Hotărârea nr. 838/2009

privind aprobarea Regulamentului de Organizare Si Functionare al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 108.835 din 08.10.2009 prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oradea;

Având în vedere Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr. 769 din 31.08.2009 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a numărului de personal pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Oradea, începând cu data de 01.09.2009,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate,

În baza art.36 alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.b) și art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oradea, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârile Consiliului local al municipiului Oradea nr. 883/30.10.2008 și nr.118/16.03.2009;

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Resurse Umane, Salarizare și SSM;

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -  Biroul Resurse Umane, Salarizare și SSM;

 • -  Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oradea;

 • -  Se afișează pe site-ul www.oradea.ro.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Manea Mihai


Oradea, 15 octombrie 2009

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Nr.838

Hotărârea fost adoptată cu “unanimitate” de voturi “pentru”.

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

REGULAMENTUL

DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

A APARATULUI DE SPECIALITATE

AL PRIMARULUI

Nr.crt.

Act normativ

Denumirea actului normativ

Monitorul oficial/

Data publicării

1.

Constituția României

9

2.

L 215/2001

legea administrației publice locale -republicata

M.O.123/2007

3.

L188/1999

privind statutul funcționarilor publici (republicată)

M.O. 251 /2004

4.

L 161 / 2003

privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției

M.O. 279/2003

5.

L 7/ 2004

privind Codul de conduita al functionarilor publici

MO 157/2004

6.

L 477 / 2004

privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice.

MO 1105/2004

7.

O G 27 / 2002

privind    reglementarea    activitatii    de

solutionare a petitiilor

MO 84 / 2002

8.

L 233 / 2002

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor

MO 296 / 2002

9.

O G 33 / 2002

privind reglementarea eliberarii certificatelor si adeverintelor de catre autoritatile publice centrale si locale

MO 88/2002

10.

L 486 / 2003

pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.27/2003 privind procedura aprobarii tacite

MO 827 / 2003

11.

L 554 / 2004

privind Contenciosul administrativ

MO 1154/2004

12.

L 16/1996

a Arhivelor Nationale

MO 71 /1996

13.

L 544 / 2001

privind liberul acces la informațiile de interes public

MO 663/2001

14.

L 52/2003

privind    transparenta    decizionala    in

administratia publica

M.O. 70/2003

DIRECȚIA JURIDICĂ

9

15.

L 10/2001

privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie , republicată și actualizată, cu modificările și completările ulterioare

M.O. 75/2001

16.

L 247/2005

privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, actualizată, cu modificările și completările ulterioare

M.O. 653/2005

17.

L 18/1991

privind fondul funciar, republicată și actualizată, cu modificările și completările ulterioare

M.O. 37/1991

18.

L 31/1990

privind societățile comerciale republicată și actualizată, cu modificările și completările ulterioare

M.O. 126/1990

19.

L 514/2003

privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic

M.O. 867/2003

20.

L 50/1991

privind autorizarea executării constructiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată și actualizată, cu modificările și completările ulterioare

M.O. 163/1991

21.

L 114/1996

privind locuința, republicată și actualizată, cu modificările și completările ulterioare

M.O. 254/1996

22.

L 7/1996

cadastrului și a publicității imobiliare republicată și actualizată, cu modificările și completările ulterioare

M.O. 61/1996

23.

OUG 2/2001

privind regimul juridic al contravențiilor, actualizată, cu modificările și completările ulterioare

M.O. 410/2001

24.

OUG 34/2006

privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, actualizată, cu modificările și completările ulterioare.

M.O. 418/2006

25.

Codul Civil

Codul civil, actualizat

M.O. 271/1864

26.

Codul de

Prcedură

Civilă

Codul de Procedură Civilă, actualizat

M.O. 45/1948

27.

Codul Penal

Codul Penal, actualizat

M.O. 65/1997

28.

Codul de

ProcedurăPen

ală

Codul de Procedură Penală, actualizat

M.O. 78/1997

29.

Codul Fiscal

Codul Fiscal, actualizat

M.O. 927/2003

30.

Codul de

Procedură Fiscală

Codul de Procedură Fiscală, actualizat

M.O. 863/2005

31.

Codul familiei

Codul Familiei, actualizat

B.O. 13/1956

32.

Codul Comercial

Codul Comercial, actualizat

M.O. 126/1887

33.

L 51/2006

a serviciilor publice de gospodarie comunală, actualizată, cu modificările și completările ulterioare.

M.O. 254/2006

34.

D 393/2003

privind revocarea din funcție și numirea unor membri ai Guvernului

M.O. 436/2003

35.

L 82/1991

Legea Contabilității republicată și actualizată, cu modificările și completările ulterioare

M.O. 265/1991

36.

OMPF 2329/2001

privind contabilitatea la asociațiile de proprietari

M.O. 20/2002

37.

Legea 230/2007

privind organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari cu modificările și completările ulterioare

M.O. 490/2007

38.

H.G.

1588/2007

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari

M.O. 43/20008

39.

H.G.

933/23004

privind contorizarea consumatorilor racordați la sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termică

M.O. 616/2004

40.

ORDINUL 233/2004

pentru aprobarea unor reglementări privind contorizarea consumatorilor racordați la sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termică

M.O. 862/2004

41.

L 373/2004

privind alegerea camerei Deputaților și Senatului

M.O. 887/2004

42.

L 67/2004

privind alegerea autorităților administrației publice locale

M.O. 271/2004

43.

L 112/1995

pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinația de locuinte, trecute in proprietatea    statului    actualizată,    cu

modificările și completările ulterioare

M.O. 279/1995

44.

O.G. 27/2002

privind     reglementarea    activității     de

soluționare a petițiilor

M.O. 84/2002

45.

L. 487/2002

Legea sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice

M.O. 589/2002

46.

L 17/2000

privind asistența socială a persoanelor vârstnice

M.O. 104/2000

47.

L 272/2004

privind protecția și promovarea drepturilor copilului

M.O. 557/2004

48.

L. 273/2004

privind regimul juridic al adopției

M.O. 557/2004

49.

O 380/2002

privind aprobarea modalitatii de plata a indemnizatiei cuvenite părinților sau reprezentanților legali ai copilului cu handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal

M.O. 929/2002

50.

O 491/2003

pentru aprobarea Grilei de evaluare medico-socială a persoanelor care se internează în unități de asistență medico-sociale

M.O. 382/203

51.

D 31/1954

privitor la persoanele juridice și persoanele

B.O. 8/1954

fizice.

52.

D 32/1954

pentru punerea în aplicare a Codului familiei și a decretului privitor la persoanele fizice și persoanele juridice.

B.O. 32/1954

53.

O.G.1/1992

privind registrul agricol, norme tehnice privind completarea registrului agricol, cu modificările și completările ulterioare.

M.O. 60/1992

54.

H.G. 661/2001

privind procedura de eliberare a certificatelor de producător, cu modificările și completările ulterioare.

M.O. 436/2001

55.

H.G.

1334/2004

privind întărirea ordinii și disciplinei în piețele agroalimentare.

M.O. 814/2004

56.

L. 16/1994

privind arendarea, actualizată, cu modificările și completările ulterioare

M.O. 91/1994

57.

H.G: 1853/2005

privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subventii, in anul 2006, producatorilor agricoli din sectorul animalier și din sectorul piscicol

M.O. 21/2006

58.

H.G. 679/2006

pentru modificarea HG 984/2005 privind stabilirea și sanctionarea contravențiilor la normele sanitare veterinare și pentru siguranta alimentelor

M.O. 499/2006

59.

L. 253/2006

privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 25/2006 pentru aprobarea nivelului sprijinului acordat producatorilor agricoli pentru achizitionarea de motorina in vederea efectuarii lucrarilor agricole mecanizate de infiintare si intretinere a unor culturi agricole ce se infiinteaza in primavara anului 2006,

M.O. 553/2006

60

O.U.G.

65/2006

privind unele masuri de sprijin financiar care se acorda producatorilor agricoli pentru înființarea culturilor din toamna anului 2006

M.O. 781/2006

61.

H:G:

1487/2005

privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocrației în activitatea de relatii cu publicul

M.O. 1112/2005

62.

O 125/2006

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind certificarea animalelor și a produselor de origine animală.

M.O. 518/2006

63.

L. 38/2003

privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, modificată și actualizată

M.O. 45/2003

64.

O 356/2007

privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere

M.O. 820/2007

65.

L. 92/2007

serviciilor de transport public local

M. O. 262/2007

66.

L. 101/2006

serviciului de salubrizare a localitatilor

M.O. 393/2006

67.

L. 554/2004

contenciosului administrativ

M.O. 1154/2004

68.

L. 544/2001

privind liberul acces la informatiile de interes public

M.O.663/2001

69.

L. 215/2001

administrației publice locale

M.O. 123/2007

DIRECȚIA ECONOMICĂ

9

70.

L 273/2006

privind finantele publice locale

M.O.618/2006

71.

L.500/2002

Legea finantelor publice

M.O 597/2002

72.

L.486/2006

bugetului de stat pe anul 2007

M.O 043//2006

73.

L.313/2004

datoriei publice

M.O.577/2004

74.

O.619/2005

privind aprobarea normelor metodologice pentru inregistrarea si raportarea datoriei publice

M.O.480//2005

75.

HG.158/2005

privind constituirea, stabilirea componenteisi competentelor Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale

M.O.220/2005

76.

OUG 146/2002

privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului

M.O 24/2002

77.

O.1235/2003

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de Urgenta nr.146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobata cu modificari prin Legea nr.201/2003

M.O 34/2003

78.

OUG.34/2006

privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii

M.O.418/2006

79.

HG.925/2006

privind aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG

M.O.625/2006

nr.34/2006

80.

L..350/2005

privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitatile nonprofit de interes general

M.O 1128/2005

81.

H G 484/2003

privind    aprobarea    Normelor privind

reglementarea unor probleme financiare in activitatea sportiva

M.O 316/2003

82.

O.130/2006

privind finantarea nerambursabila din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat si ale asociatiior pe ramura de sport judetean si ale mun. București

M.O 325/2006

83.

L.84/1995

privind invatamantul

M.O.167/1995

84.

L.128/1997

privind statutul personalului didactic

M.O. 158/1997

85.

O..1917/2005

pentru aprobarea Normelor metodologice privind    organizarea    si    conducerea

contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiuni de aplicare a acestora

M.O. 1186/2005

86.

HG .2192/2004

pentru aprobarea normelor metodologice privind finantarea si administrarea unitatilor de invatamant preuniversitar de stat

M.O.66/2005

87.

O.4925/2005

pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar

M.O.874/2005

88.

OUG 79/2001

privind intarirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar

M.O.297/2001

89.

L.51/2006

serviciilor comunitare de utilitati publice

M.O. 254/2006

90.

HG. 246/2006

pentru aprobarea Strategiei nationale privind accelerarea dezvoltarii serviciilor comunitare de utilitati publice

M.O.295/2006

91.

OG.

Nr.71/2002

privind organizarea si functionarea serviciillor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local

M.O.648/2002

92.

OG. .86/2001

privind serviciile regulate de transport public local de calatori

M. O 544/2001

93.

01917/2005

pentru aprobarea normelormetodologice privind    organizarea    si    conducerea

contabilitatii institutiilor publice

M.O 1186/2005

94.

L 571/2003

Codul fiscal

M.O 927/2003

95.

O.G. 92/2003

Codul de procedura fiscala

M.O 941/2003

96.

O 1954/2005

pentru aprobarea clasificatiei indicatorilor privind finantele publice

M.O 1176/2005

97.

L 82/1991

legea contabilitatii

M.O.265/1991

98.

L 22/1969

privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor organizatiilor socialiste

M.O 132/1969

99.

L 54/1994

pentru modificarea unor prevederi din L 22/1969

M.O 181/1994

100.

D 209/1976

Regulamentul operatiilor de casa

M.O 64/1976

101.

O.G.45/2003

privind finantele publice locale

M.O. 431/2003

102.

HCL.322/2007

Privind impozitele pentru anul 2008

103.

L.388/2007

Privind leg. Bug.de stat pe 2008

M.O . 902/2007

DIRECȚIA TEHNICA

104.

L 265/2006

pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului -modificat OU 57/2007

M.O586/2006

105.

OUG 195/2005

privind protectia mediului—actualizat 22 oct.2007

M.O1196/30.12.2005

106.

HG 321/2005

privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiental-actualizat pana 19 iulie 2007

M.O358/27.04.2005

107.

L 426/2001

pentru aprobarea OUG78/2000 privind regimul deseurilor-modificata si completata

M.O411/25.07.2001

108.

OUG 61/2006

Pentru modificarea si completarea OUG 78/2000, privind regimul deseurilor-modificata si completata

M. O 790/19.09.2006

109.

L 27/2007

privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 61/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor

M.O.38/18.01.2007

110.

OUG 78/2000

privind regimul deseurilor- modificata si completata

M.O.283/16.06.2000

111.

HG 856/2002

privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase-completata HG 210/2007

M.O.659/16.08.2002

112.

H.G. 210/

HOTĂRÂRE nr. 210 din 28 februarie 2007

M.O.187/19.03.2007

2007

pentru modificarea și completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecției mediului

113.

HG 349/2005

privind depozitarea deșeurilor -completata

M.O.394/10 mai 2005

114.

OAP.

757/2004

Ordinul ministrului mediului și gospodăririi apelor pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deșeurilor

M.O. 86/26.01.2005

115.

OAP. 95/2005

Ordinul ministrului mediului și gospodăririi apelor privind stabilirea criteriilor de acceptare și procedurilor preliminare de acceptare a deșeurilor la depozitare și lista națională de deșeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deșeuri

M.O.194/8.03.2005

116.

Anexa la OAP.

95/2005

Anexa la Ordinul nr. 95/2005 al ministrului mediului și gospodăririi apelor privind stabilirea criteriilor de acceptare și procedurilor preliminare de acceptare a deșeurilor la depozitare și lista națională de deșeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deșeuri

M.O.194 bis/8.03.2005

117.

HG 448/2005

privind gestiunea deseurilor de echipamente electrice si electronice

M.O.491/10.06.2005

118.

HG 621/2005

privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje -modificata si completata

M.O.639/20.07.2005

119.

H.G.1872/200

6

HOTĂRÂRE nr. 1.872 din 21 decembrie 2006pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje

M.O.15 /10.01.2007

120.

OUG 16/2001

privind gestionarea deșeurilor industriale reciclabile-republicata si completata

M.O.104/07.02.2002

121.

L 465/2001

pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile

M.O.422/30.07.2001

122.

HG 731/2004

pentru aprobarea Strategiei nationale privind protectia atmosferei

M.O.496/02.06.2004

123.

HG 128/2002

privind incinerarea deseurilor-actualizata

M.O.160/14.02.2002

124.

HG. 268/2005

pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 128/2002 privind incinerarea deșeurilor

M.O. 332/20 aprilie 2005

125.

Ordin ANRSC

109/2007

Aprobarea modului de calcul al tarifelor pentru serviciile publice de salubrizare

MO 529 aug 2007

126.

Ordin ANRSC

110/2007

Aprobarea Rgulamentului -cadru de organizare si functionare a serviciilor publice de salubrizare

MO 529 aug 2007

127.

Ordin ANRSC

112/2007

Aprobarea Contractului-cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localitatilor

MO 529 aug 2007

128.

Ordin ANRSC

111/2007

Aprobarea Caietului-cadru de sarcini pentru serviciul de salubrizare

MO 529 aug 2007

129.

Legea 51/2006

A serviciilor publice de salubritate

MO 254 martie 2006

130.

Legea 101/2006

A serviciului de salubrizare a localitatilor

MO393 mai 2006

131.

OAP. 756/2004

Ordinul ministrului mediului și gospodăririi apelor pentru aprobarea Normativului tehnic privind incinerarea deșeurilor

M.O.86/26.01.2005

132.

HG. 543/2004

privind elaborarea și punerea în aplicare a planurilor și programelor de gestionare a calității aerului -completat

M.O.393/4.05.2004

133.

OAP.117/2004

Ordinul ministrului mediului și gospodăririi apelor privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 166/2004 pentru aprobarea proiectului „Dezvoltarea sistemului de colectare a deșeurilor de ambalaje PET postconsum în vederea reciclării”

M.O. 490/1.06. 2004

134.

O 1027/2005

ORDIN nr. 1.027 din 22 octombrie 2005 privind modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 166/2004 pentru aprobarea proiectului "Dezvoltarea sistemului de colectare a deșeurilor de ambalaje PET postconsum în vederea reciclării", aprobate prin Ordinul ministrului mediului și

M.O. 980/04.11.2005

gospodăririi apelor nr. 117/2004, republicat

135.

L 107/1996

Legea apelor; actualizata

M.O.244/08.10.1996

136.

L 112/2006

Legea pentru modificarea și completarea

Legii apelor nr. 107/1996

M.O. 413/12 mai 2006

137.

HG 88/2004

pentru     aprobarea     Normelor     de

supraveghere, inspecție sanitară și control al zonelor naturale utilizate pentru îmbăiere

M.O. 133/13.02.2004

138.

OUG

privind protectia atmosferei

M.O.633/06.12.2000

243/2000

139.

L 655/2001

pentru aprobarea OUG 243/2000 privind protectia atmosferei

M.O.773/20.11.2001

140.

L 3/2001

pentru ratificarea Protocolului de la Kyoto la Conventia cadru Natiunilor Unite asupra schimbarilor climatice

M.O. 081/16.02.2001

141.

ORDIN    nr.

1.607 din 17 decembrie

2008

privind modificarea și completarea Ordinului ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul pentru mediu

MONITORUL OFICIAL nr. 864 din 22 decembrie 2008

142.

OAP 536/1997

Pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor privind mediul de viata al populatiei

M. O. 140/03.07.1997

143.

OC 18/2005

Ordonanta Guvernului pentru modificarea Legii nr.98/1994, privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele de igiena si sanatate publica

M.O 101/31.01.2005

144.

L 348/2003

Legea pomiculturii

M.O. 541/28.07.2003

145.

L 24/2007

privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din zonele urbane

M. O. 36/18.01.2007

146.

L 27/2007

privind aprobarea OUG nr.61/2006 pentru modificarea si completarea OUG nr.78/2000 privind regimul deseurilor

M. O. 38/18.01.2007

147.

Legea 343/2007

Privind aprobarea OUG 59/2007 privind instituirea Programului de imbucatatire a calitatii mediului prin realizarea de spatii verzi in localitati

M.O. 846/10.12.2007

148.

O.U.G.

59/2007

privind     instituirea     Programului     de

imbucatatire a calitatii mediului prin realizarea de spatii verzi in localitati-actualizat pana pe 16 oct.2007

M.O.441/29.06.2007

149.

OUG 114/2007

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 114 din 17 octombrie 2007

pentru    modificarea    și    completarea

Ordonanței de urgență a Guvernului nr.

M.O. 713/22 .10. 2007

195/2005 privind protecția mediului

150.

Ordin 1549/2008

Ordin privind aprobarea Normelor tehnice pentru elaborarea Registrului local al spatiilor verzi

M.Of.nr

829/10.12.2008

151.

HCL 876/2005

Privind aprobarea Regulamentului propriu de organizare si functionare a serviciilor publice de salubrizare in municipiul Oradea si Zona Metropolitana Oradea

152.

HCL 725/2006

Pentru aprobarea Regulamentului privind Serviciile publice, parcurile si zonele verzi,

norme specifice privind protecția mediului

153.

HCL 852/2006

Privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 2145/3 si 2145/4 Oradea in suprafata totala de 20.000 mp necesar infiintarii Punctului de colectare a deseurilor de Echipamente Electrice si Electronice

154.

L.10/1995

Legea privind calitatea in constructii -actualizata la 12.05.2007

M.Of.nr.12/24.01.1995

155.

L.50/1991

Legea privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii - republicata ,actualizata

M.Of.nr. 933/

13.10.2004

156.

OAP 597/2007

Ordin privind aprobarea procedurii de autorizare a dirigintilor de santier

M.Of.nr.621/

10.09.2007

157.

HG 273/1994

Hotararea Guvernului privind aprobarea regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora -actualizata pana la data de 31.10.2007

M.Of.nr.193/

28.07.1994

158.

HG. nr 1072/2003

Hotararea privind avizarea de catre Inspectotratul de Stat in Constructii a documentatiilor tehnico-economice pentru obectivele de investitii finantate din fonduri publice - acualizata pana la data de 23.08.2007

M.Of. nr.656/

16.09.2003

159.

OAP. nr.2815/C/ 2006

Ordin privind atributiile ordonatorilor de credite in domeniul obectivelor noi de investitii , lucrarilor de interventie, al reparatiilor curente, precum si al dotarilor

M.Of. nr30/

17.01.2007

160.

L.nr.184/ 2008

Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 198/2004 privind unele masuri prealabile lucrarilor de constructie de autostrazi si drumuri nationale.

M.Of. nr. 741/

31.10.2008

161.

OG. nr.

43/1997

Ordonanta Guvernului privind regimul drumurilor - actualizata pana la data de 14.05.2007

M.Of. nr. 221/

29.08.1997

162.

HG. nr.28/2008

Hotararea Guvernului privind aprobarea continutului -cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice , precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiectivele de investitii si lucrari de interventii

M.Of. nr.48/

22.01.2008

163.

OAP. nr. 863/2008

Ordin pentru aprobarea “Instructiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotararea Guvernului nr.28/2008 privind aprobarea

M.Of. nr.524/

11.07.2008

conținutului -cadru al documentației tehnico-economice aferente investitiilor publice , precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiectivele de investitii si lucrari de interventii”

164.

OAP nr.

597/2008

Ordin privind stabilirea continutului - cadru, intocmirea si avizarea documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investitii noi si /sau lucrarilor de interventii la constructii existente, cuprinse in programele Ministerului Internelor si Reformei Administrative

M.Of.

nr.689/09.10.2008

165.

L 51/2006

Legea serviciilor comunitare de utilitati publice

M.O. 254/21.03.2006

166.

O 2 /2001

Ordonanta privind regimul juridic al contraventiilor actualizata 2007

M.O.410/25.07.2001

167.

L 182/2006

Legea pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.2/2001, privind regimul juridic al contraventiilor

M. O. 443/23.05.2006

168.

HG 933 /2004

Hotarare privind contorizarea consumatorilor racordati la sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termica modificata

M.O.616/07.07.2004

169.

H.G. 609/2007

HOTĂRÂRE nr. 609 din 20 iunie 2007

pentru modificarea art. 2 alin. (2) din

M.O. 427/27.06.2007

Hotărârea Guvernului nr. 933/2004 privind contorizarea consumatorilor racordați la sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termică

170.

L 260/2006

Legea privind aprobarea Ord. De urgenta a Guvernului nr. 187/2005 pentru modificarea Ord. De urgenta a Guvernului nr. 174/2002 privind instiintarea masurilor speciale pentru reabilitarea termica a unor cladiri de locuit multietajate.

M.O.575/05.07.2006

171.

HCL     264

/2003

Hotarare de consiliu privind aprobarea Regulamentului privind furnizarea si utilizarea energiei termice sub forma de apa fierbinte, caldura si apa calda de consum

172.

L 475/2003

Legea privind aprobarea ord. Guvernului nr. 42/2003 privind organizarea si functionarea serviciilor de iluminat public

M.O. 820 /19.11.2003

173.

HCL502 /2006

Regulament privind regimul de detinere a cainilor din alte rase decat cele prevazute in

OU 55/2002

174.

L 227/2002

Legea pentru aprobarea OU nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a cainilorfara stapan

M.O. 289/29.04.2002

175.

OU 55/2002

Ordonanta privind regimul de detinere a cainilor periculosi sau agresivi

M.O.311/10.05.2002

176.

L 60 / 2003

Legea pentru aprobarea Ord. De urgenta a

Guvernului nr. 55/2002 privind regimul de detinere a cainilor periculosi sau agresivi .

M.O.3183/29.03.2003

177.

HCL     927

/2004

Completare Regulament functionare Cimitir municipal

178.

HG     1102

/2002

Hotararea Guvernului privind introducerea pe piata si exploatarea mijloacelor de agrement

M.O. 758 /17.10.2002

179.

HCL 100/2004

Hotărârea privind stabilirea impozitelor si taxelor locale

180.

HCL     871

/2005

Hotărârea privind stabilirea impozitelor si taxelor locale

181.

H G 828/2003

Hatararea privind serviciile regulate de transport public local de calatori

M.O. 569/0.08.2003

182.

Ord 4 /2006

Ord. pentru modificarea Prescriptiei Tehnice PTR-19 2002

M.O. 52/19.08.2006

183.

HCL 164/2003,

HCL 751/2004

Regulament de organizare si functionare a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare

184.

HCL 88/1999

Hotararea privind aprobarea Regulamentului privind    organizarea,    autorizarea    si

desfasurarea activitatii de publicitate

185.

OUG34/2006

Ordonanta de urgenta privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii

M.O.418 /15.05.2006

186.

L337/2006

Legea     pentru     aprobarea     OUG

nr.34/19.04.2006

M.O.625 /20.05.2006

187.

HG 925/2006

Hotararea Guvernului pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr.34/2006

M.O.625/20.05.2006

188.

Ordin 73/2006

Ordinul presedintelui ANRMAP privind aplicarea dispozitiilor referitoare la contractul de publicitate media

M.O.329/12.04.2006

189.

OUG 30/2006

Ordonanța de urgenta privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publica

M.O. 365 /26.04.2006

190.

OUG 74/2005

Ordonanța de urgenta privind infiintarea Auțorițații Naționale pențru Reglemențarea si Monitorizarea Achizițiilor Publice

M.O.572 / 04.06.2005

191.

HG 895/2005

Hotararea Guvernului privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice

M.O.751 /18.08.2005

192.

HG 901/2005

Hotararea Guvernului privind aprobarea Strategiei de reforma a sistemului achizitiilor publice, precum si aplanului de actiune pentru implementarea acesteia in perioada 2005-2007

M.O.758 /19.08.2005

193.

L500/2002

Legea privind finanțele publice

M.O597 / 13.08.2002

194.

L27/1994

Legea privind taxele si impozitele locale

M.O.273 / 22.07.1998

195.

L346/2004

Legea privind stimularea infiintarii   si

dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii

M.O.681 /29.07.2004

196.

L50/1991

Legea privind autorizarea executarii lucrarilor de construcții, republicata,actualizata

MO.487/31.05.2004

197.

OUG 45/2003

Ordonanța de urgenta privind finanțele publice locale actualizata

M.O 431 /19.06.2003

198.

HG 925/1995

Hotararea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului de verificare si experizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a construcțiilor

M.O.286 /11.12.1995

199.

Ordin1792/20

02

Ordinul Ministerului Finanțelor Publice pentru aprobarea Normelor Metodologice privind angajarea, lichidarea,ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea,evidenta      si      raportarea

angajamentelor bugetare si legale

M.O.37/2003

200.

HG264/2003

Hotararea Guvernului nr.264/2003 privind stabilirea actiunilor si categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor si limitelor pentru efectuarea de plati in avans din fonduri publice

M.O 177/2003

201.

Ordin 155/2006

Ordin emis de ANRMAP pentru aprobarea Ghidului pentru atribuirea contractelor de achiziție publica

M.O.894/2006

202.

HG nr.71/2007

Pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii prevazute in OUG 34/2006

MO..98/ 08.02.2007

203.

Legea

nr.22/2007

Pentru aprobarea OUG 34/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica

MO.35/18.01.2007

204.

OUG 54/2006

Privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica

MO.569/ 30.06.2006

205.

HG 942/2006

Pentru aprobarea normelor de aplicare a OUG 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica

MO.661/01.08.2006

206.

Legea 228/2007

Pentru aprobarea OUG30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica

MO..471/12.07.2007

207.

OUT nr.129/2007

Pentru modificarea OUG 30/2006

MO .776/15.11.2007

208.

HG 1337/2006

Privind completarea HG 925/2006

MO..817/04.10.2006

209.

OUG94/2007

Pentru    modificarea    si    completarea

OUG34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari si a contractelor de concesiune de servicii

MO.676/ 04.10.2007

210.

H.G.433/2004

Hotararea Guvernului nr. 433 din 23 martie 2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a serviciilor publice de salubrizare;modificata

M.O.424/17 mai 2006

211.

H.G.353/2005

HOTĂRÂRE nr. 353 din 21 aprilie 2005 pentru modificarea unor dispoziții legale în domeniul serviciilor publice de gospodărie comunală

M.O. 399/11.05.2005

212.

H.G.346/2004

Hotararea Guvernului nr. 346 din 18 martie 2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localitatilor si a Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localitatilor prin concesiune

M.O.424/17 mai 2004

213.

H.C.L. 516/2005

Hotararea Consiliului Local Oradea nr.516 din 28 iulie 2005 Privind aprobarea tarifelor de colectare, transport si depozitare a deseurilor menajere provenite de la populatia municipiului Oradea

Sedinta     Consiliului

Local Oradea din 28 iulie 2005

214.

H.C.L.

517/2005

Hotararea Consiliului Local Oradea nr.517 din 28 iulie 2005 privind aprobarea dării in folosinta a Depozitului Ecologic de Deseuri-Oradea-Etapa I A, a regimului de functionare

Sedinta     Consiliului

Local Oradea din 28 iulie 2005

pentru Halda de Gunoi Oradea, dupa punerea in functiune a Depozitului Ecologic de Deseuri-Oradea și a Contractelor de prestari servicii publice de depozitare

215.

H.C.L.

876/2005

Hotararea Consiliului Local Oradea nr.876 din 22 decembrie 2005 - privind aprobarea Regulamentului propriu de organizare si functionare a serviciilor publice de salubrizare in municipiul Oradea si Zona Metropolitana Oradea.

Sedinta     Consiliului

Local Oradea din 22 decembrie 2005

216.

OUG

195/2002

OUG privind circulatia pe drumurile publice, republicata, actualizata

M.O.670/03.08.2006

217.

OUG

109/2005

Ordonanta de Urgenta 109 privind transporturile rutiere, actualizata

M.O.655/22.07.2005

218.

HG 1391/2006

HG pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de urgenta 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, actualizata

M.O.876/26 oct.2006

219.

L49 /2006

Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgenta nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

M.O. 246/20.03.2006

220.

L 49/2006

Legea pentru aprobarea privind circulatia pe drumurile publice Ordonanta de urgenta nr. 195 din 12 decembrie 2002 privind circulatia pe drumurile publice

M.O. 246/20.03. 2006

221.

L 102/2006

Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgenta nr. 109/2005 privind transporturile rutiere

M. O. 398/9.05.2006

222.

L38/ 2003

Legea privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere -actualizata

MO. 45/28.01. 2003

223.

Legea 273/2006

Legea privind finantele publice locale--actualizata iulie 2007

M.O.618/18.07.2006

224.

L421/2002

Legea privind regimul juridic al vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale si normele metodologice -actualizata

M O. 482/ 5.07. 2002

225.

OAP 206/2007

OAP pentru aprobarea Regulantului-cadru

M.O. 756/07.11.2007

de autorizare a autoritatilor de autorizare pentru serviciile de transport public local

226.

OAP 356/2007

Ordin    privind    aprobarea    Normelor

metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchidere

M.O. 820/03.12.2007

227.

OPA 207/2007

OAP pentru aprobarea Regulamentului cadru de acordare a autorizatiei de transport in domeniul serviciilor de transport public

M.O. 756/ 07.11.2007

228.

HCL nr. 438

/2003

Hotararea Consiliului Local      privind

inregistrarea      tramvaielor,      masinilor

autopropulsate pentru lucrari, masinile agricole sau forestiere, precum si cele pentru care nu exista obligatia inmatricularii

229.

HCL       nr.

874/2005

Hotararea Consiliului Local      privind

aprobarea Regulamentului de organizare a traficului greu pe raza municipiului Oradea

230.

O.U.G.

162/2008

privind transferul ansamblului de atribuții și competențe     exercitate de Ministerul

Sănătății Publice       către autoritățile

administrației publice locale

M.O. 808 /2008

231.

H.G. 56/2009

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale

M.O.91 /2009

232.

L. 95/2006

privind reforma în domeniul sănătății (actualizata)

M.O. 372/2006

233.

L.46/2003

privind drepturile pacientului

M.O.51/2003

234.

H.G.562/2009

pentru     aprobarea     Strategiei     de

descentralizare in sistemul de sanatate

M.O.340/2009

INSTITUȚIA ARHITECTULUI ȘEF

235.

L 50/1991 R, A

privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

MO 933/ 2004

236.

OG 1430/2005

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 50/91privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

MO 825 / 2005

237.

L 350/2001 A

privind anenajarea teritoriului si urbanismului

MO 373/2001 MO 606/2006

238.

HG 525/1996

R

pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism

MO 856/2002

239.

L 114/1996 R, A

privind locuintele

MO 393/1997

240.

OMCC

2314/2004

privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizata si a Listei monumentelor istorice disparute

MO 646/2004

241.

HG 273/1994

A

privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora

MO 193/1994

242.

HG 940/2006

pentru      modificarea     si      completarea

Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, aprobat prin HG 273/94

MO 652/2006

243.

Codul civil -sectiunea III despre vederea in proprietatea vecinului; sectiunea IV despre picatura streasinilor

244.

L571/2003 A

Codul fiscal

MO 927/2003

245.

L 10/1995 A

privind calitatea in constructii

MO 12/1995

246.

L 7/1996 A

privind cadastrul si publicitatea imobiliara

MO 61/1996

247.

O 63/2002

privind atribuirea sau schimbarea de denumiri

MO 646/2002

248.

L18/1991 R

privind fondul funciar

MO 1/1998

249.

L63/2002

privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr 35/2000 pentru modificarea Legii 118/96 privind constituirea si utilizarea Fondului special al drumurilor publice

MO 73/2002

250.

L10/2001 R,A

privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

MO 653 /2005

251.

OG 2/2001 A

privind regimul juridic al contraventiilor

MO 410/2001

252.

L 148/2000

privind publicitatea

MO 359/2000

253.

OMS 235/2002

privind abrogarea OMS 862/2001, completarea OMS 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor privind mediul de viata al populatiei

MO 263/2002

254.

OMS536/1997

pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor privind mediul de viata al populatiei

MO 140/1997

255.

OMT 571/1997

pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea si amplasarea constructiilor, instalatiilor si panourilor publicitare in zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte si tuneluri rutiere

MO 15/1998

256.

L117/2007

pentru modificarea art.11 alin.11 litb din Legea 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

MO 303/2007

257.

OG

Ordonanta pentru modificarea alin3 al art.51 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriuluisi urbanismului

MO 81/2007

258.

OMTCT

Ordin al ministrului transporturilor constructiilor si turismului pentru complectarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr.1746/2005privind aprobarealistei organismelor recunoscute in domeniul produselor pentru constructii.

MO 79/2007

259.

OIGSISC

74/2007

Ordin al inspectorului general de statal Inspectoratului de Stat in constructii privind aprobarea Metodologiei de emitere a avizului de catre Inspectoratul de Stat in Constructii -ISC pentru documentatiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice

MO 101/2007

260.

L123/2007

Legea 123- pentru modificarea legii 10/1995 privind calitatea in constructii

MO 307/2007

261.

HG 1067/2007

Hotarare de Guvern privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr.21/2006privind regimul concesionarii monumentelor istorice.

MO 653/2007

262.

L 279/2007

Legea 279/2007 pentru complectarea art.1 din

Ordonanta Guvernului nr.63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri

MO 718/2007

263.

OU 114/2007

Ordonanta de Urgenta nr. 114 pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.195/2005 privind protectiamediului.

MO 713/2007

DIRECȚIA MANAGEMENT PROIECTE CU FINANȚARE INTERNAȚIONALĂ

9                                           9

264.

Tratat de aderare

Tratatul de aderare a Bulgariei și României la Uniunea Europeană semnat în 25 aprilie 2005 la Luxembourg

265.

Lege -ratificarea

Tratatului de la Lisabona

Legea nr. 13 din 7 februarie 2008 pentru ratificarea Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană și a Tratatului de instituire a Comunității Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007

M.O. nr. 107/2008

266.

Regulamentul nr. 2110/2005

Regulamentul nr. 2110/2005 emis de Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene la data de 14 decembrie 2005, privind accesul la asistența externă acordată de Comunitatea Europeană

Aplicabil până la

31.12.2006

267.

Regulamentul nr. 2112/2005

Regulamentul Consiliului Uniunii Europene nr. 2112/2005 privind accesul la asistența externă acordată de Comunitatea Europeană

Aplicabil până la

31.12.2006

268.

Regulamentul nr. 1605/2002

Regulamentul Consiliului Uniunii Europene nr. 1605/2002 privind Regulamenul Financiar aplicabil bugetului general al comunităților europene cu referire în special la Cap. IV al Părții a II-a ce privește acțiunile externe ale Uniunii Europene

Aplicabil până la

31.12.2006

269.

