Hotărârea nr. 851/2009

privind aprobarea procesului - verbal al sedintei extraordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 15 octombrie 2009

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL privind aprobarea procesului - verbal al ședinței extraordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 15 octombrie 2009

Având în vedere prevederile art.42 alin.(3), alin.(4) și alin.(5) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, referitoare la prezentarea de către secretar a procesului - verbal al ședinței anterioare și supunerii acestuia aprobării consiliului local,

În baza art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Articol unic: Se aprobă procesul-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al municipiului Oradea din data de 15 octombrie 2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Manea Mihai

Oradea, 29 octombrie 2009

Nr. 851

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila