Hotărârea nr. 84/2009

privind aprobarea P.U.D.- Extindere birou existent la parter de bloc cu un corp D+P în vederea amenajãrii unui spaþiu pentru sediu firmã ºi birouri, str. Calea Clujului nr. 4, bl. B4, ap. 10 – nr. topo 3483/2 ºi nr. cad. 13819 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea P.U.D.- Extindere birou existent la parter de bloc cu un corp D+P în vederea amenajării unui spațiu pentru sediu firmă și birouri, str. Calea Clujului nr. 4, bl. B4, ap. 10 - nr. topo 3483/2 și nr. cad. 13819 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 101513 din data de 26.01.2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef -Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea P.U.D.- Extindere birou existent la parter de bloc cu un corp D+P în vederea amenajării unui spațiu pentru sediu firmă și birouri, str. Calea Clujului nr. 4, bl. B4, ap. 10 - nr. topo 3483/2 și nr. cad. 13819 - Oradea, elaborat în baza certificatului de urbanism nr.694/2008, în scopul determinării condițiilor de realizare a unor modificări la un spațiu de servicii existent la parterul blocului situat pe Str. Calea Clujului prin mărirea suprafeței construite și extinderea spațiului existent de la parterul blocului nr.4, ap.10, stabilirea regimului de aliniere și de înălțime, rezolvarea circulației juridice a terenului prin concesionarea acestuia și servirea edilitară.

Teritoriul luat în considerare este situat în intravilanul localității, în cadrul zonei centrale a municipiului Oradea, în apropierea cetății. Blocul mobilat cu locuințe colective, în regim de înălțime P+4 nivele se înscrie într-un ansamblu de locuințe colective de înălțime medie (P+4) și înalte (P+10).

Zona are un caracter mixt de locuințe în care se regăsesc dotări existente la parter de bloc.

Apartamentul situat la parterul blocului B4 identificat cu nr. topo 3483/2 înscris în CF nr. 68352 - Oradea se află în proprietatea beneficiarilor Bojan Dumitru și soția Mariana. Terenul pe care se propune extinderea are o suprafață de S = 61,0mp și s-a identificat cu nr. cad. 13819 ce provine din nr. topo 3482/9 înscris în CF nr. 20823 - Oradea , aflat în proprietatea Statului Roman.

Regulamentul Zonării Funcționale a municipiului Oradea, aprobat prin H.C.L. nr.49/2000, situează amplasamentul în zona de locuințe de tip R4 - zona unifamilială sau pentru două familii izolată, cuplată sau înșiruită.

Din punct de vedere al echipării edilitare, zona este reprezentată de rețele cu posibilitate de racordare la acestea.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin.5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Extindere birou existent la parter de bloc cu un corp D+P în vederea amenajării unui spațiu pentru sediu firmă și birouri, str. Calea Clujului nr. 4, bl. B4, ap. 10 - nr. topo 3483/2 si nr. cad. 13819 - Oradea, conform documentației tehnice anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

 • -    Se propune extinderea spațiului de servicii existent, provenit din apartamentul nr. 10, situat la parterul blocului B4 de pe str. Calea Clujului nr. 4, în vederea amenajării unui sediu de firmă și birouri prin concesionarea terenului identificat cu nr. cad. 13819;

 • -    Beneficiarii PUD-ului sunt obligați să refacă fațada laterală față de care se alătură extinderea.

 • -    din punct de vedere al încadrării în contextul urbanistic, s-au stabilit următoarele condiții de amplasare și conformare, prezentate în planșa 06/U-Reglementări aferentă PUD:

 • -    regim de înălțime propus D+P, în care înălțimea nu va depăși limita inferioară a parapetului balcoanelor locuințelor de la etajul I;

 • -   volumetric extinderea se va integra în cadrul construit;

 • -    extinderea propusă inclusiv cu treptele de acces va fi de 4,44m maxim de la fațada laterală a blocului (pe limita sudică, dinspre str. Calea Clujului) și respectiv de 5,06m de la fațada laterală a blocului (pe limita nordică, dinspre curtea interioară), condiționată de respectarea normativelor în vigoare privind distanțele față de rețelele de utilitate publică în exploatare existente pe amplasament sau în vecinătatea acestuia;

 • -   suprafața solicitată pentru extindere este de S = 61,0mp;

 • -   parcajele sunt asigurate în imediata vecinătate, în zonele de parcare special amenajate existente;

 • -   echiparea tehnico edilitară: dotarea cu utilități se va face prin racordarea la rețelele orășenești existente în zonă.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT. Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -   Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • -    Beneficiarii Planului Urbanistic de Detaliu, Bojan Dumitru și soția Mariana, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Delorean Ion Iulius


  Oradea, 29 ianuarie 2009

  Nr.84


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu: unanimitate de voturi „pentru”