj multifunctional pentru intretinerea drumurilor

40

40

0%

30.

Vehicul de pompieri pentru derularea furtunurilor de apa

40

40

0%

31.

Vehicul pentru macinat si compactat deseuri

23

23

0%

32.

Vehicul pentru marcarea drumurilor

23

23

0%

33.

Vehicul pentru taiat si compactat deseuri

23

23

0%

34.

Autovehicul atipic

40

40

0%

Termenele de plată pentru taxa aferentă vehiculelor lente este de 31 martie, respectiv 30 septembrie pentru anul în curs.

TARIFELE PRACTICATE PENTRU ÎNCHRIEREA SPAȚIILOR, DESTINATE ORGANIZĂRII DE REUNIUNI, AFLATE ÎN INCINTA PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI ORADEA

- Lei/Ron/Oră -

Nr.

crt

Specificatie

Tarife practicate în anul 2009

Tarife aplicabile în anul 2010

Procent de modificare 2009/2010

1.

Taxă închiriere sala mare (Traian Moșoiu) pentru oficierea căsătoriilor în repausul săptămânal - sâmbătă și duminică, sărbătorile legale.

250 lei / 30 minute

300 lei / 30 minute

20%

2.

Taxă închiriere sala mică (Rimanoczi Kalman) pentru oficierea căsătoriilor în repausul săptămânal - sâmbătă și duminică, sărbătorile legale.

100 lei / 30 minute

100 lei / 30 minute

0%

3.

Taxa specială de permisiune fotografiere și înregistrare video pentru oficierea căsătoriilor.

30 lei / eveniment

50 lei / eveniment

67%

4.

Taxă specială de oficiere a căsătoriilor în afara locațiilor stabilite: sediul Primăriei, Casa Tineretului și Hotel Continental

-

1000 lei / eveniment

-

Taxele speciale menționate în tabel nu sunt purtătoare de T.V.A..

Închirierea spațiilor aflate in incinta Primariei Municipiului Oradea se va face in baza Regulamentului pentru anul 2010 ce urmează a fi aprobat de către Consiliul Local.

TAXE PENTRU UTILIZAREA SPAȚIILOR VERZI DESTINATE PĂȘUNATULUI

Nr. crt.

Specificație

Nivel practicat în anul 2009

Lei/cap/an

Nivel aplicabil în anul 2010

Lei/cap/an

Procent de modificare 2009/2010

%

1

Bovine și cabaline adulte

67,00

67,00

0%

2

Tineret bovin și cabalin 1 - 2 ani

56,00

56,00

0%

3

Tineret bovin și cabalin sub 1 an

49,00

49,00

0%

4

Ovine și caprine adulte

21,00

21,00

0%

5

Tineret ovin și caprin sub 1 an

11,00

11,00

0%

6

Porcine adulte

21,00

21,00

0%

7

Porcine sub un an

11,00

11,00

0%

NOTĂ: Taxele menționate nu sunt purtătoare de T.V.A.

CUANTUMUL AMENZILOR PENTRU PĂȘUNAT PE TIMP DE ZI / NOAPTE

Nr. crt.

Specificație

Nivel practicat în anul 2009

Lei/cap

Nivel aplicabil în anul 2010

Lei/cap

Procent de modificare 2009/2010

%

zi

noapte

zi

noapte

zi

noapte

1

Bovine și cabaline adulte

250,00

250,00

250,00

250,00

0%

0%

2

Tineret bovin și cabalin 1 - 2 ani

250,00

250,00

250,00

250,00

0%

0%

3

Ovine, caprine, porcine adulte

250,00

250,00

250,00

250,00

0%

0%

ALTE TAXE SPECIALE

Nr. crt.

DENUMIREA SERVICIULUI PENTRU PERCEPEREA TAXEI

Tarife practicate în anul

2009

Tarife aplicabile în anul

2010

Procent

2010/2009

1.

Taxa pentru emiterea avizului de desfacerea pavaj pentru bransament/racord retele

20 RON

20 RON

0%

2.

Taxa pentru emiterea avizului de desfacerea pavaj pentru construire/extindere retele

60 lei/km dar nu mai

putin de 60 RON

60 lei/km dar nu mai putin de 60 RON

0%

3.

