Hotărârea nr. 843/2009

privind alocarea sumei de 1.500 lei în favoarea Asociatiei Nevazatorilor din Rominia, Filiala Interjudeteana Bihor-Salaj, în vederea organizarii celei de-a 18-a editii a maratonului cultural-sportiv “Saptamina bastonului alb” în perioada 12.10.2009 - 18.

ROMÂNIA

JUDETUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

privind alocarea sumei de 1.500 lei în favoarea Asociației Nevăzătorilor din România, Filiala Interjudețeană Bihor-Sălaj, în vederea organizării celei de-a 18-a ediții a maratonului cultural-sportiv “Săptămâna bastonului alb” în perioada 12.10.2009 - 18.10.2009

Analizând Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 231274/05.10.2009 prin care Administrația Sociala Comunitara Oradea propune aprobarea alocării din bugetul de cheltuieli al Administrației Sociale Comunitare Oradea, capitolul 6802 “Asigurări și asistență socială”, subcapitolul 50 “Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale”, titlul 10 “Alte cheltuieli”, articol 59.11 Asociații și fundații, a sumei de 1.500 lei, în favoarea Asociației Nevăzătorilor din România, Filiala Interjudețeană Bihor-Sălaj, în vederea organizării celei de-a 18-a ediții a maratonului cultural-sportiv “Săptămâna bastonului alb” în perioada 12 - 18.10.2009,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate,

Ținând seama de art. 33, alin 1, pct. a) si d) din Legea nr. 47/2006 privind sistemul public de asistență socială,

Luând în considerare prevederile art. 33, pct. 1 si art. 61 pct. a din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,

In temeiul art. 36 alin.2 lit.(b), (d) si (e), alin.4 lit.(a), alin. 6 lit. (a), pct.2, alin. 7, lit. (a) si art. 45, alin.2 lit. (a), (f) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1 Se aprobă acordarea sumei de 1.500 lei în favoarea Asociației Nevăzătorilor din România, Filiala Interjudețeană Bihor-Sălaj, în vederea organizării celei de-a 18-a ediții a maratonului cultural-sportiv “Săptămâna bastonului alb”în perioada 12-18.10.2009.

Art.2 Suma menționată la art.1 din prezenta hotărâre, se alocă din bugetul de cheltuieli al Administrației Sociale Comunitare Oradea, capitolul 6802 “Asigurări și asistență socială”, subcapitolul 50 “Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale”, titlul 10 “Alte cheltuieli”, articol 59.11 Asociații și fundații,

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Socială Comunitară Oradea.

Art.4 Prezenta hotărâre se comunica cu:

  • - Instituția Prefectului județului Bihor

  • - Administrația Sociala Comunitara Oradea

  • - Asociația Nevăzătorilor din România, Filiala Interjudețeană Bihor-Sălaj, prin grija Administrației Sociale Comunitare Oradea

  • - Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Manea Mihai

Oradea, 15 octombrie 2009

Nr.843


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila