Hotărârea nr. 839/2009

privind aprobarea Planului de amplasament Si delimitare a imobilului cu propunerea de dezmembrare a suprafetei de 154.147 mp. teren identificat nr. cadastral 2378 înscris în CF 150225 Oradea (provenita din conversia de pe hirtie a C.F.ndf 2242 Oradea), te

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezmembrare a suprafeței de 154.147 mp. teren identificat nr. cadastral 2378 înscris în CF 150225 Oradea (provenită din conversia de pe hârtie a C.F.ndf 2242 Oradea), teren situat în Oradea, str. Zorelelor f.n.

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 58799/ 06.10.2009 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezmembrare a suprafeței de 154.147 mp. teren identificat nr. cadastral 2378 înscris în CF 150225 Oradea (provenită din conversia de pe hârtie a C.F.ndf 2242 Oradea), teren situat în Oradea, str. Zorelelor f.n..

Conform CF 150225 Oradea (provenită din conversia de pe hârtie a C.F.ndf 2242 Oradea), suprafața de 154.147 mp. terenul identificat cu nr. cadastral 2378 este proprietatea Municipiului Oradea.

În vederea accesării de fonduri necesare amenajării parcului ”Salca” în zona luată în studiu, prin Programul Național de Îmbunătățire a Calității Mediului, prin realizarea de spații verzi în localități, aprobat de Ordinul Ministerului Mediului nr. 1.107/20.08.2009, este necesară înscrierea în evidențele de Publicitate imobiliară a Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezmembrare a terenului sus menționat,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate,

În baza art. 7 lit. f) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată

Ținând cont de prevederile nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară actualizată,

În temeiul art.36 alin. (2) lit.c), alin. (5) lit.a), art.45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 actualizată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezmembrare a terenului identificat cu nr. cadastral 2378 înscris în CF 150225 Oradea (provenită din conversia de pe hârtie a C.F.ndf 2242 Oradea), astfel:

Nr. cadastral dezmembrat

CF în care este înscris nr. cadastral

Suprafața

înscrisă în CF

- mp -

Nr. Cadastral nou constituit

Suprafața nr. Cadastral nou constituit

- mp -

2378

150225 Oradea (provenită din conversia de pe hârtie a C.F.ndf 2242 Oradea)

154.147

LOT1

60.000

LOT 2

94.147

Art.2. Se aprobă înscrierea în evidențele de Publicitate imobiliară a terenului reprezentând Lotul 1 constituit conform art. 1 din prezenta hotărâre, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, în vederea amenajării


Parcului ”Salca”, în zona Lotus Market.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •   Instituția Prefectului - Județul Bihor

  • •   Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională

  • •  Administrația Imobiliară Oradea

  • •   Serviciul Terenuri

  • •  Biroul Cadastru

  • •   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Manea Mihai

Oradea, 15 octombrie 2009                                           CONTRASEMNEAZĂ

Nr.839 SECRETAR Hotărârea fost adoptată cu “unanimitate” de voturi “pentru”.                                    Ionel Vila