Taxa pentru emiterea avizului de desfacerea pavaj pentru reabilitare retele

50 lei/km dar nu mai

putin de 50 RON

50 lei/km dar nu mai putin de 50 RON

0%

4.

Taxa pentru avizarea lucrărilor in regim de urgenta (avarii)

20 lei inclusiv TVA

20 lei inclusiv TVA

0%

5.

Taxa pentru prelungirea avizului lucrărilor, inclusiv lucrarile executate în regim de urgenta (avarii)

10 lei inclusiv TVA

10 lei inclusiv TVA

0%

6.

Taxa pentru eliberarea adeverinței de intravilan /CF

18 lei/adeverinta

20 lei/adeverinta

11,11 %

7.

Taxa pentru eliberarea adeverintelor de notare/radiere a constructiilor

18 lei/adeverinta

20 lei/adeverinta

11,11 %

8.

Taxa pentru listarea extraselor de carte funciară

1 leu + taxa normală de eliberare

9.

Taxa pentru multiplicarea (xeroxarea) documentelor

0,50 lei - coală A4

0,60 lei - coală A3

10.

Taxa pentru identificarea și copierea documentelor din arhiva instituției.

2 lei/coală

-

11.

Taxa pentru emiterea certificatului de atestare fiscală în regim de urgență

6 lei + 4 lei taxa de timbru

6 lei + 4 lei taxa de timbru

12.

Taxa pentru avizul C.M.U.A.T.

14 lei

15 lei

7,14 %

13.

Taxa pentru afișajul colant pe domeniul public

0,6 lei/mp/zi

1 leu/mp/zi

67%

14.

Taxa pentru acordul de publicitate temporară

5 lei

15.

Taxa pentru eliberarea certificatului energetic a clădirilor

50 lei

16.

Taxa pentru eliberarea avizului Direcției Tehnice *

50 lei

NOTĂ:

Taxelor speciale de mai sus li se adaugă taxele extrajudiciare de timbru datorate cf. Legii 117/1999, dacă este cazul.

* Taxa pentru eliberarea avizului Direcției Tehnice se va solicita prin Certificatul de Urbanism în vederea obținerii Autorizației de Construire.

TAXE PENTRU OCUPAREA TEMPORARĂ A DOMENIULUI PUBLIC/

COMERȚ STRADAL ȘI ALTE ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE PE DOMENIUL PUBLIC

Nr. crt.

Specificație

Tarif 2009

Lei/mp/zi

Tarif 2010

Lei/mp/zi

Procent de modificare 2009/2010

I. Venituri din comerț stradal

5

1.

Tonete produse diverse

5,00

5,00

0%

2.

Chioșcuri produse diverse

5,00

5,00

0%

3.

Comercializare carte, presa, papetărie

1,00

1,00

0%

4.

Standuri în fata unitatii

5,00

5,00

0%

5.

Comercializare flori

4,00

2,00

-50 %

6.

Comert sezonier în fața unitatilor de alimentatie publica - TERASE

0,75-zona 0

0,75-zona 0

0%

0,60-zona 1

0,60-zona 1

0%

0,50-zona 2

0,50-zona 2

0%

7.

Mașini de înghețată, lăzi frigorifice, dozatoare, dulapuri frigorifice

5,00

5,00

0%

II. Venituri din comerț stradal ocazional sau activități desfășurate pe domeniul public

1.

Obiecte de cult, marțișoare, felicitari, alte produse specifice sărbătorilor (religioase și laice)

5,00

5,00

0%

2.

Pepeni, comert ambulant și alte asemenea

5,00

5,00

0%

3.

Venituri din activitați promoționale, expozitii și alte asemenea

5,00

5,00

0%

III. Alte activități (circ, menajerii, parcuri de distracție, servicii de agrement, festivaluri , târguri, activități socio-culturale și alte asemenea)

1,50

1,50

0%

IV. Închirierea chioșcurilor demontabile amplasate pe teren proprietate a municipiul Oradea (lei/chioșc/zi)

75,00

75,00

0%

V. Închirierea chioșcurilor demontabile în vederea utilizării lor pe proprietăți private sau în afara municipiului (lei/chioșc/zi)

-

45,00

-

VI. Depozitare diverse materiale pe domeniul public

2,50

2,50

0%

VII. Firme instalate în fața unității, reclame temporare, etc.

5,00

5,00

0%

NOTĂ: Taxele menționate nu sunt purtătoare de T.V.A.

