Hotărârea nr. 842/2009

pentru aprobarea Caietului de sarcini întocmit în vederea executarii lucrarilor de cadastru Si topografie aferente magistralei de termoficare M2

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

pentru aprobarea Caietului de sarcini întocmit în vederea executării lucrărilor de cadastru și topografie

aferente magistralei de termoficare M2

Analizând raportul de specialitate înregistrat sub nr. 112304 din 15.10.2009 întocmit de către Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională prin care propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea caietului de sarcini necesar pentru executarea lucrărilor de topografie și cadastru aferente magistralei de termoficare M2 în vederea elaborării documentațiilor necesare accesării fondurilor structurale alocate prin intermediul POS Mediu Axa 3 “Reducerea poluării și diminuarea efectelor schimbărilor climatice prin restructurarea și reabilitarea sistemelor de încălzire urbană în localitățile cele mai afectate de poluare”,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate,

În baza art.36 alin.2 lit.b), lit.d); alin.4 lit.a), lit.d), lit.e), lit.f); alin.6 lit.a) pct.11, pct.14 respectiv art.45 alin.2 lit.a), lit.e) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e

Art.1 Se aprobă Caietul de sarcini necesar pentru executarea lucrărilor de topografie și cadastru aferente magistralei de termoficare M2 necesare pentru elaborarea documentațiilor pentru accesarea fondurilor structurale alocate prin intermediul POS Mediu Axa 3 “Reducerea poluării și diminuarea efectelor schimbărilor climatice prin restructurarea și reabilitarea sistemelor de încălzire urbană în localitățile cele mai afectate de poluare”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinirea a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -    Instituția Prefectului Județului Bihor

 • -   Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională

 • -   Direcția Tehnică

 • -  Direcția Economică

 • -  Administrația Imobiliară Oradea

 • -  SC Electrocentrale Oradea SA

- Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Manea Mihai

Oradea, 15 octombrie 2009

Nr.842


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea fost adoptată cu “unanimitate” de voturi “pentru”.

Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 842/2009

CAIET DE SARCINI

pentru realizarea lucrărilor de cadastru și topografie necesare modernizării magistralei de energie termică M2

 • I. Descrierea lucrărilor de cadastru și topografie care fac obiectul prezentului caiet de sarcini:

Lucrări de cadastru și topografie necesare pentru magistrala M2

Magistrala nr. 2 alimentează cu energie termică partea de sud, sud-vest și zona centrală a municipiului Oradea, fiind construită în 1970, asigurând prin intermediul conductelor cu DN 800 mm / Dn 200 mm un debit nominal de 4000 mc/h. Magistrala nr. 2 se ramifică din magistrala de termoficare a CET-ului în zona industrială, respectiv la căminul C2 și parcurge un traseu aerian de 920 m, după care în subteran în canale termice din beton aceasta mai parcurge 5,3 km. Lungimea totală a magistralei este de ~ 14.090 m. La aceasta sunt racordate un număr total de 97 puncte termice care deservesc un număr de aproximativ 50.000 de locuitori din zonele de blocuri arondate acestora, precum și alte categorii de consumatori (agenți economici, instituții publice, etc.). Magistrala nu a beneficiat de reparații capitale de la data punerii sale în folosință.

Magistrala urmează a fi modernizată parțial din fonduri nerambursabile prin înlocuirea conductei de oțel izolată clasic cu vată sticlată, pozată în cămin de beton și cu un diametru de 1.250 mm cu conductă din țeavă preizolată, păstrându-se același diametru. Modernizarea magistralei de termoficare până la intrarea în punctul termic presupune înlocuirea actualelor conducte cu conductă din țeavă preizolată adaptată la cerințele impuse de normele tehnice în vigoare și conforme cu viziunea europeană de protecție a mediului și conservare energetică, se urmărește mărirea duratei de funcționare și reducerea pierderilor de energie termică ce se înregistrează în prezent prin izolația termică și prin scurgerile de fluid din rețea.