Regulamentul nr. 2342/2002

Regulamentul Consiliului Uniunii Europene nr. 2342/2002 privind regulile de aplicare a Regulamentului Consiliului Uniunii Europene nr. 1605/2002

Aplicabil până la

31.12.2006

270.

PRAG

Ghid practic de proceduri contractuale pentru asistența externă acordată de Uniunea Europeană - PRAG 2003 (actualizat în 2006)

271.

Legea nr. 315 /

2004

Lege privind dezvoltarea regională în România

M.O. nr. 577 /

29.06.2004

272.

Ord. nr. 120/1998

Ordonanță privind Convenția-cadru de la Madrid privind cooperarea transfrontalieră

M.O. nr. 329/

31.08.1998

273.

Legea nr. 544/2001

Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

M.O. nr. 663/

23.10.2001

274.

OUG nr. 34/2006

Ordonanță de urgență privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii

M.O. nr. 418/

15.05.2006

275.

Ord. 155/2006

Ordin ANRMAP privind aprobarea Ghidului pentru atribuirea contractelor de achiziție publică

M.O. nr. 894/

02.11.2006

276.

Regulamentul nr. 1080/2006

Regulamentul (Ce) nr. 1080/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regională și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1783/1999

Aplicabil de la 1.01.2007

277.

Regulamentul nr. 1081/2006

Regulamentul (CE) nr. 1081/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul Social European și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1784/1999

Aplicabil de la 1.01.2007

278.

Regulamentul nr. 1082/2006

Regulamentul (CE) nr. 1082/2006 al

Parlamentului European și al Consiliului privind o grupare europeană de cooperare teritorială (GECT)

Aplicabil de la 1.01.2007

279.

Regulamentul nr. 1083/2006

Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de Coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1260/1999

Aplicabil de la 1.01.2007

280.

H.G. nr. 497/ 2004

Hotărârea Guvernului României privind stabilirea cadrului instituțional pentru coordonarea, implementarea și gestionarea instrumentelor structurale

M.O. Nr. 346/2004

281.

H.G. nr. 759/ 2007

Hotărârea Guvernului României regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale

M.O. Nr. 517/2007

282.

HG 552/1991

Hotarare de Guvern privind Normele de organizare în țară a acțiunilor de protocol

M. O. Nr. 176/1991

283.

OUG 80/2001

Ordonanță de Urgență a Guvernului privind Stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice

M. O. Nr. 542/2001

284.

HG 1241/2004

Hotărâre de Guvern pentru actualizarea limitelor maxime de cheltuieli prevăzute în anexa 2 la OG 80/2001

M. O. Nr. 751/2004

285.

L 590/2003

Legea privind tratatele

M. O. Nr. 23/2004

286.

O.U.G. 117/ 2006

Ordonanța de Urgență a Guvernului privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat

M.O. nr. 1042/

28.12.2006

287.

H.G. nr. 1164/ 2007

Hotărâre de Guvern privind acordarea de ajutoare de minimis pentru dezvoltarea sau modernizarea întreprinderilor

M.O. nr. 690/

11.10.2007

288.

L 500/2002

Lege privind finanțele publice

M.O. nr. 597 /

13.08.2002

289.

L 273 / 2006

Lege privind finanțele publice locale

M.O. nr. 618 /

18.07.2006

290.

H.G. 1213/ 2006

Hotărâre de Guvern privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice și private

M.O. nr. 802/

25.09.2006

291.

O.G. 29 / 2007

Ordonanța de Guvern privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanțării și a cofinanțării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul național de dezvoltare, în bugetul instituțiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență

M.O. nr. 86/02.02.2007

292.

L 249 / 2007

Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanțării și a cofinanțării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul național de dezvoltare, în bugetul instituțiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență

M.O. nr. 498/

25.07.2007

293.

Ord. MEF 911 / 2007

Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanțării și a cofinanțării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul național de dezvoltare, în bugetul instituțiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 249/2007

M.O. nr. 591 /

28.08.2007

294.

O.G. 79 / 2003

Ordonanță de Guvern privind controlul și recuperarea fondurilor comunitare, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente utilizate necorespunzător

M.O. nr. 622/

30.08.2003

295.

O.G. 94 / 2004

Ordonanță de Guvern privind reglementarea unor măsuri financiare

M.O. nr. 803/

31.08.2004

296.

O.G. 53 / 2005

Ordonanță de Guvern privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar și al contabilității publice

M.O. nr. 796/

01.09.2005

297.

H.G. 1306/ 2007

Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 79/2003 privind controlul și recuperarea fondurilor comunitare, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente utilizate necorespunzător

M.O. nr. 753/

06.11.2007

298.

O.G. 58 / 1998

Ordonanța Guvernului privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România

M.O. nr. 309/

26.08.1998

299.

H.G. 800/2007

Hotărâre privind aprobarea Programului anual de marketing și promovare turistică și a Programului anual de dezvoltare a produselor turistic

M.O. nr. 548/

10.08.2007

300.

Ord. 886 / 2008

Ordinul Ministrului Culturii și Cultelor pentru aprobarea Normelorde clasare a bunurilor culturale mobile

M.O. nr. 647/

11.09.2008

301.

L. 182/2000

Lege privind protejarea patrimoniului cultural național mobil

M.O. nr. 530/

27.10.2000

302.

H. 1546 / 2003

Hotărâre pentru aprobarea Normelor de conservare și restaurare a bunurilor culturale mobile clasate

M.O. nr. 58/23.01.2004

303.

L. 422 / 2001

Lege (republicată) privind protejarea monumentelor istorice

M.O. nr. 938/

20.11.2006

304.

L. 5 / 2000

Legea pentru aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Secțiunea a IlI-a - zone protejate

M.O. nr. 152/

12.04.2000

305.

H.G. 1430/ 2003

Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Normelor metodologice privind situațiile în care Ministerul Culturii și Cultelor, respectiv autoritățile administrației publice locale, contribuie la acoperirea costurilor lucrărilor de protejare și de intervenție asupra monumentelor istorice, proporția contribuției, procedurile, precum și condițiile pe care trebuie să le îndeplinească proprietarul, altul decât statul, municipiul, orașul sau comuna

M.O. nr. 905/

18.12.2003

306.

Lege nr.

590/2003

Privind tratatele

307.

Ordinul

Ministrului Finanțelor Publice nr. 1792/2002

Pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale

308.

H.G. 552/1991

Hotărâre de Guvern privind Normele de organizare în țară a acțiunilor de protocol

SERVICIUL INFORMATICĂ

309.

HG 1007/

2001

Pentru aprobarea Strategiei Guvernului privind informatizarea administrației publice

MO 705/2001

310.

O 252 / 2003

Pentru aprobarea normelor metodologice privind instruirea și specializarea în domeniul informaticii a funcționarilor publici.

MO 432 / 2003

311.

HG 181 / 2002

Pentru aprobarea Normelor metodologice privind implementarea Sistemului electronic de încasare a impozitelor și taxelor locale

MO 158/2002

312.

L291 / 2002

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 24/2002 privind incasarea prin mijloace electronice a impozitelor si taxelor locale

MO 346 / 2002

313.

L 426/2001

pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privin regimul deseurilor (calculatoare și consumabile)

MO 411 /2001

COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN

314.

L 672/2002

Privind auditul public intern

MO 953/2002

315.

Ordin 38/2003

pentru aprobarea Normelor Generale privind exercitarea activitatii de audit public intern

MO 130//22003

316.

OG 37/2004

pentru modificarea si completarea reglementarilor privind auditul public intern

MO 91/2004

317.

Ordin 423/2004

pentru modificarea si completarea Normelor Generale privind exercitarea activitatii de audit public intern aprobate prin OMF 38/2003

MO 245/2004

318.

Ordin 252/2004

Pentru aprobarea Codului privind conduita etica a auditorului intern

MO 128/2004

319.

Codul etic din

3.02.2004

Privind conduita etica a auditorului intern

MO 128/2004

320.

Ordinul 1702/2005

Pentru aprobarea Normelor privind organizarea si exercitarea activitatii de consiliere desfasurate de catre auditorii interni din cadrul entitatilor publice

MO 154/2006

321.

Ordonanța de Urgență nr.21/2004

Privind Sistemul Național de Management al Stituatiilor de Urgenta

322.

Lnr. 15/2005

Pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilo de Urgenta

323.

L nr. 481/2004

Privind protectia civila, republicata

324.

Ordonanta nr.88/2001

Privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta

325.

Hotararea nr. 1489/2004

Privind organizarea si functionarea Comitetului National pentru Situatii de Urgenta

326.

Hotararea nr.

1491/2004

Pentru aprobarea Regulamentului - Cadrul privind structura organizatorica, atributiile, funcționarea și dotarea comitetelor si centrelor operative pentru situatii de urgenta

327.

Hotararea nr.

642/2005

Pentru aprobarea Criteriilor de clasificare a unitatilor administrativ -teritoriale, institutiilor publice si operatorilor economici din punct de vedereal protectiei civile,infunctiedetipurilede riscuri specifice

328.

Hotararea nr.

2288/2004

Pentru aprobarea repartizării principalelor functii de sprijin pe care le asigura ministerele, celelalte organe centrale și orgaznizatiile neguvernamentale privind prevenirea si gestionarea situatiilor de urgenta

329.

Hotararea nr. 762/2008

Pentru aprobarea Strategiei nationale de prevenire a situatiilor de urgenta

330.

Ordin nr. 718/2005

Pentru aprobarea Criteriilor de performanta privind structura organizatorica si dotarea serviciilor voluntare pentru situatii de urgenta

331.

Ordin nr. 736/2005

Privind instruirea serviciului de permanenta la toate primariile din zona de risc în caz de iminenta a procedurii unor situatii de urgenta

332.

Ordin nr. 1134/2006

Pentru aprobarea Regulamentului privind planificarea, pregatirea, organizarea, desfasurarea si conducerea actiunilor de interventie ale serviciilor de urgenta profesioniste

333.

Ordin nr. 1184/2006

Pentru aprobarea Normelor privind organizarea si asigurarea activitatii de evacuare in situatii de urgenta

334.

Ordin nr. 1259/2006

Pentru aprobarea Normelor privind organizarea si asigurarea activitatii de instiintare, avertizare, prealarmare si alarmare in situatii de protectie civile

335.

Ordin nr. 132/2007

Pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiză si acoperire a riscurilor si a Structurii - cadru a Planului de analiza si acoperire a riscurilor

336.

L nr. 307/2006

Privind apararea impotriva incendiilor

337.

Ordin nr. 163/2007

Pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor

BIROUL RESURSE UMANE,SALARIZARE SSM

341.

H.G.611/2008

Organizarea și    dezvoltarea carierei

funcționarilor publici, actualizată

MO 530/ 2008

342.

H.G.432/2004

Dosarul profesional al funcționarilor publici, actualizată

MO 341 / 2004

343.

H.G.250/1992

Concediul de odihnă și alte concedii ale salariaților din administrația publică locală, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare, republicată și actualizată

MO 118/ 1995

344.

Ordin 10.280/2008 2008

privind aprobarea Regulamentului-cadru pentru organizarea si desfasurarea examenului de promovare in clasa a functionarilor publici incadrati pe functii publice cu nivel de studii inferior, care absolva o forma de invatamant superior de lunga sau de scurta durata in specialitatea in care isi desfasoara activitatea

MO 698/ 2009

345.

L .53/2003

Codul muncii cu modificările și completările ulterioare

MO 72 /2003

346.

H.G.775/1998

Metodologia de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bază între limite și a normelor de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru personalul angajat în structurile administrației publice locale, actualizată

MO 420/ 1998

347.

H.G.281/1993 anexa 12

Salarizarea personalului din unitățile bugetare, actualizată

MO 135/ 1993

348.

ORDIN

7.660/2006

Instrucțiunile pentru elaborarea Planului de ocupare a funcțiilor publice

MO 742 /2006

349.

O.G .6/2007

Măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare și alte drepturi ale funcționarilor publici, precum și creșterile salariale care se acordă funcționarilor publici în anul 2007

MO 66/2007

350.

O.G .9/2008

pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici

MO 80/2008

351.

O.G.1/2009

privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar

MO 60/2009

352.

L 144/2007

Înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, actualizată

MO 359/2007

353.

L 393/2004

Statutul alesilor locali, actualizată

MO 912/2004

354.

HG 1066/2008

Pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a funcționarilor publici

MO 665/2008

355.

HG 833/2007

Normele de organizare și funcționare a

MO 565/2007

comisiilor paritare și încheierea acordurilor colective

356.

HG 1344/2007

Normele de organizare și funcționare a comisiilor de disciplină, actualizată

MO 768/2007

357.

O.G .10/2008

privind nivelul salariilor de bază și al altor drepturi ale personalului contractual din sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică, actualizată

MO 79/2008

358.

Ordin 13601/2008

pentru aprobarea termenelor și a formatului standard de transmitere a datelor și informațiilor privind planul anual de perfecționare profesională și fondurile alocate în scopul instruirii funcționarilor publici

MO 14/2009

359.

L. 571/2004

privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii

MO 1214/2004

360.

L.258/2007

privind practica elevilor și studenților

MO 493/2007

361.

Ordin 3955/2008

privind aprobarea Cadrului general de organizare a stagiilor de practică în cadrul programelor de studii universitare de licență și de masterat și a Convenției-cadru privind efectuarea stagiului de practică în cadrul programelor de studii universitare de licență sau masterat

MO 440/2008

362.

Lege nr. 19/2000

privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale

M O nr. 140 din 1 aprilie 2000

363.

Lege nr. 95/2006

privind reforma in domeniul sanatatii

M O nr. 372 din 28 aprilie 2006

364.

Ordonanta de Urgenta nr. 93/2008

pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii

M O nr. 484 din 30 iunie 2008

365.

Ordonanta de Urgenta nr. 158/2005

privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate

M O nr. 1.074 din 29 noiembrie 2005

CUPRINS

CAPITOLUL I - DISPOZIȚII GENERALE

9

CAPITOLULII - DREPTURILE, ÎNDATORIRILE, SANCȚIUNILE DISCIPLINARE ȘI RĂSPUNDEREA FUNCȚIONARILOR PUBLICI ȘI A PERSONALULUI CONTRACTUAL, PREVĂZUTE ÎN LEGISLAȚIA SPECIFICĂ

CAPITOLUL III - STRUCTURĂ ORGANIZATORICĂ - APARATUL DE SPECIALITATE

AL PRIMARULUI

CAPITOLUL IV - DIRECȚIA JURIDICA

9

CAPITOLUL V - DIRECȚIA ECONOMICĂ

9

CAPITOLUL VI - DIRECȚIA TEHNICĂ

9

CAPITOLUL VII - BIROUL MANAGEMENT SPITALE

CAPITOLUL VIII - INSTITUȚIA ARHITECTULUI ȘEF

CAPITOLUL IX - DIRECȚIA MANAGEMENT PROIECTE CU FINANTARE

9

INTERNAȚIONALA

CAPITOLUL X - SERVICIUL INFORMATICĂ

CAPITOLUL XI -STRUCTURI DIRECT SUBORDONATE PRIMARULUI

CAPITOLUL XII - DISPOZITII FINALE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

9

Art.1. Aparatului de specialitate al primarului, este organizat și funcționează în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative:

- Constitutia Romaniei;

 • -   Legea nr.215/2001-privind administrația publică ,republicata;

 • -   Legea nr.188/1999 - privind statutul funcționarilor publici, republicata;

 • -   Legea nr.161/2003- privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției - Secțiunea a 5-a Incompatibilități privind funcționarii publici cu modificarile si completarile ulterioare;

 • -  Legea nr.53/2003 -Codul Muncii;

- Legea nr. 7/ 2004 privind Codul de conduita al functionarilor publici;

- Legea nr.477/2004 Codul de conduita al personalului contractual din institutii publice ;

Art.2. Municipiul Oradea este persoană juridică de drept public. Are patrimoniu propriu și capacitate juridică deplină.

Art.3. Autoritățile administrației publice prin care se realizează autonomia locală în Municipiul Oradea sunt: Consiliul Local, ca autoritate deliberativă și Primarul, ca autoritate executivă.

Art.4. Consiliile locale și primarii se aleg în condițiile prevăzute de legea pentru alegerea autorităților administrației publice locale.

(1) Consiliile locale și primarii funcționează ca autorități ale administrației publice locale și rezolvă treburile publice , în condițiile legii.

Art.5. Primarul, viceprimarii, secretarul municipiului și aparatul de specialitate al primarului constituie o structură funcțională cu activitate permanentă, denumită primăria municipiului, care duce la îndeplinire hotarârile consiliului local si dispozițiile primarului,soluționând problemele curente ale colectivității locale.

Art.6. Aparatul de specialitate al primarului este structura organizatorică stabilită prin organigrama și statul de funcții, aprobate conform legii, care duce la îndeplinire sarcinile și atribuțiile administrației publice locale reieșite din legi, ordonanțe, hotărâri ale guvernului, ordine ale conducătorilor administrației publice centrale, hotărâri ale Consiliului Local și dispoziții ale primarului.

Art.7. Primarul este șeful administrației publice locale și răspunde de buna organizare și funcționare a acesteia, prin compartimentele de specialitate din aparatul de specialitate al primarului. În exercitarea atribuțiilor ce-i revin, Primarul emite dispoziții. Aceastea devin executorii după ce au fost aduse la cunoștința publică sau a persoanelor interesate. Primarul reprezintă municipiul în relațiile cu celelalte autorități publice, cu personae fizice și juridice din țară și străinătate, precum și în justiție. Primarul este ordonatorul principal de credite.

Art.8. Viceprimarii municipiului îndeplinesc atribuțiile care le sunt delegate de către primar, prin dispoziție, și coordonează direct activitatea structurilor funcționale ale administrației locale, conform organigramei.

Art.9. Secretarul municipiului îndeplinește urmatoarele atribuții principale:

 • a) avizează, pentru legalitate, dispozițiile primarului și hotărârile consiliului local;

 • b) participă la ședințele consiliului local;

 • c) asigură gestionarea procedurilor administrative privind relația dintre consiliul local și primar, precum și între aceștia și prefect;

 • d) organizează arhiva și evidența statistică a hotărărilor consiliului local și a dispozițiilor primarului;

 • e) asigură transparența și comunicarea către autoritățile, instituțiile publice și persoanele interesate a actelor cu caracter public, în condițiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;

 • f) asigură procedurile de convocare a consiliului local și efectuarea lucrărilor de secretariat, comunică ordinea de zi, întocmește procesul-verbal al ședințelor consiliului local și redactează hotărârile consiliului local;

 • g) pregătește lucrările supuse dezbaterii consiliului local și comisiilor de specialitate ale acestuia;

 • h) alte atribuții prevăzute de lege sau însărcinări date de consiliul local, de primar .

Art.10. Pentru îndeplinirea atribuțiilor stabilite, serviciile de specialitate colaborează cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale organizate la nivel județean.

În vederea rezolvării operative și oportune a sarcinilor ce le revin, compartimentele de specialitate ale Aparatului de specialitate al primarului, sprijină activitatea societăților comerciale, instituțiilor publice bugetare și extrabugetare din subordinea Consiliului Local.

În problemele de specialitate, compartimentele funcționale din componența Aparatului de specialitate al primarului întocmesc rapoarte de specialitate, proiecte de hotărâri și dispoziții pe care le prezintă Primarului, viceprimarilor sau secretarului care le coordonează activitatea, în vederea avizării și propunerii spre aprobare Consiliului Local sau Primarului, cu viza din punct de vedere legal a secretarului, respectiv a personalului cu atribuții în domeniul juridic. Compartimentele funcționale răspund în fața Primarului de aplicarea prevederilor Hotărârilor Consiliului Local și a Dispozițiilor Primarului. Documentele care sunt solicitate de consilieri în vederea informării, vor fi puse la dispoziția acestora conform legii. Pentru alte organisme sau persoane fizice interesate în consultarea unor documente, aceasta devine posibilă numai cu aprobarea prealabilă a Primarului, viceprimarilor sau secretarului în concordanță cu prevederile Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public și a Dispoziției Primarului emisă în acest sens.

Art.11. Serviciile publice înființate de Consiliul Local sunt subordonate Primarului care le coordonează direct sau prin viceprimari și secretar potrivit competențelor stabilite prin organigramă și Regulamentul de organizare și funcționare.

Art.12. Actele care se eliberează de către Primărie vor fi semnate, de regulă, de către Primar sau de viceprimari în limita delegării atribuțiilor stabilite de către Primar, secretar, precum de către șeful structurilor funcționale în cadrul cărora au fost întocmite și de funcționarul public direct implicat .

Art.13. Conducerea direcțiilor este asigurată de un director executiv care este sprijinit in realizarea sarcinilor de regulă de un director executiv adjunct, după caz, de șefii de servicii, birouri și coordonatori ai compartimentelor subordonate.

Art.14. Atribuțiile, competențele și răspunderile cu caracter general ce revin directorilor executivi:

Directorii executivi (directorii executivi adjuncți), pe lângă activitatea profesională

proprie, organizează activitatea și urmărește realizarea sarcinilor de către funcționarii din compartimentele direcției, în care sens, îndeplinesc următoarele atribuții:

 • primesc corespondența repartizată direcției de către conducerea primăriei și o distribuie compartimentelor de specialitate din cadrul direcției;

 • urmăresc respectarea termenelor legale în soluționarea corespondenței;

 • informează, ori de câte ori este nevoie, conducerea primăriei asupra activității desfășurate în cadrul direcției, precum și despre problemele din activitatea instituțiilor și agenților economici de interes local care au legatură cu activitatea direcției;

 • participă la ședințele Comisiilor CL și a Consiliului Local;

 • asigură rezolvarea problemelor curente ale direcției;

 • asigură cunoașterea și studierea de către personalul din subordine a legislației în vigoare,utilizarea deplină a timpului de lucru, creșterea aportului fiecărui angajat la rezolvarea cu competență și de calitate a tuturor sarcinilor încredințate conform fișei postului în raport cu pregătirea, experiența și funcția ocupată;

 • asigură și răspunde de rezolvarea în termen a cererilor, sesizărilor și scrisorilor primite de la cetățeni în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 cu modificările și completările ulterioare;

 • asigură elaborarea proiectelor de hotărâri și dispoziții;

 • urmăresc îndeplinirea hotărârilor Consiliului Local și a Dispozițiilor Primarului date în competența de realizare a compartimentelor direcției respective;

 • realizează colaborarea și conlucrarea pentru soluționarea unor probleme complexe cu toate direcțiile de specialitate, inclusiv a materialelor care se prezintă spre analiza comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

 • urmăresc întocmirea fișei fiecărui post al personalului din subordine și fac propuneri primarului în legătură cu demararea procedurilor de recrutare a posturilor vacante sau temporar vacante sau după caz, de reducere a acestora, ocupate sau vacante din subordine , avansări și promovări ale personalului din subordine.

 • urmăresc asigurarea abonamentelor de specialitate pentru direcție, abonamente la edituri pentru lucrări de interes local, realizarea colecțiilor de acte normative, precum și urmărirea aplicării dispozițiilor legale de către personalul direcției;

 • îndeplinesc orice alte sarcini dispuse de conducerea Primăriei;

 • acordă audiențe cetățenilor pe domeniul specific de activitate al fiecărei direcții;

 • în limita competențelor stabilite, reprezintă compartimentele pe care le conduc în relațiile cu alte compartimente de specialitate din aparatul propriu sau cu agenții economici, instituțiile publice și persoanele fizice;

asigură evaluarea personalului din subordine și dispun măsuri de ridicare a competenței acestora.

 • realizează instruirea din punct de vedere al securității muncii pentru personalul din subordine precum și verifică asimilarea acestor cunoștințe.

Art.15. Atribuțiile, competențele și răspunderile cu caracter general ce revin șefilor de compartimente (servicii și birouri):

 • organizează activitatea, atât pe compartimente cât și pe fiecare funcționar din subordine;

 • întocmesc programele de activitate ale compartimentelor și le prezintă spre aprobare directorului executiv sau directorului executiv adjunct care coordonează activitatea, stabilesc măsurile necesare și urmăresc îndeplinirea în bune condiții a obiectivelor din aceste programe;

 • urmăresc și răspund de elaborarea corespunzătoare a lucrărilor și finalizarea în termenele legale a acțiunilor din programele de activitate sau dispuse de conducere;

 • asigură respectarea disciplinei în muncă de către personalul subordonat, luând măsurile ce se impun;

 • urmăresc și verifică activitatea profesională a personalului din cadrul compartimentelor pe care le conduc, îi îndrumă și sprijină în scopul sporirii operativității, capacității și competenței lor în indeplinirea sarcinilor încredințate;

 • asigură respectarea reglementărilor legale specifice domeniilor de activitate ale fiecărui compartiment, organizează și urmăresc documentarea de specialitate a personalului din subordine;

 • repartizează pe salariații subordonați, sarcinile și corespondența ce revine compartimentelor respective, dând îndrumările corespunzătoare pentru soluționarea acestora;

 • verifică, semnează sau vizează după caz, potrivit competențelor stabilite, lucrările și corespondența efectuate de personalul din subordine;

 • veghează și răspund, alături de personalul din subordine de respectarea normelor legale și a celor hotărâte de Consiliul Local;

 • răspund de respectarea normelor de conduită și deontologie de către personalul din subordine în raporturile cu contribuabilii;

 • întocmesc fișele posturilor și cele de evaluare individuală ale subordonaților, până la nivelul competențelor lor; stabilesc formele de perfecționare profesională necesare bunei desfășurări a activității.

 • răspund de buna organizare și desfășurare a activității de primire și soluționare a petițiilor adresate compartimentului, în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 cu modificarile și completările ulterioare;

 • îndeplinesc orice alte atribuții prevăzute de lege sau dispuse de conducere în legătură cu domeniul lor de activitate.

 • realizează instruirea din punct de vedere al securității muncii pentru personalul din subordine precum și verifică asimilarea acestor cunoștințe.

În cazul șefilor de compartimente ( Subordonate direct primarului indiferent de structura organizatorică) care nu fac parte din nici o direcție, la sarcinile acestora se adaugă și cele specifice Directorilor executivi. Directorii executivi, directorii executivi adjuncți, șefii de servicii și birouri răspund de întreaga activitate care le-a fost repartizată spre coordonare, în conformitate cu prezentul regulament; înlocuitorii de drept vor fi stabiliți prin fișa postului sau prin dispoziția Primarului. Ei răspund în ordine ierarhică față de Primar, viceprimari sau secretar, după caz, respectiv față de directori.

Art.16. Programul de lucru al personalului din cadrul Aparatului de specialitate al primarului este stabilit prin Regulamentul Intern aprobat prin dispoziția Primarului. Conducerea Primăriei va putea stabili pentru personalul din subordine și alte sarcini decât cele prevăzute în prezentul regulament, conform legislatiei in vigoare.

Art.17. Personalul din cadrul aparatului de specialitate își desfășoară activitatea potrivit dispozițiilor legale prevăzute pentru funcționarii publici sau personalul contractual, după caz și are următoarele responsabilități generale:

 • -    răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum și secretul datelor și al informațiilor cu caracter cofidențial deținute sau la care are acces ca urmare a executării atribuțiilor de serviciu;

 • -     răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine și în mod conștiincios a îndatoririlor de serviciu; se abține de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii de orice natură instituției;

 • -     răspunde de realizarea la timp și întocmai a atribuțiilor ce-i revin conform legii, programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea instituției, și de raportare a modului de realizare;

 • -     răspunde, potrivit dispozițiilor legale, de corectitudinea și exactitatea datelor și informațiilor stipulate în documentele întocmite;

 • -    răspunde de exercitarea atribuțiilor stabilite în fișa postului.

Pentru faptele săvârșite în exercitarea atribuțiilor ce le revin, personalul aparatului propriu răspunde, după caz, disciplinar, material, administrativ, civil, sau penal.

CAPITOLUL II

DREPTURILE , ÎNDATORIRILE, SANCȚIUNILE DISCIPLINARE ȘI RĂSPUNDEREA FUNCȚIONARILOR PUBLICI ȘI A PERSONALULUI CONTRACTUAL PREVĂZUTE ÎN LEGISLAȚIA SPECIFICĂ.

9

A. Drepturile funcționarilor publici

Art.18. Drepturile funcționarilor publici sunt prevăzute în Capitolul V, secțiunea 1 din Legea nr.188/1999 și constă în următoarele:

 • -  dreptul garantat la opinie și la asociere sindicală, în condițiile legii;

 • -  dreptul de asociere în organizații profesionale sau alte organizații având ca scop reprezentarea intereselor proprii, promovarea pregătirii profesionale și protejarea statutului lor;

 • -  dreptul la grevă, exercitat în condițiile legii;

 • -  dreptul la salariu și la durată normală a timpului de lucru de 8 ore /zi și 40 ore/săptămână.

Funcționarii publici de execuție, au dreptul de recuperare a orelor lucrate din dispoziția primarului peste durata normală a timpului de lucru, precum și în zilele de sărbători legale declarate zile nelucrătoare sau ,după caz, la plata majorată a acestora cu un spor de 100%. Numărul orelor plătite astfel nu poate depăși 360 într-un an;

 • -  dreptul la concediul de odihnă, la indemnizație de concediu și o primă de vacanță, egală cu salariu de bază din luna anterioară plecării în concediu și care se impozitează separat;

 • -  dreptul la concedii medicale și alte concedii, cu menținerea raporturilor de serviciu în cazuri reglementate de lege;

 • -  dreptul la condiții normale de muncă și igienă și în mod excepțional, schimbarea locului de muncă pentru motive de sănătate, cu păstrarea gradului, clasei și treptei avute;

 • -  dreptul la asistență medicală: proteze și medicamente în condițiile legii;

 • -  dreptul de pensii și celelalte drepturi de asigurări sociale de stat;

 • -  dreptul de protecție împotriva amențărilor, violențelor și faptelor de ultraj la care ar putea fi supuși în exercitarea funcției sau în legătură cu aceasta;

 • -  dreptul la despăgubiri în cazul în care, din culpa Consiliului local, funcționarii publici au suferit un prejudiciu material în timpul îndeplinirii atribuțiilor de serviciu;

 • -  dreptul de delegare și detașare în condițiile și cazurile prevăzute de lege și în cazul delegării în scopul efectuării cursurilor de perfecționare organizate în altă localitate decât cea de domiciliu;

 • -  în caz de deces a funcționarului public, membrii familiei îndreptățiți la pensie de urmaș, au dreptul să primească pe o perioadă de 3 luni echivalentul salariului de bază din ultima lună de activitate a funcționarului public decedat

Art. 19. În exercitarea atribuțiilor lor, funcționarii publici beneficiază de protecția legii.

 • B. Îndatoririle funcționarilor publici

Art.20. Îndatoririle funcționarilor publici sunt prevăzute în capitolul V secțiunea 2 din Legea 188/1999 și constă în următoarele:

 • -  obligația de a-și îndeplini atribuțiile de serviciu cu loialitate, în mod conștincios și corect, să se abțină de la orice faptă de natură a prejudicia Consiliul local;

 • -  să nu-și exprime sau să-și manifeste convingerile politice în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu;

 • -  obligația de a se conforma dispozițiilor date de funcționarii publici cu funcții de conducere, cărora le sunt subordonați direct.

În cazul în care apreciază că dispozițiile sunt ilegale, funcționarii publici pot refuza executarea lor, cu obligația motivării în scris a acestui refuz. Dacă funcționarul public care a dat dispoziția stăruie în executarea ei, va trebui să o formuleze în scris, în această situație funcționarul public care a primit dispoziția este obligat să o execute.

 • -  îndatorirea de a executa și rezolva lucrările repartizate de conducătorul compartimentului în care funcționează fiind interzisă primirea directă a cererilor care intră în competența lor de rezolvare sau efectuarea de intervenții în scopul soluționării acestor cereri;

 • -  obligația de a păstra secretul de stat și secretul de serviciu, în condițiile legii, precum și confidențialitatea în legătura cu faptele informațiile sau documentle de care iau cunoștință în exercitarea funcției;

 • -  obligația de a nu solicita sau accepta, direct sau indirect, pentru ei și pentru alții, în considerarea funcției lor publice, daruri sau alte avantaje;

 • -  obligația de a prezenta la numirea și la eliberarea din funcție declarația de avere;

 • -  îndatorirea de a-și perfecționa pregătirea profesională atât în cadrul autorității sau instituției publice, fie urmând cursuri de perfecționare organizate în acest scop.

 • -  menținerea securității și sănătății în muncă în baza prevederilor legale în vigoare ce vizează acest domeniu. Pentru constituirea Comitetului de Securitate si Sanatate in Munca , Sindicatul va desemna în urma unei sedințe a 3 angajați ai aparatului de specialitate al primarului ca membri cu statut de reprezentanți ai lucrătorilor. Instiintarea va fi transmisă în formă scrisă președintelui Comitetului de Securitate și Sănătate în Munca în persoana Primarului municipiului Oradea.

 • C. Răspunderea funcționarilor publici

Art.21.Încălcarea de către funcționarii publici, cu vinovăție, a îndatoririlor de serviciu atrage răspunderea disciplinară, contravențională, civilă sau penală, după caz.

Art.22. Sancțiunile disciplinare se aplică pentru abaterile și în condițiile stabilite de capitolul VIII din Legea nr. 188/1999 și sunt următoarele:

 • a) mustrare scrisă;

 • b) diminuarea drepturilor salariale cu 5-20% pe o perioadă de până la 3 luni;

 • c) suspendarea dreptului de avansare în gradele de salarizare sau, după caz, de promovare în funcția publică pe o perioadă de la 1 la 3 ani;

 • d) retrogradarea în treptele de salarizare sau retrogradarea în funcția publică pe o perioadă de până la un an;

 • e) destituirea din funcția publică.

Art.23. (1) Sancțiunile disciplinare prevăzute la art. 22 litera “a” din prezentul regulament, respectiv art. 77 alin. 3 litera “a” din Legea nr. 188/1999, se pot aplica direct de către conducătorul compartimentului în care își desfașoară activitatea funcționarul public în cauză.

 • (2) Sancțiunile disciplinare prevăzute la art. 22 litera “b-e” din prezentul regulament, respectiv art.77 alin.3 litera “b-e” din Legea nr. 188/1999 se aplică exclusiv de primar, la propunerea modului de soluționare a comisiei de disciplină.

Art.24. Răspunderea civilă a funcționarilor publici este angajată în următoarele situații:

 • a) pentru pagubele produse cu vinovăție patrimoniului instituției;

 • b) pentru nerestituirea în termenul legal a sumelor ce i s-au acordat necuvenit;

 • c) pentru daunele plătite de instituție în calitate de comitent, unor terțe persoane, în temeiul unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile.

Art.25. (1) Repararea pagubelor aduse instituției în situațiile prevăzute la art.25 litera “a” și “b” se dispune prin emiterea de către primar a unei dispoziții de imputare în termen de 30 de zile de la constatarea pagubei sau prin semnarea unui angajament de plată de către funcționarul public vinovat.

 • (2) Pentru daunele plătite de către instituție în calitate de comitent unor terțe persoane, repararea daunelor se face pe baza unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile, ca urmare a acțiunii în regres introdusă de instituție împotriva funcționarului public respectiv.

Art.26 Răspunderea contravențională și răspunderea penală sunt angajate în cazul în care funcționarii publici săvârșesc contravenții, infracțiuni în timpul și în legătură cu sarcinile de serviciu.

Art.27. Încălcarea cu vinovăție a sarcinilor de serviciu de către persoanele angajate cu contract individual de muncă, atrage răspunderea disciplinară și materială în condițiile codului muncii, sau răspunderea contravențională, civilă ori penală după caz.

Drepturile și îndatoririle personalului contractual

A. Drepturi personalului contractual

Drepturile si obligatiile privind relatiile de munca dintre angajator si salariat se stabilesc potrivit legii, prin negociere, in cadrul contractelor colective de munca si al contractelor individuale de munca.

Salariatii nu pot renunta la drepturile ce le sunt recunoscute prin lege. Orice tranzactie prin care se urmareste renuntarea la drepturile recunoscute de lege salariatilor sau limitarea acestor drepturi este lovita de nulitate.

Art.28. Salariatul are, în principal, următoarele drepturi:

 • (1) dreptul la salarizare pentru munca depusă;

 • (2) dreptul la repaus zilnic și săptămânal;

 • (3) dreptul la concediu de odihnă anual;

 • (4) dreptul la egalitate de șanse și de tratament;

 • (5) dreptul la demnitate în muncă;

 • (6) dreptul la securitate și sănătate în muncă;

 • (7) dreptul la acces la formarea profesională;

 • (8) dreptul la informare și consultare;

 • (9) dreptul de a lua parte la determinarea și ameliorarea condițiilor de muncă și a mediului de muncă;

 • (10) dreptul la protecție în caz de concediere;

 • (11) dreptul la negociere colectivă și individuală;

 • (12) dreptul de a participa la acțiuni colective;

 • (13) dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat.

 • (14) dreptul de a cumula mai multe funcții

 • (15) drepturile prevăzute în contractul colectiv de muncă

 • (16) drepturile prevăzute în contractul individual de muncă

B.Îndatoririle personalului contractual

Art.29. Salariatului îi revin, în principal, următoarele obligații:

 • (1) obligația de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuțiile ce îi revin conform fișei postului;

 • (2) obligația de a respecta disciplina muncii;

 • (3) obligația de a respecta prevederile cuprinse în regulamentul intern, în contractul colectiv de muncă aplicabil, precum și în contractul individual de muncă;

 • (4) obligația de fidelitate față de angajator în executarea atribuțiilor de serviciu;

 • (5) obligația de a respecta măsurile de securitate și sănătate a muncii în instituție;

 • (6) obligația de a respecta secretul de serviciu.

 • (7) obligația de a respecta programul de lucru

Art.30. Răsunderea personalului contractual atrage răspunderea disciplinară și materială în condițiile codului muncii, sau răspunderea contravențională, civilă ori penală după caz.

CAPITOLUL III STRUCTURA ORGANIZATORICA A APARATULUI DE SPECIALITATE A PRIMARULUI

Art.31. Aparatulul de specialitate al Primarului Municipiului Oradea este organizat in compartimente de specialitate astfel:

 • -  direcții cu un număr minim de 15 posturi de execuție si un post de director executiv ;

 • -  servicii constituite din minimum 7 posturi de execuție si post de sef serviciu;

 • -  birouri constituite din minimum 5 posturi de execuție si un post de sef birou;

 • -  compartimente constituite din minim un post de executie ;

(2) În cadrul direcțiilor sunt organizate și funcționează, în condițiile legii servicii , birouri si compartimente;

Art.32. Structura organizatorica a Aparatului de specialitate a primarului este :

Directia Juridica avind in componenta :

Director Executiv al Direcției Juridice;

- Compartimentul Elaborare si Monitorizare Acte Consiliul Local;

- Serviciul Juridic - Contencios - Compartiment Fond Funciar

- Compartiment Asistenta Juridica -Compartiment Licitatii Avizare si Monitorizare Contracte

Director Executiv adjunct al Directiei Juridice;

 • - Serviciul Administratie Publica Locala - Compartiment Indrumare si Control Asociatii

Proprietari

 • - Compartiment Agricol;

 • - Compartiment Autoritate Tutelara.

Directia Economica avind in componenta :

Director Executiv al Directiei Economice;

Director Executiv Adjunct - venituri

 • -  Compartimentul Gestionare Date - Arhivă;

 • -  Compartiment Contestatii Falimente;

 • -  Serviciul Impunere Persoane Juridice;

 • -  Biroul Impunere Persoane Fizice;

 • -  Serviciul Incasari-Compensari;

 • -   Serviciul Executare Silita;

 • -  Serviciul Inspecție Fiscală- Compartiment Inspecție Fiscală Persoane Fizice

Director Executiv Adjunct - cheltuieli

 • -  Serv. Buget- Ordonantari

 • -   Serviciul Contabilitate Publică Situații Financiare

 • -  Serviciul Evidență Patrimoniu, Delegări de Gestiune - Compartiment PPP, Datorie Publica, Rating de Municipiu

 • -  Serviciul Monitorizare Cheltuieli Administrative - Compartiment Deservire

Directia Tehnica are in componenta :

Director Executiv al Directiei Tehnice

 • - Compartiment Achizitii Publice

 • - Compartiment Gestiune Date

Director Executiv Adjunct

 • -  Biroul Control Amenajare Drumuri Publice si Siguranta Circulatiei;

 • -  Compartiment Eficienta Energetica;

 • -   Compartiment Investitii si Avizare Lucrari;

Director Executiv Adjunct

 • -  Compartiment Control si Reglementare Transport Public Local;

 • -   Serviciul Control Servicii Publice ,Spatii Verzi - Compartiment Control Servicii Publice

 • -  Compartiment Spatii Verzi

 • -  Compartiment Protectia Mediului

Institutia Arhitectului Sef are in componenta :

Arhitect Sef

 • - Compartiment Avizari

 • - Compartiment Autorizari Retele

 • - Serviciul L.I.S - Compartiment Gestionare Date

 • -  Serviciul Autorizari

Director Executiv Adjunct

 • -  Compartiment Finalizari in Constructii

 • -   Biroul Disciplina in Constructii

 • -  Compartiment Autorizari Publicitate

Directia Mangement Proiecte cu Finantare Internationala are in componenta :

 • -  Serviciul Dezvoltare Infrastructura

 • - Biroul Asistenta Tenhica Programe

 • - Birou Turism, Cultura, Regenerare Urbana

 • - Compartimentul Relatii Internationale

Serviciul Informatica are in componenta :

Sef Serviciu

 • -   Biroul Administrare Infrastructura IT Baze de Date

 • -   Compartiment Programare Gestionare Aplicatii Informatice

 • -   Compartiment Centralizare Baze de Date

Compartimentele din subordinea directa a Primarului sunt:

 • -    Cabinetul Primarului

 • -   Compartiment de Presa

 • -   Compartiment Audit Public Intern

 • -   Biroul Resurse Umane-Salarizare,SSM

 • -    Serviciul Relatii cu Publicul (Ghiseu Unic)

 • -   Compartiment Protectie Civila, PSI

Art.33. Personalul din aparatul de specialitate al primarului Municipiului Oradea este alcătuit din funcționari publici numiți în funcții publice prin dispoziția Primarului municipiului Oradea și din personalul angajat cu contract individual de muncă de catre acesta in conditiile legii.

Art.34. Funcțiile publice sunt de execuție și de conducere. Acestea se stabilesc prin hotărâre a Consiliului local, cu avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici ,sub forma organigramei si a statului de functii.

Art.35. Funcționarilor publici li se aplică prevederile Legii nr. 188/1999, republicată, și răspund potrivit acestei legi pentru neîndeplinirea sarcinilor proprii de serviciu, iar personalului încadrat cu contract individual de muncă i se aplică prevederile legislației muncii.

Art.36. Atribuțiile personalului din cadrul aparatului de specialitate sunt stabilite prin fișa postului și prin dispoziții ale Primarului municipiului Oradea. Șeful ierarhic superior poate stabili pentru personalul din subordine cu aprobarea Primarului Municipiului Oradea, și alte atribuțiuni de serviciu, în funcție de modificările ce intervin în domeniul de activitate , în conformitate cu legislația în vigoare;

Art.37. Programul de lucru și măsurile de organizare ale acestuia, măsurile de disciplină a muncii, regimul învoirilor pentru personalul din aparatul de specialitate se stabilesc prin regulamentul intern aprobat de catre primar, în baza actelor normative în vigoare.

Art.38. Ordinele de deplasare în interes de serviciu se aprobă de catre primar.

Art.39. Legătura între compartimentele din aparatul de specialitate se face prin conducătorii acestora, iar cu prefectura, consiliul județean, celelalte servicii publice care funcționează în municipiu și cu conducerile instituțiilor publice și agenților economici numai prin primar, viceprimar și secretarul municipiului Oradea.

Art.40. Aparatul de specialitate, la cerere, pune la dispoziția consilierilor locali materialele necesare activității de documentare în vederea îndeplinirii mandatului acestora,in conformitate cu reglementarile in vigoare.

CAPITOLUL IV

DIRECȚIA JURIDICĂ

9

Art.41. Structura organizatorică a Direcției Juridice este următoarea:

Serviciul Juridic - Contencios - Compartiment Licitații Avizare si Monitorizare Contracte

 • - Compartiment Asistenta Juridica

 • - Compartiment Fond Funciar

 • - Compartiment Elaborare si Monitorizare Acte Consiliul Local

Serviciul Administratie Publica Locala -Compartiment Indrumare si Control Asociatii de Proprietari

 • - Compartiment Agricol;

 • - Compartiment Autoritate Tutelara

Art.42. Direcția Juridica este condusă de un Director Executiv si un Director Executiv Adjunct care sunt subordonati Secretarului municipiului Oradea si Primarului municipiului Oradea și răspunde de activitatea și reprezentarea direcției, îndeplinește atribuțiile stabilite prin fișa postului, precum și orice alte sarcini încredințate de secretarului municipiului Oradea , primar și de consiliul local.

Art.43. Atribuțiile Direcției Juridice se realizează prin următoarele compartimente de specialitate:

SERVICIUL JURIDIC CONTENCIOS îndeplinește următoarele atribuții:

 • -  primește înregistrează și distribuie corespondența repartizată serviciului;

 • -  întocmește dosare de instanță și ține evidența acestora;

 • -  promovează acțiuni în justiție în reprezentarea unității administrativ-teritoriale;

 • -  soluționează notificările formulate în procedura adminstrativă instituită de Legea nr. 10/2001 și participă la ședințele Comisiei de aplicare a Legii nr. 10/2001;

 • -  depune toate diligențele pentru rezolvarea dosarelor ce au ca obiect legile proprietății

 • -  solicită informațiile necesare de la direcțiile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Oradea în vederea pregătirii apărărilor;

 • -  în calitate de pârât, depune diligențele necesare pentru formularea apărărilor în cauzele respective și pentru administrarea probelor utile soluționării acestora ;

 • -  asigură reprezentarea intereselor instituției în justiție, participă la dezbateri și pune concluzii conform poziției precizate în apărările formulate în scris;

 • -  exercită căile de atac prevăzute de lege atunci când soluțiile instanțelor impun această situație;

 • -  pentru acțiunile promovate de unitatea administrativ-teritorială, ia măsurile necesare pentru timbrarea corespunzătoare;

 • -  informează în legătură cu desfășurarea cursului judecății, precum și asupra situației dosarelor aflate pe rolul instanțelor judecătorești;

 • -  manifestă preocupare în perfecționarea profesională a consilierilor-juridici prin studierea legislației, a literaturii de specialitate, doctrinei și jurisprudenței;

 • -  răspunde operativ la notele interne transmise de direcțiile de specialitate din cadrul Primăriei;

 • -  răspunde în scris cetățenilor ce au formulat diferite cereri cu ocazia audiențelor acordate de conducere;

 • -  manifestă solicitudine față de cetățeni și răspunde petițiilor adresate de aceștia instituției, când solicitările lor au caracter juridic;

 • -  înregistrează cauzele în registrul special de evidență a cauzelor și urmărește derularea lor;

 • -  ține evidența termenelor în scadențar;

 • -  ia măsuri pentru închiderea dosarelor soluționate definitiv și predarea lor la arhivă;

 • -  comunică direcțiilor de specialitate hotărârile definitive și irevocabile ale instanțelor judecătorești pentru ducerea lor la îndeplinire;

 • -  informează secretarul Consiliului Local asupra tuturor problemelor ivite în desfășurarea activității proprii;

 • -  îndeplinește și alte atribuții ce-i sunt încredințate de conducerea instituției.

a) COMPARTIMENTUL LICITAȚII, AVIZARI ȘI MONITORIZĂRI CONTRACTE îndeplinește următoarele atribuții :

 • -  elaborează modele de contracte în procedura demarată vizând întocmirea documentației de atribuire;

 • -  în perioada cuprinsă între organizarea licitației și semnarea contractelor, urmărește și informează asupra respectării termenelor stabilite în documentația de atribuire;

 • -  participă la negocierea clauzelor contactuale;

 • -  avizează pentru legalitate contractele incheiate;

 • -  urmărește împreună cu direcțiile implicate din cadrul autorității contractante modul de derulare a contactelor;

 • -  ține evidența contractelor atât în registre speciale cât și în format electronic;

 • -  analizează și informează periodic factorii implicați asupra executării obligațiilor contractuale asumate de părți;

 • -  acorda asistență juridică în toate problemele juridice ce decurg din executarea contractelor;

 • -  participa la elaborarea și semnarea actelor izvorâte din eventualele modificări contractuale;

 • -  ia masurile legale și îndeplinește toate operațiunile legate de denunțarea unilaterală a contractelor, rezilierea contractelor, încetarea contractelor;

 • -  asigura reprezentarea în justiție în litigiile ce au ca obiect contracte încheiate de autoritatea contractantă;

 • -  depune toate diligențele pentru îndeplinirea procedurilor prealabile, formularea apărărilor, admnistrarea probelor, exercitarea căilor de atac, în cauzele de natura celor descrise mai sus;

 • -  întocmește dosare de instanță și ține evidența acestora

 • -  comunică direcțiilor implicate hotărârile judecătorești pentru executarea acestora.

 • -  promovează acțiuni în justiție în reprezentarea unității administrativ-teritoriale;

 • -  soluționează notificările formulate în procedura adminstrativă instituită de Legea nr. 10/2001 și participă la ședințele Comisiei de aplicare a Legii nr. 10/2001;

 • -  depune toate diligențele pentru rezolvarea dosarelor ce au ca obiect legile proprietății

 • -  solicită informațiile necesare de la direcțiile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Oradea în vederea pregătirii apărărilor;

 • -  în calitate de pârât, depune diligențele necesare pentru formularea apărărilor în cauzele respective și pentru administrarea probelor utile soluționării acestora ;

 • -  asigură reprezentarea intereselor instituției în justiție, participă la dezbateri și pune concluzii conform poziției precizate în apărările formulate în scris;

 • -  exercită căile de atac prevăzute de lege atunci când soluțiile instanțelor impun această situație;

 • -  pentru acțiunile promovate de unitatea administrativ-teritorială, ia măsurile necesare pentru timbrarea corespunzătoare;

 • -  informează în legătură cu desfășurarea cursului judecății, precum și asupra situației dosarelor aflate pe rolul instanțelor judecătorești;

 • -  manifestă preocupare în perfecționarea profesională a consilierilor-juridici prin studierea legislației, a literaturii de specialitate, doctrinei și jurisprudenței;

 • -  înregistrează cauzele în registrul special de evidență a cauzelor și urmărește derularea lor;

 • -  ține evidența termenelor în scadențar;

 • -  ia măsuri pentru închiderea dosarelor soluționate definitiv și predarea lor la arhivă;

 • -  răspunde operativ la notele interne transmise de direcțiile de specialitate din cadrul Primăriei;

 • -  răspunde în scris cetățenilor ce au formulat diferite cereri cu ocazia audiențelor acordate de conducere;

 • -  manifestă solicitudine față de cetățeni și răspunde petițiilor adresate de aceștia instituției, când solicitările lor au caracter juridic;

 • b) COMPARTIMENT ASISTENȚĂ JURIDICĂ îndeplinește următoarele atribuții:

 • -  acorda asistență juridică tuturor direcțiilor și serviciilor din cadrul Primariei Municipiului Oradea conform repartizării interne.

 • -  asigură respectarea actelor normative de către toate direcțiile și serviciile și preîntâmpină încălcarea prevederilor legale;

 • -  la sesizarea direcțiilor și serviciilor din cadrul Primariei Municipiului Oradea oferă consultanță juridică în vederea transpunerii corecte a normelor legale în activitatea practică a acestora.

 • -  reprezintă interesele Primariei Municipiului Oradea în instanțele judecătorești,

 • -  formulează cereri de chemare în judecată, întâmpinări, cereri recoventionale și alte cereri specifice în procedurile litigiilor civile, exercită căile de atac prevăzute de legislația de procedură civilă;

 • -  promovează acțiuni în justiție în reprezentarea unității administrativ-teritoriale;

 • -  soluționează notificările formulate în procedura adminstrativă instituită de Legea nr. 10/2001 și participă la ședințele Comisiei de aplicare a Legii nr. 10/2001;

 • -  depune toate diligențele pentru rezolvarea dosarelor ce au ca obiect legile proprietății

 • -  solicită informațiile necesare de la direcțiile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Oradea în vederea pregătirii apărărilor;

 • -  în calitate de pârât, depune diligențele necesare pentru formularea apărărilor în cauzele respective și pentru administrarea probelor utile soluționării acestora ;

 • -  asigură reprezentarea intereselor instituției în justiție, participă la dezbateri și pune concluzii conform poziției precizate în apărările formulate în scris;

 • -  exercită căile de atac prevăzute de lege atunci când soluțiile instanțelor impun această situație;

 • -  pentru acțiunile promovate de unitatea administrativ-teritorială, ia măsurile necesare pentru timbrarea corespunzătoare;

 • -  informează în legătură cu desfășurarea cursului judecății, precum și asupra situației dosarelor aflate pe rolul instanțelor judecătorești;

 • -  manifestă preocupare în perfecționarea profesională a consilierilor-juridici prin studierea legislației, a literaturii de specialitate, doctrinei și jurisprudenței;

 • -  înregistrează cauzele în registrul special de evidență a cauzelor și urmărește derularea lor;

 • -  ține evidența termenelor în scadențar;

 • -  ia măsuri pentru închiderea dosarelor soluționate definitiv și predarea lor la arhivă;

 • -  răspunde operativ la notele interne transmise de direcțiile de specialitate din cadrul Primăriei;

 • -  răspunde în scris cetățenilor ce au formulat diferite cereri cu ocazia audiențelor acordate de conducere;

 • -  manifestă solicitudine față de cetățeni și răspunde petițiilor adresate de aceștia instituției, când solicitările lor au caracter juridic;

c) COMPARTIMENTUL FOND FUNCIAR îndeplinește următoarele atribuții:

 • -  soluționează cereri privind reconstituirea sau constituirea dreptului de proprietate formulate de către catățeni in temeiul legilor fondului funciar, întocmesc documentația aferenă propunerii eliberării titlului de proprietate ;

 • -  participă la punerea în posesie a suprafețelor de teren reconstituite prin eliberarea titlurilor de proprietate;

 • -  participă la ședințele Comisiei Locale de Fond Funciar, fac propuneri privind soluționarea cererilor depuse în temeiul legilor fondului funciar și supun dezbaterii modalitatea de soluționare a acestora;

 • -  încheie procese-verbale de punere în posesie cu persoanele îndreptățite la beneficiul legilor fondului funciar;

 • -  întocmesc puncte de vedere către Serviciul Juridic Contencios privind litigiile formulate in temeiul legilor funciar;

 • -  manifestă preocupare în perfecționarea profesională prin studierea legislației și a literaturii de specialitate;

 • -  manifestă solicitudine față de cetățeni și răspunde petițiilor adresate de aceștia instituției;

 • -  răspunde în scris cetățenilor ce au formulat diferite cereri cu ocazia audiențelor acordate de conducere;

 • -  ține evidența titlurilor de proprietate eliberate.

Relațiile interne :

PRIMAR:

 • -  primește informări privind situația dosarelor aflate pe rolul instanțelor judecătorești;

 • -  primește la semnat toate lucrările rezultate din activitatea Serviciului Juridic-Contencios

 • -  transmite dispoziții in legatura cu specificul activitatii, corespondență, note de audiență.

SECRETAR:

 • -  primește informări privind situația dosarelor aflate pe rolul instanțelor judecătorești și a activității Serviciului Juridic-Contencios;

 • -  primește la semnat toate lucrările rezultate din activitatea serviciului precum si cele pentru care Primarul i-a delegat dreptul de semnatura ;

 • -  transmite corespondență și sarcini de serviciu in legatura cu specificul activitatii; DIRECTOREXECUTIV :

 • -  primește informări privind activitatea Serviciului Juridic - Contencios;

 • -  primește pentru semnat toate actele cu caracter juridic privind activitatea Serviciului Juridic - Contencios inclusiv cele pentru care i-a fost delegat dreptul de semnătura conform dispozitiei Primarului , precum și notele interne transmise direcțiilor și serviciilor din instituție;

 • -  transmite corespondența cu caracter juridic și sarcini de serviciu in legatura cu specificul activitatii;

RELAȚII CU CELELALTE COMPARTIMENTE DIN CADRUL PRIMĂRIEI:

9

Serviciul Juridic acordă asistență juridică, consultații juridice, avize juridice consultative, corespondență juridică tuturor direcțiilor și compartimentelor din primărie. De asemenea, solicită direcțiilor documentele însoțite de punctul de vedere de specialitate necesare soluționării cauzelor aflate pe rolul instanțelor. Prin serviciul Relații cu Publicul, transmite răspunsuri la scrisori, sesizări, reclamații ale cetățenilor și persoanelor juridice și expediază corespondența transmisă altor instituții sau autorități, potrivit competențelor legale.

Relații externe :

CETĂȚENII:

9

primește cereri, sesizări, reclamații cu caracter juridic și uneori le asigură asistență juridică în fața notarilor publici;

transmite răspunsuri la petițiile acestora;

ALTE INSTITUȚII ȘI AUTORITĂȚI:

- Instantele Judecatoresti la toate gradele de jurisdictie

- Curtea de Conturi ;

- Notari Publici ;

COMPARTIMENT ELABORARE , MONITORIZARE ACTE ALE CONSILIULUI LOCAL îndeplinește următoarele atribuții:

 • -  organizarea si desfasurarea în bune condiții a ședințelor comisiilor de specialitate si a sedintelor Consiliului Local.

 • -  participarea si intocmirea proceselor verbale de la ședințele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local

 • -  solicitarea de la compartimentele de specialitate a materialelor necesare dezbaterii proiectului de hotarare (CF -uri, expertize, note de evaluari etc).

 • -  convoacarea - la solicitarea consilierilor - a diferitor specialisti din cadrul Primariei municipiului Oradea pentru informatii si date suplimentare la rapoartele de specialitate dezbatute.

 • -  intocmirea listei cu observatii si propuneri de la ședințele comisiilor de specialitate și de la plenul Consiliului Local pe care le trimite la compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Local.

 • -  primirea materialelor urgente, intocmirea proiectelor de hotărâri, prezentarea acestora spre verificare si semnare la secretar.

 • -  intocmirea adresei si predarea Hotărârilor Consiliului Local la Prefectură in vederea verificării legalității acestora.

 • -  intocmirea adresei și predarea Hotărârilor Primarului municipiului Oradea.

 • -  transmiterea pentru publicare în presă a Hotărârilor Consiliului Local de interes general.

 • -  indosarierea tuturor materialelor originale, care presupune intocmirea opisului de dosar, aranjarea si numerotarea paginilor si semnarea etichetelor de arhivare;

 • -  completarea dosarului cu Hotărârile Consiliului Local originale.

 • -  intocmirea răspunsurilor la adrese, petitii referitoare la activitatea institutiilor din cadrul Consiliului Local adresate sau repartizate spre solutionare Consiliului Local.

 • -  intocmirea in baza aprobării, a hotărârilor în forma finală, care ulterior se dau spre semnare secretarului si președintelui de ședință.

 • -  intocmirea avizelor pentru adunările publice organizate pe raza municipiului Oradea.

 • -  răspunde de ducerea la îndeplinire a Legii 54/20023.

Relații interne:

PRIMAR:

-primește: - informări, rapoarte, privind activitatea Biroului Elaborare și Monitorizare acte Consiliu Local actele emise de acesta;

-transmite: Hotărârile Consiliului Local; dispoziția de convocare a Consiliului local; SECRETAR

Primește : - informări, rapoarte privind activitatea Biroului Elaborare și Monitorizare acte Consiliu Local si semneza actele emise de acesta.

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

 • - primește informări privind activitatea biroului ;

- transmite corespondența și sarcini in legatura cu specificul activitatii;

SERVICIUL RELAȚII CU PUBLICUL:

9

-inregistrează și expediază corespondența redactată de Serviciul Agricol

Directia Economica

Directia Tehica

Serviciul Juridic Contencios

Relații externe:

CETATENI:

 • - primeste cereri, sesizari, reclamatii cu privire la problemele cu care se ocupa serviciul;

- transmite raspunsuri la cererile cetatenilor;

RELATII CU ALTE INSTITUTII:

Administratia Imobiliara Oradea

Administratia Social Comunitara Oradea.

Directia Judeteana de Statistica Bihor

Prefectura Judetului Bihor

Consiliul Județean Bihor

Presa Oradea

RA Oradea Transport Local

SC ELECTROCENTRALE SA

SC COMPANIA DE APĂ SA

SERVICIUL ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ îndeplinește următoarele atribuții:

 • -  redacteaza răspunsurile la sesizările formulate in baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public;

 • - formularea răspunsurilor legate de acestea și păstrarea dosarelor de Legea 112/1995

 • -  desfășoara activități privind pregătirea, organizarea și desfășurarea alegerilor generale, locale, si referendumului conform legilor în vigoare;

 • -  afișaza și întocmeste procesele-verbale a citațiilor, publicațiilor de licitație, și a sentințelor penale, minute, copii minute penale;

 • -  repartizeaza si inregistreaza corespondența în cadrul Direcției Juridice;

 • -  intocmeste și prezinta informări și referate, pe baza cererilor, sesizărilor, reclamațiilor, adreselor și notelor de audiență;

 • -  verifica in vederea vizării declarațiile de întreținere și declarațiile pentru forța de muncă sezonieră;

 • -  întocmeste adresele de înaintare în copie xerox a comunicărilor persoanelor condamnate la interzicerea drepturilor electorale;

 • -  întocmeste procesele-verbale de predare-primire pentru arhivarea documentelor din cadrul serviciului;

 • a) COMPARTIMENTUL ÎNDRUMARE ȘI CONTROL AL ASOCIAȚIILOR DE PROPRIETARI îndeplinește următoarele atribuții: :

 • -  îndruma și controleaza asociațiile de proprietari de pe raza mun.Oradea;

 • -  procedeaza la atestarea administratorilor si eliberarea adeverintelor de atestare;

 • -  acordarea de asistenta privind înființarea și modificarea statutului și acordului de asociere a asociatiilor de proprietari;

 • -  păstreaza dosarele de înființare a asociațiilor de proprietari precum și intocmeste evidența acestora ;

 • -  participarea la adunări generale ale proprietarilor, în urma invitațiilor asociațiilor de proprietari sau a proprietarilor, pentru a acorda proprietarilor consultanță privind legile în vigoare;

 • -  efectueaza verificari financiar-contabile si de gestiune a asociatiilor de proprietary

 • -  tine evidenta situației soldurilor elementelor de activ și pasiv de la asociatiile de proprietari;

 • -  intocmeste și prezenta informări și referate, pe baza verificărilor în teren a cererilor, sesizărilor, reclamațiilor, adreselor și notelor de audiență;

 • -  verifică lunar la furnizorii de servicii de utilități situația asociațiilor de proprietari restante și iau măsuri pentru verificarea acestora.

Relațiile interne;

PRIMAR :

-primeste raspunsuri, informari si referate legate de activitatea serviciului; actele necesare organizarii din punct de vedere tehnic a alegerilor generale, locale, europarlamentare si a referendumului

-transmite dispoziții in legatura cu specificul activitatii , corespondență, note de audiență.

SECRETAR :

 • -  primeste informari si referate legate de activitatea serviciului; actele necesare organizarii din punct de vedere tehnic a alegerilor generale, locale, europarlamentare si a referendumului

-transmite sarcini de serviciu in legatura cu specificul activitatii,corespondență, note de audiență.

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT :

- primește informări privind activitatea Serviciului Administratie Publica Locala si semneaza actele emise de acestea inclusiv cele pentru care i-a fost delegat dreptul de semnatura conform dispozitiei Primarului ;

RELAȚII CU CELELALTE COMPARTIMENTE DIN CADRUL PRIMĂRIEI:

Servicul Administrație Publică Locală desfășoară, în colaborare cu toate direcțiile/serviciile/birourile/compartimentele, activități legate de organizarea din punct de vedere tehnic și desfășurarea alegerilor generale și locale, prezidentiale, alegerilor euro-parlamentare, referendumului si orice alte activitati necesare realizarii atributiilor de serviciu

Relațiile externe :

CETATENI :

- primeste cereri, sesizari, reclamatii cu privire la problemele cu care se ocupa serviciul;

- transmite raspunsuri la cererile cetatenilor;

ALTE INSTITUȚII ȘI AUTORITĂȚI:

9     ’                             5

Institutia Prefectului

Consiliul Judetean Bihor

Politia Municipiului Oradea

Societatii,regii autonome prestatoare de servicii publice ;

Asociatiile de Proprietari din Municipiul Oradea;

Instantele de judecata;

Birourile executorilor judecatoresti, Institutii bancare

Oficiul pentru Protectia Consumatorului

Inspectoratul Teritorial de Munca

 • D.G.F.P.S Bihor

Serviciul Administrație Publica Locala colaboreaza cu Direcția de Sănătate Publică,Inspectoratul Școlar Bihor , agenți economici privind organizarea în bune condiții a alegerilor locale și generale, prezidențiale, europarlamentare, referendumului.

COMPARTIMENTUL AGRICOL îndeplinește următoarele atribuții:

 • -  transcrierea și completarea pe anul în curs în noile registre agricole a pozițiilor din vechile registre reprezentând gospodăriile populației deținătoare de terenuri agricole și animale;

 • -  deschiderea de noi poziții în registrul agricol la solicitarea proprietarilor de terenuri sau deținători de animale;

 • -  modificări ale acestor poziții survenite ca urmare a vânzărilor-cumpărărilor, moștenirii, donații, schimbări ale categoriilor de folosință a terenurilor;

 • -  evidența gospodăriilor populației deținătoare de terenuri agricole șI animale,

 • -  înscrierea titurilor de proprietate ca urmare a reconstituirii dreptului de proprietate in conformitate cu Legea Fondului Funciar si legea 10/2001;

 • -  conduce evidențele persoanelor fizice sau juridice care au terenuri în arendă conform Legii 16/1994;

 • -  eliberează adeverințe de proprietate cu situația existentă în registrul agricol,

 • -  elibereaza certificate de producător ( pentru vânzări de produse agricole ), potrivit evidențelor pe care le dețin dupa o prealabila verificare in teren ;

 • -  comunicarea lunară la Administrația Financiară a modificărilor survenite la vechile proprietății înscrise în registrul agricol precum și comunicarea noilor proprietari;

 • - comunicarea săptămânală la Direcția Economică - Serviciul Impunere Persoane a modificărilor survenite la vechile proprietăți înscrise în Registrul Agricol precum și comunicarea noilor proprietari.

 • -  vizeaza declaratiile de Impunere Fiscala conform situatiei existente in Registrul Agricol

- colaborează cu organele specializate privind combaterea șI prevenirea epizootiilor,

 • -  verifică în teren reclamațiile șl sesizările privind registrul agricol,

 • -  conduce evidența contractelor de arendare între persoane fizice șI persoane juridice,

 • -  eliberează adeverințe (pășuș) pentru vânzări de animale ( la piață șI abator),

 • -  întocmirea lunară a informărilor privind mișcarea efectivelor de animale și înaintate D.A.D.R. BIHOR;

 • -  conduce evidența fătărilor la animale din gospodăriile populației;

 • -  întocmirea dărilor de seamă statistice (cu regim special) privind anumite situații din registrul agricol și care sunt înaintate Direcției Județene de Statistică Bihor în termenele stabilite prin lege;

 • -  conduce evidența asociațiilor agricole cu personalitate juridică;

 • -  eliberează adeverințe de șomaj, ajutor social, handicap, succesiune și burse;

 • -  verificări în teren a verigidității datelor declarate în registru agricol;

 • -  centralizează toate datele înscrise în registrul agricol,

 • -  întocmește răspunsuri la corespondența privind registrul agricol,

 • -  relații cu publicul privind registrul agricol,

 • -  actualizeaza zilnic baza de date privind evidentele de Registru Agricol.

Relații interne:

PRIMAR:

-primește: - informări, rapoarte privind activitatea Serviciului Agricol si semneza actele emise de acest serviciu ;

-transmite: dispoziții ;

 • - avizează dări de seamă statistice,

 • - avizează certificate de producător cu regim special

SECRETAR

-primește : - informări, rapoarte privind activitatea Serviciului Agricol .

-transmite: - dispoziții

-avizează certificate de producător cu regim special și toată corespondența redactată de

Serviciul Agricol

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

 • - primește informări privind activitatea compartimentului;

 • - transmite corespondența și sarcini in legatura cu specificul activitatii;

CONSILIUL LOCAL

Primește: - informări, rapoarte privind activitatea Serviciului Agricol.

Transmite: - hotărâri

SERVICIUL RELAȚII CU PUBLICUL:

-inregistrează și expediază corespondența redactată de Serviciul Agricol

SERVICIUL PATRIMONIU (A.I.O.)

 • - informații privind proprietatea publică sau privată asupra terenurilor.

BIROUL REGULARIZARI TAXE SI NOTARI CONSTRUCTII informatii privind terenurile din intravilan aferente constructiilor

DIRECTIA ECONOMICA

 • - transmite declaratiile de impunere cu documentatia aferenta SERVICIUL JURIDIC CONTENCIOS

- schimb de informatii in situatiile litigioase privind terenurile inregistrate in Registrul Agricol

SERVICIUL GIS

 • - schimb de informații privind terenurile inregistrate in Registrul Agricol

Relații externe:

CETATENI:

 • - primeste cereri, sesizari, reclamatii cu privire la problemele cu care se ocupa serviciul;

 • - transmite raspunsuri la cererile cetatenilor;

RELATII CU ALTE INSTITUTII:

Directia Judeteana de Statistica Bihor

Prefectura Judetului Bihor

O.C.A.O.T.A.-Bihor

Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala

Politia,Procuratura,Tribunal

O.C.P.I.-Bihor

COMPARTIMENT AUTORITATE TUTELARĂ îndeplinește următoarele atribuții:

 • -  Întocmește referate și redactează proiecte de dispoziții privind instituirea curatelei pe seama bolnavilor psihici, în vederea reprezentării acestora în procesul de punere sub interdicție

 • -  Întocmește referate și redactează proiecte de dispoziții privind instituirea curatelei pe seama bolnavilor psihici nepuși sub interdicție, în vederea reprezentării acestora în fața instanțelor judecătorești, în diferite procese, altele decât cele de punere sub interdicție, în fața notarilor publici

 • -  Verifică de câte ori este necesar, modul în care curatorul a administrat pensia bolnavilor psihici nepuși sub interdicție

 • -  Efectuează pe teren un control efectiv și continuu asupra modului în care părinții își îndeplinesc îndatoririle cu privire la persoana și bunurile copilului minor (conform art.108 Cod Familiei)

 • -  Solicită instanțelor judecătorești în calitate de delegat al autorității tutelare, punerea sub interdicție a unei persoane care nu are aparținători și este bolnavă psihic

 • -  Verifică pe teren și întocmește anchete sociale privind internarea nevoluntară a bolnavilor psihici periculoși, conform Legii nr.487/2002

 • -  Asistă persoanele vârstnice în fața notarilor publici, cu ocazia încheierii unui act juridic de înstrăinare a bunurilor ce le aparțin, în scopul întreținerii și îngrijirii lor, în baza Legii nr.17/2000

 • -  Verifică pe teren situația bolnavilor puși sub interdicție și întocmește anchete sociale privind situația bolnavilor psihici pentru care urmează să se instituie tutela

 • -  Întocmește referate și redactează proiecte de dispoziții privind instituirea tutelei pe seama bolnavilor psihici

 • -  Verifică de câte ori este necesar socotelile privitoare la veniturile bolnavilor puși sub tutelă și la cheltuielile făcute cu întreținerea acestora și cu administrarea bunurilor sale și dacă sunt regulat întocmite și corespund realității va da descărcare tutorelui

 • -  Verifică darea de seamă generală prezentată de tutore la încetarea tutelei

 • -  Întocmește referate și redactează proiecte de dispoziții privind instituirea curatelei pe seama minorilor în vederea reprezentării sau asistării acestora la diferite instituții de stat la acceptarea unei succesiuni,la ridicarea pensiei de urmaș, la cumpărarea sau vânzarea unor bunuri imobile, la acceptarea unor donații, etc.

 • -  Asistă minorii în cursul procedurii speciale de anchetare a acestora la cele mai importante acte procedurale, conform art. 475, 476, Cod proc. Penală

 • -  Întocmește și comunică instanțelor judecătorești avizele date în problema încredințării minorilor în caz de divorț, de stabilire a domiciliului acestora sau de reîncredințare, după efectuarea verificărilor pe teren la domiciliile părinților

 • -  Întocmește referate și redactează proiectul de dispoziție privind stabilirea reprezentantului legal al adultului cu handicap grav, nedeplasabil, în vederea ridicării și administrării în favoarea bolnavului a indemnizației lunare cuvenite conform Ordinului 380/2002

 • -  Verifică pe teren și efectuează anchete sociale cu privire la executarea sau neexecutarea corespunzătoare a obligațiilor de întreținere și îngrijire a persoanei vârstnice, obligații asumate prin încheierea unui contract de întreținere în temeiul articolelor 30-34 din Legea 17/2000

 • -  Verifică pe teren și întocmește grile de evaluare medico-sociale a persoanelor care se internează în unitățile de asistență medico-sociale

 • -  Verifică pe teren și întocmește anchete sociale privind situația familială a persoanelor condamnate care solicită amânarea executării pedepsei sau întreruperea executării pedepsei (conform art 453-457 Cod de procedură penală)

 • -  Primește publicul pentru consultanță și pentru clarificarea unor situații, zilnic

 • -  Îndeplinește orice alte sarcini, care nu sunt cuprinse în fișa postului, în funcție de solicitările conducerii primăriei sau ale șefului său direct, participând și la rezolvarea unor cereri venite de la alte compartimente din cadrul instituției privind sesizări, verificări, reclamații

 • -  Efectuează studiu individual și documentare, în domeniul legislației aplicabile Relatii interne:

PRIMAR:

- primeste la semnat toate lucrarile rezultate din activitatea Compartimentului Autoritate Tutelara;

- transmite dispozitii, corespondenta, note de audienta.