Zona 0: Piața Unirii, str. Independenței, Piața 1 Decembrie, , str. V.Alecsandri, str. Primăriei, Piața Ferdinand, str. E. Mircea Chitul, Calea Republicii-pietonal, str. Moscovei, str. Roman Ciorogariu cuprinsă între Calea Republicii și str. Szigligeti Ede, str.M. Eminescu cuprinsă între Calea Republicii și str. Treboniu Laurean,, str. Dunării, str. Nicolae Jiga pana la intersectia cu str. Treboniu Laurean, str. Parcul Traian, str. A. Lazăr, B-dul General Magheru.

Zona 1: B-dul Dacia, B-dul Decebal, str. Republicii intre magazinul Crișul și Piața București, B-dul Stefan cel Mare, Piața București, str. C. Coposu, str. Transilvaniei, Calea Aradului, str. Cazaban, str. Armatei Romane- Universității, str. Avram Iancu, str. Cuza Vodă, str. Iuliu Maniu, str. Nufărului, str. D. Cantemir, Piața Independenței.

Zona2: Include străzile necuprinse în zona 0 și 1.

CUANTUMUL AMENZILOR

CE URMEAZĂ A FI APLICATE PENTRU OCUPAREA ABUZIVĂ A DOMENIULUI PUBLIC/PRIVAT

a Municipiului Oradea / Statului Român

Nr. crt.

Specificație

Nivel parcticat în anul 2009

Nivel aplicabil în anul 2010

Procent de modificare 2009/2010

I. Contravenții pentru activități de comerț sau alte activități economice practicate pe domeniul public al municipiului Oradea

1.

Desfășurarea diverselor activități pe domeniul public fară autorizare din partea

Administratorului terenului

500- 1.000

500 -1.000

0%

2.

Ocuparea domeniului public, sau privat al Municipiului Oradea/Statului Român fără achitarea taxelor legale

500- 1.000

500 -1.000

0%

3.

Nerespectarea amplasamentului, perioadei, suprafeței ocupate sau a tipului de mobilier stradal aprobat

500- 1.000

500 -1.000

0%

4.

Neintreținerea mobilierului urban și a curățeniei în zona învecinată prin efectuarea periodică a lucrărilor de modernizare, igienizare si salubrizare a locului public; neîntreținerea spațiilor verzi din vecinătatea amplasamentului precum și nerespectarea altor condiții de autorizare a ocupării domeniului public prevăzute în Regulament si contractul de inchiriere/concesiune a terenului

500 -1.000

500 - 1.000

0%

5.

Neeliberarea domeniului public în urma somației scrise și/sau continuarea activității după ce s-a dispus oprirea acesteia

500- 1.000

500 -1.000

0%

6.

Refuzul nejustificat al comerciantului de a se supune controlului

500- 1.000

500 -1.000

0%

7.

Desfășurarea jocurilor de artificii fără acordul Primăriei și fără achitarea taxelor datorate, nerespectarea amplasamentului, a perioadei sau a duratei de timp aprobate

1.000 -2.500

1.000 -2.500

0%

II. Contravenții pentru utilizarea terenurilor proprietate a Statului Roman / municipiului Oradea

1.

Nedepunerea actelor prevăzute de Regulament pentru stabilirea chiriei/taxei datorate

500- 1.000

500 -1.000

0%

2.

Depunerea eronată a declaratiei de impunere

500 - 1.000

500 -1.000

0%

3.

Neeliberarea terenului in termenul și condițiile stabilite de administrator

500 - 1.000

500 -1.000

0%

4.

Neintreținerea terenului și a zonelor adiacente prin efectuarea periodică a lucrărilor de igienizare si toaletare

500- 1.000

500 -1.000

0%

5.

Neinscripționarea numărului contractului/ Declaratiei de impunere pe garaj, copertina auto, magazie de lemne (ex. CI 30, DI 30 )

500- 1.000

500 -1.000

0%

6.

Realizarea pe teren a construcțiilor de orice tip și/sau împrejmuirea terenului fără acordul admistratorului precum și fără autorizație de construcție

Cf. Legii

50/1991actualizată

Cf. Legii

50/1991actualizată

-

7.

Cultivarea gradinilor de legume si zarzavat în zona blocurilor de locuințe

500 - 1.000

500 - 1.000

0%

8.

Executarea de marcaje sau dispozitive pentru parcarea autovehiculelor pe domeniul public

500- 1.000

500 - 1.000

0%

9.

Neintreținerea sau neamenajarea spațiilor verzi din vecinatatea terenului inchiriat

500 - 1.000

500 - 1.000

0%

NOTĂ: Contravențiilor prevăzute li se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

TARIFE PENTRU UTILIZAREA TERENURILOR PROPRIETATE A MUNICIPIULUI ORADEA / STATULUI ROMÂN

- lei/mp/an-

Nr. Crt.

Specificație

Taxa practicată în anul 2009 lei/mp/an

Tarif aplicabile în anul 2010

lei/mp/an

Procent de modificare 2010/2009

1.

Terenuri aferente locuințelor familiale (ocupate de construcții si / sau curte-gradina)

 • 2.5 -zona A

2,2 -zona B

2,0 -zona C

 • 1.5 -zona D

 • 2.5 -zona A

2,2 -zona B

2,0 -zona C

 • 1.5 -zona D

0%

2.

Terenuri cu suprafața de până la 50 mp inclusiv, ocupate de construcții aflate în proprietatea personelor juridice

30,0- zona A 25,0- zona B 15,0- zona C 5,0- zona D

3.

Terenuri cu suprafața de până la 50 mp inclusiv, libere de construcții utilizate de persone juridice

23,0- zona A

19,0- zona B 12,0- zona C 4,0- zona D

4.

Terenuri cu suprafața de peste 50 mp, ocupate de construcții aflate în proprietatea personelor juridice

4,0- zona A

 • 3.5- zona B

3,0- zona C

 • 2.5- zona D

23,0- zona A

19,0- zona B 12,0- zona C

4,0- zona D

_%

5.

Terenuri cu suprafața de peste 50 mp inclusiv, libere de construcții utilizate de persone juridice

4,0- zona A

 • 3.5- zona B

3,0- zona C

 • 2.5- zona D

18,0- zona A 13,0- zona B 9,0- zona C 3,0- zona D

_%

NOTĂ: Tarifele menționate nu sunt purtătoare de T.V.A.

Începând cu data de 01.01.2010 nu se mai acordă facilități la plata acestor tarife veteranilor de război sau persoanelor prevăzute la art. 1 al Decretului - lege nr. 118/1990.

TAXĂ PENTRU DESFĂȘURAREA JOCURILOR DE ARTIFICII

Nr. crt.

Specificație

Nivel practicat 2009

Nivel aplicabil 2010

Procent de modificare 2010/2009

1.

Taxa pentru desfășurarea jocurilor de artificii

400 lei/eveniment cu durata de pană la

10 min.

800 lei/eveniment cu durata de pană la 10 min.

100 %

600 lei/eveniment cu durata ce depășește 10 min.

1.000 lei/eveniment cu durata ce depășește 10 min.

67 %

NOTĂ: Taxele menționate nu sunt purtătoare de T.V.A. Taxa pentru jocurile de arificii se achită de către persoana juridică autorizată in baza Legii nr. 126/1995 cu modificările și completările ulterioare, privind regimul materiilor explozive.

TAXE PENTRU PARCĂRILE PUBLICE CU PLATĂ (TICHETE, ABONAMENTE, LOCURI REZERVATE, PARCARE

TAXI, OPRIRE/STAȚIONARE/PARCARE NEREGULAMENTARĂ),

TAXE PENTRU BLOCARE ȘI TAXE PENTRU RIDICARE

a) taxe exprimate in lei /durata de stationare/loc de parcare pentru autoturisme și asimilate program 07,00 - 18,00

Nr. crt.

Bonuri

cu valoare fixă

Durata de staționare

Taxa aplicată în anul 2009 (lei)

Taxa aplicabilă pentru anul 2010 (lei)

Procent de modificare 2010/2009

1

Tichet parcare

30 min

1,00

1,00

0%

2

Tichet parcare

1h

1,80

2,00

11%

3

Tichet parcare 07,00-18,00

1 zi

16,00

16,00

0%

4

Abonament parcare

1 lună

50,00

50,00

0%

5

Abonament parcare

3 luni

136,00

140,00

3%

Abonamentele de parcare se elibereaza la Serviciul Gestionare Parcari str. Independentei nr.11.

b) taxe exprimate in lei/durata de stationare/loc de parcare pentru riverani persoane fizice in parcari deschise:

Nr. crt.

Bonuri cu valoare fixă

Durata de staționare

Taxa aplicată în anul 2009 (lei)

Taxa aplicabilă pentru anul 2010

Procent de modificare 2010/2009

1

Abonament parcare pentru riverani*

1 lună

15,00

15,00

0%

2

Abonament parcare pentru riverani

3 luni

40,00

40,00

0%

3

Abonament parcare pentru riverani

1 an

150,00

150,00

0%

* Riveran - persoană fizică care are domiciliul pe strada unde este amenajată parcare cu plată sau pe străzile alăturate.

c) taxe exprimate in lei/durata de stationare/loc de parcare pentru riverani persoane fizice in parcari de resedinta deschise:

Nr. crț.

Declarație de impunere si Bonuri cu valoare fixă

Durața de

staționare

Taxa aplicată în anul 2009 (lei)

Taxa aplicabilă pențru anul 2010 (lei)

Procenț de modificare

2010/2009

1

Abonament pentru parcare de resedinta**

1 an

-

80,00

-

** Parcari de reședința - sunt parcari amenajate In condițiile stipulate in H.G. nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementarilor-cadru de aplicare a O.G.nr.71/2002, aflate la mai puțin de 30 m de frontul imobilelor cu destinație de locuința. Parcarile publice de resedinta apartin domeniului public aferent imobilelor cu destinatia de locuinta si sunt atribuite contra cost pentru autoturismele apartinand locatarilor acestor imobile - persoane fizice. Autoritatile administratiei publice vor identifica impreuna cu asociatiile de proprietari spatiile aflate la mai putin de 30 m de frontul imobilelor, care pot fi amenajate ca parcari de resedinta.

d) taxe exprimate in lei /durata de stationare/loc de parcare pentru autoturisme și asimilate in parcari inchise, cu bariere cu program 24h din 24 h:

Nr. crt.

Bonuri cu valoare fixă

Durata de staționare

Taxa aplicată în anul 2009 (lei)

Taxa aplicabilă pentru anul 2010 (lei)

Procent de modificare 2010/2009

1

Tichet parcare intre orele 07,00-19,00

30 min

-

1,00

-

2

Tichet parcare intre orele 19,00- 07,00

30 min

-

0,50

-

3

Abonament parcare 24h/24h

1 luna

-

150,00

-

e) pențru alțe cațegorii de vehicule (microbuze, camionete, furgoane si asimilate, respectiv camioane, autobuze si asimilate precum si pentru TIR-uri, pentru parcarea cu ora pentru perioade mai mici de 12 ore se vor utiliza atatea tichete cate locuri stabilite pentru autoturisme (2,5*6) ocupa autovehiculul care stationeaza in parcarile amenajațe pențru cațegoriile respecțive de auțovehicule:

 • - microbuzele, camionetele, furgoanele si asimilatele vor utiliza 2 bonuri cu valoare fixa reprezentand tichete de parcare pentru autoturisme;

 • - camioanele și autobuzele vor utiliza 3 bonuri cu valoare fixa reprezentand tichete de parcare pentru autoturisme;

f) taxe exprimate in lei /durata de stationare/loc de parcare pentru TIR-uri și asimilate in parcari amenajate pentru aceste categorii de autovehicule:

Nr. crt.

Bonuri cu valoare fixă

Durata de staționare

Taxa aplicată în anul 2009 (lei)

Taxa aplicabilă pentru anul 2010 (lei)

Procent de modificare 2010/2009

1

Tichete parcare

12 h

14,00

14,00

0%

2

Tichete parcare

24 h

22,00

22,00

0%

3

Abonament parcare

1 lună

200,00

200,00

0%

g) taxa exprimata in lei / loc de parcare/an reprezentand rezervarea locului de parcare pentru societati bancare si societati hoteliere:

Nr. crt.

Declaratie de impunere

Durata de staționare

Taxa aplicată în anul 2009 (lei)

Taxa aplicabilă pentru anul 2010 (lei)

Procent de modificare 2010/2009

1

Taxa anuală

1 an

1600

1600

0%

h) taxa pentru oprire/staționare/parcare neregulamentară/ilegală:

Nr. crt.

