Hotărârea nr. 848/2009

privind aprobarea realizarii investitiei “Reabilitare traseu conducta DN 125 sonda 1717- statie Geotermala IoSia Nord” de catre SC Transgex SA, asociat administrator în cadrul asocierii “Geoterm”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea realizării investiției “Reabilitare traseu conductă DN 125 sonda 1717-stație Geotermală Ioșia Nord” de către SC Transgex SA, asociat administrator în cadrul asocierii “Geoterm”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 112383 din 15.10.2009 prin care Direcția Economică - Serviciul Evidență Patrimoniu. Delegări de Gestiune propune Consiliului Local Oradea aprobarea privind aprobarea realizării investiției “Reabilitare traseu conductă DN 125 sonda 1717- stație Geotermală Ioșia Nord” de către SC Transgex SA, asociat administrator în cadrul asocierii “Geoterm”

Având în vedere:

  • •  Adresa SC Transgex SA nr. nr. 6090/02.09.2009 înregistrată sub nr. 90307/02.09.2009

  • •  Art. 62 lit. f) din contractul de asociere „Geoterm”

  • •  Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate,

Luând în considerare dispozițiile art. 36 alin.2, lit. d), lit.e) alin. 6 lit. a) pct.14, alin.7 lit.a și art. 45 alin.1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă următorii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare traseu conductă DN 125 sonda 1717- stație Geotermală Ioșia Nord"

Denumirea investiției: „Reabilitare traseu conductă DN 125 sonda 1717- stație Geotermală Ioșia Nord"

Beneficiar: Asocierea “Geoterm”

Valoarea totală fără TVA = 238.950,72 lei

din care:

- construcții-montaj (C+M): 232.950,72 lei

Finanțarea investiției: SC Transgex SA

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică și SC Transgex SA.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -   Instituția Prefectului Bihor

  • -   Direcția Economică,

  • -   Direcția Tehnică,

  • -  SC Transgex SA Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Manea Mihai

Oradea, 15 octombrie 2009

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Nr.848

Hotărârea fost adoptată cu “unanimitate” de voturi “pentru”.