Hotărârea nr. 85/2009

privind aprobarea suportãrii din bugetul local al cheltuielilor ocazionate de înhumarea cadavrelor fãrã aparþinãtori ºi a cadavrelor cu identitate necunoscutã

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea suportării din bugetul local al cheltuielilor ocazionate de înhumarea cadavrelor fără aparținători și a cadavrelor cu identitate necunoscută

Analizând Raportul de Specialitate nr. 205006 din data de 05 ianuarie 2009, întocmit de către Administrația Socială Comunitară Oradea, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea suportării din bugetul local al cheltuielilor ocazionate de înhumarea cadavrelor fără aparținători și a cadavrelor cu identitate necunoscută.

În conformitate cu prevederile art.7 alin.3 din Legea nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, în cazul decesului persoanei vârstnice lipsite de susținători legali sau când aceștia nu pot să-și îndeplinească obligațiile familiale datorită stării de sănătate sau a situației economice precare, înmormântarea este asigurată de serviciile comunitare;

Având în vedere prevederile art. 28 alin 4 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat si art. 62 si 63 din Hotărârea Guvernului nr. 1010/2006 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare ,

Ținând seama de prevederile art.80 alin .5 din Legea nr. 275 /2006 privind executarea pedepselor și a măsurilor depuse de organele judiciare în cursul procesului penal,

În baza prevederilor art. 36 alin. 2 lit.b și lit.d, respectiv alin.4 lit.a și alin.6 lit.a pct.2 si a prevederilor art.45 alin.2 lit.a din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată,

CONSILIUL LOCALA AL MUNICIPIUILUI ORADEA

H o t ă r a ș t e :

Art.1. Se aprobă suportarea din bugetul local al cheltuielilor ocazionate de:

  • a)  înhumarea cadavrelor fără aparținători ,

  • b) înhumarea cadavrelor cu identitate necunoscută,

  • c)  înhumarea persoanelor decedate cu domiciliul in Oradea care nu beneficiază de ajutor social în conformitate cu Legea nr. 416/2001 si familia realizează venituri mai mici decât venitul minim garantat prevăzut de lege in funcție de numărul membrilor familiei,

  • d)  înhumarea persoanelor decedate pe raza Municipiului Oradea care au domiciliul in altă localitate și nu au aparținători,

  • e) înhumarea persoanelor decedate aflate in executarea unei pedepse private de libertate in Penitenciarul de Maximă Siguranță Oradea, care nu au aparținători sau a căror aparținători refuză înhumarea acestora .

Art.2 Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Socială Comunitară Oradea

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • -   Administrația Socială Comunitară Oradea,

  • -   SC „Administrația Domeniului Public” SA,

  • -  Penitenciarul de maximă siguranță Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Delorean Ion Iulius Oradea, 29 ianuarie 2009                                                CONTRASEMNEAZĂ,

Nr.85                                                                 SECRETAR

Ionel Vila