Taxa

Termen de plată

Taxa aplicată în anul 2009 (lei)

Taxa aplicabilă pentru anul 2010 (lei)

Procent de modificare 2010/2009

1

Obligatorie a se achita în termen de 48 ore de la afișare

48 h

30

30

0%

Notă: Taxele mentionate pentru parcare nu sunt purtătoare de T.V.A.

Taxa minima se aplica pentru 30 min, iar pentru taxele stabilite pentru anumite perioade este posibila aplicarea fragmentata pe perioade mai mici.

i) taxe pentru ridicare in caz de oprire/stationare/parcare neregulamentara/ilegala a autovehiculelor in municipiul Oradea:

Nr. crt.

Operațiune

Durata de

staționare

Taxa aplicată în anul 2009 (lei)

Taxa aplicabilă pentru anul 2010 (lei)

Procent de modificare 2010/2009

1

Ridicare, transport și depozitare a vehiculelor cu masa max. autorizata mai mica de 2.500kg

-

200,00

240,00

20%

2

Ridicarea și eliberarea pe loc a vehiculelor cu masa max. autorizata mai mica de 2.500kg pentru care s-a inceput operatiunea de ridicare si nu s-a finalizat

-

100,00

120,00

20%

3

Stationare de la ridicare pentru vevicule cu cu masa max. autorizata mai mica de 2.500kg, max. 48 ore

1 ora

10,00

10,00

0%

4

Ridicare, transport și depozitare a vehiculelor cu masa max autorizata mai mare de 2.500kg

-

-

1000,00

-

5

Ridicarea și eliberarea pe loc a vehiculelor cu masa max. autorizata mai mare de 2.500kg pentru care s-a inceput operatiunea de ridicare si nu s-a finalizat

-

-

250,00

-

6

Stationare de la ridicare a vehiculelor cu masa max. autorizata mai mare de 2.500kg max.48

1 ora

-

40,00

-

j) taxe pentru bloare si deblocare in caz de oprire/stationare/parcare neregulamentara/ilegala a autovehiculelor in municipiul Oradea

Nr. crt.

Taxe pentru blocare

Durata de

staționare

Taxa aplicată în anul 2009(lei)

Taxa aplicabilă pentru anul 2010 (lei)

Procent de modificare 2010/2009

1

Deblocarea autovehiculelor care au fost blocate la roată

-

100,00

120,00

20%

2

Staționare de la blocarea la roată max. 48 ore

1 oră

10,00

10,00

0%

3

Deblocarea vehiculelor cu masa max. autorizata mai mare de 2.500kg care au fost blocate la roată

-

200

240

20%

4

Stationare pana la deblocare a vehiculelor cu masa max. autorizata mai mare de 2.500kg max. 48 ore

1 oră

20

20

0%

Notă: Taxele menționate pentru ridicare și blocare nu sunt purtătoare de T.V.A.

In cazul neplatii taxelor pentru oprire/stationare/parcare neregulamentara/ilegala, pentru blocare sau ridicare, în termen de 48 de ore de la constatarea opririi/stationarii/parcarii neregulamentare/ilegale, a ridicarii sau blocarii se va intocmi proces verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor pentru plata amenzii contraventionale a carei valoare este stabilita prin H.C.L. nr. 640/2006 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a sistemului de administrare a parcarilor publice cu plata, cu modificarile si completarile ulterioare. Procesul verbal va fi intocmit de agentul constatator imputernicit al primarului, care a intocmit nota de constatare. Procesul verbal va fi semnat si de martorul care a fost prezent la constatarea opririi/stationarii/parcarii neregulamentare si a semnat nota de constatare.

TARIFELE pentru închirierea suprafeței de joc din incinta sălii sporturilor „ANTONIO ALEXE”

Nr. Crt.

Program

Denumire activitate

Program

Luni - Vineri

Tarif

aplicat 2009

Tarif

Aplicabil 2010

1

Luni - Vineri

09.00-13.30 15.30-20.30

Diferențele de orar neafișate sunt

destinate programului sportiv respectiv

Fotbal, fotbal-tenis, baschet, handbal și volei

07.30- 15.30

 • 20.30- 22.30

 • 22.30- 24.30

100 lei/oră

200 lei/oră

150 lei/oră

100 lei/oră

200 lei/oră

150 lei/oră

2

Luni - Duminica

Meciuri și competiții oficiale

-

1.000 lei/oră

1.000 lei/oră

NOTĂ: Tarifele menționate nu sunt purtătoare de T.V.A.