Magistrala nr.2 de termoficare este amplasată pe traseul: Căminul C2 de lângă FZO, barajul CET, malul stâng al râului Crișul Repede - traseu aerian - str. Oneștilor, str. Tudor Vladimirescu, P-ța Unirii, str. V. Alecsandri, P-ța 1 Decembrie, respectiv din căminul CV5 str. T. Vladimirescu se continuă rețeaua pe traseul str. Decebal, str. Sucevei, str. Horea, str. Triumfului, str. D. Cantemir - traseu subteran.

Pe traseul magistralei nr. 2 mai există două racorduri: racordul spre str. Mihai Viteazul, respectiv racordul spre podul Decebal, către magistrala nr.1 de termoficare.

Magistrala nr.2 de termoficare are următoarele caracteristici tehnice: -Diametrulnominal:Dn800mm,Dn700mm,Dn500mm;Dn400mm,Dn300mm,Dn250mm,Dn200mm.

 • - Adâncimea de pozare (axul conductei) între -2,0m și -3,0m;

 • - Lungimea magistralei ce urmează să fie reabilitată ~ 14.090 m;

 • - Debitul nominal vehiculat, în perioada de iarnă: 4000 m3/h;

 • - Presiunea de lucru: 9bar;

 • - Temperatura de lucru: 125/700C.

Pe traseul rețelei sunt prevăzute următoarele elemente constructive:

 • - cămine de racord și de golire;

 • - cămine pentru preluarea dilatațiilor;

 • - puncte fixe și compensatori de dilatație cu presetupă;

 • - racordurile la punctele termice din zonă sunt prevăzute cu vane de secționare.

Conductele de termoficare sunt corodate datorită duratei mari de exploatare, având izolația deteriorată pe porțiuni mari. De asemenea, există infiltrații de apă în canalul termic, pe zone extinse.

Nr. PT

Denumirea Punctului Termic

Adresa Punctului Termic

42

LUNGU

HOREA 42

123

SOVATA

202

PIATA CREANGA

500

501

SC STIMIN

TUBEROZELOR 26

502

503

SC STIMIN-HALA GREA

TUBEROZELOR 26

504

506

BRANCOVEANU

507

ONESTILOR C9

508

509

P-TA DEVEI

510

CAZABAN

511

ONESTILOR

516

M.I.ANTONESCU

521

ROSIORILOR

522

XENOPOL

523

ISPIRESCU

601

MENUMORUT

602

MENUMORUT

603

CENTRUL DE INCLUZIE SENZORIALA

MENUMORUT 41

604

DECEBAL

605

POIENITEI

606

DECEBAL 2

607

SPLAIUL CRISANEI

610

SOVATA

615

700

701

PASAJ VULTURUL

702

AVRAM IANCU

703

PRIMARIEI

704

IULIU MANIU

705

PRIMARIEI

709

SIMION BARNUTIU

710

SULYOK ISTVAN

711

PRIMARIEI

712

POLICLINICA DE COPII

T.VLADIMIRESCU 8

715

ORBAN

JEAN CALVIN 4

717

BISERICA REFORMATA

JEAN CALVIN

718

JEAN CALVIN

719

BISERICA SF.LADISLAU

P-TA UNIRII 4

720

T.VLADIMIRESCU

800

INDEPENDENTEI

801

P-TA 1 DECEMBRIE

802

P-TA 1 DECEMBRIE

803

CASA DE CULTURA

P-TA 1 DECEMBRIE 1

804

P-TA 1 DECEMBRIE

805

P-TA 1 DECEMBRIE

806

CICERO

807

P-TA CETATII

808

SUCEVEI

809

KOGALNICEANU

810

CICERO

811

812

INDEPENDENTEI

814

817

DOBROGEANU GHE.

818

AVERESCU

819

GRIVITEI 30

821

KOGALNICEANU

822

A.I.SC.GEN.2ALEX ROMAN

CLUJULUI

823

824

UNIRII

825

DOROBANTILOR

826

VAPORULUI

827

828

829

D. CANTEMIR

830

CLUJULUI

831

BEIUSULUI

832

GRADINARILOR

833

SELEUSULUI

835

838

SC ROVEX SA

GRIVITEI

841

GRADINARILOR

842

BORSECULUI

846

DR.LAZAR

TRIUMFULUI

851

CRET

SUCEVEI

852

SC ROMANO-EXPORT

VLAHUTA

854

SEXTIL PUSCARIU

855

MIHAI VITEAZUL

856

ORADEA EST

860

CRESA ORADEA SECTIAII

GRADINARILOR 8

862

GRIGORE URECHE

882

ELCO

C-TIN TANASE

887

CENTRUL CIVIC

890

RAZBOIENI

900

U.M.01326

ARMATEI ROMANE

901

902

SUCEVEI

903

910

PADISULUI

911

ABATORULUI

913

H.IBSEN

915

ONESTILOR

921

922

RAZBOIENI

Tabelul nr.1 - Puncte termice racordate la Magistrala M2 pentru delimitarea rețelei primare de alimentare cu energie termică