SECRETAR:

primeste pentru vizat legalitatea tuturor proiectelor de dispozitii rezultate din activitatea compartimentului;

- transmite corespondenta si sarcini.

DIRECTOR:

-- primeste pentru semnat toate lucrarile rezultate din activitatea compartimentului;

-- transmite sarcini.

RELATII CU CELELALTE COMPARTIMENTE DIN CADRUL PRIMARIEI:

- C.I.P. - pentru înregistrarea, eliberarea si expedierea actelor;

- Oficiul de stare civila;

- Serviciul juridic contencios;

-Asociatia Social Comunitara Oradea.

Relatii externe:

CETATENII:

- primeste cereri, sesizari, reclamatii cu privire la problemele cu care se ocupa serviciul;

- transmite raspunsuri la cererile cetatenilor; RELATII CU ALTE INSTITUTII:

- Directia Generala Judeteana pentru Protectia Drepturilor Copilului: pentru adoptii,

- Instantele judecatoresti;

- - Inspectoratul Teritorial pentru Protectia Persoanelor cu handicap;

- Spitalele de neuropsihiatrie: Oradea, Stei, Nucet .

CAPITOLUL V

DIRECȚIA ECONOMICĂ

Art.44. Directia Economică din cadrul Primariei municipiului Oradea asigura prin serviciile si compartimentele de specialitate constatarea si verificarea materiei impozabile in vederea stabilirii si impunerii contribuabililor-persoane juridice si persoane fizice (populatie) - cu impozite si taxe locale, surse de venituri ale bugetului local. Direcția Economica este condusă de un director executiv și doi directori executivi adjuncti , coordonata de catre un viceprimar care este subordonat primarului și consiliului local. Actioneaza in aceste conditii prin mijloace specifice pentru combaterea evaziunii fiscale in domeniul impozitelor si taxelor locale, urmarind realizarea veniturilor bugetului local prin organizarea si conducerea evidentei analitice pe categorii de venituri. Pentru ducerea la indeplinire a atributiilor ce-i revin colaboreaza cu celelalte directii din cadrul Primariei Oradea, precum și cu alte organe ale administratiei locale. Intocmeste si prezinta la termene stabilite situatii statistice, informari si raportari cu privire la stabilirea, urmarirea si incasarea impozitelor si taxelor locale, precum si rezultatele verificarilor pe linie fiscala a contribuabililor bugetului local.

Art.45. Pentru realizarea sarcinilor si atributiilor ce ii revin Directia Economică are urmatoarea structura organizatorica:

 • 1) Director Executiv al Directiei Economice;

 • 2) Director Executiv Adjunct - venituri

 • a.   Compartimentul Gestionare Date - Arhivă;

 • b.   Compartiment Contestatii Falimente;

 • c.   Biroul Impunere Persoane Juridice;

 • d.   Serviciul Impunere Persoane Fizice;

 • e.   Serviciul Incasare-Compensare;

 • f.    Serviciul Executare Silita;

 • g.   Serviciul Inspecție Fiscală

 • 3) Director Executiv Adjunct - cheltuieli

 • a.     Serv. Buget - Ordonanțări

 • b.     Serviciul Contabilitate Publică - Situații financiare

 • c.     Serviciul Evidență Patrimoniu, Delegări de Gestiune

 • d.     Serviciul Monitorizare Cheltuieli Administrative

(1) COMPARTIMENT GESTIONARE DATE - ARHIVA:

Obiect de activitate:

 • -  registratura

 • -  arhivare

Atributii specifice departamentului:

 • 1. Organizarea activitatii de secretariat - registratura (primirea, înregistrarea și repartizarea corespondenței)

 • 2. Redacteaza in termen lucrarile care au fost solutionate in vederea comunicarii raspunsului petentilor sau beneficiarilor.

 • 3. Transmite in termen a hotararilor luate privind rezolvarea cererilor, conform cerintelor legale in materie.

 • 4. Recepționează apelurile telefonice, comunică transmiterea mesajelor primite;

 • 5. Asigura confidentialitatea lucrarilor executate si informatiile gestionate.

 • 6. Asigurarea, utilizarea și pastrarea corespunzatoare a ștampilelor;

 • 7. Răspunde la solicitările șefilor ierarhici superiori ori de cate ori este nevoie, contribuind astfel la creșterea rapidității și operativității circulației informațiilor între serviciile și birourile din cadrul Primăriei Municipiului Oradea, precum și relațiile cu alte instituții.

 • 8. Primește de la compartimentele de specialitate dosarele cu documente ce urmeaza a fi arhivate.

 • 9. Asigura organizarea arhivei conform legii.

 • 10. Elibereaza actele solicitate si inscrierea in registru de corespondenta-arhiva informatii privind data cand a fost eliberat, continutul actului eliberat, persoana si compartimentul din care face parte, numele si actul de identitate a beneficiarului actului cu acordul sefului serviciului(compartimentului) creator al actului care se elibereaza.

Relațiile interne :

9

PRIMAR

 • -  primeste toate documentele emise de compartimentele de specialitate din cadrul Directiei Economice care necesita semnatura primarului

 • -  transmite documentele inaintate spre semnare

 • -  transmite dispozitii si corespondenta ce vizeaza sfera de activitate a Directiei Economice

DIRECTOR EXECUTIV:

 • -  transmite in vederea distribuirii corespondentei specifice Directiei Economice: adrese ale contribuabililor persoane fizice sau juridice, note interne, informari ale compartimentelor de specialitate, note interne, etc.

RELATII CU CELELALTE COMPARTIMENTE DIN CADRUL PRIMARIEI:

Instituția Arhitectului Șef; Directia de Evidenta a Persoanei; Registrul Agricol; Administratia Imobiliara Oradea; Administratia Social Comunitara Oradea; Serviciul Relații cu Publicul; Serviciul Inspecție Fiscală; Serviciul Executare Silita; Biroul Impunere Persoane Juridice;Serviciul Incasare-Compensare; Serv. Buget - Odonanțări; Serviciul Contabilitate Publica Situatii Financiare; Serviciul Evidență Patrimoniu Delegări de Gestiune;Serviciul Cheltuieli Administrative; Compartimentul Contestatii Falimente, privind comunicarea datelor specifice activitatii serviciului.

Relațiile externe:

9

CETATENI - contribuabili persoane fizice sau juridice

 • -  transmit sesizari, cereri privind informatii specifice activitatii Directiei Economice, solicita programari in audienta

 • -  primesc raspunsuri la adresele inaintate, programari in audienta

 • (2) COMPARTIMENT CONTESTATII FALIMENTE

Obiectul de activitate al compartimentului :

Reprezentarea Instituției Primăriei - Direcția Economica în justiție la toate gradele de jurisdicție și în fața altor autorități în condițiile legii; apărarea drepturilor și intereselor legitime ale Instituției Primăriei - Direcția Economică; asigurarea legalității actelor adoptate și emise de autoritățile Direcției Economice.

Atributiile specifice compartimentului:

 • 1. - promovează acțiuni în justiție în calitate procesuală activă (de reclamant) în reprezentarea institutiei, la dispoziția conducerii, luand masuri necesare pentru administrarea probelor si facand demersurile ce se impun prin actiunea formulata;

 • 2. - formulează apărări în justiție în calitate procesuală pasivă (de pârât) și depune diligențele necesare pentru formularea apărărilor in cauzele respective si pentru administrarea probelor utile soluționării acestora;

 • 3. - asigură transmiterea spre comunicare direcțiilor și serviciilor de specialitate a hotărârilor judecătorești definitive si irevocabile pronunțate de instanțele judecătorești pentru ducerea lor la îndeplinire;

 • 4. - reprezintă instituția în toate cauzele în care institutia este parte în proces, indiferent de calitatea procesuală (activă sau pasivă), cauze ce decurg din procedura instituită prin Codul fiscal și Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;

 • 5. - soluționează contestațiile adresate primarului, conform legislației în vigoare, formulate împotriva actelor de control sau de impunere printr-o “dispoziție motivată”, preocupandu-se de emiterea și transmiterea în termenul legal prevăzut a dispozițiilor primarului prin care s-au soluționat (în numele acestuia) contestațiile formulate împotriva actelor de control sau de impunere pe cale administrativ-jurisdicțională de atac, în temeiul Codului de procedură fiscală;

 • 6. - formulează apărările și le susține în justiție la: acțiunile în anulare formulate impotriva dispoziției primarului (emisă pe cale administrativ-jurisdicțională); contestațiile la executare formulate de persoane fizice și persoane juridice împotriva oricărui act de executare silita; contestațiile formulate de persoane fizice și persoane juridice împotriva titlurilor executorii (în temeiul prevederilor Codului de procedură fiscală coroborate cu dispozițiile Codului de procedură civilă);

 • 7. - formulează apărările împotriva “plângerilor contravenționale” făcute de contravenienții, persoane fizice sau juridice, împotriva proceselor-verbale de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunilor contravenționale întocmite de către persoanele abilitate din cadrul institutiei;

 • 8. - reprezintă instituția la instanțele judecătorești în litigiile instituite în baza Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei;

 • 9. - depune “declarațiile de creanță” întocmite de compartimentele de specialitate și participă la adunările creditorilor, la sediul lichidatorilor, în cauzele aflate pe rolul instanțelor, având ca obiect Legea nr. 85/2006 - privind procedura insolventei;

 • 10. - exercită căile de atac ordinare și extraordinare prevăzute de lege atunci când soluțiile pronunțate prin hotărâri ale instanțelor judecătorești impun această situație (apel, recurs, recurs în anulare, după caz).

Relații interne:

9

- PRIMAR :

 • -   primește informări privind situația dosarelor aflate pe rolul instanțelor judecătorești;

 • -  primește la semnat toate lucrările rezultate din activitatea compartimentului;

 • -   transmite dispoziții in legatura cu specificul activitatii.

 • - SECRETAR :

 • -   primește informări privind situația dosarelor aflate pe rolul instanțelor judecătorești și a activității compartimentului;

 • -  primește la semnat si vizat pentru legalitate toate dispozitiile intocmite de catre compartiment.

 • - DIRECTOR EXECUTIV :

 • -  primește informări privind activitatea compartimentului;

 • -  primește pentru semnat toate actele cu caracter juridic ce rezulta din activitatea compartimentului, precum și notele interne transmise direcțiilor și serviciilor din instituție;

 • -  transmite corespondența cu caracter juridic și dispozitii in legatura cu specificul activitatii.

 • - RELATII CU CELELALTE COMPARTIMENTE DIN CADRUL PRIMARIEI

 • -   Compartimentul Contestatii Falimente acordă consultații juridice ce au legatura cu obiectul sau de activitate direcțiilor și compartimentelor din primărie care solicita aceasta. De asemenea, solicită direcțiilor documentele însoțite de punctul de vedere de specialitate necesare soluționării cauzelor aflate pe rolul instanțelor. Prin serviciul Relații cu Publicul, transmite răspunsuri la contestații ale cetățenilor și persoanelor juridice și expediază corespondența transmisă altor instituții sau autorități, potrivit competențelor legale.

Relații externe:

9

 • - cu cetatenii:

 • -  primește contestatii formulate pe cale administrativ - jurisdictionala ce au legatura cu problematica de care raspunde;

 • -  transmite răspunsuri la contestatiile formulate pe cale administrativ - jurisdictionala prin transmiterea dispozitiei emisa de primarul municipiului;

 • - cu alte institutii si autoritati:

- Instantele Judecatoresti la toate gradele de jurisdictie:

- depune intampinari, raspunsuri la intampinari, cereri de deschidere a procedurii insolventei, precizari la intampinari, note de sedinta, concluzii scrise, apeluri, recursuri, declaratii de creanta intocmite in temeiul Legii nr. 85/2006, adrese privind societatile aflate in procedura insolventei care nu au debite fata de Primaria municipiului Oradea, adrese de inaintare a actelor, adrese de raspuns, cereri de comunicare a incheierilor/sentintelor/deciziilor pronuntate de instantele judecatoresti, cereri de investire cu formula executorie a incheierilor/sentintelor/deciziilor pronuntate de instantele judecatoresti, cereri de amanare;

- primeste citatii, diverse actiuni, intampinari, raspunsuri la intampinari, recursuri, apeluri, contestatii in anulare, copii ale incheierilor/sentintelor/deciziilor pronuntate de instantele judecatoresti, copii ale incheierilor/sentintelor/deciziilor pronuntate de instantele judecatoresti investite cu formula executorie, adrese de solicitare privind depunerea de acte in diverse cauze.

- Lichidatori/administratori judiciari:

- transmite declaratii de creanta intocmite in temeiul Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, diverse adrese de raspuns la solicitarile lichidatorilor/administratorilor judiciari ;

- primeste notificari privind deschiderea procedurii insolventei in temeiul Legii nr. 85/2005 impotriva debitorilor persoane juridice, diverse adrese.

(3) BIROUL IMPUNERE PERSOANE JURIDICE

Obiect de activitate:

Activitatea de impunere fiscală are ca obiect stabilirea impozitelor și taxelor locale (impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, taxa asupra mijloacelor de transport, taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor, taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate, impozitul pe spectacole, taxe speciale și alte taxe locale, eliberarea, vizarea si anularea autorizatiilor pentru desfasurarea activitatii de alimentatie publica bar-restaurant,).

Atributii:

 • 1. -identificarea materiei impozabile si calcularea impozitelor pe baza declaratiilor de impunere

 • 2. -verificarea declarațiilor de impunere privind materia impozabilă, corectarea erorilor privind calculul impozitului și stabilirea din oficiu a obligațiilor fiscale (în cazul nedepunerii declarațiilor fiscale), conform documentelor existente în dosarul fiscal al contribuabililor

 • 3    -inventarierea materiei impozabile, conform prevederilor legale ;

 • 4    -transmiterea dosarelor fiscale ale contribuabililor care și-au schimbat sediul sau domiciliul către alte organe fiscale;

 • 5    -confirmarea debitelor transmise de către alte organe fiscale;

 • 6    -eliberarea certificatelor de atestare fiscală, vizarea fișelor de înmatriculare a mijloacelor de transport

 • 7    -raspunderea disciplinara, contraventionala, materiala, civila sau penala dupa caz, pentru incalcarea cu vinovatie a indatoririlor de serviciu;

 • 8 -asigurarea respectarii normelor PSI si protectiei muncii;

 • 9 -intocmirea si asigurarea gestionarii dosarelor fiscale si a celorlalte documente referitoare la impunerea persoanelor juridice, pregateste arhivarea documentelor;

 • 10 -aplicarea in mod corect, unitar si cu profesionalism a legislatiei fiscale cu privire la impozitele si taxele datorate de contribuabilii - persoane juridice si de îndeplinirea corecta, la termen a sarcinilor stabilite

 • 11  -emiterea , vizarea si anularea autorizatiilor pentru desfasurarea activitatii de alimentatie publica baruri - restaurante.

 • 12   - preluarea, analiza dosarului si intocmirea raportului de specialitate pentru aprobarea scutirilor la plata impozitului pe cladiri si teren

Relațiile interne :

9

PRIMAR

 • -  primeste toate documentele emise de compartimentul de specialitate privind corespondenta purtata cu alte institutii publice privind sesizari, cereri aleacestora

 • -  transmite dispozitii si corespondenta ce vizeaza sfera de activitatea Biroului Impunere Persoane Juridice

DIRECTOR EXECUTIV:

- primeste spre semnare: adrese privind confirmare/restituire de debite, note interne, raporte specifice, etc.;

- transmite corespondenta si sarcini de serviciu in legatura cu specificul activitatii biroului; RELATII CU CELELALTE COMPARTIMENTE DIN CADRUL PRIMARIEI:

Instituția Arhitectului Șef;Serviciul Relații cu Publicul;Serviciul Inspecție Fiscală;Serviciul Executare Silita;

Serviciul Constatare si Impunere Persoane Fizice;Serviciul Incasare-Compensare;Compartiment arhiva;

Compartimentul Facilități - Fiscale;Serv. Buget - Ordonanțări;Serviciul Financiar Decontari- Salarizare;Serviciul Evidență Patrimoniu, Delegări de Gestiune;Serviciul Monitorizare Cheltuieli Administrative;Compartimentul Linie de Tipărire și Multiplicare privind constatarea, verificarea si confirmarea debitelor persoane juridice, comunicarea datelor specifice activitatii biroului (note interne, procese verbale de impunere, etc).

Relațiile externe:

9

CETATENI - contribuabili persoane juridice:

 • -  transmit declaratii de impunere, sesizari, cereri privind informatii specifice activitatii biroului

 • -  primesc raspunsuri la sesizarile/cererile depuse, adrese de confirmare a debitelor, alte informatii specifice activitatii biroului

INSTITUTII - AUTORITATI:

-Primarii din tara

-Instante judecatoresti , lichidatori

-Inspectorate de politie

-Institutii bancare

-Directii din cadrul Ministerului de Finante

-Alte institutii, ex: Directia de Evidenta a Persoanei, Administrația Imobiliară Oradea

(4) SERVICIUL IMPUNERE PERSOANE FIZICE

Obiect de activitate:

Activitatea de impunere fiscală are ca obiect stabilirea impozitelor și taxelor locale (impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, taxa asupra mijloacelor de transport, taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor, taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate, impozitul pe spectacole, taxe speciale și alte taxe locale).

Atributii:

 • 1 -efectuarea impunerii contribuabililor, persoane fizice,conform declarațiilor acestora

date pe proprie răspundere în conformitate cu legislația în vigoare si emiterea proceselor verbale-instiintare de plata,

 • 2 -analiza, întocmirea și eliberarea certificatelor fiscale, contribuabililor persoane fizice.

3- debitarea în baza de date a amenzilor primite și confirmarea amenzilor către organul emitent,

 • 4 -stabilirea și aplicarea sancțiunilor prevăzute de actele normative tuturor contribuabililor care încalcă legislația fiscală în sfera sa de competență,

 • 5 - inlăturarea deficiențelor constatate prin recalcularea impozitelor și taxelor locale în

conformitate cu legislația în vigoare, ca urmare a modificării masei impozabile în urma declaratiilor rectificative depuse de contribuabili

 • 6 - analizarea, documentarea și soluționarea cererilor contribuabililor persoane fizice cu

privire la inlesnirea la plata taxelor si impozitelor locale,

 • 7 -analizarea, documentarea și soluționarea cererilor contribuabililor persoane fizice,

precum și a solicitărilor altor persoane- instituții financiare,banci,primării,instanțe judecătorești,etc- cu privire la impozitele și taxele locale,

 • 8 -furnizarea de relații publicului cu privire la modul de calcul al impozitelor și taxelor

locale,

 • 9 -studierea si insusirea prin studiu individual a actelor normative legate de activitatea

fiscala,

 • 10 - intocmirea și transmiterea la termenele stabilite a informațiilor solicitate de șefii ierarhici superiori,

11- indeplinirea oricaror atribuții repartizate de șeful de serviciu sau de conducerea Direcției Economice (dispoziții legale scrise sau verbale) în cadrul dispozițiilor legale.

Relațiile interne :

9

PRIMAR

- primeste toate documentele emise de compartimentul de specialitate privind corespondenta purtata cu alte institutii publice privind sesizari, cereri ale acestora in legatura cu debitele persoanelor fizice.

- transmite dispozitii si corespondenta ce vizeaza sfera de activitate a Serviciului Impunere Persoane Fizice

DIRECTOR EXECUTIV:

- primeste spre semnare: adrese privind confirmari, note interne, adrese, raporte specifice, etc ;

- transmite corespondenta si sarcini de serviciu in legatura cu specificul activitatii serviciului;

RELATII CU CELELALTE COMPARTIMENTE DIN CADRUL PRIMARIEI:

Instituția Arhitectului Șef; Directia de Evidenta a Persoanei; Registrul Agricol; Administratia Imobiliara Oradea; Administratia Social Comunitara Oradea; Serviciul Relații cu Publicul; Serviciul Inspecție Fiscală; Serviciul Executare Silita; Biroul Impunere Persoane Juridice;Serviciul Incasare-Compensare;Compartiment Gestionare Date -Arhiva; Serv. Buget- Ordonanțări; Serviciul Contabilitate Publica Situatii Financiare; Serviciul Evidență Patrimoniu Delegări de Gestiune;Serviciul Cheltuieli Administrative; Compartimentul Contestatii Falimente, privind constatarea, verificarea si confirmarea debitelor persoanele fizice, comunicarea datelor specifice activitatii serviciului (note interne, procese verbale de impunere, etc).

Relațiile externe:

9

CETATENI - contribuabili persoane fizice:

 • -  transmit declaratii de impunere, sesizari, cereri privind informatii specifice activitatii serviciului

 • -  primesc raspunsuri la sesizarile/cererile depuse, cerficate fiscale, adrese de confirmare a debitelor, alte informatii specifice activitatii serviciului

INSTITUTII, ORGANISME:

-primarii din tara

-instante judecatoresti

-inspectorate de politie

-institutii bancare

-directii din cadrul Ministerului de Finante

-alte institutii

(5) SERVICIUL INCASARI COMPENSARI

Obiect de activitate:

Incaseaza veniturile din impozite, taxe, amenzi si alte venituri, asigura restituirea impozitelor platite în plus de catre persoanele fizice sau compensarea acestora cu alte debite existente, elibereaza certificate fiscale persoanelor fizice

Atributii:

 • 1.  -colectarea creanțelor fiscale ce constă în exercitarea acțiunilor care au ca scop stingerea creanțelor fiscale și se efectuează în temeiul unui titlu de creanță sau al unui titlu executoriu, după caz.

 • 2. -stingerea creanțelor fiscale prin plată, compensare și restituire, după caz;

 • 3. incasarea impozitelor, taxelor și altor venituri la bugetul local prin casieriile serviciului ;

 • 4. -elibereaza certificate de atestare fiscala persoanelor fizice

 • 5. -realizarea borderourilor zilnice privind încasarea impozitelor, taxelor și altor venituri la bugetul local prin casieriile serviciului ;

 • 6. -verificarea zilnică a borderourilor de încasare a impozitelor, taxelor și altor venituri la bugetul local cu chitanțele emise ;

 • 7. -depunerea numerarului încasat zilnic la caserie ;

 • 8. -organizează arhivarea și păstrarea dosarelor fiscale și predarea celui de-al doilea exemplar al chitanței spre arhivare;

 • 9. -indeplinește orice alte atribuții rezultate din HCL și dispozițiile conducerii

Relatii interne:

PRIMAR

 • -  primește rapoarte privind activitatea serviciului.

 • - transmite dispozitii si corespondenta ce vizeaza sfera de activitatea Serviciului Incasari-Compensari

Director executiv

 • -  primeste spre semnare: note interne, adrese privind sesizari ale cetatenilor, etc.;

 • - transmite corespondenta si sarcini de serviciu in legatura cu specificul activitatii serviciului;

Relatii cu celelalte compartimente din cadrul primariei:

 • - Serviciul Relații cu Publicul; Serviciul Inspecție Fiscală; Serviciul Executare Silita; Biroul Impunere Persoane Juridice; Serviciul Constatare si Impunere Persoane Fizice; Compartiment Gestionare Date - Arhivă; Serviciul Buget - Ordonanțări; Serviciul Monitorizare Cheltuieli Administrative privind verificarea si confirmarea debitelor persoanele fizice si juridice, comunicarea datelor specifice activitatii biroului (note interne, procese verbale de impunere, etc)

Relatii externe:

 • - cu cetatenii:

 • - transmit sesizări, cereri privind informații specifice activitatii serviciului

 • - primesc documentatii de incasare, compensare sau restituire, pentru activitatea de casierie a serviciului, raspunsuri la sesizarile/cererile depuse, alte informatii specifice activitatii serviciului

 • - persoanele fiizice primesc cerificatul de atestare fiscala

 • - cu alte institutii si autoritati:

 • - Direcția Generală a Finanțelor Publice Bihor

 • - Administrația Financiară Oradea

 • - Alte institutii, ex: Directia De Evidenta a Persoanei, Administrația Imobiliară Oradea

(6) SERVICIUL EXECUTARE SILITA

Obiectul de activitate:

Incasarea creantelor bugetare, neachitate la termen, de catre debitorii-persoane fizice si juridice, prin efectuarea procedurii de executare silita pentru fiecare debitor, prin parcurgerea tuturor etapelor de executare silita prevazute de Codul de procedura fiscala (somatie, poprire, sechestru asupra bunurilor mobile si imobile).

Asigură aplicarea procedurilor specifice de executare silită pentru creanțele bugetare restante, prin următoarele atribuții:

 • 1. -emiterea și comunicarea somațiilor către contribuabilii-rai platnici, prin modalitățile prevăzute de lege;

 • 2. -intocmirea și transmiterea adreselor de înființare a popririi asupra veniturilor banesti ale debitorilor, precum si instiintarea acestora asupra faptului ca li s-a efectuat poprire asupra conturilor bancare, salariilor sau pensiilor, dupa caz;

 • 3. -intocmirea proceselor verbale de sechestru asupra bunurilor mobile si imobile ale debitorilor care nu și-au onorat obligatiile catre bugetul local;

 • 4. -transmiterea adreselor de inscriere a inscriptiilor ipotecare catre OCPI si a adreselor de inscriere a gajului mobiliar la Arhiva Electronica de garantii reale;

 • 5. -intocmirea anunțului de vânzare la licitație a bunurilor sechestrate și publicarea acestuia într-un cotidian local și național de largă circulație;

 • 6. -organizarea și asigurarea desfășurarii licitației la ora și data anunțată, în vederea valorificării bunurilor sechestrate;

 • 7. -comunicarea adreselor de suspendare temporara sau incetare a popririlor precum si a adreselor de radiere a ipotecilor si a garantiilor mobiliare

8-aplicarea de sanctiuni contraventionale persoanelor care nu respecta prevederile Codului de procedura fiscala privitor la executarea silita si urmarirea incasarii acestora, inclusiv parcurgerea tuturor etapelor executarii silite in vederea stingerii debitului;

 • 9. -intocmirea dosarelor de insolvabilitate si trecerea in evidenta separata a persoanelor declarate insolvabile, conform legii;

 • 10. -transmiterea dosarelor de executare silita catre alte organe fiscale care au competenta de executare, conform prevederilor legale in vigoare.

Relațiile interne :

PRIMAR:

- primeste documentele emise de compartimentul de specialitate privind corespondenta purtata cu alte institutii publice, agentii, ministere, privitor la imbunatatirea legislatiei, incheierea de protocoale, altele decat cele privind activitatea curenta propriu-zisa, de executare silita;

- transmite dispozitii ce vizeaza sfera de activitate a serviciului.

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT:

- primeste spre semnare: adrese, note interne, raspunsuri la adrese si cereri, adrese de infiintare a popririlor, adrese de suspendare temporara sau incetare a popririlor, adrese catre OCPI privind inscrierea inscriptiilor ipotecare, adrese de inscriere a gajurilor mobiliare in Arhiva Electronica de garantii reale, adrese de radiere a ipotecilor si a garantiilor mobiliare, adrese de transmitere a dosarelor de executare silita catre alte organe fiscale, procese verbale de insolvabilitate;

- transmite corespondenta si sarcini de serviciu in legatura cu specificul activitatii. CELELALTE DEPARTAMENTE DIN CADRUL PRIMARIEI:

Serviciul Relații cu Publicul:

- primeste corespondenta transmisa de catre serviciu spre a fi comunicata destinatarilor;

- transmite corespondenta, inclusiv confirmarile de primire sau plicurile returnate;

Serviciul Inspecție Fiscală:

- primeste informatii privind unele bunuri neimpuse in baza de date;

- comunica stadiul inspectiei fiscale la anumite persoane;

Serviciul Impunere Persoane Fizice si Biroul Impunere Persoane Juridice:

- primesc informatii privind domiciliul fiscal si patrimoniul contribuabililor;

- transmit titlurile executorii in vederea emiterii somatiilor si date din dosarele fiscale; Compartimentul Contestatii, Falimente;

- primeste informatii privind societatile aflate in faliment, precum si copii ale documentelor din dosarele de executare aflate pe rolul instantelor de judecata;

- transmite informatii privind stadiul dosarelor avand ca obiect contestatie la executare, suspendarea executarii si faliment, precum si hotarari definitive;

Serviciul Incasare-Compensare:

- primeste informatii in vederea realizarii compensarii unor sume;

- transmite date privind stingerea unor debite prin incasare si compensare; Compartimentul Gestionare Date-Arhiva:

- primeste spre pastrare dosarele de executare silita;

- transmite date si copii ale actelor din dosarele fiscale si dosarele de executare silita; Serviciul Contabilitate Publica:

- primeste situatia privind constituirea fondului de stimulente;

- transmite informatii privind descarcarea ordinelor de plata;

Serviciul Monitorizare Cheltuieli Adminstrative:

- primeste referate privind achitionarea de materiale;

- distribuie materialele necesare desfasurarii activitatii de executare silita;

Serviciul Administratie Publica Locala:

- primeste publicatii de vanzare in vederea afisarii acestora la avizierul institutiei;

- transmite documente si informatii ce privesc activitatea de executare silita.

Totodata, pentru buna desfasurare a activitatii, Serviciul Executare Silita raspunde si transmite note interne oricarui departament din cadrul institutiei.

Relațiile externe:

CETATENII:

-primesc: somatii si titluri executorii, instiintari privind infiintarea popririlor, procese verbale de sechestru mobiliar si imobiliar, raspunsuri la adrese, cereri si sesizari;

-transmit adrese, cereri, sesizari, acte doveditoare ale achitarii debitelor;

AGENTII ECONOMICI:

-primesc: somatii si titluri executorii, instiintari privind infiintarea popririlor, procese verbale de sechestru mobiliar si imobiliar, adrese de infiintare, suspendare temporara sau incetare a popririi asupra veniturilor angajatilor, raspunsuri la adrese, cereri;

-transmit adrese, raspunsuri la adrese, cereri, acte doveditoare ale achitarii debitelor; INSTITUTII SI AUTORITATI:

Principalele institutii si autoritati sunt: bancile, O.C.P.I., Registrul Comertului, D.G.F.P. Bihor, Casa de Pensii, Casa de Asigurări Sociale, Administratia Imobiliara Oradea, Directia de Evidenta a Persoanelor, Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si înmatriculare a Vehiculelor, executorii judecătorești, executorii bancari, alte organe fiscale;

- primesc adrese, cereri, raspunsuri la adrese, adrese de infiintare, suspendare temporara si incetare a popririlor, adrese privind inscrierea inscriptiilor ipotecare si a gajurilor mobiliare precum si de radiere a acestora, dosare de executare silita;

- transmit adrese, raspunsuri la adrese, cereri, dosare de executare silita.

(7) SERVICIUL INSPECȚIE FISCALĂ

Obiectul inspectiei fiscale:

-verificarea legalitatii si conformitatii declaratiilor fiscale;

-verificarea corectitudinii si exactitatii indeplinirii obligatiilor de catre contribuabili, -verificarea respectarii prevederilor legislatiei fiscale si contabile,

-verificarea sau stabilirea, dupa caz, a bazelor de impunere, stabilirea diferentelor obligatiilor de plata, si a accesoriilor aferente acestora.

Atribuțiile inspectiei fiscale:

-constatarea si investigarea fiscala a tuturor actelor si faptelor rezultand din activitatea contribuabilului supus inspectiei sau altor persoane privind legalitatea si conformitatea declaratiilor fiscale, corectitudinea si exactitatea indeplinirii obligatiilor fiscale, in vederea descoperirii de elemente noi relevante pentru aplicarea legii fiscale;

-analiza si evaluarea informatiilor fiscale, in vederea confruntarii declaratiilor fiscale cu informatiile proprii sau din alte surse;

-sanctionarea potrivit legii a faptelor constatate si dispunerea de masuri pentru prevenirea si combaterea abaterilor de la prevederile legislatiei fiscale.

Pentru ducerea la indeplinire a atributiilor sale organul de inspectie fiscala va proceda la:

-examinarea documentelor aflate in dosarul fiscal al contribuabilului;

-verificarea concordantei dintre datele din declaratiile fiscale cu cele din evidenta contabila a contribuabilului;

-discutarea constatarilor si solicitarea de explicatii scrise de la reprezentantii legali ai contribuabililor sau imputernicitii acestora, dupa caz;

-solicitarea de informatii de la terti;

-stabilirea corecta a bazei de impunere, a diferentelor datorate in plus sau in minus, dupa caz, fata de creanta fiscala declarata si / sau stabilita, dupa caz,la momentul inceperii inspectiei fiscale;

-stabilirea de diferente de obligatii fiscale de plata, precum si a obligatiilor fiscale accesorii aferente acestora;

-verificarea locurilor unde se realizeaza activitati generatoare de venituri impozabile; -dispunerea masurilor asiguratorii in conditiile legii;

-aplicarea de sanctiuni potrivit prevederilor legale.

-urmărește operarea la zi în baza de date a rezultatelor constatate cu ocazia efectuării inspecției fiscale;

-întocmește referate de restituire pentru sumele reprezentând impozite și taxe locale aflate în evidența serviciului, achitate și nedatorate de către persoanele juridice ;

-întocmește referate de compensare pentru sumele reprezentând impozite și taxe locale aflate în evidența serviciului;

Relatii interne:

DIRECTOR EXECUTIV:

- primeste spre semnare: programul de inspectie fiscala, avizele privind inspectia fiscala, decizii de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare stabilite de inspectia fiscala, certificate de obligatii bugetare in vederea privatizarii societatilor din subordinea autoritatii publice locale; rapoarte de inspectie fiscala, corespondenta spefica cu contribuabilii persoane juridice ;

- transmite corespondenta si sarcini de serviciu in legatura cu specificul activitatii serviciului;

- transmite dispozitii, corespondenta, note de audienta.

RELATII CU CELELALTE COMPARTIMENTE DIN CADRUL DIRECTIEI FINANTE LOCALE:

-Biroul Impunere Persoane Juridice, Birou contestatii metodologie, revizie si control intern; Serviciul Urmarire si Executare Silita, Serviciul incasare compensare; Serviciul financiar contabilitate evidenta a veniturilor; Compartiment arhiva si administrative; Compartiment registratura si informare contribuabili; Compartimentul personal salarizare si achizitii publice; Centrele fiscale Rogerius si Nufarul.

Relatii externe:

CONTRIBUABILI - persoane juridice :

 • - primeste cereri, sesizari, reclamatii, obiectii cu privire la problemele cu care se ocupa serviciul;

 • - transmite avize de inspectie fiscala, rapoarte de control, raspunsuri la cererile contribuabililor persoane juridice.

RELATII CU ALTE INSTITUTII:PRIMARIA MUNICIPIULUI ORADEA; Institutia Arhitectului Sef, Registrul Agricol, Directia Tehnica; Directia imobiliara Oradea;Oficiul Judetean de Cadastru si Publicitatea Imobiliara Bihor; Registrul Comertului, DGFP BIHOR, AVAS,

 • 7. a) COMPARTIMENT INSPECTIE FISCALA PERSOANE FIZICE

Principalele atributii

1- Efectuează, pe bază de programare , verificarea contribuabililor, persoane fizice care dețin proprietăți pe raza municipiului Oradea, și datorează impozite și taxe locale precum și accesoriile aferente acestora.

 • 2.- Constată și efectuează investigarea fiscala a tuturor actelor si faptelor rezultând din activitatea contribuabilului supus inspecției sau altor persoane privind legalitatea și conformitatea declarațiilor fiscale, corectitudinea și exactitatea îndeplinirii obligațiilor fiscale, în vederea descoperirii de elemente noi relevante pentru aplicarea legii fiscale;

 • 3. -Analizeză și evaluează informațiilor fiscale, în vederea confruntării declarațiilor fiscale cu informațiile proprii sau din alte surse;

 • 4. -Sancționează potrivit legii faptelor constatate și dispune măsuri pentru prevenirea și combaterea abaterilor de la prevederile legislației fiscale.

 • 5. -verifică locurilor unde se realizeaza activitati generatoare de venituri impozabile;

Relatii interne:

DIRECTOR EXECUTIV:

- primeste spre semnare: programul de inspectie fiscala, avizele privind inspectia fiscala, decizii de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare stabilite de inspectia fiscala, certificate de obligatii bugetare in vederea privatizarii societatilor din subordinea autoritatii publice locale; rapoarte de inspectie fiscala, corespondenta spefica cu contribuabilii persoane juridice ;

- transmite corespondenta si sarcini de serviciu in legatura cu specificul activitatii serviciului;

- transmite dispozitii, corespondenta, note de audienta.