TARIFE pentru închirierea terenului de tenis situat în Oradea, str. Splaiul Crișanei nr. 87

Nr. crt.

Utilizator

Perioadă / ore de utilizare

Tarif practicat 2009

- taxa pe ora -

Tarif aplicabil 2010

- taxa pe ora -

Procent de modificare

2010/2009

1.

public / agenți economici / cluburi sportive

LUNI - VINERI

08- 15

15 lei

15 lei

0%

2.

public / agenți economici /

cluburi sportive

LUNI - VINERI 15-22

25 lei

25 lei

0%

3.

public / agenți economici /

cluburi sportive

SÂMBĂTĂ - DUMINICĂ

08-22

30 lei

30 lei

0%

TARIFE PENTRU UTILIZAREA SĂLILOR DE ANIVERSARE

AMPLASATE ÎN INCINTA ORĂȘELULUI COPIILOR

Nr. crt.

Utilizator

Intervalul zilnic

Intervalul

orar

Tarif practicat

- lei/oră/sală-2009

Tarif aplicabil

- lei/oră/sală-2010

Procent de modificare 2010/2009

1.

Persoane fizice,persoane juridice sălile S1,S2,S3=20 locuri

Marți - Duminică

5

8 - 22

25,00

25,00

0%

2.

Activități instructiv educative sala S4=80locuri

Marți - Duminică

8 - 22

50,00

50,00

0%

NOTĂ: Tarifele menționate nu sunt purtătoare de T.V.A.

TARIFE PENTRU ÎNCHIRIEREA SUPRAFEȚELOR

9

DESTINATE ACTIVITĂȚILOR DE COMERȚ SEZONIER

9                                                                9

AMPLASATE ÎN INCINTA ORĂȘELULUI COPIILOR

Nr. crt.

Natura activității desfășurate

Tarif practicat 2009

- lei/mp/zi -

Tarif aplicabil 2010

- lei/mp/zi -

Procent de modificare 2010/2009

1.

Comerț incintă - mașini înghețată, automate băuturi calde, automate răcoritoare.

5,00

5,00

0%

2.

Comerț exterior sezon cald - standuri produse alimentare/nealimentare.

5,00

5,00

0%

3.

Comerț exterior sezon rece - standuri produse alimentare/nelimentare.

5,00

5,00

0%

NOTĂ: Tarifele menționate nu sunt purtătoare de T.V.A.

TARIFE PRACTICATE PENTRU SERVICIILE

PRESTATE DE ADMINISTRAȚIA IMOBILIARĂ ORADEA

9

Nr.

crt

Specificatie

Nivel practicat în

anul 2009

Nivel aplicabil în

anul 2010

Procent de modificare 2010/2009

1.

Eliberare acorduri pentru separare branșament apă

- persoane fizice

- agenți economici

35

100

35

100

0%

2.

Eliberare acorduri pentru modificări constructive ale imobilelor

- persoane fizice

- agenți economici

35

200

35

200

0%

3.

Eliberare acorduri    pentru efectuarea de construcții(pe mejdie,

modificare PUD, și alte asemenea)

- persoane fizice

- agenți economici

35

150

35

150

0%

4.

Recalculare dobanzi pentru plata anticipata a sumelor înscrise în graficele de rambursare aferente contractelor de vânzare cumpărare cu plata în rate având ca obiect:

 • - spații comerciale/de prestări servicii

 • - spații cu destinația de cabinete medicale

 • - terenuri proprietate privată a municipiului Oradea

2% - aplicat asupra sumelor aflate în sold

- reprezentând rate rămase de plată- la data achitării

2% - aplicat asupra sumelor aflate în sold

- reprezentând rate rămase de plată- la data achitării

0%

5.

Adeverinte si copii xerox dupa diferite documente din cazierul juridic al imobilelor pentru:

- populatie

- agenti economici

11

22

11

22

0%

6.

