Hotărârea nr. 840/2009

privind aprobarea Planului de amplasament Si delimitare a imobilului cu propunerea de dezmembrare a suprafetei de 746.888 mp. teren identificat cu nr. cadastral 159537 înscris în CF 159537 Oradea, teren situat în Parcul Industrial ”S.C. Eurobusiness Parc

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezmembrare a suprafeței de 746.888 mp. teren identificat cu nr. cadastral 159537 înscris în CF 159537 Oradea, teren situat în Parcul Industrial ”S.C. Eurobusiness Parc Oradea S.R.L.”, sos. Borșului

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.59.313 din 15 octombrie 2009 prin care Administrația Imobiliara Oradea propune aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezmembrare a suprafeței de 746.888 mp. teren identificat cu nr. cadastral 159537 înscris în CF 159537 Oradea, teren situat în Parcul Industrial ”S.C. Eurobusiness Parc Oradea S.R.L.”, sos. Borșului.

Nr. cadastral 159537 Oradea cu suprafața de 746.888 mp. a fost constituit prin Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 753/31.08.2009 din suprafața totală de 1.212.900 mp. teren înscris in C.F. 155090 Oradea proprietatea Municipiului Oradea.

Prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr. 670/31.08.2009 s-a aprobat Planul Urbanistic Zonal - Amenajare și asigurare cu utilități și funcțiuni Parc Industrial Eurobusiness - sos. Borșului, nr. cadastral 159537-Oradea.

Conform Raportului procedurii întocmit de S.C. Eurobusiness Parc Oradea S.R.L., privind licitația publică organizată în vederea concesionarii unor parcele în Parcul industrial Eurobusiness Parc Oradea, comisia de evaluare a hotărât încheierea contractelor de concesionare cu S.C. DECOLETAJE&CONJUNTOS S.R.L., S.C. PERIND S.A., S.C. CONGIPS S.A., S.C. VEST EURO MARKETING S.R.L., S.C. CARBENTA COM S.R.L., S.C. ROZOTI PROD COM S.R.L. și S.C. ELISIS TRADING S.R.L.

În vederea înscrierii în evidențele de Publicitate imobiliară a Contractelor de concesionare pentru parcelele adjudecate, este necesara aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului se propunerea dezmembrarea a terenului sus menționat.

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate,

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. d) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată

În temeiul art.36 (2) lit.c), art.45 (3) și art. 123 (3) din Legea nr. 215/2001 actualizată, privind administrația publica locala

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

hotărăște:

Art.1. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezmembrare a suprafeței de 746.888 mp. teren identificat cu nr. cadastral 159537 înscris în CF 159537 Oradea, astfel:

Nr. cadastral dezmembrat

CF în care este înscris nr. cadastral

Suprafața înscrisă în CF

- mp -

Nr. Cadastral nou constituit

Suprafața nr. Cadastral nou constituit

- mp -

159537

159537

746.888

LOT1

135.433

LOT 2

12.000

LOT 3

12.000

LOT 4

15.028

LOT 5

10.100

LOT 6

4.015

LOT 7

9.998

LOT 8

4.910

LOT 9

2.310

LOT 10

307.560

LOT 11

100.000

LOT 12

60.000

LOT 13

29.520

LOT 14

44.014

Art.2. Se aprobă înscrierea în evidențele de Publicitate imobiliară a terenului reprezentând Loturile 1+14 constituite conform art. 1 din prezenta Hotărâre, în proprietatea privată a Municipiului Oradea.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea și S.C. Eurobusiness Parc Oradea S.R.L.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

Instituția Prefectului - Județul Bihor

Administrația Imobiliară Oradea

Serviciul Terenuri

Biroul Cadastru

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

S.C. Eurobusiness Parc Oradea S.R.L.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Manea Mihai

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 15 octombrie 2009

Nr.840

Hotărârea fost adoptată cu “unanimitate” de voturi “pentru”.