Hotărârea nr. 844/2009

privind aprobarea rectificarii bugetului Municipiului Oradea pe anul 2009

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2009

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 112220 din 15.10.2009 prin care Direcția Economică propune aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2009,

Luând în considerare:

  • -       Hotărârea Consiliului Local nr.289/09.04.2009 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri si cheltuieli al Municipiului Oradea pe anul 2009,

  • -       Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate,

In conformitate cu prevederile art. 19 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale,

În baza art. 36 alin. 2 litera b), alin.4 lit.a și ale art. 45 alin. 2 lit.a din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2009, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă rectificarea bugetului creditelor interne și externe pentru anul 2009, conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii conform anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4.Se aprobă noile obiective de investiții și cuprinderea acestora în Lista de investiții:

- Amenajare Parc Salca,

- Asigurarea utilităților de alimentare cu energie electrică (punct provizoriu) pentru Parcul Industrial Eurobusiness.

Art.5.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică.

Art.6.Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Direcția Economică

  • -  Direcția Tehnică

  • -  Direcția de Dezvoltare

  • -  Clubul Sportiv Municipal

- Instituția Prefectului Județului Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Manea Mihai

Oradea, 15 octombrie 2009

Nr.844


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

MUNICIPIUL ORADEAAnexa nr.1
Rectificare buget local pe anul 2009
mii lei
Nr.Explicatie / obiectivPlanPropuneriDiferente
crt.
IVENITURI"6,470.00""2,686.24""-3,783.76"
Subventii pt reabilitarea termica a cladirilor de locuit -cod 42.02.12"6,470.00""2,686.24""-3,783.76"
IICHELTUIELI"18,837.33""15,053.57""-3,783.76"
ACheltuieli curente "9,867.33""11,822.33""1,955.00"
1Cap.51.02.01.03 - Autoritati executive "3,522.65""3,557.65"35.00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii "3,522.65""3,557.65"35.00
2Cap.65.02.04.02 - Invatamant secundar superior PMO223.0073.00-150.00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare97.0062.00-35.00
Allte obiecte de inventar126.0011.00-115.00
3Cap. 67.02 05.01.Sport"5,016.00""5,086.00"70.00
Transferuri (CSM)"5,016.00""5,086.00"70.00
4"Cap. 70.02.50 - Alte cheltuieli in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale""1,105.68""3,105.68""2,000.00"
Alte transferuri (Zona Metropolitana Oradea)"1,105.68""3,105.68""2,000.00"
BCheltuieli de capital"8,970.00""3,231.24""-5,738.76"
1"Cap. 67.02 05.03.Intretinere gradini publice, parcuri,zone verzi, baze sportive si agrement"0.0071.4071.40
"""Amenajare parc Salca"""0.0071.4071.40
2Cap.68.02.50 -Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei0.0061.7061.70
"""Reabilitare si extindere imobil str. L Pasteur nr.42 pentru Centrul de Zi Iedera pentru copii cu sindrom DOWN"""0.0061.7061.70
3Cap. 70.02.03.01 - Dezvoltarea sistemului de locuinte"6,470.00""2,686.24""-3,783.76"
"""Reabilitarea termica blocuri tip condominiu"" ( Bugetul Statului)""6,470.00""2,686.24""-3,783.76"
4Cap. 70.02.05.01 - Alimentare cu apa"2,000.00"0.00"-2,000.00"
"""Sistem de apa si apa uzata Oradea si Zona Metropolitana""""2,000.00"0.00"-2,000.00"
5"Cap. 70.02.50 - Alte cheltuieli in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale"500.00411.90-88.10
"""Elaborare DTE Infiintare Centru de Cercetare Biotehnic"""250116.9-133.10
"""Asigurarea utilităţilor de alimentare cu energie electrică (punct provizoriu) pentru Parcul Industrial Eurobusiness’’"04545.00
"""Studiu zăcământ geotermal Oradea"""1000-100.00
"""Elaborare DTE pentru sonde de apă geotermală’’ "1500-150.00
",,Elaborarea documentaţiei tehnico-economice faza SF, expertiza tehnică, studiu geotehnic, ridicare topografică, PT, CS, DDE pentru obiectivul-Valorificarea energiei geotermale în asociaţie cu pompe de căldură şi gaze naturale, pentru producerea agentului termic de încălzire şi prepararea apei calde de consum la consumatorii cartierelor Nufărul I şi Nufarul II"""0250250.00
"Oradea, 15.10.2009"
--------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPIUL ORADEAAnexa nr.2
Propunere rectificare bugetul creditelor externe si interne pe anul 2009
mii lei
Nr.Explicatie / obiectivPlanPropuneriDiferente
crt.
Credite externe
Cheltuieli de capital
Cap. 84.06.03.02 - Transport in comun "66,500.00""70,000.00""3,500.00"
" ""Aport la patrimoniul OTL RA"" ""66,500.00""70,000.00""3,500.00"
"Oradea, 15.10.2009"
--------------------------------------------------------------------------------
Municipiul OradeaAnexa nr.3
Propunere rectificare bugetul veniturilor si cheltuielilor al
institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2009
mii lei
Nr.Explicatie / obiectivPlanPropuneriDiferente
crt.
IVENITURI"5,016.00""5,086.00"70.00
Subventii pentru institutii publice"5,016.00""5,086.00"70.00
IICHELTUIELI"6,650.50""6,720.50"70.00
Cap.67.10.05.01 Sport CSM"6,650.50""6,720.50"70.00
1Bunuri si servicii"6,650.50""6,720.50"70.00
"Oradea, 15.10.2009"