Lista racordurilor între conducta magistrală și punctele termice aferente:

Dn 800/600 m (aerian) + Dn 700/320 m (aerian) + Dn 700/715 m + Dn 500/ 3.620 m = 5.255 m

 • - racord la PT 510 - Dn 200/40m +Dn 150/80m - str. Cazaban

 • - racord la PT 511 - Dn 150/150m - str. Oneștilor

 • - racord la PT 507 - Dn 125/ 90m - str. Onestilor C9 -racordlaPT508-Dn100/60m-EXMOB

 • - racord la PT 502 - Dn1 50/50m - Drumuri locale

 • - racord la PT 504 - Dn 80/ 80m - Zenit

 • - racord la PT 500 - Dn 300/50m + Dn 250/50 m - Infratirea

 • - racord la PT 501 -Dn125/150m-STIMIN

 • - racord la PT 521 - Dn 150/125m - str. Roșiorilor

 • - racord la PT 522 - Dn 250/180m + Dn 150/60m - str. Xenopol

 • - racord la PT 523 - Dn200/435m -str. Ispirescu

 • - racord la PT 901 - Dn 100/500m - Politia de frontira

 • - racord la PT 921* - Dn 100/100 m - Societatea misionara

 • - racord la PT 903* - desfiintat -

 • - racord la PT 902 - Dn 150/140m -Scoala sportiva

-racordlaPT900-Dn150/345m-UM01326

 • - racord la PT 851 - Dn 50/50m - CRET - Sucevei

 • - racord la PT 825 - Dn 150/90m - str. Dorobantilor

 • - racord la PT 42* - Dn 150/100 m - Lungu-Horia 42

 • - racord la PT 862 - Dn 150/175 + Dn 80/50m - str. Gr. Ureche

 • - racord la PT 826 - Dn 150/ 235m - str. Vaporului

 • - racord la PT 854* - Dn 150/100 m - str. Sextil Puscariu

 • - racord la PT 846 - Dn 50/40m- Dr. Lazar- str. Triumfului

Ramura racord str. W Sakespeare - str. Menumorut - Dn 500/150 m + Dn 400/395 m + Dn 250/355 m + Dn 300/75 m = 975 m

 • - racord la PT 506 - Dn 100/170m - str. Brincoveanu

 • - racord la PT 604 - Dn 150/70m - str. Decebal

 • - racord la PT 605 -Dn 150/160m + Dn 100/75m + Dn 100/75m -Lic. Infratirea

 • - racord la PT 606 - Dn 150/25m - Decebal 2

 • - racord la PT 607 - Dn 100/30m - Splai C4

 • - racord la PT 123 - Dn 150/450m - str. Sovata

 • - racord la PT 610 - Dn 250/130m + Dn 200/63mm - str. Sovata

 • - racord la PT 615 - Dn 200/15m - Metalica

 • - racord la PT 601 - Dn 150/15m +Dn200/30 m -Lic. Constructii

 • - racord la PT 602 - Dn 100/285m - Liceul Economic

 • - racord la PT 603 - Dn 100/50m - Gradinita -str. Menumorut

 • - racord la PT 202 - Dn 150/50m - Piata Creanga

Ramura racord Str. Onestilor - Calea Aradului - Dn 500/370 m + Dn 400/71 0 m + Dn 200/295 m = 1 .375 m

-racordlaPT503-Dn250/110m-STIMIN

 • - racord la PT 509 - Dn 150/530 m - Piata Devei

 • - racord la PT 915 - Dn 150/90 m - FRE Onestilor

 • - racord la PT 516 - Dn 150/90 m - Poligrafia - Antonescu

 • - racord la PT 910 - Dn 150/110 m - str. Padis

 • - racord la PT 911 - Dn 150/10 m -str. Aviatorilor

 • - racord la PT 913 - Dn 150/850 m - str. Ibsen

Ramura racord str. Tudor Vladimirescu - Dn 400/1.107 m + Dn 300/550 m + Dn 250/2.280 m + Dn 250/820 m + Dn 200/750m+Dn150/978m=6.485m

 • - racord la PT 709 - Dn 150/150 m - OLIMPIA S.A.