RELATII CU CELELALTE COMPARTIMENTE DIN CADRUL DIRECTIEI FINANTE LOCALE:

-Biroul Impunere Persoane Juridice, Birou contestatii metodologie, revizie si control intern; Serviciul Urmarire si Executare Silita, Serviciul incasare compensare; Serviciul financiar contabilitate evidenta a veniturilor; Compartiment arhiva si administrative; Compartiment registratura si informare contribuabili; Compartimentul personal salarizare si achizitii publice; Centrele fiscale Rogerius si Nufarul.

Relatii externe:

CONTRIBUABILI - persoane juridice :

 • - primeste cereri, sesizari, reclamatii, obiectii cu privire la problemele cu care se ocupa serviciul;

 • - transmite avize de inspectie fiscala, rapoarte de control, raspunsuri la cererile contribuabililor persoane juridice.

RELATII CU ALTE INSTITUTII:PRIMARIA MUNICIPIULUI ORADEA; Institutia Arhitectului Sef, Registrul Agricol, Directia Tehnica; Directia imobiliara Oradea;Oficiul Judetean de Cadastru si Publicitatea Imobiliara Bihor; Registrul Comertului, DGFP BIHOR, AVAS,

(8) SERVICIUL BUGET - ORDONANȚĂRI

Acest departament asigură elaborarea și fundamentarea politicilor bugetare; parcurgerea etapelor procesului bugetar care presupune următoarele faze consecutive : elaborarea, aprobarea, execuția, încheierea exercițiului bugetar, controlul execuției și aprobarea execuției bugetului, selectia si derularea proiectelor finantate de la bugetul local conform L.350/2005 precum și angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor, îndeplinind în acest sens următoarele atribuții:

 • 1.Fundamenteaza si intocmeste anual la termenele prevazute de lege proiectul bugetului local, asigurand prezentarea tuturor documentelor necesare in vederea aprobarii bugetului anual, respectand termenele si procedurile legale de elaborare si adoptare a bugetului, antrenand toate serviciile publice si institutiile care colaboreaza la finalizarea proiectului si adoptarea bugetului ;

 • 2. Centralizeaza si asigura pe baza documentației tehnico-economice propunerile de la serviciile de specialitate ale Primariei, de la companiile si instituțiile din subordinea Consiliului local cu privire la necesarul de fonduri pentru indeplinirea sarcinilor sau, dupa caz, executarea lucrarilor ce intra in atributiile lor;

 • 3. Urmareste periodic realizarea bugetului local, verifica si analizeaza propunerile de rectificare a bugetului local, de modificare a alocatiilor trimestriale, de virari de credite, de repartizare pe trimestre si de utilizare a fondului de rezerva, pe care le supune aprobarii Consiliului local sau ordonatorului de credite. Intocmeste analize si prognoze multianuale privind evolutia veniturilor si cheltuielilor bugetului local ;

 • 4. Verificarea executiei de casa zilnice in vederea intocmirii deschiderilor de credite bugetare

 • 5. întocmirea dispozitiilor bugetare pentru deschideri de credite

6 Acordarea vizei de control financiar-preventiv pe documentele care stau la baza angajarii platilor privind cheltuielile institutieî;

 • 7.Monitorizeaza contractele multianuale incheiate de catre municipiu cu diferiti parteneri, urmareste indeplinirea de catre parti a obligatiilor care decurg din aceste contracte ;

8.Intocmeste contul de incheiere a exercitiului bugetar si il supune aprobarii Consiliului local ;

9.In executia cheltuielilor bugetare asigura executia urmatoarelor etape: angajare, lichidare,ordonantare;

 • 10.Analizeaza si centralizează solicitările de finanțare a programelor cu finanțare nerambursabilă de la bugetul local ;

ll.Intocmeste contractele de finantare a programelor cu finanțare nerambursabilă de la bugetul local ;

12.Tine evidenta platilor privind finantarea si a documentelor justificative privind modul de utilizare a sumelor alocate din buget pt. programele cu finanțare nerambursabilă de la bugetul local ;

13.Intocmeste rapoarte de specialitate pentru proiectele de hotarari in domeniiile de activitate ale serviciului, in vederea promovarii lor in Consiliul local ;

14.Centralizează dările de seamă primite de la unitățile de învățămînt preuniversitar de stat.

Relațiile interne :

9

Primar:

 • -      primeste rapoarte de specialitate privind aprobarea si rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Oradea, rapoartele privind virarile de credite, bugetele unitatilor subordonate care au calitatea de ordonatori de credite, informari

 • -      transmite dispozitii si corespondenta ce vizeaza sfera de activitate a serviciului. Director executiv:

 • -     primeste spre semnare: rapoarte de specialitate privind aprobarea si modificarea prevederilor bugetare, solicitari deschidere credite bugetare, dispozitii bugetare, angajamente bugetare si legale, ordonantari, adrese catre furnizori/asociatii/institutii, contracte de finantare, situatii statistice

 • -      transmite corespondenta si sarcini de serviciu in legatura cu specificul activitatii compartimentului;

Relatii cu celelalte compartimente din cadrul primariei: toate compartimentele/serviciile din cadrul Primariei Oradea.

Relațiile externe:

9

-      cu cetatenii: adrese,solicitari

-     cu agenti economici:

- companiile subordonate consiliului local Oradea:solicitari virare sume pentru investitii

- diversi furnizori/prestatori:adrese,solicitari

- cu organizatii neguvernamentale si persoane fizice: cereri finantare, rapoarte, solicitari

- cu alte institutii si autoritati:

- Trezoreria Oradea:bugete, liste investitii invatamant, dispozitii bugetare, deschideri de credite, prognozarea veniturilor si cheltuielilor bugetare,

- Directia Generala a Finantelor Publice si a Controlului Financiar de Stat:solicitari sume defalcate din TVA, monitorizarea cheltuielilor de personal, bugete, liste investitii, diverse sitiuații

- Directia de Statistica Bihor:raportari

- Institutii de invatamant:bugete, lista investitii, solicitari, dari de seama

- Organe ale administratiei publice centrale:raportari

- Alți ordonatori de credite din bugetul local:bugete, solicitari

(9) SERVICIUL CONTABILITATE PUBLICĂ SITUATII FINANCIARE

Atributii:

 • 1. -intocmirea si inregistrarea in contabilitate a documentelor care stau la baza notelor contabile, in mod sistematic si cronologic;

 • 2. -furnizarea datelor necesare pentru intocmirea lunara, trimestriala si anuala a executiei bugetare, cat si a altor raporturi statistice;

 • 3. -inregistrarea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar in contabilitate;

 • 4. -evidenta analitica si sintetica a tuturor conturilor, conform Legii nr.82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

 • 5. -urmarirea si verificarea viramentelor bancare;

 • 6. -urmarirea si verificarea registrului de casa;

 • 7. -intocmirea dispozitiilor de plata si incasare, privind acordarea de avansuri spre decontare, precum si urmarirea decontarii acestora;

 • 8. -inregistrarea valorica si cantitativa in contabilitate a materialelor si obiectelor de inventar achizitionate pentru Primaria Oradea, Protectia Civila si Evidenta Populatiei;

 • 9. -inregistrarea transferurilor si consumului lunar a materialelor, obiectelor de inventar, bonurilor valorice de benzina si motorina, pe baza bonurilor de consum sau transfer dupa caz;

 • 10. -verificarea lunara a soldurilor conturilor de salarii din balanta de verificare;

 • 11. -verificarea si inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli la sfarsitul fiecarui trimestru;

 • 12. -trimestrial, pana la data de 20 ale lunii urmatoare incheierii trimestrului, primeste situatiile financiare trimestriale ale unitatilor din subordine;

 • 13. -trimestrial, pana la data 20 ale lunii urmatoare intocmeste anexa 12 si anexa 10 la situatiile financiare;

 • 14. -participarea la actiunile de inventariere a mijloacelor fixe, materialelor, obiectelor de inventar, mijloacelor banesti ori de cate ori este nevoie;

 • 15. -intocmirea si verificarea balantei de verificare lunara, avandu-se in vedere concordanta dintre conturile analitice si sintetice;

 • 16. -realizarea zilnic a punctajului cheltuielilor efectuate, comparand situatia la zi intocmita de biroul contabilitate cu executia trezoreriei si se confrunta cu extrasele de cont pentru urmatoarele capitole de cheltuieli:

 • a.   51 - „Autoritati publice si executive”

 • b.   54 - „Alte servicii publice generale”

 • c.   55 - „Dobanzi”

 • d.   61 - „Ordine publica si siguranta nationala”

 • e.   65 - „Invatamant”

 • f.   66 - „Sanatate”

 • g.   67 - „Cultura, recreere si religie”

 • h.   68 - „Asigurari si asistenta sociala”

 • i.    70 - „Locuinte, servicii si dezvoltare publica”

 • j.    74 - „Protectia mediului”

 • k.   81 - „Combustibili si energie”

 • l.    84 -„Transport”

 • 17.   -acordarea vizei de control financiar-preventiv pe toate documentele care stau la baza angajarii platilor de catre institutie;

 • 18.   -elaboreaza si redacteaza corespondenta specifica repartizata biroului;

 • 19.    -inregistreaza constituirea, retinerea si eliberarea garantiilor materiale pentru salariatii care au calitate de gestionari;

 • 20.   -conducerea registrelor contabile obligatorii: de control financiar-preventiv si registrul inventar;

 • 21.   -urmarirea rezolvarii corespondentei in conformitate cu prevederile legale;

 • 22.   -umareste si raspunde de respectarea actelor normative in materie si de aplicarea hotararilor Consiliului Local;

 • 23.   -pimirea si inregistrarea in contabilitate a documentelor care au stat la baza intrarilor si iesirilor din magazie;

 • 24.   -umareste si raspunde de efectuarea cheltuielilor cu respectarea disciplinei financiare;

 • 25.   -asigura si raspunde de respectarea legalitatii privind intocmirea si valorificarea tuturor documentelor financiar contabile prezentate spre aprobare ordonatorului principal de credite;

 • 26.   -caboreaza cu celelalte directii si compartimente pentru buna desfasurare a platilor;

 • 27.    -Serviciul Contabilitate indeplineste si alte atributii stabilite prin lege, hotarari ale Consiliului Local sau dispozitii ale primarului.

 • 28.    -urmarirea colectarii de venituri fiscale si nefiscale precum si inregistrarea analitica a veniturilor bugetului local ,pe surse de venituri,conform clasificatiei bugetare, pe capitole si subcapitole;

 • 29.   -evidenta documentelor primare care stau la baza contabilitatii veniturilor bugetare ,ordine de plata ,extrase de cont intocmite de trezorerie ,referate si note interne privind restituiri si compensari de impozite si taxe locale; .

 • 30.   -informarea corecta a contribuabililor

 • 31.    -solutionarea cererilor contribuabililor in termenul legal;

 • 32.   -gradul de conformare in executia bugetului local;

 • 33.   -intocmirea unor documente de sinteza privind evolutia si dinamica veniturilor pe o anumita perioada de timp ,precum si o prognoza a cestora;

 • 34.   -incadrarea in termenele legale pentru depunerea raportarilor financiar contabile;

 • 35. -intocmirea zilnica a situatiei denumita la zi a veniturilor incasate si a platilor efectuate precum si situatia "limita de credit" necesara la trezoreria municipiului Oradea.

 • 36. -realizarea zilnica a punctajului la venituri intre situatia la zi realizata de serviciul venituri si executia trezoreriei municipiului Oradea si se confrunta cu extrasele de cont pentru toate categoriile de venituri.

 • 37. -tine evidenta sumelor reprezentand garantiile de buna executie si garantiile de participare la licitatii si intocmeste documentele de restituire a acestor sume la termenele stabilite in contracte

Relațiile interne :

9

PRIMAR

- primeste situatiile financiare periodice intomite de departament, referate privind deplasarile aprobate in tara si strainate, in vedere intocmirii ordinului de deplare.

- transmite dispozitii si corespondenta ce vizeaza sfera de activitate a serviciului.

DIRECTOR EXECUTIV:

- primeste spre semnare: situatiile financiare periodice, referate privind deplasari in tara si strainanate in interesul autoritatii publice, dispozitii de plata/incasare, rapoarte de activitate, note interne, adrese privind sesizari ale cetatenilor, etc.;

- transmite corespondenta si sarcini de serviciu in legatura cu specificul activitatii compartimentului

RELATII CU CELELALTE COMPARTIMENTE DIN CADRUL PRIMARIEI:

Birouri si servicii din cadrul Direcției economice ;Instituția Arhitectului Șef; Direcția Tehnică; Direcția Informatică; Departamente din subordinea Primarului privind activitatea operationala a autoritatii publice cu implicatii in fluxuri de trezorerie, in numerar sau prin virament bancar.

Relațiile externe:

INSTITUTII, ORGANISME: -Trezoreria Oradea;

-Administratia Financiara a Municipiului Oradea;

-Directia Generala a Finantelor Publice si a Controlului Financiar de Stat Oradea; -Regiile autonome subordonate Consiliului Local;

-Institutii de asistenta sociala;

-Institutii de invatamant;

-Institutii de cultura;

-Institutii de sanatate;

-Cluburi sportive ;

-Regiile autonome locale si companiile subordonate Consiliului Local Oradea;

-Banci comerciale si alte institutii financiare romanesti sau straine; -Organe ale administratiei publice centrale;

-Alți ordonatori de credite din bugetul local;

 • (10) SERVICIUL EVIDENȚĂ PATRIMONIU, DELEGARE DE GESTIUNE -Compartimentul PPP, Datorie Publică, Rating Municipiu

Obiectul de activitate:

gestiunea bunurilor aparținând domeniului public și privat al Municipiului Oradea, controlul derulării contractelor de delegări de gestiune, contractelor de asociere/ppp, evidența participațiilor Municipiului Oradea în societăți comerciale.

Atribuții specifice biroului:

 • 1. evidența domeniului public și privat al Municipiului Oradea

 • 2. calculul și înregistrarea amortizării activelor fixe

 • 3. organizează și înregistrează rezultatele inventarierii anuale și a celorlalte inventare făcute cu diferite ocazii.

 • 4. analiza financiară (tarife, redevențe, indicatori de performanță, participații capital social)

 • 5. urmărirea contractelor de delegare de gestiune/asociere/ppp încheiate între Municipiul Oradea și operatorii serviciilor de utilități publice și alți parteneri

 • 6. verificarea deconturilor privind redeventa lunara datorată de operatorii de servicii de utilități publice.

 • 7. fundamentare/urmărire prețuri și tarife practicate de operatorii de servicii de utilități publice

 • 8. evidența titlurilor de participare deținute de Municipiul Oradea în diverse societăți comerciale

 • 9. întocmire rapoarte de specialitate privind aprobarea BVC- urilor regiilor autonome de subordonare locală, societăților comerciale, asociațiilor la care municipiul este acționar/asociat

Compartimentul PPP, Datorie Publică, Rating de Municipiu - din cadrul Direcției Economice-Serviciul Evidență Patrimoniu, Delegări de Gestiune - are următoarele atribuții:

 • -      promovarea, identificarea, elaborarea și implementarea de parteneriate public -private

 • -     elaborarea strategiei municipale și a unor analize economice curente

 • -      actualizarea indicatorilor economici, întocmirea documantației pentru aprobarea împrumuturilor de către Ministerul Economiei și Finanțelor Publice

 • -      negocierea și monitorizarea condițiilor finanțărilor rambursabile contractate și garantate

 • -     asigurarea managementului datoriei publice

- monitorizarea gradului de îndatorare al municipiului Oradea

- elaborarea previziunilor privind serviciul datoriei pe termen lung

 • -      raportarea datoriei publice locale lunar la Ministerul Economiei și Finanțelor

 • -      menținerea relației cu instituțiile financiare internaționale și Ministerul Economiei si Finanțelor și gestionarea relației și circuitul informațional cu Fitch Ratings în vederea obținerii calificativelor de rating ale municipalității

Relații interne:

PRIMAR

 • - primeste rapoarte de specialitate, adrese, informari privind administrarea domeniului public si privat al Municipiului Oradea (concesionari, inchirieri, dari in administrare, modificari de aporturi la capitalul social al societatilor comerciale la care Municipiul Oradea este actionar), prețurile și tarifele practicate de operatorii de servicii de utilități publice, datoria publică, rating.

- transmite dispozitii si corespondenta ce vizeaza sfera de activitate a serviciului. DIRECTOR EXECUTIV:

- primeste spre semnare: rapoarte de specialitate, adrese, situatii, informari privind conducerea evidentei bunurilor apartinand domeniului public si privat al Municipiului Oradea, privind titlurile de participare ale municipiului în diverse societăți, datoria publică, rating

- transmite corespondenta si sarcini de serviciu in legatura cu specificul activitatii serviciului;

RELATII CU CELELALTE COMPARTIMENTE DIN CADRUL PRIMARIEI:

Birouri si servicii din cadrul Directiei economice; Instituția Arhitectului Șef; Direcția Tehnică; Direcția Informatică;. Departamente din subordinea Primarului privind activitatea operationala a autoritatii publice de evidenta si administrare a bunurilor apartinand domeniului public sau privat al Municipiului Oradea, note interne, etc.

Relațiile externe:

INSTITUTII, ORGANISME:

 • - Administrația Imobiliară Oradea

 • - SC Drumuri Orășenești SA,

 • - Regiile autonome subordonate Consiliului Local,

 • - Societățile comerciale la care Municipiul Oradea este acționar,

 • - Operatorii de servicii de utilități publice,

 • - Asociațiile în care Municipiul Oradea este asociat

 • - Casa de Cultură,

 • - Cantina socială,

 • - Poliția Oradea,

 • - alte autorități și instituții publice, colaborare cu alte unități subordonate Consiliului Local

(11) SERVICIUL MONITORIZARE CHELTUIELI ADMINISTRATIVE

Obiect de activitate:

Serviciul Monitorizare Cheltuieli Administrative funcționează în cadrul Direcției Economice, având în componență un număr total de 38 angajați (2 funcționari publici, 36 persoane contractual), din care 31 compun compartimentul de deservire (portari, șoferi, curieri poștali, personalul de întreținere - curățenie, magazioner, persoană centrală telefonică, tâmplar, electrician), având ca și obiect principal de activitate asigurarea desfășurării în bune condiții a instituției primarului.

Atribuții și responsabilități care cad în sarcina serviciului sunt:

 • 1. asigură evidența tuturor spațiile din incinta instituției urmărind gradul de ocupare asigurând spațiile corespunzătoare pentru desfășurarea în condiții normale a activității personalului din toate departamentele instituției;

 • 2. pentru chiriași (instituții ce funcționează în clădirea primăriei) transmite suprafețele aprobate de către Administrația Imobiliară Oradea prin contractele încheiate, în vederea achitării cotelor din cheltuielile de funcționare;

 • 3. asigură ordinea în incinta instituției primăriei și a pazei, pe toată durata programului de lucru și după terminarea acestuia, prin colaborarea permanentă cu organele de poliție și gardienii publici;

 • 4. asigură accesul ordonat în incinta instituției a personalului propriu și a publicului;

 • 5. asigură respectarea normelor legale privind necesarul de spațiu pentru arhivarea bunurilor și dosarelor ce aparțin instituției;

 • 6. controlează modul de utilizare a bunurilor mobile și imobile din cadrul instituției;

 • 7. urmărește respectarea contractelor încheiate pentru spațiile ce aparțin instituției și avizează modul de decontare a cheltuielilor către terți pentru lucrările contractate și executante;

 • 8. efectuează împreună cu personalul desemnat din cadrul instituției inventarierea periodică a obiectelor de inventar, a materialelor consumabile, a noilor achiziții și casarea celor disponibilizate prin valorificarea sau distrugerea lor;

 • 9. asigură buna desfășurare a activitățile centralei telefonice (convorbirile) precum și a celorlalte echipamente tehnice, asigurând service-ul necesar;

 • 10. organizează și coordonează activitatea de multiplicare documente, prin exploatarea liniei de copiere și tipărire laser deținută de instituție;

 • 11. încheie contractele cu operatorul / operatorii de telefonie mobila si fixa;

 • 12. face propuneri privind lucrările de reparații și întreținere necesare în incinta clădirii instituției și a instalațiilor din dotare, urmărind executarea lor și utilizarea rațională, participând la recepția finală;

 • 13. încheie, urmărește și controlează modul de derulare a contractelor cu furnizorii precum și verificarea periodică a alimentării cu energie electrică și termică, a alimentării cu apă, salubritate și operează toate modificările care apar din acest punct de vedere;

 • 14. efectuează repartizarea cheltuielilor pe fiecare chiriaș din clădire ca și cotă parte și transmite datele la Serviciul contabilitate pentru reținerea sumelor, pentru energie electrică, energie termică, apă canal, telefoane directe și telefoane mobile;

 • 15. urmărește încadrarea cheltuielilor în bugetul aprobat pentru primărie;

 • 16. întocmește și completează la zi evidența obiectelor aflate în utilizarea personalului angajat, prin completarea fișelor de magazie pentru materiale și obiecte de inventar;

 • 17. ține evidența și asigură confecționarea, gestionarea și scoaterea din uz a ștampilelor și a sigiliilor din instituție;

 • 18. urmărește și asigură desfășurarea în bune condiții a activității de transport pentru mijloacele din dotare;

 • 19. întocmește lunar FAZ-urile pentru autoturismele din dotare urmărind km. parcurși și încadrarea în consumul normat de benzină pe fiecare autoturism;

 • 20. verifică încadrarea în cotele de carburanți a autovehiculelor din parcul auto propriu și urmărește starea tehnică a acestora precum și repectarea normării parcului auto;

 • 21. urmărește împreună cu personalul din subordine, respectiv conducătorii auto, realizarea întreținerilor periodice, reparațiilor curente și capitale ale autoturismelor din dotare;

 • 22. asigură, organizează și răspunde de starea de curățenie a instituției, precum și de respectarea normelor de igienă a încăperilor și a spațiilor adiacente;

 • 23. asigură pentru sediul instituției, întreținerea spațiilor verzi și a căilor de acces;

 • 24. asigură dotarea cu materiale igienico-sanitare, echipament de lucru și de protecție a personalului de întreținere;

 • 25. răspunde de necesarul de aprovizionare materială pentru o bună funcționare a tuturor compartimentelor din cadrul instituției, urmărind lunar stocurile de materiale din magazie în vederea unei aprovizionări ritmice cu materialele necesare bunei funcționări a activității tuturor serviciilor, birourilor, compartimentelor, conducerii primăriei și întreținerea corespunzătoare a clădirii instituției;

 • 26. în baza referatelor aprobate și a facturilor, efectuează recepțiile tuturor materialelor consumabile și a obiectelor de inventar;

 • 27. efectuează achiziții de bunuri materiale de natura obiectelor de inventar (rechizite, consumabile calculatoare, imprimate tipizate, etc. ) în conformitate cu prevederile din O.G. 34/2006, necesare pentru funcționarea tuturor compartimentelor din instituție, a Consiliului Local și a conducerii primăriei în funcție de structura de personal aprobată prin organigramă de Consiliul Local;

 • 28. întocmește bonurile de dare în folosință și listele de inventar, pe fiecare compartiment în parte;

 • 29. eliberează materiale din magazie în baza bonurilor de consum la toate serviciile din cadrul primăriei;

 • 30. operează în Programul “ INDECO SOFT “ toate intrările de materiale în baza facturilor și ieșirile demateriale în baza bonurilor de consum;

 • 31. asigură depozitarea materialelor pe tipuri și categorii de materiale;

 • 32. întocmește bugetul primăriei pe structuri de cheltuieli pentru întreținerea clădirii, funcționarea aparatului propriu, ținând cont de asigurarea tuturor utilităților (energie electrică, termică, telefoane, apă-canal, reparții curente, întreținere clădire, întreținere și funcționare autoturisme, consumabile, calculatoare, rechizite birou, xerox, întreținere ceas turn și protocol);

 • 33. urmărește încadrarea în structura de cheltuieli din bugetul aprobat pe fiecare capitol și răspund de acest lucru;

 • 34. asigură distribuirea presei și ridicarea corespondenței de la poștă, ducerea corespondenței primăriei la poștă și predarea ei pe bază de borderou, ridicarea tuturor coletelor de la C.F.R. care sosesc pe adresa instituției;

 • 35. asigură prin firmele specializate toate remedierile la deranjamente la telefoane și centrală;

 • 36. asigură și organizează activitățile de protocol intern ale conducerii Primăriei;

 • 37. organizează acțiunile de reprezentare a Primăriei cu ocazia sărbătorilor legale, comemorări sau ziua orașului, etc.;

Relațiile interne:

9

Conducerea instituției (primar, viceprimar, directori);

Celelelate direcții, servicii, birouri, compartimente din cadrul instituției;

Circuitul activității:

- toate comenzile, solicitările, necesarul de materiale consumabile, obiecte de inventar, dotări, protocol, referatele, etc. sunt obligatoriu a fi avizate de către SMCA favorabil sau nefavorabil în funcție de posibilitatea și legalitatea acestora, urmând a fi înaintate ulterior spre avizare finală către directorul executiv al Direcției Economice în vederea derulării procesului de achiziție;

Relațiile externe:

9

-Instituții și organisme;

-Agenți economici furnizori de materiale, lucrări sau servicii, etc.;

-Regii autonome subordonate Consiliului Local Oradea;

-Alte instituții și persoane cu care necesită a lua contact.

CAPITOLUL VI

DIRECTIA TEHNICA

Art. 46.


Structura organizatorică a Direcției Tehnice este următoarea:

- Serviciul Control Servicii Publice si Spatii Verzi

- Biroul Control Amenajare Drumuri Publice si Siguranta Circulatiei;

- Compartimentul

Control Servicii Publice

Spatii Verzi

Protectia Mediului

Investitii si Avizare Lucrari;

Eficienta Energetica

Control si Reglementare Transport Public Local

Achiziții Publice;

Gestiune Date


- Compartimentul

- Compartimentul

- Compartimentul

- Compartimentul

- Compartimentul

- Compartimentul

- Compartimentul

Art.47. Direcția Tehnica este condusă de un director executiv si doi directori executivi adjuncti și este coordonată de către un viceprimar care este subordonat primarului și consiliului local.

Art.48. Directia Tehnică din cadrul Primariei municipiului Oradea asigura prin serviciile si compartimentele de specialitate administrarea serviciilor publice de interes local, achizițiile publice pentru aceste servicii cât și pentru desfășurarea activității instituției. Prin serviciile de administrare a domeniului public se satisfac nevoile comunității locale, contribuind la ridicarea gradului de civilizație și confort.

Pentru realizarea sarcinilor si atributiilor ce îi revin, Directia Tehnică are urmatoarea structura organizatorica:

 • (1) SERVICIUL CONTROL SERVICII PUBLICE ȘI SPAȚII VERZI îndeplinește următoarele atribuții:

- de control și inspecție stradală din punct de vedere edilitar - gospodaresc pe raza municipiului Oradea , gradul de indeplinire a indicatorilor de performanta si modul de respectare a contractelor de concesiune / delegare a gestiunii de catre operatorii care presteaza servicii publice privind :

 • • asigurarea salubrizării pe teritoriul municipiului Oradea

 • • alimentarea cu apă, canalizare și epurare a apelor uzate, colectarea, și evacuarea apelor pluviale ,

 • • producția ,distribuția și furnizarea de energie termică în sistem centralizat

 • • serviciul de asigurare a iluminatului public

• de gestionare a problemei cainilor comunitari

• de ecarisaj ( colectarea cadavrelor animalelor si pasarilor de pe teritoriul municipiului Oradea)

• amenajarea ,intretinerea si exploatarea spatiilor verzi apartinand domeniul public al municipiului si care sunt in responsabilitatea Directiei Tehnice (parcuri,scuaruri , inclusiv aliniamente stradale,activitati de doborat si toaletat arbori pe domeniul public).

• amenajarea ,intretinerea si exploatarea locurilor de joaca amenajate pe domeniul public al municipiului si care sunt in responsabilitatea Directiei Tehnice .

• administrarea si exploatarea pietelor agroalimentare

• administrarea si exploatarea pietelor pentru produse nealimentare, apartinand Municipiului Oradea

• gestionarea detinerii in captivitate a animalelor salbatice in cadrul Gradinii Zoologice a municipiului Oradea,

• administrarea pepinierei dendrologice

• administrarea strandurilor publice apartinand Municipiului Oradea

• administrarea grupurilor sanitare publice

• administrarea Cimitirului Municipal

 • -    de control , inspecție ,in calitate de reprezentat al achizitorului ,administratia publica locala, cu privire la modul de realizare/indeplinire a obligatiilor contractuale de catre executanti /prestatori a unor lucrari pe teritoriul municipiului Oradea , prin care se asigura extinderea , modernizarea , exploatarea ,intretinerea ,repararea si care sunt in responsabilitatea Directiei Tehnice.

 • -    de asigurare a exploatarii/functionarii in conditii de siguranta a podului de pontoane amenajat peste raul Crisul Repede ,in Municipiul Oradea

 • -   specifice in calitate de Unitate locală de monitorizare a serviciilor comunitare de utilități publice si potrivit carora elaborează și actualizează anual strategiile locale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice, precum și planurile locale de implementare aferente acestora.

 • -   de constatare si sanctionare contraventionala , in cazul persoanelor fizice și juridice , pentru săvârșirea unor fapte contravenționale pentru incalcarea prevederilor Regulamentului de salubrizare a municipiului Oradea , Regulamentului privind organizarea, dezvoltarea și întreținerea spațiilor verzi din municipiul Oradea , altor fapte contraventionale potrivit atributiilor stabilite prin Hotarari ale Consiliului Local si / sau in calitate de imputerniciti ai Primarului Municipiului Oradea potrivit prevederilor legale.

 • - alte atribuții prevăzute în prezent potrivit Regulamentul de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al Primarului Municipilui Oradea.

Indeplinirea atributiilor ce revin Serviciului Control Servicii Publice si Spatii Verzi se realizeaza prin :

1.1. COMPARTIMENTUL CONTROL SERVICII PUBLICE

Structura care are atribuții de control pe teritoriul municipiului Oradea ,cu privire la :

Gradul de indeplinire a indicatorilor de performanta si modul de respectare a contractelor de concesiune / delegare a gestiunii de catre operatorii care presteaza servicii publice privind :

1. Alimentarea cu apa potabila a populatiei :

- solutioneaza sesizarile , reclamatiile primite in scris si telefonice sau prin audiente de la cetateni sau persoane juridice.

- Actioneaza pentru remedierea operativa a cazurilor depistate pe retele de alimentare cu apa prin comunicare cu dispeceratul Companiei de Apa si verificarea in teren.

- Intocmeste corespodenta necesara continand sarcini concrete spre Compania de Apa pentru rezolvarea tuturor problemelor.

- Urmareste, controleaza si raspunde de buna functionare, intretinere, reparatii si consum de apa pentru cismele publice, semneaza situatiile de lucrari aferente.

- Urmareste, controleaza si raspunde de buna functionare, intretinere, reparatii si consum de apa pentru fantani arteziene si retele hidranti pentru spatii verzi, semneaza situatiile de lucrari aferente.

- colaboreaza cu Directia Apelor pentru executarea de lucrari de indiguiri pe cursuri de apa impotriva pericolelor de inundatii.

- Intocmeste studii, rapoarte, caiete de sarcini, regulamente.

2.    Canalizare menajera si pluviala :

-solutioneaza sesizarile , reclamatiile primite in scris si telefonice sau prin audiente de la cetateni sau persoane juridice.

-Actioneaza pentru remedierea operativa a avariilor depistate in reteaua de canalizare menajera si pluviala transmitand Companiei de Apa sarcini concrete si verificand rezolvarea problemelor.

-Verifica starea tehnica a canalelor pluviale si stadiul de colmatare a acestora consemnand in fisa de monitorizare constatarile.

-Verifica respectarea contractului cu Compania de Apa urmarind calitatea, cantitatea si respectarea documentatiilor prezentate si aprobate.

-Verifica legalitatea actelor intocmite de Compania de Apa: procese verbale de receptie, parametri tehnico-economici.

-Semneaza lunar situatii de lucrari pentru curatire guri de scurgere, montari de guri noi de scurgere, intretinere instalatii de canalizare, pasaje subterane.

-Coordoneaza intocmirea lunara a programelor de lucru pentru intretinere retea menajera si pluviala.

Intocmeste studii, rapoarte, caiete de sarcini, regulamente.

3. Iluminatul public :

-Urmareste si raspunde de asigurarea bunei functionari a iluminatului public calitativ si cantitativ,

solutioneaza sesizarile , reclamatiile primite in scris si telefonice sau prin audiente de la cetatenii sau persoane juridice.

-Transmite operativ la S.C. Luxten si S.C. Electrica S.A. sarcinile concrete de rezolvare a defectiunilor sesizate sau constatate.

-Efectueaza saptamanal control pe zone conform programului anual, constatand rezolvarea defectiunilor semnalate anterior si a deficientelor constatate, respectiv a eventualilor terti racordati la sistemul de iluminat public, care nu au contract de furnizare a energiei electrice, cu SC ELECTRICA SDFEE ORADEA

-Verifica starea tehnica a corpurilor de iluminat public si le consemneaza in fisa de monitorizare

-Intocmeste procese verbale si note de control prin care consemneaza deficientele din teren stabilind termenul de remediere al acestora.

-Verifica in teren si semneaza situatiile de lucrari lunare pentru mentinere si intretinere iluminat public.

-Verifica si semneaza lunar situatiile de lucrari privind consumul de energie electrica a iluminatului public tinand cont de consumurile aferente tertilor racordati la iluminatul public ( reclame luminoase).

-Urmareste lucrarile de iluminat ornamental de sarbatori si semneaza situatiile de lucrari aferente.

-Urmareste buna functionare a iluminatului arhitectural pentru Primaria Municipiului Oradea, Teatrul de Stat, statuia lui Mihai Viteazul.

-Intocmeste studii, rapoarte, caiete de sarcini.

4. Termoficare, apa calda menajera

-Solutioneaza sesizarile , reclamatiile primite in scris si telefonice sau prin audiente de la cetateni sau persoane juridice.

-Identifica avariile la retelele de termoficare ,lipsa capacelor care acopera caminele de vizitare

-Transmite operativ la S.C. Electrocentrale Oradea sarcinile concrete de rezolvare operativa a avariilor aparute privind alimentarea cu energie termica sau apa calda menajera si verifica in teren rezolvarea acestora.

-Urmareste asigurarea conditiilor de functionare la parametrii optimi a retelelor de termoficare primara, secundara, puncte termice.

-Urmareste realizarea contorizarii energiei termice la nivel de bransament.

-Urmareste si raspunde de alimentarea cu energie termica geotermala

-Transmite operativ la S.C. Transgex sarcinile concrete de rezolvare operativa a avariilor aparute privind alimentarea cu energie termica geotermala si verifica in teren rezolvarea acestora.

-Intocmeste studii, rapoarte, caiete de sarcini.

5.Transportul in comun

-Solutioneaza sesizarile, reclamatiile primite in scris si telefonice sau prin audiente de la cetateni sau persoane juridice cu privire la salubrizarea in zona cailor de rulare , a[eroanelor de asteptare din statiile aferente mijloacelor de transport in comun ,starea tehnica a cosurilor de colectarea gunoiului montate in statii aferente mijloacelor de transport in comun si a mobilierului urban / dotarilor aferente acestor statii

-Urmareste prin controale periodice, consemnate prin Note de control ,respectarea programului mijloacelor de transport in comun , afisarea acestora in statii, identificarea liniilor si traseelor,curatenia interioara in mijloacele de transport, starea compostoarelor si transmite la RA OTL, deficientele constatate pentru remedierea situatiilor.

-Verifica starea de salubrizare a statiilor de tramvai si autobus,golirea cosurilor de gunoi,inlocuirea celor defecte,starea copertinelor si a mobilierului

-Verifica starea indicatoarelor amplasate si existenta graficelor orare in statiile mijloacelor de transport in comun

-Verifica modul in care RA OTL executa curatenia in zona aferenta cailor de rulare ,pe tronsoane de cale cu traverse ,inclusiv in zonele buclelor de intoarcere la capat de linie. -Verifica curatenia in mijloacele de transport in comun si aspectul estetic al acestora -Urmareste realizarea lucrarilor de intretinere a liniilor de tramvai

-Intocmeste studii, rapoarte, caiete de sarcini.

6. Serviciul de salubritate

Asigurarea salubrizării pe teritoriul municipiului Oradea :

 • a). Serviciul de salubritate stradala,cu privire la :

- maturatul mecanic si maturatul manual pe strazile din municipiul Oradea

- spalatul mecanic

- stropitul mecanic

- maturatul trotuare

- maturatul statiilor mijloacelor de transport in comun si al statiilor taxi

- maturatul si spalatul pasajelor pietonale subterane din municipiul Oradea

- realizarea activitatii de asigurare a salubrizarii (colectare deseuri si mentinerea unei stari corespunzatoare a starii vegetatiei ierboase si arboricole pe spatiile verzi aferente cailor de comunicatie rutiera in Municipiul Oradea

- transportul deseurilor colectate din cosurile stradale conform frecventelor stabilite prin contract si necesitatilor rezultate potrivit situatiei din teren

- starea tehnica a cosurilor de gunoi si masurile necesare inlocuirii celor deteriorate

- mentinerea curateniei pe strazi (carosabil si trotuare ) ,spatii verzi ,pe alei si terenuri apartinand domeniului public in cvartale de locuitcurateniei

- necesitatea completarii / montarii suplimentare de cosuri de gunoi stradal pe artere circulabile , spatii verzi ,locuri de joaca ,alte amplasamente aferente domeniului public.

