Hotărârea nr. 846/2009

privind majorarea patrimoniului Regiei Autonome Oradea Transport Local prin aportul în numerar al Municipiului Oradea cu destinatia achizitionarii a 40 de autobuze Si modificarea listei de investitii la RA OTL

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind majorarea patrimoniului Regiei Autonome Oradea Transport Local prin aportul în numerar al Municipiului

Oradea cu destinația achiziționării a 40 de autobuze și modificarea listei de investiții la RA OTL

Analizând raportul de specialitate nr.112.117 din 14.10.2009, întocmit de Direcția Economică - Serviciul Evidență Patrimoniu - Delegări de Gestiune prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea majorarea patrimoniului Regiei Autonome Oradea Transport Local prin aportul în numerar al Municipiului Oradea cu destinația achiziționării a 40 de autobuze și modificarea listei de investiții la Regia Autonomă Oradea Transport Local,

In conformitate cu Contractul de Concesiune a activității de transport public local aprobat prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr. 925/2006, încheiat între Municipiul Oradea și Regia Autonoma Oradea Transport Local,

Luând în considerare măsurile de înnoire a parcului auto, aprobate conform Hotărârea Consiliului local al

municipiului Oradea nr.191/2007, 194/2008, 531/2008 si 657/2008,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate,

In temeiul art.17 alin 1 lit.o din Legea 92/2007 serviciilor de transport public local,

În baza art.36 alin. (2) lit. a, lit. d, alin 3 lit c si alin.6 lit. a, pct. 14, precum și art. 45, alin. (3) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

Consiliul Local al Municipiului Oradea

Hotărăște

Art.1 Se majorează patrimoniul Regiei Autonome Oradea Transport Local prin aportul în numerar al Municipiului Oradea, în sumă de 2.948.500 Eur, cu destinația achiziționării a 40 de autobuze.

Art.2 Se aprobă înregistrarea de către Regia Autonomă Oradea Transport Local a aportului în numerar, pe măsura virării transelor de către Municipiul Oradea, echivalentul în lei a sumelor transferate în euro, la data transferului.

Art.3 Se abrogă art.1 din Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr. 443/28.05.2009 privind măsurile ce vor fi luate pentru înnoirea parcului auto la Regia Autonomă Oradea Transport Local.

Art.4. Se aprobă modificarea listei de investiții a Regiei Autonome Oradea Transport Local conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Se împuternicesc ca reprezentanți legali ai Regiei Autonome Oradea Transport Local, cu drept de a semna în numele Regiei Autonome Oradea Transport Local, contractul de credit și orice alte documente anexe cerute în baza contractului de credit ce se va încheia cu ING Lease România IFN S.A, câștigătoarea licitației organizate de regie pentru contractarea unui împrumut de maxim 1.800.000 EUR destinat finanțării achiziției de autobuze, următoarele persoane:

  • - dl. Csuzi Istvan, cetățean român domiciliat în loc. Oradea, str. General Leonard Mociulschi nr. 6, identificat cu C.I. seria XH nr. 502941 emis de Poliția municipiului Oradea la data de 22.06.2007 având CNP 1600622054661, în calitate de Director General,

  • - dl. Purge Ioan, cetățean român domiciliat în loc. Oradea, str. Păcii nr.18, identificat cu C.I. seria XH nr. 448930 emis de Poliția municipiului Oradea la data de 08.09.2006 având CNP 1510417054689, în calitate de Director Economic.

Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică și Regia Autonomă Oradea Transport Local

Art.7. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • - Instituția Prefectului Bihor

  • - Direcția Economica.

  • - Regia Autonomă Oradea Transport Local

  • - ING Lease România IFN S.A.

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

    Manea Mihai


Oradea, 15 octombrie 2009

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila


Nr.846

Hotărârea fost adoptată cu “unanimitate” de voturi “pentru”.

Anexa

mii lei

Denumire obiectiv

Lista de investiții RA OTL în vigoare

Lista de investiții RA OTL modificată

Influențe

Credite bancare interne

Alte surse constituite potrivit legii

Credite bancare interne

Alte surse constituite potrivit legii

Credite bancare interne

Alte surse constituite potrivit legii

Achiziție tramvaie Siemens 10 buc

7.000

66.500

7.000

56.700

-

-9.800

Achiziție 40 autobuze pentru transportul urban de călători în Municipiul Oradea

-

-

8.100

13.300

8.100

13.300

Oradea, 15 octombrie 2009.