 • - racord la PT 710 - Dn 200/85 m + Dn 125/25 m - MOBILA Vrancea

 • - racord la PT 711 - Dn 200/200m + Dn 100/75m-Episcopia reformata-Primarie

 • - racord la PT 717 - Dn 100/75 m - Biserica reformata - str. Primariei

 • - racord la PT 718 - Dn 100/90 m - str. Craiovei

 • - racord la PT 720* - Dn 100/150 m- bloc Stea - str. T Vladimirescu

 • - racord la PT712*-Dn 100/100 m-Policlinica -str. TVladimirescu nr.8

 • - racord la PT 703 - Dn 100/90 m - Lic. Sanitar

 • - racord la PT 705 - Dn 100/35 m - PRIMARIA

 • - racord la PT 719* - Dn 100/100 m- Biserica Sf. Ladislau

 • - racord la PT 704 - Dn 100/90 m - Lic. Pedagogic -racordlaPT800-Dn100/80m-ORADINUM

 • - racord la PT 701 - Dn 100/15 m - Pasaj Vulturul

 • - racord la PT 700* - Dn 100/15 m - desfiintat

 • - racord la PT 801 - Dn 100/30 m - OTELUL - P-ta 1 Decembrie

 • - racord la PT 802 - Dn 100/30 m - Universitate - P-ta 1 Decembrie

Ramura str. Maresal Averescu

 • - racord la PT 818 - Dn 100/150 m - M. Averescu

 • - racord la PT 822 - Dn 80/160 m - Scoala general nr.2

 • - racord la PT 860 - Dn 80/100 m - Cresa saptaminala

 • - racord la PT 832 - Dn 150/100 m - str. Gradinarilor

 • - racord la PT 833 - Dn 150/100 m - str. Seleusului

 • - racord la PT 842 - Dn 100/360 m - str. Borsecului

 • - racord la PT 841 - Dn 150/80 m -str. Gradinarilor

 • - racord la PT 922* -Dn 100/100m Lemnul - str. Razboieni nr. 83

-racordlaPT830-Dn125/100m-MATERNITATE

 • - racord la PT 890 - Dn 150/ 430 m -str. Razboieni nr. 2

 • - racord la PT 835 - Dn 100/100 m - ICRA

 • - racord la PT 856 - Dn 125/135 m - Gara Velenta

Ramura P-ta Cetatii

 • - racord la PT 803 - Dn 80/140 m - Casa de cultura

 • - racord la PT 804 - Dn 125/ 75 m - P-ta 1 Decembrie

 • - racord la PT 821 - Dn 80/150 m - Stomatologie

 • - racord la PT 808 - Dn 125/120 m - Scoala gen nr.8

 • - racord la PT 823* - Dn 100/100 m - Coop Munca

-racordlaPT824-Dn100/125m-P-taUnirii

 • - racord la PT 882 - Dn 50/140 m - ELCO str. Minski Lajos

 • - racord la PT 805 - Dn 100/110 m - P-ta 1 Decembrie

 • - racord la PT 807 - Dn 80/50 m - P-ta Cetatii

 • - racord la PT 81 1 -Dn80/140m-MECORD

 • - racord la PT 806 - Dn 150/50 m - Cicero

 • - racord la PT 810 - Dn 150/30 m - Cicero

 • - racord la PT 812 - Dn 100/80 m - Electrica

 • - racord la PT 828 - Dn 80/100 m - Mic Mobilier

 • - racord la PT 819 - Dn 50/100 m - str. Grivitei

-racordlaPT838-Dn100/20m-ROVEX

 • - racord la PT 817 - Dn 80/ 275 m - Baia Cosari

-racordlaPT814-Dn100/15m-AURA

 • - racord la PT 852 - Dn 150/ 175 m + Dn 80/50 m

 • - racord la PT 831 - Dn 200/240 m - D. Cantemir

 • - racord la PT 829 - Dn 40/ 20 m - str. Beiusului

Racord str. Mihai Viteazul

 • - racord la PT 855* - Dn 100/100 m - str. M. Viteazul

 • - racord la PT 809 - Dn 100/140 m - Tricotextil

-racordlaPT827-Dn80/30m-ICOMCOOP

Lucrările de cadastru pentru magistrală (M2) urmăresc traseul acesteia (conform schiței anexate la prezentul caiet de sarcini) pe lungimea întregii magistrale și racordul punctelor termice menționate în lista de mai sus, până la intrarea în punctul termic și constau în efectuarea măsurătorilor topografice pe traseul magistralei până la intrarea în punctele termice (pentru fiecare punct termic racordat la magistrala M2) și în realizarea următoarelor lucrări de cadastru și topografie:

