Hotărârea nr. 847/2009

privind aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri Si Cheltuieli pe anul 2009 la Regia Autonoma Oradea Transport Local

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2009 la Regia Autonomă Oradea Transport Local

Analizând raportul de specialitate nr.112.113/14.10.2009, întocmit de Direcția Economică - Serviciul Evidență Patrimoniu - Delegări de Gestiune, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2009 la Regia Autonoma Oradea Transport Local,

În baza Contractului de concesiune a activitatii de transport public local aprobat prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr.925/2006, încheiat între Municipiul Oradea și Regia Autonoma Oradea Transport Local,

În conformitate cu prevederile art.5 lit. a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 79/2008, privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate,

În conformitate cu art. 36 alin. 2 lit.a alin 3 lit c art. 45 alin 2 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e

Art.1. Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli la Regia Autonomă Oradea Transport Local pe anul 2009 conform anexei, care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică și Regia Autonomă Oradea Transport Local.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • - Instituția Prefectului Bihor,

  • - Direcția Economică,

  • - Regia Autonomă Oradea Transport Local.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Manea Mihai

Oradea, 15 octombrie 2009

Nr.847


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

lei

Nr. crt

Denumirea indicatorului

Aprobat prin HCL 292/2009

BVC modificat RAOTL

influente

0

1

2

6

1

Cifra de afaceri neta -total, din care :

1

32.660.200

32.660.200

producția vanduta

2

14.700.000

14.700.000

venituri din vanzarea marfurilor

3

145.000

145.000

venituri din subventii, din care:

4

17.815.200

17.815.200

- subventii pt. cheltuieli materiale

10.000.000

10.000.000

- subventii pt. abonamente

7.815.200

7.815.200

2

Variatia stocurilor Sold C

5

Sold D

6

3

Productia imobilizata

7

4

Alte venituri din exploatare

8

10.129.800

10.129.800

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+05-06+07+08)

9

42.790.000

42.790.000

a)cheltuieli cu materiile prime si materialele consumate

10

5.550.000

5.550.000

5

b)alte cheltuieli materiale

11

250.000

250.000

c)alte cheltuieli din afara (cu energie si apa)

12

3.100.000

3.100.000

d)cheltuieli privind mărfurile

13

100.000

100.000

6

Cheltuieli cu personalul

14

17.000.800

17.000.800

a)salarii

15

12.175.200

12.175.200

b)cheltuieli cu asigurările si protecția sociala

16

3.618.160

3.618.160

c)participarea salariaților la profit

7.440

7.440

d)tichete de masa

1.200.000

1.200.000

7

Ajustarea valorii imobilizărilor corporale si necorporale

17

8.150.000

8.150.000

a)cheltuieli privind amortizarea

18

8.150.000

8.150.000

b)venituri din provizioane

19

8

Ajustarea valorii activelor circulante

20

a)pierderi din creanțe si debitori diverși, precum si cheltuieli privind provizioane pentru deprecierea activelor circulante

21

b)venituri din creanțe reactivate si debitori diverși si din provizioane pentru deprecierea activelor circulante

22

9

Alte cheltuieli de exploatare (rd.24 la 26)

23

5.587.200

5.652.200

+65.000

a)cheltuieli privind prestațiile externe

24

5.305.000

5.305.000

b)cheltuieli cu alte impozite, taxe si vărsăminte asimilate

25

250.000

250.000

c)cheltuieli cu despăgubiri, donații la activele cedate

26

32.200

97.200

+65.000

10

Ajustări privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli (rd.28-29)

27

a)cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli

28

b)venituri din exploatare privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli

29

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.10+rd.14+rd.17+rd.20+rd23+rd.27)

30

39.738.000

39.803.000

+65.000

REZULTATUL DIN EXPLOATARE

profit (rd.09 - rd.30)

31

3.052.000

2.987.000

-65.000

pierdere (rd.30 - rd.09)

32

11

Venituri din interese de participare - total, din care:

33

din care, in cadrul grupului

34

12

Venituri din alte investiții financiare si creanțe ce fac parte din activele imobilizate:

35

din care, in cadrul grupului

36

13

Venituri din dobânzi:

37

300.000

365.000

+65.000

din care, in cadrul grupului

38

14

Alte venituri financiare:

39

VENITURI FINANCIARE- TOTAL (rd.33 +35+37+39)

40

300.000

365.000

+65.000

15

Ajustarea valorii imobilizărilor financiare si a investițiilor financiare deținute ca active circulante)

41

a)cheltuieli financiare privind amortizările si provizioanele

42

b)venituri financiare privind amortizările si provizioanele

43

Cheltuieli privind dobânzile:

44

3.050.000

3.050.000

16

din care, in cadrul grupului

45

Alte cheltuieli financiare:

46

200.000

200.000

17

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (RD.41+44+46)

47

3.250.000

3.250.000

REZULTATUL FINANCIAR (RD 39-46)

profit (rd.40 - rd.47)

48

pierdere (rd.47 - rd. 40)

49

2.950.000

2.885.000

-65.000

REZULTATUL CURENT RD 39-46)

profit (rd.31 + rd.48)

50

102.000

102.000

pierdere (rd.32 - rd. 49)

51

Venituri extraordinare

52

18

Cheltuieli extraordinare

53

REZULTATUL EXTRAORDINAR

profit(rd.52-rd.53)

54

pierdere (rd.53 - nrd. 52)

55

VENITURI TOTALE (RD.09+40+52)

56

43.090.000

43.155.000

+65.000

20

CHELTUIELI TOTALE (RD.30+47+53)

57

42.988.000

43.053.000

+65.000

21

REZULTATUL BRUT

22

profit (rd.56 - rd.57)

58

102.000

102.000

pierdere (rd.57 - nrd. 56)

59

IMPOZITUL PE PROFIT

60

24.300

24.300

23

Alte cheltuieli cu impozite care nu apar in elementele de mai sus

61

24

REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR

25

profit (rd.58 -(rd.60+rd.61))

62

77.700

77.700

pierdere (rd.59-(rd.60+rd.61))

63

26

REPARTIZAREA PROFITULUI

REZERVE

5.100

5.100

10% PARTIC.PROFIT

7.770

7.770

50% VARSMINTE

38.850

38.850

ALTE REZERVE

25.980

25.980

Oradea, 15 octombrie 2009.