Eliberare copii xerox dupa contractele de inchiriere și alte documente eliberate agentilor economici si persoanelor fizice

2 lei/pagină

2 lei/pagină

0%

NOTĂ: Tarifele menționate nu sunt purtătoare de T.V.A. și nu sunt datorate de beneficiarii Legii nr.416/2001.

LISTA CU TARIFELE VALABILE ÎNCEPÂND CU 1 IANUARIE 2010

Nr. Crt

Denumirea serviciilor prestate

Tarif (inclusiv TVA) LEI

Procent 2010/2009

2009

2010

I. PRESTĂRI SERVICII - CIMITIR

1.

Săpat și umplut groapă de mormânt

75

80

6,6 %

2.

Desfacere capac de mormânt, așezare la loc și lipire mortar ciment

22

24

9%

3.

Igienizare cavou (curățire și văruire)

22

24

9%

4.

Deschis, introdus sicriu și închidere cavou

45

50

11,1 %

5.

Manipulare decedați

50

55

10%

6.

Transportul decedaților loco (oraș - capelă)

45

50

11,1 %

7.

Transportul decedaților în afara municipiului      lei/km

3

3

-

8.

Exhumare din groapă

77

85

10,3 %

9.

Exhumare din cavou (cu deschidere și închidere)

44

48

9%

10.

Reânhumare în cavou (cu închidere și deschidere)

33

36

9%

11.

Reânhumare în groapă

66

73

10,6 %

12.

Taxă - salubrizare mormânt

22

24

9%

13.

Servicii de catafalcare

90

100

11,1 %

14.

Închiriere capelă municipală pt. serviciu religios lei/oră

25

27

8%

15.

Închiriere capela municipală pentru serviciul de stâlp lei/oră

10

11

10%

16.

Eliberări de avize lei/avize

35

40

14,2 %

17.

Taxă teren pe 10 ani - loc de mormânt individual (3,64 mp):

 • -  la data decesului

 • -   anticipat

100

220

110

250

10%

13,6 %

18.

Taxă teren pe 25 ani - loc mormânt individual (3,64 mp) - anticipat

440

500

13,6 %

19.

Taxă acces mijloace auto cimitir :

 • -  autoturisme (lei/oră)

 • -  autoutilitară până la 3,5 t (lei/oră)

 • -  abonament lunar

5

15

35

5

20

50

33,3 %

42,8 %

20.

Taxă ocupare loc public pt. prestări servicii (teren ocupat cu baza de producție) (lei/mp/lună)

25

30

20%

21.

Taxă intrări în cimitir pt. prestatorii de servicii funerare ( lei/decedat)

65

15

-76,9 %

22.

Prestări cameră frigorifică lei/decedat/zi

20

20

-

II. ȘTRAND IOȘIA NORD

Intrare Ștrand (lei/pers)

16,6 %

- bilete adulți

6

7

23.

- bilete elevi, studenți, militari

3

3

-

- abonament lunar adulți

50

55

10 %

- abonament lunar elevi, studenți, militari

30

30

-

- concesionări teren     lei/mp/lună

30

35

16,6 %

III. ȘTRAND MUNICIPAL

Intrare Ștrand (lei/pers)

14,2 %

- bilete adulți

7

8

24.

- bilete elevi, studenți, militari

3

3

-

- abonament lunar adulți

60

65

8,3 %

- abonament lunar elevi, studenți, militari

30

30

-

- concesionări teren lei/mp/lună

30

35

-16,6 %

IV. GRĂDINA ZOOLOGICĂ

Grădina zoologică lei/persoană

25

- adulți

2

2,5

25%

- copii preșcolari și grupuri organizate

0,5

0,5

-

V. WC-URI PUBLICE

26

W.C.-uri publice

- intrare lei/persoană

0,5

0,5

-

Obs.: Prin HCL 771/2004 se aprobă accesul gratuit la intrarea în ștrandurile de pe raza municipiului Oradea a pensionarilor, deportaților și victimelor oprimării comuniste, a persoanelor cu dizabilități, membre ale Societății Umbrela a Persoanelor cu Handicap Asociate Regional -Bihor (S.U.P.H.A.R.), precum și a persoanelor care au efectuat serviciul militar în unitățile Direcției Generale a Serviciului Muncii din cadrul Ministerului Construcțiilor.

Notă: Accesul gratuit al persoanelor mai sus menționate, va fi în zilele de marți, miercuri, joi și vineri.