 • -   ridicarea topografică pe traseul magistralei până la intrarea în punctele termice;

 • -   planul de situație pe același traseu al magistralei până la intrarea în punctele termice, vizat de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

 • -   schița cadastrală a terenurilor aferente magistralei pe traseul acesteia și până la intrarea în punctele termice pe care le deservește, vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

Magistrala M2 este proprietatea municipiului Oradea în conformitate cu prevederile Legii 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia și cu prevederile HGR 962/2002 pentru aprobarea inventarului domeniului public al municipiului Oradea.

II. Modalitatea de organizare pentru efectuarea lucrărilor de cadastru și topografie

Lucrările de topografie și cadastru pentru magistrala M2 se vor executa astfel:

S.C. Electrocentrale S.A. în calitate de administrator al rețelelor primare de alimentare cu energie termică pune la dispoziția ofertantului câștigător planul de delimitare al magistralelor urmărind traseul principal al acestora inclusiv traseul până la intrarea în punctele termice menționate în prezentul caiet de sarcini.

Pe baza planului de delimitare, ofertantul câștigător procedează la efectuarea lucrărilor de topografie și de cadastru menționate anterior în următoarea ordine:

 • -   ridicarea topografică pentru zona cuprinsă în planul de delimitare elaborat de către S.C. Electrocentrale S.A.;

 • -   pe baza ridicării topografice ofertantul câștigător va elabora planul de situație vizat de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

 • -   planul de situație va sta la baza elaborării schiței cadastrale care va fi supusă aprobării Consiliului Local al municipiului Oradea și ulterior va fi vizată de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

III. Selecția ofertanților câștigători și tarifarea serviciilor de topografie și cadastru

Ofertantul câștigător pentru executarea lucrărilor de cadastru și topografie se va selecta după criteriul cel mai scăzut preț.

Pentru a face comparabile ofertele de preț ofertantul câștigător va realiza tarifarea serviciilor de topografie și cadastru conform datelor prezentate în tabelul de mai jos:

Nr. Crt.

Denumirea serviciilor de cadastru și topografie

Tarif lei RON/lucrare

Pentru magistrala M2 până la intrarea în punctele termice pe care le deservește:

1.

Ridicarea topografică pe traseul magistralei M2 până la intrarea în punctele termice;

2.

Planul de situație pe același traseu al magistralei până la intrarea în punctele termice, vizat de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

3.

Schița cadastrală a terenurilor aferente magistralei pe traseul acesteia și până la intrarea în punctele termice pe care le deservește, vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

TOTAL GENERAL MAGISTRALA M2

Oferta cu prețul cel mai scăzut va fi decalarată câștigătoare cu condiția ca ofertantul să îndeplinească criteriile de eligibilitate și de termene necesare realizării lucrărilor așa cum sunt specificate în caietul de sarcini.