- monitorizarea sesizarilor formulate de cetateni cu privire la serviciul prestat de operatorul licentiat si urmarirea aplicarii prevederilor contractului incheiat de administratia publica locala si operatorul licentiat la concesionarea serviciului de salubritate.

 • b). Serviciul de salubritate menajera,cu privire la :

- detinerea de catre utilizatori a contractelor incheiate cu operatorul de salubritate licentiat pentru servicii pe teritoriul Municipiului Oradea,SC RER ECOLOGIC SERVICE SA ORADEA

- respectarea prevederilor contractuale de catre operatorul de salubritate si utilizator

- deficiente constatate in executarea serviciului public de catre operatorul de salubritate si utilizator ,inclusiv prin intalniri periodice cu utilizatorii si legatura permanenta cu aceștia sau cu reprezentanții acestora - asociațiile de proprietari

 • - identificarea amplasamentelor ,cu respectarea conditiilor stabilite prin legislatia in vigoare privind distanta fata de locuinte si in colaborare cu utilizatorii reprezentati de asociatiile de proprietari/locatari,cu asigurarea racordarii platformelor amenajate la reteaua de canalizare a municipiului Oradea

 • - initierea realizarii platformelor amenajate pentru colectarea selectiva a deseurilor de la generatorii de deseuri din asociatiile de locatari din municipiul Oradea

 • - asigurarea salubrizarii (maturat ,spalat) platformelor amenajate pentru colectarea selectiva a deseurilor de la generatorii de deseuri din asociatiile de locatari

 • - monitorizarea starii tehnice a platformelor amenajate pentru colectarea selectiva a deseurilor de la generatorii de deseuri din asociatiile de locatari

 • - initierea masurilor/lucrarilor necesare repararii/intretinerii platformelor si dotarilor aferente acestora ,inclusiv imprejmuirilor realizate pentru amplasarea containerelor de deseuri

 • - controlul transportului containerelor de colectare a deseurilor din demolari de pe amplasamentele stabilite pentru acoperirea nevoilor cetatenilor din municipiul Oradea si verificarea salubrizarii acestor amplasamente

 • - asigurarea curateniei in zona lor de responsabilitate ,asa cum a fost stabilita prin Hotarari ale Consiliului Local sau prin acte normative nationale in vigoare,in zona gospodariilor populatiei , sediilor de societati comerciale,institutii publice, blocurilor de locuinte in responsabilitatea asociatiilor de locatari sau proprietarilor imobilului dupa caz ,cu privire la terenuri ,incinte ingradite sau neingradite ,trotuare ,spatii verzi adiacente/invecinate,etc.

 • - monitorizarea sesizarilor formulate de utilizatori cu privire la serviciul prestat de operatorul licentiat si urmarirea aplicarii prevederilor contractului incheiat de administratia publica locala si operatorul licentiat la concesionarea serviciului de salubritate.

 • c). Starea de intretinere a curateniei pe spatiile verzi ,cu privire la:

 • - starea de salubritate a aliniamentelor stradale

- colectarea si transportul deșeurilor de pe aliniamentele verzi aferente cailor de comunicatie rutiera,gradul de curatenie asigurat de operatorul licentiat, gradul de asigurare a intretinere a vegetatiei ierboase si arboricole de pe aliniamentele verzi aferente cailor de comunicatie rutiera (iarba cosita , starea de vegetatie a arborilor ce constituie perdelele vegetale , starea de intretinere pentru aliniamente de gard viu si necesitati de inlocuire/ completare/taieri de intretinere a acestuia, necesitatea interventiilor de toaletare la aliniamente verzi stradale sau de taiere in cazul unor arbori uscati si / sau care prezinta risc pentru populatie,cladiri , autovehicule ,retele aeriene de alimentare cu utilitati sau de asigurare a iluminatului public,etc.)

 • - starea de salubritate a spatiilor verzi existente in cartierele de blocuri si alte zone

rezidentiale

 • - colectarea si transportul deșeurilor de pe aliniamentele verzi aferente cailor de comunicatie rutiera si alei pietonale ,gradul de curatenie asigurat de operatorul licentiat/asociatii de proprietari dupa caz in functie de responsabilitatea reglementata pentru aceste spatii verzi

 • - gradul de asigurare a intretinerii vegetatiei ierboase si arboricole de pe spatiile verzi din cartiere si alte zone rezidentiale (iarba cosita , starea de vegetatie a arborilor ce constituie perdelele vegetale , starea de intretinere pentru aliniamente de gard viu si necesitati de inlocuire/ completare/taieri de intretinere a acestuia, necesitatea interventiilor de toaletare la arbori sau de taiere in cazul unor arbori uscati care prezinta risc pentru populatie,cladiri , autovehicule ,retele aeriene de alimentare cu utilitati sau de asigurare a iluminatului public,etc.)

7.Activitati ale domeniului public administrate de RAPAS

-Solutioneaza sesizarile, reclamatiile primite in scris si telefonice sau prin audiente de la cetateni sau persoane juridice referitoare la activitatile domeniului public administrat de RAPAS.

-Urmareste buna desfasurare a activitatilor domeniului public administrate de RAPAS precum si validarea lunara a situatiilor de lucrari si cheltuieli privind activitatea acestora : grupuri sanitare de uz public , gestionarea activitatii de detinere in captivitate a animalelor salbatice in cadrul Gradinii Zoologice, Pepiniera, Strandul Municipal, Strandul Iosia, respectarea Regulamentului de organizare si functionare a serviciului de ecarisaj ( colectarea ,manipularea,transportul pana la spatiile special amenajate,a cadavrelor animalelor si pasarilorde peteritoriul municipiului Oradea,inclusivgestionarea cadavrelor in spatii special amenajate pe perioada pana la predarea catre SC PROTAN SA).

-Urmareste buna desfasurare a activitatilor domeniului public administrate de RAPAS privind administrarea Cimitirului Municipal,administrarea Pietelor pentru produse agroalimentare si pentru comercializarea de produse/marfuri nealimentare.

-Intocmeste studii, rapoarte, caiete de sarcini.

8. Alte activitati

-Solutioneaza sesizarile, reclamatiile primite in scris si/sau telefonice si /sau prin audiente de la cetateni sau persoane juridice referitoare la functionalitatea fantanilor publice amenajate pe domeniul public al municipiului Oradea si aflate in exploatarea Directiei Tehnice (amplasate adiacent cailor de comunicatie,in scuaruri , parcuri, etc) -Asigura verificarea functionarii fantanilor publice amenajate pe domeniul public al municipiului Oradea si aflate in exploatarea Directiei Tehnice ,asigurand realizarea interventiilor necesare remedierii deficientelor constatate , prin prestatori de servicii / lucrari specializati care detin contract in acest sens cu Directia Tehnica

-Propune si asigura implementarea masurilor necesare pentru extinderea numarului de amplasamente amenajate si instalarea de fantani publice in alte zone ale municipiului Oradea ,corelat cu necesitatile privind acest domeniu.

- Urmareste modul de ducere la indeplinire a contractului incheiat intre Primaria municipiului Oradea si SC PROTAN SA cu privire la transportul la eliminare finala a cadavrelor de animale de pe teritoriul municipiului Oradea

B. Gradul de respectare a prevederilor legale in activitati de interes public , ocuparea domeniului public , starea dotarilor edilitare realizate pe domeniul public

Pentru fiecare sector repartizat , prin inspectorii de teren ,identificarea neconformitatilor / avariilor cu localizarea amplasamentelor unde se impune interventia operatorilor / prestatorilor cu atributii specifice pentru solutionarea situatiei neconforme / avariei si / sau efectuarea unor lucrari de reparatii / intretinere ,alte aspecte privind starea generala a domeniului public si dotarilor edilitare aferente acestora ,cu privire la :

1.Modul de respectare a prevederilor legale privind cainii comunitari si cainii cu stapan

-Solutioneaza sesizarile, reclamatiile primite in scris si telefonice sau prin audiente de la cetatenii sau persoane juridice.

-Urmareste si verifica activitatea fundatiei pentru protectia cainilor comunitari.

-Transmite spre solutionare sesizarile primite de la cetateni privind prezenta cainilor fara stapan.

-Asigura respectarea regulamentului de detinere a cainilor luand masuri si aplicand sanctiuni conforme.

-Intocmeste studii, rapoarte, caiete de sarcini.

2.Mobilierul urban ,cu privire la

- starea tehnica a bancilor amplasate aferent aleilor pietonale , inclusiv celor din cartierele de blocuri si celor amplasate pe strada Republicii - zona pietonala, cailor de comunicatie rutiera, alte amplasamente pe domeniul public.

Verifica lucrarile executate privind mobilierul urban ,in baza unor contracte de prestari servicii / de lucrari care se deruleaza prin Directia Tehnica,verifica si valideaza situatiile de lucrari de reparatii si intretinere mobilier urban.

3. Ocuparea domeniului public,cu privire la :

 • - depozitarea de materiale de constructii ,in conditiile obtinerii sau nu a aprobarii legale, asigurarea platii taxei legale pentru ocuparea temporara a domeniului public si respectarea duratei aprobate

 • - depozitarea de deseuri pe terenuri neamenajate in acest scop

 • - amenajarea unor locuri de parcare /garaje/garduri/alte constructii ,amplasarea de containere, tonete ,panouri publicitare ,mobilier ,schele,etc.fara aprobarile legale pe

strazi,trotuare, spatii verzi,alte terenuri apartinand domeniului public .

4. Constatarea situatiilor de parcare ilegala a autovehiculelor pe spatiul verde

- deruleaza toate procedurile legale necesare pentru sanctionare

- Dispune masurile necesare pentru eliberarea spatiului verde ocupat

- Colaboreaza cu Politia Comunitara pentru punerea in aplicare a masurilor necesare restabilirii situatiei amplasamentelor ocupate in acest mod in conformitate cu prevederile legale in vigoare

5.Pasaje subterane

-Solutioneaza sesizarile, reclamatiile primite in scris si telefonice sau prin audiente de la cetateni sau persoane juridice.

-Verifica periodic buna functionare a iluminatului public in pasaje, starea tehnica a cailor de acces (trepte ,balustrade etc), curatenia, paza asigurata de Politia Comunitara.

-Verifica situatiile de lucrari de reparatii si intretinere pasaje.

-Tine legatura cu Politia Comunitara pentru rezolvarea tuturor problemelor legate de buna functionare si paza pasajelor.

6.Pod Pontoane

-Solutioneaza sesizarile, reclamatiile primite in scris si telefonice sau prin audiente de la cetateni sau persoane juridice.

-Urmareste si raspunde de buna stare de functionare a podului de pontoane transmitand la RER Ecologic, sarcini pentru remedierea eventualelor defectiuni.

-Verifica si raspunde de realizarea lucrarilor necesare mentinerii unei stari tehnice si de siguranta care sa nu puna in pericol integritatea utilizatorilor ,verifica si valideaza situatiile de lucrari de reparatii, intretinere.

7.Activitatile desfasurate de Gardienii publici , pe baza contractelor derulate prin Directia Tehnica

-Solutioneaza sesizarile, reclamatiile primite in scris si telefonice sau prin audiente de la cetateni sau persoane juridice,cu privire la activitatea Gardienilor publici la obiective pentru care Directia Tehnica a incheiat contracte cu Corpul Gardienilor Publici -Urmareste si verifica activitatea de paza a obiectivelor de pe domeniul public, pentru care Directia Tehnica a incheiat contracte cu Corpul Gardienilor Publici

-Valideaza situatiile de plata pentru activitatile de paza desfasurate de gardienii publici, pentru care Directia Tehnica a incheiat contracte cu Corpul Gardienilor Publici

-Tine legatura cu Corpul Gardienilor Publici pentru stabilirea si indeplinirea sarcinilor de paza ale acestora la obiectivele pentru care Directia Tehnica a incheiat contracte cu Corpul Gardienilor Publici

8.Aspecte generale ,cu privire la :

- Retele de alimentare centralizata cu apa

- Retele de canalizare menajera si pluviala ,inclusiv privind functionalitatea gurilor de colectare ape meteorice amenajate pe domeniul public deficiente ale caminelor de vizitare pe retele de canalizare ,probleme identificate privind zone fara amenajari necesare colectarii apelor pluviale din zone locuite,strazi,trotuare,parcari,alei, alte incinte pe domeniul public

- Retele de termoficare

- Retele de asigurare a iluminatului public , integralitatea corpurilor de

iluminat si eventuale riscuri prezentate de starea tehnica a stalpilor de

sustinere a retelei

- Starea tehnica a carosabilului si respectiv trotuarelor / aleilor pietonale

- Table indicatoare ruta mijloace de transport in comun

- Starea de salubritate a vehiculelor prin care se asegura transportul public

in comun

- Prezenta pe domeniul public (pe spatii verzi,trotuare,carosabil stradal,in parcari pe domeniul public,alte situatii de prezenta pe domeniul public) a masinilor abandonate si /sau pentru care exista indicii, potrivit aspectului, care se incadreaza in aceasta categorie

- lucrari de executie bransamente / desfacere pavaj , executate defectuos sau unde nu s-a refacut terenul la starea initiala , cedari ale terenului pe cai de comunicatie urmare a unor lucrari defectuoase de aceeasi natura

- Necesitatea inlocuirii ,refacerii celor deteriorate cu privire la indicatoare de circulatie si a refacerii marcajelor rutiere longitudinale si transversale pe caile rutiere

- Necesitati de interventie cu privire la sistemul de semaforizare

- Starea tehnica a stalpilor de protectie montati la limita si pentru protectia unor spatii verzi sau pentru delimitarea spatiului de circulatie pietoni / autovehicule ,necesitati de montare pe alte locatii sau extinderea aceptor zone protejate/demarcate

- Starea tehnica a tablitelor continand denumirea stradala, lipsa sau deteriorarea acestora

- Masini abandonate- identificare locatie ,numar inmatriculare si comunicare catre Politia Comunitara

- Aspectul si eventualele interventii necesare pentru curatire ,intretinere sau alte lucrari necesare pentru grupuri statuare,monumente,in sectorul repartizat

- Alte constatari

Constatarile vor fi consemnate intr-o Fisa de monitorizare a sectorului ,cu completare zilnica .

Aspectele consemnate in fisa si care presupun necesitatea interventiei prestatorilor de servicii publice operatori ai retelelor edilitare vor fi comunicate cu serviciile si/sau compartimentele din Primaria Municipiului Oradea sau din cadrul Direcției Tehnice, respectiv inspectorilor de specialitate abilitați să rezolve aceste constatări si respectiv catre regiile si /sau companiile subordonate Consiliului Local sau altor operatori/prestatori de servicii potrivit obligatiilor ce revin acestora.

 • 9. Elaborează planul de salubritate anuală în funcție de sumele alocate de la buget. lO.Intocmește programe lunare pentru lucrarile de salubrizare a străzilor, cailor de acces,a scuarurilor, a trotuarelor si a spatiilor verzi aferente cailor publice,de reparare a mobilierului urban care intra in responsabilitatea Directiei Tehnice

Realizeaza recepția zilnică a lucrărilor menționate mai sus

 • 11.Asigura propunerea si implementarea măsurilor necesare privind extinderea si diversificarea a activităților de colectare a deșeurilor, pe tipuri de deseuri, astfel încât în cel mai scurt timp toate gospodăriile particulare, persoanele juridice și asociațiile de proprietari să devina, pe langa utilizatori si beneficiari ai serviciului public si operatori activi de mediu prin participarea directa a acestora la colectarea selectiva a deseurilor

 • 12. Controlează modul de gestionare a deșeurilor în Depozitul Ecologic administrat de SC ECOBIHOR SRL , de catre operatorul de salubritate, respectiv valorificarea materialelor reciclabile.

 • 13. Asigura si raspunde de pregatirea amplasamentelor ,instalarea containerelor special amenajate ,a racordarii la retelele de utilitati necesare pentru punctele de prim ajutor organizate de Primaria municipiului Oradea in vederea asigurarii asistentei medicale in perioadele de canfcula.

Asigura si raspunde de realizarea masurilor necesare restabilirii situatiei initiale , inclusiv a transportului de la punctele de amplasare a containerelor special amenajate pentru punctele de asistenta in peritada de canfcula si deconectării de la retele de utilitati, la terminarea perioadei caniculare.

 • 14. Activitatea zilnica de verificare pe teren a inspectorilor se concluzioneaza prin:

-Verificarea modului de efectuare a salubrizării, respectiv executarea măturatului mecanic și manual pe străzi,trotuare , gradul de intretinere a aliniamentelor stradale.

-Depistarea depozitelor clandestine și eliminarea acestora ,initierea demersurilor necesare in vederea instalarii unor panouri de informare privind interdictia acestor depozitari -Salubrizarea și întreținerea trotuarelor situate de-a lungul bulevardelor, aleilor pietonale și carosabile situate în cvartalele de blocuri si alte zone rezidentiale din municipiul Oradea. -Ridicarea și transportul containerelor de gunoi conform graficelor de efectuare a aceptor servicii

-Depistarea in timpul deplasarii in teren a avariilor la rețelele de alimentare cu apă, termoficare și canalizare menajeră precum si a deteriorarii carosabilului,trotuarelor, spatiilor verzi,mobilierului urban stradal,alte aspecte conform domeniilor de activitate si atributiilor stabilite prin prezentul Regulament.

-Solutionarea sesizarilor, reclamatiilor primite in scris si telefonic sau prin audiente de la cetateni sau persoane juridice.

15.Inaintează Directiei Juridice contestațiile la procesele verbale de contravenție. Înaintează procesele verbale de contravenție Serviciului de Urmărire, Încasare și Executare.

Emite invitatii la sediul Primariei Oradea pentru lamurirea unor situatii care nu au putut fi clarificate in teren si somații în conformitate cu actele normative Solutioneaza în termenul legal prevăzut la petitiile repartizate .

16.Sancționarea contravențională a persoanelor fizice si juridice conform H.C.L. 876/2005 si H.C.L. 725/2006, pentru săvârșirea următoarelor contravenții:

 • - depozitarea ilegală de reziduuri industriale si menajere;

 • - depozitarea ilegala de moloz pe domeniul public;

 • - neîncheierea de contracte de salubritate cu societățile de profil;

 • - neîntreținerea curățeniei în fața imobilelor și a spațiilor comerciale;

 • - parcarea ilegala pe spatiile verzi;

 • - taiere de arbori;

-nerespectarea conditiilor impuse de legislatia in vigoare operatorilor de salubritate;

 • - nerespectarea conditiilor/obligatiilor impuse de reglementarile si regulamentele in vigoare in sarcina utilizatorilor serviciului de salubritate

 • 17. Intocmeste studii, rapoarte, caiete de sarcini,lucrari de sinteza , concepe și redactează note interne ,participa la dezbaterile publice pe domeniile de atributie ,redacteaza rapoarte de specialitate ,proiecte de HCL , note justificative ,note de fundamentare ,conform sarcinilor stabilite de sefii ierarhici ,la termenele stabilite.

 • 18. In calitate de Unitate locală de monitorizare a serviciilor comunitare de utilități publice

- Elaboreaza si realizeaza anual strategia locala privind accelerarea dezvoltarii serviciilor comunitare de utilitati publice precum si planurile locale de implementare a acestora;

 • -   Fundamentează și coordonează elaborarea strategiilor locale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice și monitorizează implementarea acestora;

 • -    Pregăteste, în colaborare cu operatorii serviciilor comunitare de utilități publice, planurile de implementare a strategiilor locale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice și le prezintă Consiliului local, spre aprobare;

 • - Asista operatorii și autoritățile administrației publice locale în procesul de accesare și atragere a fondurilor pentru investiții;

 • -   Pregăteste și transmite rapoarte de activitate către birourile prefecturale, Unitatea centrala de monitorizare, precum și autorităților de management care gestionează instrumentele structurale și programele operationale cu impact în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice, după caz;

 • -   Pregăteste strategiile locale pentru accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice, în colaborare cu operatorii existenți și le prezinta Consiliului local spre aprobare;

 • -    Asigura implementarea strategiilor locale,pentru accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice și monitorizarea rezultatelor fiecărui operator;

 • -    Asigura conformitatea clauzelor atașate la contractele de delegarea a gestiunii serviciilor comunitare de utilități publice cu prevederile Strategiei naționale;

 • -  Pregăteste și trimite raportului de activitate către biroul de monitorizare al prefecturii;

 • -   Asista operatorii de interes local, în procesul de accesare a fondurilor pentru investiții;

 • - Prezinta rapoarte de activitate și le supune spre aprobarea consiliului local

 • -  Pregăteste și supune spre aprobare ajustarile strategiei locale, prin consultări cu autoritățile responsabile;

 • -  Administreaza relatia cu reprezentanți ai UE, ai instituțiilor financiare internaționale, ai băncilor și ai autorităților administrației publice centrale;

 • -  Promoveaza privatizarea operatorilor producatori si distribuitori de energie termica precum si realizarea si exploatarea de noi capacitati de productie a energiei termice bazate pe co-generare si pe resurse naturale nepoluante si regenerabile(energie geotermala, energie solara, biomasa, gaz de fermentatie);

- Implementeaza programul de contorizare a energiei termice la bransamentul utilizatorului prin montarea de contoare la nivel de scara sau bloc, pentru cazurile nefinalizate pana la termenul prevazut de HG 933/2004;

- Initiaza si finalizeaza demersurile legale pentru preluarea de catre SC ELECTROCENTRALE SA ORADEA a tuturor retelelor de distributie de pe domeniul public aflate in proprietatea utilizatorilor;

 • 19. Elaborează proiectul de buget pentru activitatile aferente serviciilor publice si activitatilor prestate, investiitilor realizate in infrastructura specifica apartinand domeniului public si finantate din bugetul local sau alte surse de finantare derulate prin Consiliul Local al Municipiului Oradea , in domeiile specificate anterior si potrivit atributiilor stabilite Compartimentului Control Servicii Publice .

20.In cazul unor situatii de urgenta (incendii)inregistrate in perimetrul Haldei vechi de deseuri a municipiului Oradea ,sprijina Compartimentul Protectia Mediului si responsabilul pentru situatii de urgenta din Primaria Municipiului Oradea in realizarea masurilor necesare pentru eliminarea cauzelor si efectelor care au generat situatia de urgenta.

1. 2. COMPARTIMENTUL SPAȚII VERZI

Structura care are următoarele atribuții:

- Asigura controlul serviciului public de amenajare , intretinere si exploatare a spatiilor verzi (parcuri,scuaruri, aliniamente stradale,activitati de doborat si toaletat arbori pe domeniul public) ,a locurilor de joaca amenajate pe domeniul public al municipiului Oradea si care sunt in responsabilitatea Directiei Tehnice , a indeplinirii sarcinilor contractuale ce revin operatorului licentiat pentru serviciul public de deratizare,dezinsectie pe teritoriul municipiului Oradea cu respectarea prevederilor legale si normelor in vigoare in aceste domenii ,in acest scop:

-Întocmește studii și propuneri pentru extinderea suprafeței de spații verzi precum și caiete de sarcini pentru modernizarea și reamenanjarea zonelor verzi.

Întocmeste studii și propuneri pentru îmbunătățirea activității de întreținere a parcurilor și spațiilor verzi.

-Verifică în teren și consemnează deficiențelor constatate, stabilește modalitățile de realizare a lucrărilor de întreținere și momentul oportun pentru realizarea lor.

-Întocmeste programelor de lucrări lunare pentru activitatea de amenajare și întreținere a spațiilor verzi,pentru activitatea de doborat arbori.

-Verifica în teren lucrările ce urmează a fi efectuate în funcție de sezonul de vegetație. -Urmărireste zilnic activitatea de spații verzi, întreținere, exploatare, amenajare pe baza programelor întocmite

-Asigura ,prin mijloace mass-media locale si prin postare pe site-ul Primariei municipiul Oradea , informarea persoanelor fizice si juridice din Municipiul Oradea cu privire la tipul actiunii ,perioada desfasurarii ,tipul de substante si gradul de toxicitate al acestora,mijloace de aplicare a tratamentelor,recomandari,interdictii pe perioada desfasurarii actiunilor de dezinsecție, dezinfecție și deratizare in municipiul Oradea .

-Urmărireste activitatile / lucrarile specifice pentru dezinsecție, dezinfecție și deratizare,urmărind calitatea, cantitatea și respectarea programului ,locatiilor de desfasurare ,contractului de concesionare si caietului de sarcini ,specificatiilor tehnice pentru produsele utilizate de operator ,a documentațiilor prezentate și aprobate.

-Realizează recepția lucrărilor executate conform contractului cu privire la întreținere, exploatare, amenajare spații verzi, doborat arbori, dezinsecție, dezinfecție și deratizare ,urmărind calitatea, cantitatea și respectarea documentațiilor prezentate și aprobate -Verifica si valideaza , lunar/periodoc, situațiile de lucrări realizate pentru activitatea de întreținere, exploatare, amenajare spații verzi , pentru activitatea de doborat arbori ,pentru desfasurarea serviciului de dezinsecție, dezinfecție și deratizare și le prezintă spre avizare Direcției Tehnice

-Urmărireste lucrarile executate conform prevederilor contractuale incheiate pentru achizitii de produse si/sau lucrari legate de domeniile de competenta stabilite prin prezentul Regulament .

-Realizează recepția lucrărilor executate conform contractelor incheiate si derulate prin Directia Tehnica in domeniile de competenta stabilite prin prezentul Regulament ,urmărind calitatea, cantitatea și respectarea documentațiilor prezentate și aprobate

-Verifica si valideaza , situațiile de lucrări realizate conform prevederilor contractuale incheiate pentru achizitii de produse si/sau lucrari și le prezintă spre avizare Direcției Tehnice

-Monitorizeaza gradul de indeplinire a indicatorilor de performanta de catre operatorii carora le-au fost concesionate serviciile publice de :

- amenajare , intretinere si exploatare a spatiilor verzi

- dezinsecție, dezinfecție și deratizare

-Intocmeste raportarile solicitate cu privire la realizarea indicatorilor de performanta si modul de asigurare a serviciului public de catre operatorii din domeniul sau de competenta ,orice alte sinteze,rapoarte necesare privind aceste servicii si le inainteaza catre Unitatea locală de monitorizare a serviciilor comunitare de utilități publice din cadrul Compartimentului Control Servicii Publice

-Verifica si stabileste masurile necesare eliminarii eventualelor deficiente constatate in functionarea Pepinierei dendrologice a Municipiului Oradea ,aflata in administrarea RAPAS Oradea

-Inventariaza / evalueaza starea fiziologica a arborilor de pe aliniamentele stradale , alte spatii verzi si categorii de terenuri din cartiere de blocuri sau zone rezidentiale pe terenuri apartinand domeniului public si care nu se afla in administrarea regiilor ,companiilor,alte entitati aflate in subordinea Consiliului Local Oradea

-Asigura transmiterea comenzilor / ordinului de incepere a lucrarilor cu privire la aliniamentele de arbori / arborii din municipiul Oradea situate/ situati pe domeniul public al municipiului Oradea care nu se afla in administrarea regiilor , companiilor,alte entitati aflate in subordinea Consiliului Local Oradea ,pentru lucrari de toaletare si doborare arbori , asigurand conservarea fondului arboricol existent si prevenirea unor situatii accidentale cu potential negativ asupra persoanelor fizice , bunurilor mobile si imobile ale persoanelor fizice si juridice pe teritoriul municipiului Oradea .

-Intocmeste , gestioneaza si actualizeaza Registrul spatiilor verzi din municipiul Oradea ,-conform prevederilor legale in vigoare cu privire la atributiile administratiei locale in acest domeniu. Intocmeste raportarile solicitate de autoritatile competente in domeniu.

-Verifica starea tehnica a aparatelor de joaca instalate in spatii amenajate in acest scop si care sunt gestionate de Directia Tehnica,asigurand realizarea ,prin prestatorii de servicii care detin un contract in acest sens cu Directia Tehnica,a lucrarilor necesare de intretinere,reparare sau ridicarea de pe amplasament a celor deteriorate in vederea unor lucrari de reparatii complexe sau inlocuirea acestor aparate de joaca.

-Verifica si asigura realizarea si mentinerea in stare tehnica corespunzatoare a panourilor instalate pentru informarea utilizatorilor cu privire la reguli de utilizare si privind riscurile specifice pentru fiecare aparat de joaca amplasat pe locatii amenajate prin Directia Tehnica ,potrivit prevederilor legale in domeniu.

-Verifica modul de functionare / exploatare ,integritatea instalatiilor realizate pentru irigarea / udarea spatiilor verzi (parcuri,scuaruri,aliniamente verzi,alte zone verzi dotate cu acest tip de instalatii ) si asigura realizarea lucrarilor necesare eliminarii deficientelor constatate in legatura cu acestea prin concesionarul spatiului verde sau prin prestatorii de servicii care detin un contract in acest sens cu Directia Tehnica pentru amplasamentele care sunt gestionate de Directia Tehnica sau pentru care Directia Tehnica a incheiat un Acord de parteneriat pentru untretinerea spatiului verde respectiv

-Intocmeste referate, rapoarte de specialitate,proiecte de HCL în vederea promovării spre aprobare în Consiliul Local, note justificative ,rapoarte , sinteze

-Analizeaza documentațiile primite in domeniile de activitate stabilite prin prezentul Regulament ..

-Concepe și redactează caietele de sarcini,participa in comisii de licitatii potrivit

Dispozitiilor emise de Primarul municipiului Oradea

-Întocmește note interne și soluționează legal adresele oficiale repartizate.

-Concepe și redactează notele interne.

-Verifică pe teren și redactează răspunsurile la sesizările și reclamațiile persoanelor fizice și juridice,legate de domeniile de competenta stabilite prin prezentul Regulament .

-Urmareste si verifica punerea in aplicarea a hotararilor Consiliului Local in domeniul specific activitatii de spatii verzi.

-Aplică hotărârile Consiliului Local în ceea ce privește întreținerea spațiilor verzi din municipiului Oradea.

-Propune prioritățile - proiectele ce vor fi realizate în funcție de banii alocați realizînd următoarele acțiuni:

- analizarea proiectelor propuse a fi realizate

- repartizarea bugetului pe proiecte propuse

-Colaboreaza cu alte servicii de specialitate din instituție / alte autoritati , pentru a obține sprijinul necesar în rezolvarea problemelor specifice serviciului său sau care au conexiuni cu activitatea specifică acestora.

-Participa la dezbaterile publice pe domeniile de activitate stabilite prin prezentul Regulament .

-Îndeplinește orice alte sarcini , în funcție de solicitările conducerii primăriei sau ale șefului direct ,legate de domeniile de competenta stabilite prin prezentul Regulament .

-Elaborează proiectul de buget pentru activitatile aferente serviciilor publice siactivitatilor prestate pentru dezinsecție, dezinfecție și deratizare pe domeniul public al municipiul Oradea ,pentru intretinerea ,modernizarea,reabilitarea ,extinderea spatiilor verzi si amenajarailor / dotarilor edilitare specifice acestora , inclusiv achizitia ,montarea , repararea ,intretinerea ,inlocuirea aparatelor de joaca din locurile de joaca amenajate pe domeniul public si aflate in responsabilitatea Directiei Tehnice pe teritoriul municipiului Oradea ,a dotarilor edilitare specifice acestora cu privire la bancile de odihna din spatii verzi , instalatii de irigare / udare , investiitilor realizate in infrastructura, specifica acestor domenii ,apartinand domeniului public si finantate din bugetul local sau alte surse de finantare derulate prin Consiliul Local al Municipiului Oradea , in domeiile specificate anterior si potrivit atributiilor stabilite Compartimentului Spatii Verzi .

Relațiile interne:

PRIMAR:

-primeste informari privind

• amenajarea ,intretinerea si exploatarea spatiilor verzi apartinand domeniul public al municipiului si care sunt in responsabilitatea Directiei Tehnice (parcuri,scuaruri , inclusiv aliniamente stradale,activitati de doborat si toaletat arbori pe domeniul public).

• amenajarea ,intretinerea si exploatarea locurilor de joaca amenajate pe domeniul public al municipiului si care sunt in responsabilitatea Directiei Tehnice .

• administrarea si exploatarea pietelor agroalimentare

• administrarea si exploatarea pietelor pentru produse nealimentare, apartinand Municipiului Oradea

• gestionarea detinerii in captivitate a animalelor salbatice in cadrul Gradinii Zoologice a municipiului Oradea,

• administrarea pepinierei dendrologice

• administrarea strandurilor publice apartinand Municipiului Oradea

• colectarea cadavrelor animalelor mici si pasarilor

• administrarea grupurilor sanitare publice

• administrarea Cimitirului Municipal

- primeste la semnat toate lucrarile rezultate din activitatea Serviciului Control Servicii Publice si Spatii Verzi

transmite dispozitii, corespondenta, note de audienta

VICEPRIMAR:

primeste informari privind

• asigurarea salubrizării pe teritoriul municipiului Oradea

 • • alimentarea cu apă, canalizare și epurare a apelor uzate, colectarea,

și evacuarea apelor pluviale

 • • producția ,distribuția și furnizarea de energie termică în sistem centralizat

 • • serviciul de asigurare a iluminatului public

• de gestionare a problemei cainilor comunitari si a cainilor cu stapan

• de ecarisaj

• amenajarea ,intretinerea si exploatarea spatiilor verzi apartinand domeniul public al municipiului si care sunt in responsabilitatea Directiei Tehnice (parcuri,scuaruri , inclusiv aliniamente stradale,activitati de doborat si toaletat arbori pe domeniul public).

• amenajarea ,intretinerea si exploatarea locurilor de joaca amenajate pe domeniul public al municipiului si care sunt in responsabilitatea Directiei Tehnice .

• administrarea si exploatarea pietelor agroalimentare

• administrarea si exploatarea pietelor pentru produse nealimentare, apartinand Municipiului Oradea

• gestionarea detinerii in captivitate a animalelor salbatice in cadrul Gradinii Zoologice a municipiului Oradea,

• administrarea pepinierei dendrologice

• administrarea strandurilor publice apartinand Municipiului Oradea

• colectarea cadavrelor animalelor mici si pasarilor

- primeste la semnat toate lucrarile rezultate din activitatea Serviciului Control Servicii Publice si Spatii Verzi inclusiv cele pentru care Primarul municipiului i-a delegat dreptul de semnatura

- transmite dispozitii, corespondenta, note de audienta

DIRECTOR EXECUTIV și DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT:

-primește informări privind activitatea Serviciului Control Servicii Publice si Spatii Verzi -primeste la semnat lucrarile rezultate din activitatea Serviciului Control Servicii Publice si Spatii Verzi inclusiv cele pentru care Primarul municipiului i-a delegat dreptul la semnatura -primește pentru semnat notele interne transmise direcțiilor și serviciilor din instituție

-transmite corespondența și repartizează sarcini de servici

-transmite dispoziții, note de audiență, etc.

RELAȚII CU CELELALTE COMPARTIMENTE DIN CADRUL PRIMĂRIEI:

SERVICIUL CONTROL SERVICII PUBLICE SI SPATII VERZI

-solicita directiilor documentele insotite de punctul de vedere de specialitate necesare solutionarii problemelor din domeniile de activitate stabilite prin prezentul Regulament. DIRECTIA ECONOMICA

- semnarea situatiilor de lucrari privind iluminatul public, canalizare pluviala, activitati ale domeniului public administrate de RAPAS , caini comunitari, gardieni publici,intretinere spatii verzi si doborat arbori ,salubrizare stradala,mobilier stradal,instalatii de irigat/udat,serviciul de dezinsecție, dezinfecție și deratizare ;

- asigura plata lucrarilor rezultate din activitatea Serviciul Control Servicii Publice si Spatii Verzi

-semnarea referatelor intocmite de Serviciul Control Servicii Publice si Spatii Verzi

SERVICIUL RELATII CU PUBLICUL

-primirea corespondentei, sesizarilor de la populatie etc.

-expedierea corespondentei, a raspunsurilor catre populatie

-inregistrarea actelor redactate in cadrul Serviciului Control Servicii Publice si Spatii Verzi

Relațiile externe :

CU PERSOANE FIZICE ȘI JURIDICE

-primeste cereri, sesizări, reclamații cu probleme din domeniile de activitate stabilite prin prezentul Regulament ;

-transmite răspuns in termen legal;

-propune si urmareste modul de solutionare a problemelor specifice din domeniile de activitate stabilite prin prezentul Regulament, sanctioneaza contraventional persoanele ce incalca legislatia specifica in vigoare.