IV Condiții specifice de eligibilitate a ofertanților:

Ofertanții care participă la procedura de cerere de oferte de preț trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiții:

 • 1. - ofertantul să fie persoană juridică română organizată în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 privind societățile comerciale și să fie autorizată să execute măsurători în domeniile geodeziei, topografiei si cadastrului - să posede certificat de autorizare clasa I eliberat de Oficiul Național de Cadastru, Geodezie și Cartografie;

 • 2. - să facă dovada că deține standarde de asigurare a calității în domeniul lucrărilor de cadastru și topografie;

 • 3. - experiență în domeniul relevării rețelelor edilitare -planuri tehnice edilitare complexe - (să aibă în ultimii 3 ani contracte finalizate care au avut ca obiect prestarea unor servicii similare cu o valoare mai mare sau egală cu 100.000 RON). Pentru a face dovada experienței similare ofertantul va atașa lista lucrărilor similare și o copie xerox după contractele pe care le-a încheiat și pe care le consideră necesare pentru a se încadra în limita de valoare menționată anterior.

 • 4. - minim 3 recomandări, vizate de catre Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară privind derularea acestor tipuri de lucrari;

 • 5. - resurse tehnice-autoritatea contractantă solicită ca cerință minimă asigurarea in dotare proprie a cel puțin:

 • - Stații totale - minim 3 bucăți;

 • - GPS(set complet+software de prelucrare) - minim 1 bucată;

 • - PC - minim 3 bucăți;

 • - Licențe software - minim 1 bucată;

 • - Plotere A0, A1 - minim 1 bucată;

 • - Imprimante - minim 1 bucată;

 • - Copiatoare xerox - minim 1 bucată;

 • - Mijloace de transport - minim 3 bucăți;

Dovada deținerii echipamentelor și a mijloacelor de transport se va realiza prin prezentarea în copie a actelor de proprietate, iar în cazul în care echipamentele sunt asigurate prin contract sau convenții de închiriere se vor prezenta documentele legale încheiate în acest sens;

 • 6. - resurse umane - autoritatea contractantă solicită ca cerința minimă obligativitatea asigurării personalului de specialitate strict necesar pentru îndeplinirea contractului de servicii respectiv:

 • - minim 3 ingineri geodezi cu experiență mai mare de 7 ani în specialitate autorizați Oficiul Național de Cadastru Geodezie și Cartografie cu categoria D;

 • - 1 inginer cu vechime de până la 7 ani vechime sau 1 tehnician;

 • - 1 informatician cu studii superioare de lungă durată;

-1 economist;

 • - minim 3 șoferi pentru mijloacele de transport care sunt destinate în exclusivitate lucrărilor de cadastru și topografie;

Pentru a face dovada deținerii resursei umane specializate se vor prezenta copii după: certificatele de autorizare emise de ONCGC, cărțile de muncă ale angajaților cu viza ITM;

Alte condiții referitoare la eligibilitate

Nu se admit asocieri sau contracte de subcontractrare pentru îndeplinirea condițiilor de eligibilitate datorită timpului relativ scurt pentru elaborarea documentației și pentru a asigura un bun management al luvrărilor de cadastru și topografie;

Ofertantul trebuie să depună bilanțul contabil pe anul precedent (31.12.2008), vizat și înregistrat de organele competente în domeniu;

Pe lângă condițiile specifice de eligibilitate ofertanții trebuie să îndeplinească și celelalte condiții impuse de legislația specifică în domeniul achizițiilor publice care sunt specificate în instrucțiunile de participare la cererea de oferte de preț.

V. Termenul de executare a lucrărilor de cadastru și topografie:

Pentru executarea lucrărilor de cadastru și topografie se stabilesc următoarele termene de execuție: 1 Pentru magistrala M2 (pe traseul principal al acesteia și până la intrarea în punctul termic:

Nr. Crt.

Denumirea Lucrării de topografie și cadastru

Termen maxim de execuție

1.

Ridicarea topografică pe traseul magistralei M2 până la intrarea în punctele termice;

30 de zile calendaristice de la data semnării contractului de execuție

2.

Planul de situație pe același traseu al magistralei până la intrarea în punctele termice, vizat de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

5 zile calendaristice de la data expirării termenului pentru ridicarea topografică

3.

Schița cadastrală a terenurilor aferente magistralei pe traseul acesteia și până la intrarea în punctele termice pe care le deservește, vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

T1: elaborare 5 zile de la data expirării termenului       pentru       ridicarea

topografică;

T2: 10 zile de la data aprobării acesteia în Consiliul Local al municipiului Oradea

Oradea, 15 octombrie 2009.