-emite în termenul legal avizele solicitate

-urmărește desfașurarea lucrărilor specifice conform programului de lucrări recepționeaza lucrările finalizate

ALTE INSTITUTII , AUTORITATI ,FURNIZORI DE SERVICII SI / SAU UTILITATI PUBLICE :

- primește cereri și informații cu caracter specific din domeniile de activitate stabilite prin prezentul Regulament și transmite răspunsuri potrivit competentelor legale

-primeste cereri si informatii cu caracter specific si solicita solutionarea unor probleme din domeniile de activitate ce le revin ,pentru :

SC COMPANIA DE APA ORADEA

DIRECTIA APELE ROMANE

SC ELECTRICA SA ORADEA

SC LUXTEN

SC ELECTROCENTRALE ORADEA

SC TRANSGEX

RAPAS

RA OTL ORADEA

POLITIA COMUNITARA

POLITIA MUNICIPIULUI ORADEA

SC RER ECOLOGIC SERVICE ORADEA

SC DERATON SRL TIMISOARA

FUNDATIA SOS DOGS

DIRECTIA PUBLICA DE PAZA

AGENȚIA DE PROTECȚIA MEDIULUI

ALTE PERSOANE JURIDICE CARE PRESTEAZA SERVICII PUBLICE SAU EXECUTA LUCRARI PE BAZA DE CONTRACT

 • (2) BIROUL AMENAJARE DRUMURI PUBLICE ȘI SIGURANȚA CIRCULAȚIEI îndeplinește următoarele atribuții:

-Participarea în comisiile de licitație a Primăriei municipiului Oradea, atunci când sunt numiți prin dispoziția Primarului;

-Obținerea unde este cazul, ale acordurilor/avizelor necesare, obținerea certificatelor de urbanism/ autorizațiilor de construire;

-Predarea documentației la Compartimentul Achizitii Publice pentru licitare în vederea contractării execuției lucrărilor;

-Propune anual lucrările privind infrastructura/suprastructura arterelor de circulație, poduri, pasaje, obiective de utilitate publica .

Asigura si participa la predarea amplasamentului către constructor, împreună cu deținătorii de rețele, care au eliberat avize - apa canal, termoficare, telefonie, electrice, gaze naturale

-Intocmește referatul și dispoziția primarului pentru constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor și a recepției finale

-Asigură transmiterea (de către executant ) a tuturor documentelor aferente întocmirii cărții tehnice a construcției ,

-Asigură dirigintia de santier ,indeplineste toate atributiile in calitate de responsabil de lucrare ,raspunzand de respectarea parametrilor calitativi si cantitativi stabiliti prin caiete de sarcini,proiecte si detalii de executie,ordinele de lucru si comenzile emise si aspectelor identificate si stabilite la predarea amplasamentelor executantilor lucrarilor si potrivit dispozitiilor legale ale sefilor ierarhici, pentru toate lucrarile de investitii noi,modernizari,reabilitari,intretinere ,reparatii privind toate categoriile de drumuri (drumuri modernizare si nemodernizate ,strazi ,alei circulabile ,poduri,podete , etc.) lucrari de realizare ,modernizare, reabilitare, reparatii, intretinere,aferente trotuarelor,aleilor pietonale,amenajari specifice pentru parcare autovehicule parcarilor,lucrarilor si activitatilor specifice pentru siguranta circulatiei ,alte tipuri de lucrari la alte obiective de utilitate publica sau realizarea de lucrari necesare aferente acestora , care se deruleaza prin Directia Tehnica si nu intra in domeniul de competenta / atributie ale altei structuri functionale din cadrul Directiei Tehnice , pe teritoriul municipiului Oradea

-Propune lucrări anuale la obiective de investiții din categoriile mentionate mai sus -Propune lucrări anuale cu privire la reparații curente la obiective din categoriile mentionate mai sus

-Avand in vedere si obligatiile ce revin ,potrivit legislatiei in vigoare,administratiei publice locale in calitate de administrator al cailor rutiere de comunicatie , Biroului Control Amenajare Drumuri Publice si Siguranta Circulatiei asigura si raspunde de identificarea cailor de circulatie rutiera pe care starea carosabilului modernizat sau nemodernizat ,a dotarilor aferente retelelor edilitare din carosabil (camine de vizitare , guri de preluare ape meterice ,trasee aferente retelelor edilitare si bransamente necorespunzator efectuate sau nefinalizate ,etc.),lipsa semnelor de circulatie , marcajelor rutiere,limitatoarelor de viteza , semafoarelor existente sau lipsa unor astfel de dotari legale si necesare raportant la conditiile de trafic ,vizibilitate ,zona, categorie de drum sau deteriorarea tehnica a acestora , reprezinta risc pentru siguranta participantilor la trafic si are obligatia promovarii cu prioritate si maxima urgenta a lucrarilor necesare eliminarii deficientelor constatate si restabilirii sigurantei pentru toti particiapntii la traficul rutier.

-Asigura recepția la terminarea lucrărilor și recepția finală,pentru toate lucrările de investitii noi,modernizari,reabilitari,intretinere ,reparatii privind toate categoriile de drumuri de pe teritoriul municipiului Oradea(drumuri modernizare si nemodernizate , strazi ,alei circulabile ,poduri,podete ,pasaje ,etc.) lucrari de realizare , modernizare,reabilitare,reparatii, intretinere,aferente trotuarelor,aleilor pietonale,amenajari specifice pentru parcare autovehicule parcarilor

-Intocmește procesul verbal de recepție și asigură semnarea lui de către toți membrii comisiei de receptie;

-Distribuie procesul verbal de recepție la: executant și Direcția Economică .

-Intocmește Cartea Tehnică a Construcției pentru toate obiectivele derulate prin birou ;

-Asigura urmărirea comportării în timp a podurilor, pasajelor.

-Întocmeste referate, rapoarte de specialitate, note de fundamentare pentru aprobarea (avizarea) obiectivelor, potrivit competențelor legale;

-Inștiințeaza Inspectoratului de Stat in Constructii de începerea lucrărilor cu 30 de zile înainte de aceasta;

-Asigura organizarea și participarea la predarea-primirea amplasamentului către constructor la lucrări, împreună cu deținătorii de rețele, care au eliberat avize, conform prevederilor legale

-Urmărire și verificare cantitativ și calitativ a execuției lucrărilor (în conformitate cu proiectele de execuție) prin:

 • - măsurători pe teren și verificarea caietului de atașament

 • - participă la recepția pe faze a lucrărilor ce devin ascunse, care se vor consemna în procese verbale, conform legislației în vigoare

 • - verificarea situațiilor elaborate de către antreprenor (în termen de trei zile de la primire), admițându-le la plată numai dacă corespund cantitativ și calitativ, în conformitate cu prevederile în contract;

 • - evidența lucrărilor în execuție;

 • - însușirea și acceptarea dispozițiilor de șantier elaborate de proiectant dacă corespund cu realitatea;

 • - confirmarea Notelor de Comandă Suplimentară și a Notelor de Renunțare elaborate de către proiectant, în caz de necesitate și supunere spre aprobare către șefii ierarhici;

 • - participarea la recepția la terminarea lucrărilor, respectiv finală în calitate de membri ai comisiei de recepție;

 • - îndeplinirea măsurilor stabilite de comisia de recepție

 • - întocmire de rapoarte și informări privitoare la stadiul fizic al lucrărilor în curs de execuție;

 • - cunoașterea și aplicarea legislației în vigoare aferente indeplinirii sarcinilor;

-Asigura verificarea sesizarilor repartizate , redacteaza si transmite raspunsurile la sesizarile petentilor, raspunde de soluționare în termen legal a adreselor si petitiilor repartizate, conform legislației în vigoare;

-Asigura transmiterea situațiilor de lucrări la Direcția Economică în vederea efectuării plăților

-Intocmeste studii, rapoarte, caiete de sarcini,lucrari de sinteza , concepe și redactează caiete de sarcini, note interne ,participa la dezbaterile publice pe domeniile de atributie , redacteaza rapoarte de specialitate ,proiecte de HCL note justificative ,note de fundamentare ,in domeiul de competenta , conform sarcinilor stabilite de sefii ierarhici , la termenele stabilite.

-Colaboreaza cu alte servicii de specialitate din instituție / alte autoritati , pentru a obține sprijinul necesar în rezolvarea problemelor specifice domeniului său de competenta sau care au conexiuni cu activitatea specifică acestora.

-Participa la dezbaterile publice pe domeniile de activitate stabilite prin prezentul Regulament ..

-Îndeplinește orice alte sarcini , în funcție de solicitările conducerii primăriei sau ale șefului direct ,legate de domeniile de competenta stabilite prin prezentul Regulament .

-Intocmeste referatele de necesitate si a temele de proiectare pentru lucrarile de investitii privind semaforizarea intersectiilor

-Formuleaza propuneri pentru solutionarea unor aspecte care influenteaza negativ asupra fluentei traficului si sigurantei cetatenilor si/sau conducatoerilor auto pe teritoriul municipiului Oradea si supune propunerile dezbaterii Comisiei consultative pe probleme de circulatie si transport rutier in municipiul Oradea

-Asigura secretariatul Comisiei consultative pe probleme de circulatie si transport rutier in municipiul Oradea ,asigura convocarea membrilor comisiei la ora si locul stabilit pentru desfasurarea sedintei ,pregateste materialele pentru sedinta si asigura comunicarea deciziilor Comisiei catre cei interesati cu maxima celeritate

-întocmește comenzo pentru lucrări de intretineri, reparații drumuri ,poduri , pasaje, trafic rutier etc

- Intocmeste Liste de cantitati de lucrari , respectiv devize de lucrari,verifica ofertele de lucrari

Relațiile interne :

PRIMAR

 • -  primeste informari privind situatia străzilor,b-delor,aleilor si podurilor de pe raza municipiului Oradea privind starea carosabilului, aleilor și a infrastructurii;

 • -  primeste la semnat toate programele de lucrări rezultate din activitatea Serviciului Urmarire Executie Lucrari

 • -  emite dispozitii , corespondenta , note de audienta ;

VICEPRIMAR

 • -  primeste informari privind situatia străzilor,b-delor,aleilor si podurilor , de pe raza municipiului Oradea ;

- primeste la semnat situatiile de lucrari, toate lucrarile rezultate din activitatea Biroului Control Amenajare Drumuri Publice si Siguranta Circulatiei inclusiv cele pentru care primarul municipiului i-a delegat dreptul de semnatura;

- transmite dispozitii , corespondenta , note de audienta ;

DIRECTOR EXECUTIV

- primeste informari privind activitatea Biroului Control Amenajare Drumuri Publice si Siguranta Circulatiei

- primeste pentru semnat notele interne transmise directiilor si serviciilor din institutie inclusiv cele pentru care primarul municipiului i-a delegat dreptul de semnatura;

- transmite corespondenta si repartizeaza sarcini de serviciu ;

- primeste la semnat ordinele de inceperea lucrului ,comenzile de lucrari situatiile de lucrari efectuate in cadrul programului de investitii, reparatii străzi si poduri ; pasaje,inclusiv trafic rutier etc.

 • -  asigură și coordonează elaborarea proiectului de buget la lucrările de investiții și reparații drumuri poduri si trafic rutier

 • -  primește la semnat referate,rapoarte,note de fundamentare pentru activitatea Biroului Control Amenajare Drumuri Publice si Siguranta Circulatiei

 • -  avizeaza temele de proiectare pentru lucrarile de străzi si poduri si siguranta circulatiei (trafic rutier);

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

 • - primeste informari privind activitatea Biroului Control Amenajare Drumuri

Publice si Siguranta Circulatiei

 • -  avizeaza temele de proiectare pentru lucrarile de străzi si poduri ;

 • -  primeste la semnat ordinele de inceperea lucrului ,comenzile de lucrari situatiile de lucrari efectuate in cadrul programelor de investitii, reparatii străzi si poduri ; pasaje,etc.

 • -  asigură și coordonează elaborarea proiectului de buget la lucrările de investiții și reparații drumuri, poduri si trafic rutier

 • -  vizeaza corespondenta externa ;

 • -  primește la semnat referate,rapoarte,note de fundamentare pentru activitatea Biroului Control Amenajare Drumuri Publice si Siguranta Circulatiei

SERVICIUL CONTROL SERVICII PUBLICE SI SPATII VERZI

 • -  preluarea sesizărilor inspectorilor de teren privind starea drumurilor , pasajelor, podurilor , dotarilor aferente semnelor de circulatie si semafoarelor , amenajarilor pentru parcarea autovehiculelor ,alte aspecte corelat cu atributiile si domeniul de activitate

DIRECȚIA ECONOMICA

 • -  semnarea situațiilor de lucrările contractate;

 • -  asigură plata tuturor lucrărilor rezultate din activitatea serviciului;

 • -  semnarea referatelor, rapoartelor,notelor justificative întocmite în cadrul serviciului;

SERVICIUL RELATII CU PUBLICUL

 • -  primirea corespondenței, sesizărilor de la populație etc.;

 • -  expedierea corespondenței, a răspunsurilor către populație;

 • -  înregistrarea actelor redactate în cadrul serviciului; ARHITECT SEF

- obținerea certificatelor de urbanism și a autorizațiilor pentru lucrările care

urmează a se executa

 • -  obținerea aviz C.M.U.A.T

 • -  colaborări pentru obiective de interes major

Relațiile externe:

INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII

SC COMPANIA DE APA ORADEA SA

RA OTL

S.C. ELECTRICA

S.C. ROMTELECOM

S.C. ELECTROCENTRALE S.A. ORADEA (CET)

ADMINISTRATIA NATIONALA ,, APELE ROMÂNE

AGENȚIA DE PROTECȚIA MEDIULUI

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE STATISTICĂ

SC DISTRIGAZ VEST

RDS-RCS

POLIȚIE RUTIERĂ

REGISTRUL AUTO ROMAN

AUTORITATEA RUTIERA ROMANA

SOCIETATI DE ASIGURARI SI REASIGURARI

COMPANIA NATIONALA C.F.R.

COMPANIA NATIONALA DEAUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE DIN ROMANIA SOCIETATICOMERCIALEEXECUTANTIAUNORLUCRARIDECONSTRUCTIIDIN DOMENIUL DE ACTIVITATE ALBIROULUI

(3) COMPATIMENTUL PROTECȚIA MEDIULUI îndeplinește următoarele atribuții:

-Urmărește ducerea la îndeplinire a obligațiilor administrațiilor publice locale privind protecția mediului și a hotărârilor referitoare la protecția mediului emise de Consiliul Local al municipiului Oradea.

-Elaborează proiectul de buget pentru investiții in domeniul protectiei mediului și activități de educație ecologică la nivelul municipiului Oradea .

-Întocmește teme de proiectare și caiete de sarcini pentru obiectivele de investiții privind protecția mediului .

-Monitorizează cantitatea lunară, și tipurile, de deșeuri care se depozitează în Depozitului ecologic de deseuri Oradea.

-Urmărește realizarea etapelor de investitii din contractul de parteneriat public privat pentru Depozitul Ecologic de Deșeuri Oradea

-Colaborează cu agenți economici subordonați administrației publice locale în vederea prevenirii deversării accidentale a poluanților sau a depozitării necontrolate a deșeurilor. -Dezvoltă sistemul integrat de gestionare a deșeurilor municipale-colectare-transport-depozitare( 2007-Punctul de Colectare DEEE) .

-Promovează o atitudine corespunzătoare față de comunitate în legătură cu importanța protecției mediului.

-Verifică pe teren ,soluționează și răspunde în termenul legal la toate adresele persoanelor fizice și juridice (cereri, sesizări,reclamații, note interne, note de audiență), conform atribuțiilor din legislața în vigoare.

-Urmărește respectarea regulamentului de închidre la Halda de gunoi din Episcopia Bihor.

-Urmărește lansarea unor programe pentru dezvoltarea durabilă a municipiului Oradea, în vederea minimizării impactului pe care dezvoltarea socio-economică a municipiului îl are asupra factorilor de mediu și a sănătății populației.

-Colaborează cu diferite instituții și organisme (Universitate, ONG-uri, Direcția de Sănătate Publică, Agenția pentru Protecția mediului Bihor, Direcția Apelor Crișuri, Inspectoratul Școlar Bihor, Institute de cercetare și proiectare) care desfășoară activități specifice în domeniul protecției mediului.

-Raportează lunar, Consiliului Județean Bihor și Agenției pentru Protecția Mediului Bihor, cantitatea de deșeuri generată în municipiul Oradea.

-Elaborează anual Planul Local de Gestiune a Deșeurilor.

-Urmareste si raspunde de realizarea masurilor si actiunilor prevazute in Planul Local de Actiune pentru Mediu ,potrivit termenelor stabilite in sarcina Municipiului Oradea si a Primariei Municipiului Oradea

-Asigură servicii cu specialiști în ecologia urbană și protecția mediului și colaborează în acest scop cu autoritățile competente (centrale și teritoriale) pentru protecția mediului.

-Emite avize de principiu pentru infiintarea punctelor de colectare a materialelor reciclabile, verificând in teren dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege.

-Întocmește referate, informări și rapoarte de specialitate către conducerea instituției și/sau Consiliul Local al municipiului Oradea în vederea aducerii la cunoștință, promovării și/sau aprobării studiilor, lucrărilor de investiții , sau proiecte referitoare la probleme de mediu. -Răspunde de centralizarea unor date si studii statistice, necesare unor raportari solicitate de Consiliul Judetean, Directia de Statistica, MLPAT sau alte organe administrative la nivel national.

-Colaborează cu celelalte compartimente, servicii, sau direcții pentru rezolvarea atributiilor specifice.

-Primește documentele repartizate pe probleme de protectia mediului Direcției Tehnice, le înregistrează în registrul intrări-ieșiri, le analizează, le soluționează și le îndosariază corespunzător.

-Urmareste si verifica activitatea de paza a Haldei vechi de deseuri a municipiului Oradea , pentru care Directia Tehnica a incheiat contract cu Corpul Gardienilor Publici

-Valideaza situatia de plata pentru activitatile de paza a Haldei vechi de deseuri a municipiului Oradea , pentru care Directia Tehnica a incheiat contract cu Corpul Gardienilor Publici

-Controleaza periodic modul de respectare a regulamentului de paza si interventie in caz de situatii de urgenta (incendii) la Halda veche de deseuri a municipiului Oradea -In cazul unor situatii de urgenta (incendii)inregistrate in perimetrul Haldei vechi de deseuri a municipiului Oradea ,anunta conducerea Directiei tehnice, responsabilul pentru situatii de urgenta din Primaria Municipiului Oradea precum si autoritatatea competenta pentru intervenție -Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bihor -In cazul unor situatii de urgenta (incendii)inregistrate in perimetrul Haldei vechi de deseuri a municipiului Oradea ,informeaza cu privire la producerea evenimentelor cu impact negativ asupra mediului Agentia de Protectie a Mediului Bihor si Garda de Mediu -Comisariatul .

-Asigura reprezentarea din partea Primariei Municipiului Oradea in calitate de responsabil cu probleme de protectia mediului si gospodarirea apelor in timpul actiunilor ,activitatilor ,derulate ,organizate,solicitate Primariei Municipiului Oradea de autoritatile cu atributii de monitorizare,coordonare,indrumare,reglementare si control in domeniu (Agentia de Protectie a Mediului Bihor si Garda de Mediu -Comisariatul Bihor ,A.N.A.R.-D.A. Crisuri Oradea ) ,prezentand spre insusire si semnare orice document intocmit de autoritatile mentionate sau impreuna cu acestea ,conducerii Directiei Tehnice .

-Participa in calitate de responsabil cu probleme de protectia mediului si de gospodarirea apelor la controale efectuate de autoritatile abilitate (Agentia de Protectie a Mediului Bihor si Garda de Mediu -Comisariatul Bihor ,A.N.A.R.-D.A. Crisuri Oradea )la Primaria Municipiului Oradea sau in legatura cu atributii in domeniu ale administratiei publice locale din Municipiul Oradea , prezentand spre analiza, insusire , semnare orice document intocmit de autoritatile mentionate sau impreuna cu acestea ,conducerii Directiei Tehnice .

-Participă la ședințele și întrunirile ce au ca temă măsuri de protecția mediului organizate de Primăria Municipiului Oradea sau alte instituții nonguvernamentale.

-Intocmeste studii, rapoarte, caiete de sarcini,lucrari de sinteza , concepe și redactează caiete de sarcini, note interne ,participa la dezbaterile publice pe domeniile de atributie , redacteaza rapoarte de specialitate ,proiecte de HCL , note justificative ,note de fundamentare ,indomeniul de competenta

-Colaboreaza cu alte servicii de specialitate din instituție / alte autoritati , pentru a obține sprijinul necesar în rezolvarea problemelor specifice domeniului său de competenta sau care au conexiuni cu activitatea specifică acestora.

-Participa la dezbaterile publice pe domeniile de activitate stabilite prin prezentul Regulament ..

-Participa la activități extraprofesionale cum sunt : alegerile locale, alegerile generale, calamități, recensământ,etc.;

-Îndeplinește orice alte sarcini care nu sunt cuprinse în fișa de post, în funcție de solicitările conducerii prmăriei sau ale șefului direct, participând la rezolvarea unor cereri venite de la alte compartimente din cadrul instituției privind sesizări, verificări, reclamații, proiecte.

Relațiile interne:

PRIMAR

-primește informări privind activitatea Compartimentului Protectia Mediului

-primește la semnat lucrările rezultate din activitatea compartimentului

-totodată transmite compartimentului dispoziții, corespondență, note de audiență, etc. VICEPRIMAR

-primește informări privind activitatea Compartimentului Protectia Mediului

-primește la semnat lucrările rezultate din activitatea compartimentului inclusiv cele pentru care primarul municipiului i-a delegat dreptul de semnatura;

-totodată transmite compartimentului dispoziții, corespondență, note de audiență, etc.

DIRECTOR EXECUTIV

-primește informări privind activitatea Compartimentului Protectia Mediului

-primește la semnat lucrările rezultate din activitatea compartimentului inclusiv cele pentru care primarul municipiului i-a delegat dreptul de semnatura;

-transmite compartimentului corespondența și repartizează sarcinile de servici

DIRECTOR ADJUNCT

-primește informări privind activitatea Compartimentului Protectia Mediului

-primește la semnat lucrările rezultate din activitatea compartimentului -transmite compartimentului corespondența și repartizează sarcinile de servici

CU DIRECȚIILE DIN CADRUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI ORADEA

-Compartimentul Protectia Mediului colaborează cu toate direcțiile din primarie pentru a solutiona în mod eficient toate problemele specifice domeniului de activitate.

Relații externe:

9

CU PERSOANE FIZICE ȘI JURIDICE

-primește cereri, sesizări, reclamații, documetații pentru emitere avize, etc.

-transmite răspuns în termen legal

-emite în termenul legal avizele solicitate

-participa in calitate de responsabil cu probleme de protectia mediului si de gospodarirea apelor la controale efectuate de autoritatile abilitate la Primaria Municipiului Oradea sau in legatura cu atributii in domeniu ale administratiei publice locale din Municipiul Oradea urmărește desfașurarea lucrărilor specifice conform programului de lucrări recepționeaza lucrările finalizate

ALTE INSTITUȚII ȘI AUTORITĂȚI:

- primește cereri și informații cu caracter specific domeniului de activitate și transmite răspunsuri potrivit competențelor legale

(4) COMPARTIMENTUL INVESTIȚII SI AVIZARE LUCRĂRI

are următoarele atribuții :

9

-Întocmirea programelor de investiții publice anuale în vederea cuprinderii în proiectele de buget pentru Primăria municipiului Oradea

-Analizarea propunerilor de investiții în vederea cuprinderii în proiectele de buget pentru instituțiile și regiile subordonate Consiliului Local:Regia Autonomă de Piețe, Agrement și Salubritate Oradea ; Regia Autonomă de Transport Local Oradea; S.C. Compania de Apă S.A.; S.C. Electrocentrale SA, Administrația Socială Comunitară Oradea ; Centrul de Zi ; Direcția de Evidentă a Persoanelor a mun. Oradea ; Clubul Sportiv Municipal Oradea; Casa de Cultură a mun. Oradea;Poliția Comunitară Oradea

-Întocmirea listelor obiectivelor de investiții cu finanțare parțială sau integrală de la buget, pe capitole și subcapitole de cheltuieli bugetare, inclusiv eșalonarea pe trimestre în urma aprobării bugetului de venituri și cheltuieli în Consiliul Local al municipiului Oradea pentru : Primăria municipiului Oradea.; Administrația Imobiliară Oradea; Regia Autonomă de Piețe, Agrement și Salubritate Oradea ; Regia Autonomă de Transport Local Oradea; S.C. Compania de Apă S.A.; S.C. Electrocentrale SA, Administrația Socială Comunitară Oradea ; Centrul de Zi ; Direcția de Evidentă a Persoanelor a mun. Oradea ; Clubul Sportiv Municipal Oradea; Casa de Cultură a mun. Oradea;Poliția Comunitară Oradea, precum și pentru societățile comerciale cu capital de stat pentru care ordonatorul principal de credite finanțează cheltuieli de capital;

-Întocmirea anexelor 1B pe surse de finanțare , pe capitole și subcapitole de cheltuieli bugetare pentru categoria de investiții”Alte cheltuieli de investiții“ pentru Primăria municipiului Oradea.; Administrația Imobiliară Oradea; Regia Autonomă de Piețe, Agrement și Salubritate Oradea ; Regia Autonomă de Transport Local Oradea; S.C. Compania de Apă S.A.; S.C. Electrocentrale SA, Administrația Socială Comunitară Oradea ; Centrul de Zi ; Direcția de Evidentă a Persoanelor a mun. Oradea ; Clubul Sportiv Municipal Oradea; Casa de Cultură a mun. Oradea, Poliția Comunitară Oradea -Întocmirea cererilor de admitere la finanțare ale obiectivelor de investiții cuprinse în lista de investiții cu finanțare parțială sau integrală de la buget a Primăriei municipiului Oradea;

-Transmiterea listelor obiectivelor de investiții cu finanțare parțială sau integrală de la buget aprobată tuturor celor interesați : Direcției Generale a Finanțelor Publice Bihor, Serviciului Contabilitate Publică,Situații Financiare .Serviciului Buget - Ordonanțări , beneficiari , alți solicitanți ;

-Întocmirea notelor de fundamentare, rapoartelor de specialitate, referatelor și dispozițiilor primarului pentru aprobarea modificărilor din cadrul capitolelor de cheltuieli bugetare a listelor obiectivelor de investiții cu finanțare parțială sau integrală de la buget;

-Refacerea listelor de investiții cu finanțare parțială sau integrală de la buget, pentru : Primăria municipiului Oradea.; Administrația Imobiliară Oradea; Regia Autonomă de Piețe, Agrement și Salubritate Oradea ; Regia Autonomă de Transport Local Oradea; S.C. Compania de Apă S.A.; S.C. Electrocentrale SA, Administrația Socială Comunitară Oradea ; Centrul de Zi ; Direcția de Evidentă a Persoanelor a mun. Oradea ; Clubul Sportiv Municipal Oradea; Casa de Cultură a mun. Oradea;Poliția Comunitară Oradea, precum și pentru societățile comerciale comerciale cu capital de stat pentru care ordonatorul principal de credite finanțează cheltuieli de capital, împreună cu eșalonarea pe trimestre la fiecare rectificare de buget ;

-Întocmirea cererilor de admitere la finanțare ale obiectivelor de investiții cuprinse în listele de investiții refăcute în urma rectificării bugetului;

-Întocmirea de rapoarte de specialitate și proiecte de hotărâri în vederea aprobării de către Consiliul Local al municipiului Oradea, a documentațiilor tehnico - economice ale obiectivelor de investiții noi, indiferent de sursa de finanțare pentru Primăria municipiului Oradea și pentru instituțiile și regiile subordonate Consiliului Local

-Coordonarea și urmărirea realizării investițiilor cuprinse în listele obiectivelor de investiții cu finanțare parțială sau integrală de la buget pentru : Primăria municipiului Oradea.; Regia Autonomă de Piețe, Agrement și Salubritate Oradea ; Regia Autonomă de Transport Local Oradea; S.C. Compania de Apă S.A.; S.C. Electrocentrale SA, Serviciul Public Geoterm ; precum și pentru societățile comerciale cu capital de stat pentru care ordonatorul principal de credite finanțează cheltuieli de capital, întocmind de câte ori este cazul situații privind realizarea lor;

-Elaborarea anuală a programelor de investiții publice pe clasificație funcțională cât și programe pentru următorii 3 ani, respectiv 5 ani, pe baza propunerilor primite de la direcțiile Primăriei municipiului Oradea , cât și de la regiile și societățile comerciale cu capital de stat pentru care ordonatorul principal de credite finanțează cheltuieli de capital;

-Raportări trimestriale, anuale și de câte ori sunt solicitări privind investițiile realizate de Primăria municipiului Oradea în cursul unui an bugetar , pentru Direcția Regională de Statistică Oradea;Instituția Prefectului etc;

-Întocmirea de rapoarte , informări , note de fundamentare cu privire la lucrările de investiții în urma solicitării conducerii Primăriei municipiului Oradea și a Consiliului Local;

-Elaborarea temelor de proiectare pentru obiectivele de investiții a căror proiectare urmează a se licita,

-Cuprinderea fondurilor necesare în listele de investiții a Primăriei municipiului Oradea, pentru demararea lucrărilor de proiectare;

-Intocmirea referatelor de necesitate în vederea organizării licitației de proiectare; -Participarea în comisiile de licitație a Primăriei municipiului Oradea, atunci când sunt numiți prin dispoziția Primarului;

-Verificarea și urmărirea realizării proiectării documentațiilor tehnico-economice pentru toate fazele de proiectare acceptându-se la plată numai dacă corespund condițiilor tehnice și de calitate și dacă se încadrează în stasuri, normative și legislație;

-Întocmire referate și dispoziții pentru aprobarea componenței comisiilor de recepție a documentațiilor tehnico-economice;

-Participarea în comisiile de recepție a documentațiilor tehnico-economice elaborate pentru modernizare, reabilitare străzi, poduri, amenajare girații, parcări, alei, trotuare etc., executate din fonduri locale, de stat, structurale sau alte fonduri legal constituite;

-Punerea la dispoziția comisiei de recepție a documentațiilor de proiectare, în vederea verificării și recepționării acestora, dacă corespund în întregime cu prevederile din tema de proiectare, realitatea de pe teren, normative, STAS-uri, reglementări etc.; -Monitorizarea lucrărilor de proiectare: denumirea lucrărilor, faza de proiectare, asigurarea obținerii avizelor/acordurilor, contract, valoare acte adiționale, termene de proiectare, proiectant, stadii fizice, plăți , alte evenimente ale proiectării;

-Depunerea documentațiilor necesare obținerii certificatelor de urbanism (CU), acordurilor/avizelor necesare, precum și a autorizațiilor de construire (AC), urmărirea evoluției acestor acte, predarea AC către Biroul Amenajare Drumuri Publice și Siguranța Circulației, în vederea demarării lucrărilor de execuție;

-Întocmirea de adrese de înaintare, referate pentru plata taxelor privind diferite avize solicitate în certificatele de urbanism;

-Elaborarea rapoartelor de specialitate, proiectelor de HCL , notelor de fundamentare aferente obiectivelor de investiții propuse a se realiza prin bugetul de lucrări, pentru aprobarea, (avizarea) acestora în ședințele Consliliului Local al municipiului;

-Asigurarea verificării de către verificator atestat a documentațiilor tehnico-economice, dacă este nevoie;

-Inaintarea la Direcția Economică a procesului verbal de receptie pentru plata facturilor privind serviciile de proiectare;

-Înaintarea către Compartimentul Elaborare si Monitorizare Acte Consiliu Local a rapoartelor de specialitate, proiectelor de hotărâri, notelor de fundamentare privind investițiile care necesită aprobarea Consiliului Local;

-Predarea documentației pentru licitare în vederea contractării execuției lucrărilor, întocmirea referatelor de necesitate în vederea demarării procedurilor de achiziție, punerea la dispoziția Compartimentului de Achiziții a documentației necesare în format scris și electronic, pentru postarea lor pe SEAP (Sistem Electronic de Achiziții Publice); -Participare la predarea amplasamentului către constructor, împreună cu deținătorii de rețele, care au eliberat avize - apa canal, termoficare, telefonie, electrice, gaze naturale;

-Eliberare de avize de desfacere pavaje ( avize pentru începerea lucrărilor ), în conformitate cu legislația în vigoare, verificând în prealabil documentele prezentate, pentru extinderi/reabilitări/racorduri de apă-canalizare menajeră/ pluvială/ termoficare/ telefonie fixă-mobilă/ electrice/ gaze naturale;

-Tine evidenta si raspunde de Avizele desfacere a pavajului pentru extindere, reabilitari,racorduri de apa-canalizare menajera si pluviala, termoficare,telefonie fixa-mobila, electrice, gaze naturale ,rescpectiv avizele pentru inceperea lucrarilor ce urmeaza a se executa in regim de urgenta(avarie) prin:

-La primirea acestora verifica daca sunt completate corespunzator si aprobate;

-daca la formular este atasat planul de situatie cu specificarea exacta a locului unde exista avaria;

-daca sunt specificati pe formular: responsabilul tehnic cu executia, inspectorul de santier si responsabilul lucrarii.

- daca la cerere sunt anexate toate documentele solicitate pe verso.

-Tine evidenta si raspunde de prelungirile (lucrari in continuare) Avizelor de desfacere a pavajelor si Avizelor pentru inceperea lucrarilor ce urmeaza a se executa in regim de urgenta, prin:

-la primirea acestoraa verifica daca prelungirea este solicitata de la data terminarii lucrarilor specificata in avizul initial si daca cererea este aprobata; -planul de situatie anexat trebuie sa fie identic cu cel initial;

-Eliberare de avize/ acorduri solicitate Directiei Tehnice prin certificatele de urbanism ,in procedura de obtinere a Autorizatiei de construire / demolare;

-Solicita punct de vedere Biroului Amenajare Drumuri Publice la eliberarea de avize / acorduri solicitate Directiei Tehnice prin certificatele de urbanism in procedura de obtinere a Autorizatiei de construire / demolare sau in baza acestor autorizatii pentru inceperea lucrarilor de extinderi/ reabilitări/ racorduri de apă-canalizare menajeră/ pluvială/ termoficare/ telefonie fixă-mobilă/ electrice/ gaze naturale ,daca traseele prevazute pentru aceste lucrari este propus pe drumuri publice de orice fel din municipiul Oradea .

-Asigura monitorizarea desfacerilor de pavaje, a termenelor de refacere a pavajelor și urmărirea finalizării lucrărilor la termenele specificate în avizele pentru începerea lucrărilor cu posibilitatea accesarii la datele monitorizate ;

-Raspunde de finalizarea lucrarilor executate in baza avizelor de desfacere de pavaj de catre constructori si a celor in regim de urgenta de catre: SC COMPANIA DE APA SA; SC ELECTROCENTRALE SA(inclusiv sectia de TERMOFICARE); SC ELECTRICA SA; SC DISTRIGAZ VEST SA; SC ROMTELECOM si alti detinatori de retele tehnico-edilitare subterane si/sau aeriene prin:

-urmareste finalizarea lucrarilor in termenele aprobate prin aviz;

-verifica pe teren stadiul lucrarilor, corespondenta intre cele mentionate pe planse si realitatea de pe teren si ia masuri de sanctionare pentru nerespectarea termenelor din avize si/sau executarea defectuoasa/incomplete a lucrarilor;

-participa la receptia lucrarilor la terminarea acestora(privind aducerea terenului la starea initiala)

-Raspunde de intocmirea proceselor-verbale de contraventie pentru nerealizarea in termen a lucrarilor sau a altor deficiente constatate in teren referitoare la neaducerea zonei afectate la starea initiala.

-Raspunde de redactarea pe calculator a adreselor, informarilor, a formularelor privind: Avizele de desfacere a pavajului /Cererea pentru prelungirea Avizelor de desfacere a pavajului /Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor (privind aducerea la starea initiala a lucrarilor),etc.

-Participă la recepția pe faze determinante a lucrărilor ce devin ascunse, care se vor consemna în procese verbale, conform legislației în vigoare

-Evidența lucrărilor în execuție;

-Participarea in comisiile de receptie constituite pentru lucrari pentru care au fost emise avize de inceperea lucrarilor in baza autorizatiilor de construire

-Sancționarea societăților comerciale și persoanelor fizice care nu respectă prevederile legale cu privire la desfacerile și refacerile pavajelor;

-La elaborarea avizelor de desfaceri de pavaje pentru lucrările de rețele tehnico-edilitare se ține seama de lucrările de investiții și de modernizare /reabilitare executate de Primăria municipiului Oradea pe teritoriul municipiului;

-Cunoașterea și aplicarea legislației în vigoare aferente indeplinirii sarcinilor

-Preluarea corespondenței repartizate cu privire la sesizările, adresele, plângerile cetățenilor și soluționarea acestora, inclusiv solutionarea lor

Relații interne:

9

PRIMAR:

-primește informări privind situația investițiilor din municipiu;

-primește la semnat toate lucrările rezultate din activitatea Compartimentului Investiții si Avizare lucrari

-transmite dispoziții, corespondența;

VICEPRIMAR:

-primește informări privind situația investițiilor din municipiu;

-primește la semnat toate lucrările rezultate din activitatea Compartimentului Investiții si Avizare lucrari

-transmite dispoziții, corespondența;

DIRECTOR EXECUTIV DIRECȚIA ’ ECONOMICĂ

-primește informări privind necesitatea investițiilor din municipiu;

-primește la semnat, lista de investitii cu anexele aferente respectiv toate lucrarile din cadrul Compartimentului Investiții si Avizare lucrari;

-transmite dispoziții,

DIRECTOR EXECUTIV ȘI DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT DIRECȚIA TEHNICA -primește informări privind activitatea Compartimentului Investiții si Avizare lucrari -primește la semnat toate lucrările din cadrul Compartimentului Investiții si Avizare lucrari ;

-transmite corespondența, dispoziții și repartizează sarcini de serviciu

RELAȚII CU CELELALTE COMPARTIMENTE DIN CADRUL PRIMĂRIEI :

 • - Compartimentul Investiții si Avizare lucrari primește și solicită direcțiilor din cadrul Primăriei documente privind rezolvarea unor probleme de investițiisi avizare lucrari. În acest sens colaborează cu toate direcțiile și compartimentele din cadrul Primăriei municipiului Oradea.

Relații externe:

CETĂȚENII :

 • - primește cereri, sesizări, reclamații privind problemele de investiții si de executarea lucrarilor desfacere pavaje, pentru inceperea lucrarilor de extinderi/ reabilitări/ racorduri de apă-canalizare menajeră/ pluvială/ termoficare/ telefonie fixă-mobilă/ electrice/ gaze naturale, in conformitate cu avizele si acordurile emise de Compartimentul Investitii si Avizare Lucrari si privind modul de conformare a acestor lucrari cu conditiile si termenele avizate sau specificate in acord, pe teritoriul municipiului Oradea;

-transmite răspunsuri la cererile contribuabililor.

ALTE INSTITUȚII ȘI AUTORITĂȚI :

-ministere: Ministerul Dezvoltării Regionale si Locuintei ; Ministerul Finanțelor Publice ; Ministerul Integrarii Europene; Ministerul Transporturilor si Infrastructurii; Ministerul Administratiei si Internelor.

ALTE INSTITUTII:

-Prefectura Județului Bihor, Consiliul Județean, Direcția Regională de Statistică, AIO; RAPAS; RAOTL; SC COMPANIA DE APĂ SA; SC ELECTROCENTRALE SA, ASCO; CENTRUL DE ZI; DIRECȚIA DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR A MUN. ORADEA; CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL ORADEA;CASA DE CULTURA A MUN. ORADEA , POLITIA COMUNITARA ORADEA, SC ELECTRICA SA; SC DISTRIGAZ VEST SA; SC ROMTELECOM ,Curtea de Conturi, Directia Generala a Finantelor Publice Bihor , diferite persoane juridice și fizice, școli, licee, etc,.

(5) COMPARTIMENTUL EFICIENTA ENERGETICA îndeplinește următoarele atribuții:

- Asigura implementarea masurilor ce rezulta ca si atributii pentru autoritatile administratiei publice locale in domeniul reabilitării termice a blocurilor ,necesitatea initierii,elaborarii,monitorizarii si implementarii programelor și proiectelor de reabilitare termică a blocurilor de locuit de tip condominiu in municipiul Oradea ,conform legislației în vigoare;

- Asigura implementarea masurilor ce rezulta ca si atributii pentru autoritatile administratiei publice locale in domeniul utilizarii energiei regenerabile in municipiul Oradea ,conform legislației în vigoare;

- Asigura punerea in practica a masurilor stabilite de Primaria municipiului Oradea pentru indeplinirea tuturor atribuțiilor ce revin administrației publice locale în promovarea și gestionarea Planului local pentru reabilitarea termica a blocurilor de locuinte în Municipiul Oradea;

 • -   Monitorizeaza fondurile aprobate în buget de catre Consiliul Local ca și contribuție a administrației publice locale la finanțarea Planului în toate componentele sale

 • -   Raspunde de elaborarea temelor de proiectare pentru obiectivele de investiții prevazute in Planul local pentru reabilitarea termica a blocurilor de locuinte a căror proiectare urmează a se licita,

 • -  Raspunde de verificarea și urmărirea realizării proiectării documentațiilor tehnico-economice pentru toate fazele de proiectare , derularea procedurilor legale pentru achizitia lucrarilor de executie

 • -  Asigura verificarea și recepționarea documentațiilor de proiectare - împreună cu membrii comisiei de verificare și recepționare,stabiliti prin Dispozitia Primarului municipiului Oradea - pentu corespondenta în întregime cu prevederile din tema de proiectare și realitatea de pe teren,

 • -   Raspunde si asigura supravegherea lucrarilor si realizarea acestora la parametrii cantitativi si calitativi din contracte,

 • -   Verifica si valideaza , situațiile de lucrări realizate conform prevederilor contractuale incheiate pentru executia lucrarilor de reabilitare temica a blocurilor de locuinte in municipiul Oradea ,lucrari finantate in comun prin fonduri de la bugetul de stat ,bugetul local si de catre asociatiiloe de proprietari, conform legislatiei in vigoare și le prezintă spre avizare Direcției Tehnice

 • - Asigura recepția lucrarilor executie pentru reabilitare temica a blocurilor de locuinte in municipiul Oradea ,împreună cu membrii comisiei de recepție ,comisie stabilita prin Dispozitia Primarului municipiului Oradea .verficand corespondenta în întregime a lucrarilor receptionate cu prevederile proiectului si contractului incheiat pentru executia lucrarilor

 • - Asigura intocmirea cartii tehnice pentru fiecare imobil din program.

- Intocmeste si gestioneaza la zi ,,Registrul de evidenta a certificatelor energetice,, si ,,Registru de eliberare a certificatelor energetice,,

- Deruleaza actiunile si masurile stabilite pentru realizarea obiectivului strategic al administratiei publice locale in cresterea gradului de asigurare din surse de energie neconventionala a necesitatilor energetice pentru municipiul Oradea prin initierea, elaborarea si monitorizarea promovarea unor programe, proiecte și strategii de utilizare a energiilor neconvenționale (energie geotermală , solară, eoliană , biomasa, pompe de caldura , gaz de fermentație).etc. ) în vederea utilizării acestora în interesul comunității locale;

Participarea în comisiile de licitație a Primăriei municipiului Oradea, atunci când sunt numiți prin dispoziția Primarului;

Obținerea unde este cazul, ale acordurilor/avizelor necesare, obținerea certificatelor de urbanism/ autorizațiilor de construire;

 • -  Predarea documentației pentru licitare în vederea contractării execuției lucrărilor;

Propune anual Planul local pentru reabilitarea termica a blocurilor de locuinte în Municipiul Oradea;

- Propune anual Planul local pentru utilizarea energiei regenerabile în

Municipiul Oradea;

-Asigura elaborarea temelor de proiectare pentru obiectivele de investiții cuprinse anual in Planul local pentru utilarea energiei regenerabile în Municipiul Oradea;

-Intocmirea referatelor de necesitate în vederea organizării licitației de proiectare pentru obiectivele aprobate pentru a fi cuprinse in Planul local pentru utilizarea energiei regenerabile în Municipiul Oradea;

-Initiaza, anual, cuprinderea fondurilor necesare utilizarii energiei regenerabile în bugetul local.

-Participare la predarea amplasamentului către constructor,

-Intocmește referatul și dispoziția primarului pentru constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor ( și recepția finală );

 • -  Asigură transmiterea , către persoana imputernicita, a tuturor documentelor aferente întocmiri cărții tehnice a construcției pentru blocurile reabilitate termic

 • -  Asigură dirigentia de santier ,indeplineste toate atributiile in calitate de responsabil de lucrare ,raspunzand de respectarea parametrilor calitativi si cantitativi stabiliti prin caiete de sarcini,proiecte si detalii de executie si ordinelor de incepere a lucrarilor

-Asigura elaborarea temelor de proiectare pentru obiectivele de investiții cuprinse annual in Planul local pentru reabilitarea termica a blocurilor de locuinte în Municipiul Oradea;

-Intocmirea referatelor de necesitate în vederea organizării licitației de proiectare pentru obiectivele aprobate pentru a ficuprinse in Planul local pentru reabilitarea termica a blocurilor de locuinte în Municipiul Oradea;

Initiaza cuprinderea fondurilor necesare în listele de investiții a Primăriei municipiului Oradea, pentru demararea lucrărilor de proiectare aferente Planului local pentru reabilitarea termica a blocurilor de locuinte în Municipiul Oradea;

- Asigura si raspunde de derularea in colaborare si cu participarea Asociatiilor de proprietari, a actiunilor ce presupun inventarierea blocurilor si supunerea spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Oradea pentru inscrierea in Planul local pentru reabilitarea termica a blocurilor de locuinte în Municipiul Oradea ,pentru blocurile de locuinte care indeplinesc criteriile stabilite in acest sens prin legislatia in vigoare si Regulamentul aprobat in acest sens de Consiliul Local al Municipiului Oradea

- Urmareste indeplinirea obligatiilor ce revin Serviciul public de interes local

« GEOTERM « potrivit Contractului de asociere intre Consiliul Local Oradea si SC TRANSGEX SA Oradea, serviciu care asigura producerea , transportul si distributia energiei geotermale si apei calde menajere pentru consumul populatiei si agentilor economici din municipiul Oradea , prin punctele termice din zona arondata serviciului public « GEOTERM »

 • -  întocmește studii, rapoarte, caiete de sarcini,lucrari de sinteza , concepe și redactează caiete de sarcini, note interne ,participa la dezbaterile publice pe domeniile de atributie , redacteaza rapoarte de specialitate ,proiecte de HCL , note justificative ,note de fundamentare ,in domeniul de competenta

 • -  Colaboreaza cu alte servicii de specialitate din instituție / alte autoritati , pentru a obține sprijinul necesar în rezolvarea problemelor specifice domeniului său de competenta sau care au conexiuni cu activitatea specifică acestora.

 • -  Participa la dezbaterile publice pe domeniile de activitate stabilite prin prezentul Regulament ..

 • -  Îndeplinește orice alte sarcini , în funcție de solicitările conducerii primăriei sau ale șefului direct ,legate de domeniile de competenta stabilite prin prezentul Regulament .

 • - Preluarea corespondenței repartizate cu privire la sesizările, adresele, plângerile cetățenilor și soluționarea acestora;

 • - Participarea la activități extraprofesionale cum sunt : alegerile locale, alegerile generale, calamități, recensământ,etc.;

Relații interne:

PRIMAR:

-primește informări privind stadiul derularii Planului local pentru reabilitarea termica a blocurilor de locuinte în Municipiul Oradea;

-primește la semnat toate lucrările rezultate din activitatea Compartimentului Eficienta Energetica

-transmite dispoziții, corespondența;

VICEPRIMAR:

-primește informări privind stadiul derularii Planuuil local pentru reabilitarea termica a blocurilor de locuinte în Municipiul Oradea;

-primește la semnat toate lucrările rezultate din activitatea Compartimentului Eficienta Energetica

-transmite dispoziții, corespondența;

DIRECTOR EXECUTIV DIRECȚIA ECONOMICĂ

-primește informări privind stadiul derularii Planului local pentru reabilitarea termica a blocurilor de locuinte în Municipiul Oradea;;

-primește la semnat toate lucrările rezultate din activitatea Compartimentului Eficienta Energetica , privind partea economică a investițiilor;

-transmite dispoziții,

DIRECTOR EXECUTIV ȘI DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

-primește informări privind activitatea Compartimentului Eficienta Energetica

-primește la semnat toate lucrările din cadrul Compartimentului Eficienta Energetica -transmite corespondența, dispoziții și repartizează sarcini de serviciu

RELAȚII CU CELELALTE COMPARTIMENTE DIN CADRUL PRIMĂRIEI :

 • - Compartimentul Compartimentului Eficienta Energetica primește și solicită direcțiilor din cadrul Primăriei documente privind rezolvarea unor probleme de investiții si avizare lucrări . În acest sens colaborează cu toate direcțiile și compartimentele din cadrul Primăriei municipiului Oradea.

Relații externe:

CETĂȚENII ,ASOCIATIILE DE PROPRIETARI :

 • - primește cereri ,petitii , sesizări, reclamații privind problemele legate de elaborarea si finantarea Planului local pentru reabilitarea termica a blocurilor de locuinte în Municipiul Oradea ,precum si legate de executarea lucrarilor aferente lucrarilor de reabilitare termica la blocurile din municipiul Oradea ;

 • - primește cereri ,petitii , sesizări, reclamații cu privire la utilizarea energiei regenerabile în Municipiul Oradea , precum si legate de executarea lucrarilor aferente utilizarii energiei regenerabile;

 • - transmite răspunsuri la cererile contribuabililor.

ALTE INSTITUȚII ȘI AUTORITĂȚI :

 • - ministere: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor; Ministerul Finanțelor; Ministerul Integrării Europene; Ministerul Transporturilor.

 • - alte instituții: Institutia Prefectului Județului Bihor, Consiliul Județean, Direcția Regională de Statistică, ADMINISTRAȚIA IMOBILIARĂ ORADEA; RAPAS; RAOTL; SC COMPANIA DE APĂ SA; SC ELECTROCENTRALE SA, Asocierea ,,GEOTERM” ,Curtea de Conturi, diferite persoane

juridice, etc,.

(6) COMPARTIMENTUL CONTROL SI REGLEMENTARE TRANSPORT PUBLIC LOCAL

Compartimentul de control si reglementare a transportului public local reprezinta autoritatea de autorizare in domeniul serviciilor de transport public local, pentru functionarea acestora in conformitate cu prevederile legale in vigoare, autorizat prin ordinul nr. 130/2008 de A.N.R.S.C. si indeplineste urmatoarele atributii:

- Reglementarea serviciilor de transport public desfasurate pe raza administrativ-teritoriala a municipiului Oradea ,pentru activitatea de transport :

-de persoane efectuat cu tramvaie;

-de persoane in regim de taxi;

-de marfuri in regim de taxi;

-de persoane in regim de inchiriere;

-de marfuri in regim contractual;

-de marfuri cu tractoare cu remorci sau semiremorci;

-efectuat cu vehicule speciale destinate serviciilor funerare;

-alte servicii de transport public local, definite conform legii.

- de transport pentru categoria trafic greu

- Acordarea, modificarea, prelungirea, suspendarea si retragerea autorizatiilor de transport pentru serviciile de transport public local prestate in municipiul Oradea , pentru activitatea de transport :

-de persoane efectuat cu tramvaie;

-de persoane in regim de taxi;

-de marfuri in regim de taxi;

-de persoane in regim de inchiriere;

-de marfuri in regim contractual;

-de marfuri cu tractoare cu remorci sau semiremorci;

-efectuat cu vehicule speciale destinate serviciilor funerare; -alte servicii de transport public local, definite conform legii.

Reglementarea serviciilor de transport public desfasurate pe raza administrativ-teritoriala a municipiului Oradea presupune readactarea si parcurgerea tututor etapelor necesare si legale in vederea adoptarii regulamentelor de organizare a activitatilor specificate mai sus si procedurilor de acordare ,autorizare,prelungire ,suspendare si retragere a autorizatiilor de transport pentru serviciile de transport public local prestate in municipiul Oradea, a inclusiv supunerea acestora regulamente si proceduri aprobarii Consiliului Local al Municipiului Oradea.

- Coordonarea si controlul serviciilor de transport public local;

- Reglementarea modalitatii de inregistrare si radiere a tramvaielor, mopedelor, tractoarelor care nu se supun inmatricularii, masinilor si utilajelor autopropulsate utilizate in lucrari de constructii, agricole si forestiere.

- Emiterea certificatelor de inregistrare si eliberarea placutelor cu numar pentru tramvaie, mopede, tractoare care nu se supun inmatricularii, masini si utilaje autopropulsate utilizate in lucrari de constructii, agricole si forestiere.

- Elibereaza, persoanelor fizice si juridice, adeverinte pentru radierea, la cerere, a autovehiculelor.

- Verifica sesizarile, redacteaza si transmite raspunsurile la sesizarile petentilor in probleme legate de transportul public local.

- Aplica sanctiuni conform competentelor pentru incalcarea ( nerespectarea) prevederilor Legii 92/2007, Legii 38/2003, HCL 874/2005, cu modificarile si completarile ulterioare.

- Transmite Administratiei Fiscale sanctiunile aplicate , in vederea incasarii amenzilor

- Transmite Directiei Juridice contestatiile, spre competenta solutionare

- Asigura constituirea bazelor de date cu informatiile necesare desfasurarii atributiilor legale ce ii revin in calitate de autoritate de autorizare pentru toate activitatile in domeniul sau de reglementare ,autorizare ,avizare,coordonare ,control si sanctionare ,continand in mod obligatoriu informatiile / datele minimale stabilite prin legislatia in vigoare precum si toate informatiile si datele ce rezulta din activitatea autoritatii.

- Asigura si raspunde de gestionarea in siguranta si cu completarea la zi a bazelor de date gestionate

- Asigura si raspunde de pastrarea in conditii depline de securitate si siguranta a documentelor si datelor primite in derularea activitatii Compartlmentului Control si reglementare transport public local;.

 • -  întocmește studii, rapoarte, caiete de sarcini,lucrari de sinteza , concepe și redactează caiete de sarcini, note interne ,participa la dezbaterile publice pe domeniile de atributie , redacteaza rapoarte de specialitate ,proiecte de HCL , note justificative ,note de fundamentare ,in domeniul de competenta

 • -  Colaboreaza cu alte servicii de specialitate din instituție / alte autoritati , pentru a obține sprijinul necesar în rezolvarea problemelor specifice domeniului său de competenta sau care au conexiuni cu activitatea specifică acestora

 • -  Participa în in echipe mixte de control impreuna cu Politia Comunitara,Politia,alte

autoritati cu atributii de control privind transportul local ,potrivit legislatiei in vigoare.

- Participa la dezbaterile publice pe domeniile de activitate stabilite prin prezentul Regulament .

 • -  Participarea în comisiile de licitație a Primăriei municipiului Oradea, atunci când sunt numiți prin dispoziția Primarului;

 • -  Îndeplinește orice alte sarcini , în funcție de solicitările conducerii primăriei sau ale șefului direct ,legate de domeniile de competenta stabilite prin prezentul Regulament .

 • -  Preluarea corespondenței repartizate cu privire la sesizările, adresele, plângerile transportatorilor ,cetățenilor pentru aspecte din domeniul sau de competenta și asigura soluționarea acestora in termenul stabilit de legislatia in vigoare ;

 • -  Participarea la activități extraprofesionale cum sunt : alegerile locale, alegerile generale, calamități, recensământ,etc.;

  Relatii interne:

  PRIMAR:

  -primeste la semnat lucrarile rezultate din activitatea reglementare transport public local;.

  -transmite dispozitii, corespondenta, note de audienta, etc. VICEPRIMAR

  -primeste la semnat lucrarile rezultate din activitatea reglementare transport public local;

  -transmite dispozitii, corespondenta, note de audienta,etc. SECRETAR

  -primeste la semnat lucrarile rezultate din activitatea reglementare transport public local;

  DIRECTOR EXECUTIV si DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT


  Compartlmentului


  Compartlmentului


  Compartlmentului


  Control


  Control


  Control


  si


  si


  si


  -primeste informari privind activitatea Compartlmentului Control si reglementare transport public local;.

  -primeste la semnat toate lucrarile din cadrul Compartlmentului Control si reglementare transport public local;.

  -transmite corespondenta, dispozitii si repartizeaza sarcini de serviciu. CU DIRECTIILE DIN CADRUL PRIMARIEI MUNICIPIULUI ORADEA


Compartimentul control si reglementare transport public local colaboreaza cu toate directiile si compartimentele din Primaria municipiului Oradea pentru a solutiona in mod eficient toate problemele specifice domeniului de activitate

Relatii externe: a)CU CETATENII , PERSOANE FIZICE SI / SAU PERSOANE JURIDICE :

- primeste cereri, sesizari, reclamatii, documentatii pentru emitere autorizatii pentru transport public local; transmite raspuns in termen legal;

 • b) cu toti transportatorii, care sunt autorizati sa efectueze transport public local

 • c) CU ALTE INSTITUTII SI AUTORITATI

(7) COMPARTIMENTUL ACHIZIȚII PUBLICE îndeplinește următoarele atribuții:

Pe baza referatelor de necesitate si a caietelor de sarcini primite de la serviciile,birourile sau compartimentele din cadrul Primariei, personalul din cadrul Compartimentului organizeaza procedurile de atribuire a contractelor de achizitie publica in conformitate cu OUG 34/2006 cu modificari si completari ulterioare-privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servici,pentru achizitiile derulate de structuri functionale ale Primariei Oradea ,inclusiv cele ale Directiei Tehnice.

Organizarea procedurilor de atribuire se realizeaza parcurgand urmatoarele etape:

-Odata cu primirea documentatiei ( refererat de necesitate si caiet de sarcini) de la seviciul care solicita achizitia, se verifica existenta fondurilor alocate in buget pentru achizitia respectiva;

-Se intocmeste documentatia de atribuire pentru procedura aplicata si care va cuprinde:

-informatii generale privind autoritatea contractanta, -date limita care trebuie respectate;

-cerintele minime de calificare solicitate ofertantilor;

-caietul de sarcini;

-modul de prezentare a propunerii tehnice si financiare;

-criteriul de atribuire aplicat,clauze contractuale obligatorii -Documentatia de atribuire se posteaza in format electronic in SEAP si pe site-ul Primariei Municipiului Oradea vederea asigurarii accesarii acesteia de catre ofertanti;

-Se constituie comisia de evaluare a ofertelor printr-un referat si o dispozitie pentru fiecare achizitie in parte;

-In cazul procedurilor „cerere de oferte” se transmit spre publicare in SEAP invitatii de participare.

-Pentru alte proceduri de atribuire se transmit spre publicare anunturi de participare catre SEAP, si dupa caz in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.Aceste invitatii respectiv anunturi vor cuprinde informatii privind: tipul procedurii aplicate, obiectul achizitiei, termenul limita de depunere a ofertelor, data si locul deschiderii ofertelor, conditiile de calificare solicitate,modul de obtinere a documentatiei precum si costul acesteia,modul de constituire si valoarea garantiei de participare,criteriul de atribuire a contractului;

-In functie de valoarea achizitiei, la data initierii procedurii de atribuire se transmite la sediul central al U.C.V.A.P. o instiintare privind procedura organizata insotita de copie dupa anuntul sau invitatia de participaresi fisa de prezentare conform formularului standard aplicabil.

-La data si ora stabilita in anuntul de participare, se convoaca comisia si se trece la deschiderea ofertelor. La deschidere se intocmeste un proces verbal semnat de toti membrii comisiei si de reprezentantii ofertantilor participanti;

-Ofertele depuse dupa termenul limita de depunere sau fara dovada constituirii garantiei de participare se returneaza nedeschise ofertantilor care le-au depus;

-Dupa data deschiderii ofertelor se trece la verificarea ofertelor si adjudecarea ofertei castigatoare de catre comisie.In acest sens se intocmeste Hotararea de atribuire care se semneaza de catre toti membrii comisiei de evaluare;

-Dupa desemnarea ofertantului castigator se transmit instiintari atat ofertantului castigator cat si celor necastigatori cu privire la rezultatul adjudecarii;

-Se intocmeste o nota interna catre Serviciul Financiar Deconturi pentru restituirea garantiilor de participare ofertantilor necastigatori;

-Se incheie contractul de achizitie publica in care se stabilesc: natura si obiectul contractului, valoarea acestuia si modalitati de plata, cuantumul garantiilor de buna executie precum si clauzele speciale de contractare;

-Se transmite apoi spre publicare un anunt de atribuire in SEAP, si dupa caz in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

-Contractul semnat de catre ambele parti se inregistreaza, apoi se multiplica si se distribuie cate un exemplar Serv.Fin. Decontari-Salarizare si Biroului care a solicitat achizitia pentru urmarirea derularii contractului.

-Colaboreaza cu alte servicii de specialitate din instituție / alte autoritati , pentru a obține sprijinul necesar în rezolvarea problemelor specifice domeniului său de competenta sau care au conexiuni cu activitatea specifică acestora -Participa în comisiile de licitație a Primăriei municipiului Oradea, atunci când sunt numiți prin dispoziția Primarului;

-Îndeplinește orice alte sarcini , în funcție de solicitările conducerii primăriei sau ale șefului direct ,legate de domeniile de competenta stabilite prin prezentul Regulament -Preluarea corespondenței repartizate pentru aspecte din domeniul sau de competenta și asigura soluționarea acestora in termenele stabilite de legislatia prin vigoare, in functie de natura documentelor ,solicitarilor ,adreselor repartizate ;

-Participa la activități extraprofesionale cum sunt : alegerile locale, alegerile generale, calamități, recensământ,etc.;

Relațiile interne:

PRIMAR

- primeste informari privind situatia achizitiilor de pe raza municipiului Oradea ;

- primeste la semnat acte rezultate din indeplinirea procedurilor

- trimite dispozitii , corespondenta , note de audienta ;

VICEPRIMAR:

 • - primește informări privind situația investițiilor din municipiu;

 • - primește la semnat toate lucrările rezultate din activitatea Compartimentului Planificare Investiți inclusiv cele pentru care primarul municipiului i-a delegat dreptul de semnatura;

 • - transmite dispoziții, corespondența;

DIRECTOR EXECUTIV

primeste informari privind activitatea compartimentului ;

primeste pentru semnat notele interne transmise directiilor si serviciilor din institutie inclusiv cele pentru care primarul municipiului i-a delegat dreptul de semnatura;

transmite corespondenta si repartizeaza sarcini de serviciu ;

 • - cu celelalte directii, servicii si compartimente din cadrul Primariei Municipiului Oradea

Relațiile externe:

- alte institutii si societati comerciale

- institutii financiar bancare

(8). COMPARTIMENTUL GESTIONARE DATE are următoarele atribuții:

-Organizarea activitatii de secretariat - registratura (primirea, înregistrarea și repartizarea corespondenței

-Redacteaza in termen lucrarile care au fost solutionate in vederea comunicarii raspunsului petentilor sau beneficiarilor

- Asigurara relatia cu publicul a conducerii directiei

- Realizeaza multiplicari a unor documentatii specifice activitatii directiei

-Transmite in termen a hotararilor luate privind rezolvarea acestora, conform cerintelor legale in materie.

-Întocmeste referatele de necesitate pentru rechizite.

-Răspunde de buna și permanenta funcționare a aparatelor din dotare: calculator, imprimanta; telefon ,fax.

-Recepționează apelurile telefonice, comunică transmiterea mesajelor primite;

-Asigura confidentialitatea lucrarilor executate si informatiile gestionate.

 • - Asigurarea, utilizarea și pastrarea corespunzatoare a ștampilelor;

-Răspunde la solicitările șefilor ierarhici superiori ori de cate ori este nevoie, contribuind astfel la creșterea rapidității și operativității circulației informațiilor între serviciile și birourile din cadrul Primăriei Municipiului Oradea, precum și relațiile cu alte instituții.

-Indeplinește orice alte sarcini dispuse de conducerea Directiei Tehnice in limita contractului de munca și a normelor legale in vigoare.

Relațiile interne :

PRIMAR

 • - primeste toate documentele emise de compartimentele de specialitate din cadrul Directiei Tehnice care necesita semnatura primarului

- transmite documentele inaintate spre semnare

- transmite dispozitii si corespondenta ce vizeaza sfera de activitate a Directiei Tehnice

DIRECTOR EXECUTIV:

- transmite in vederea distribuirii corespondentei specifice Directiei Tehnice: adrese ale contribuabililor persoane fizice sau juridice, note interne, informari ale compartimentelor de specialitate, note interne, etc.

RELATII CU CELELALTE COMPARTIMENTE DIN CADRUL PRIMARIEI:

Serviciul Control Servicii Publice si Spatii Verzi;Biroul Amenajare Drumuri Publice si Siguranta Circulatiei ;Compartiment Protectia Mediului ; Compartiment Investitii si Avizare Lucrari;Compartiment Achizitii Publice; Compartiment Control si Reglementare transport public local;Compartiment Eficienta Energetica . Directii si compartimente din cadrul Primariei Municipiului Oradea.

Relațiile externe:

 • - CETATENI - contribuabili persoane fizice sau juridice

 • - transmit sesizari, cereri privind informatii specifice activitatii Directiei Tehnice, solicita programari in audienta

 • - primescraspunsuri la adresele inaintate,informatii specifice activitatii Directiei Tehnice , programari in audienta

Capitolul VII

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCȚIONARE PENTRU

BIROUL MANAGEMENT SPITALE

CAPITOLUL I OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art.49. Obiectul de activitate al Biroului Management Spitale îl constituie:

 • -  asigurarea unui management eficient și eficace în unitățile sanitare publice pentru care se transferă managementul asistenței medicale, conform O.U.G. nr. 162/2008;

 • -  controlul modului de utilizare de către spitale a fondurilor alocate;

 • -  activitatea de soluționare legală a petițiilor cu privire la asistența medicală din domeniul său de competență.

 • -  preluarea competentelor privind administrarea unitatilor sanitare publice ,conform HG nr.562/2009.

Autoritatea administrației publice locale, prin structura cu atribuții specifice în domeniu, are următoarele competențe:

 • - aprobă statele de funcții ale unităților sanitare subordonate, cu încadrarea în normativele de personal și în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat;

 • - aprobă modificarea statelor de funcții aprobate;

 • - aprobă organigrama și modificarea acesteia;

 • -     înaintează Ministerului Sănătății, în vederea obținerii avizului conform, propunerile managerului unității privind modificarea structurii organizatorice, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului și a denumirii pentru unitățile sanitare cu paturi al căror management a fost transferat, pentru aprobarea acestora.

CAPITOLUL II

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

Art.50. Biroul Management Spitale, în cadrul structurii organizatorice - organigrama în vigoare - a aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oradea, cuprinde o structură de 6 posturi(1 functie publica de conducere, 2 functii publice de executie, 3 functii personal contractual).

CAPITOLUL III

ATRIBUȚII, COMPETENȚE ȘI RESPONSABILITĂȚI

5    ’                                 9       ’                                                    5

Art.51. In vederea realizării obiectului său de activitate Biroul Management Spitale are în administrare următoarele unități sanitare publice cu paturi:

Spitalul ClinicMunicipal ,, Gavril Curteanu “ Oradea

Spitalul Clinic de Obstetrică-ginecologie ,, Dr. Alexandru Nemeș-senior “ Oradea

Spitalul Clinic de Neurologie și Psihiatrie Oradea

Spitalul de Pneumoftiziologie Oradea

Art.52. Pentru realizarea obiectului său de activitate Biroul Management Spitale are următoarele atribuții:

 • -  supune spre aprobare Consiliului Local al municipiului Oradea proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al unităților sanitare cu paturi transferate, la propunerea managerului spitalului, conform legii;

 • -  prezintă Consiliului Local situația bugetară, financiară, medicală a spitalelor din proiectul pilot pe baza situaților trimestriale întocmite și transmise de către managerii de spitale;

 • -  îndeplinește formalitățile necesare pentru elaborarea si întocmirea contractelor de management, conform prevederilor legale în vigoare;

 • -  propune măsuri de redresare a activității medicale și financiar - bugetare, acolo unde este cazul, cu strategii concrete pentru atingerea obiectivului de eficiență maximă a managementului spitalicesc, cu respectarea structurii organizatorice actuale;

 • -  stabilește și propune politica sanitară spitalicească la nivelul municipiului, prin colaborare cu Direcția de Sănătate Publică Bihor, Consiliul Județean Bihor, Colegiul Medicilor, Ordinul Asistentelor, Sindicatul Sanitas, Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Bihor, Medicii de Familie, Universitatea Oradea - Facultatea de Medicină și Farmacie;

 • -  sprijină dezvoltarea instituțională a unităților sanitare publice aflate în administrare și urmărește integrarea acestora în programele de dezvoltare socio - economică la nivelul comunităților locale;

 • -  asigură managementul asistenței medicale prin:

 • -  evaluarea indicatorilor privind activitatea desfășurată în unitățile sanitare publice cu paturi aflate în domeniul său de competență, conform legii;

 • -  activitatea de soluționare legală a petițiilor cu privire la asistenta medicala din unitățile sanitare din domeniul său de competenta;

 • -  asigură controlul de fond al unităților sanitare, în colaborare cu celelalte compartimente ale Primăriei municipiului Oradea și cu reprezentanți ai Casei Județene de Asigurări de Sănătate Bihor;

 • -  evaluarea, coordonarea și monitorizarea modului de asigurare a asistenței medicale curative din unitățile sanitare aflate în administrare, luând măsuri pentru asigurarea accesului la asistența medicală a oricărei persoane în conformitate cu prevederile legale;

 • -  urmărirea aplicării criteriilor de control al calității serviciilor medicale, conform prevederilor legale;

 • -  evaluarea resurselor umane de la nivelul asistenței medicale în relație cu nevoile comunitare identificate prin acțiuni specifice;

 • -  reglementează funcționarea optimă a unităților sanitare publice aflate în administrare în vederea asigurării eficienței și calității actului medical;

 • -  răspunde de actualizarea permanentă a evidenței unităților sanitare publice aflate în administrare;

 • -  analizează nevoile de servicii medicale ale populației ;

 • -  analizează propunerile managerilor unităților din administrare privind structura organizatorică, reorganizarea, restructurarea, statul de funcții, regulamentul de organizare și funcționare, schimbarea sediului și a denumirii acestora, în vederea aprobării de către Consiliul Local al Municipiului Oradea, cu avizul conform al Ministerului Sănătății;

 • -  organizează evidența parteneriatelor public-privat și asigură sprijin local în implementarea strategiei municipalității de participare a sectorului privat la îmbunătățirea performanței sectorului sanitar în conformitate cu prevederile legale;

 • -  analizează și rezolvă sesizările și reclamațiile referitoare la asigurarea asistenței medicale a populației în unitățile sanitare cu paturi aflate în subordine, după repartizarea acestora de către conducerea Primăriei Municipiului Oradea;

 • -  înaintează Primarului propunerea de control în unitățile sanitare cu paturi aflate în subordine și întocmește rapoartele de evaluare;

 • -  propune schimbarea managerilor unităților sanitare aflate în administrare, în condițiile legii, în urma evaluarilor și/sau controalelor efectuate care justifică această propunere, în urma rapoartelor trimestriale;

 • -  propune încheierea contractelor pentru derularea de activități curente cu terți agenți economici, conform legii;

 • -  participă la identificarea căilor de îmbunătățire a indicatorilor de performanță specifici, împreună cu managementul unităților sanitare aflate în subordine;

 • -  coordonează organizarea concursurilor de ocupare a posturilor de manageri la unitățile sanitare aflate în administrare, în condițiile legii;

 • -  propune strategii de dezvoltare a unităților sanitare aflate în administrare, în funcție de nevoile identificate;

 • -  evaluează posibilitatea de accesare a fondurilor europene disponibile pe acest domeniu;

 • -  dezvoltă și coordonează activități de recuperare medicală.

Relații interne:

PRIMAR/VICEPRIMAR

primește rapoarte privind activitatea compartimentului; transmite dispoziții și corespondență ce vizează sfera de activitate a compartimentului ; primește spre semnare: rapoarte de specialitate, răspunsuri la adrese privind sesizări ale cetățenilor, etc.;

RELAȚII CU DIRECȚIILE /SERV./BIR. ȘI COMP. DIN CADRUL PRIMĂRIEI:

Direcția Economică, Direcția Dezvoltare Durabilă, Finanțări Externe, Serviciul Relații cu Publicul,Directia Juridica, Biroul Resurse Umane, Cabinet Primar, Biroul de Presă.

Relații externe:

CU CETATENII:

transmit sesizari/petiții privind asistenta medicală din unitățile sanitare primesc răspunsuri la sesizarile/petițiile depuse

CU ALTE INSTITUTII SI AUTORITATI:

Ministerul Sănătății

Direcția de Sănătate Publică Bihor

Instituția Prefectului - jud. Bihor

Consiliul Județean Bihor

Administrația Imobiliară Oradea

Administrația Socială Comunitară Oradea

Colegiul Medicilor

Ordinul Asistentelor Sindicatul Sanitas

Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Bihor Universitatea Oradea - Facultatea de Medicină și Farmacie

CAPITOLUL VIII

INSTITUȚIA ARHITECTULUI ȘEF

Instituția Arhitectului Șef funcționează în baza legii nr. 50/1991- lege privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, Ordinul MTCT nr. 1430/2005- privind Normele metodologice de aplicare a legii nr. 50/1991, legea nr. 350/2001- privind amenajarea teritoriului si urbanismul

Art.53 Instituția Arhitectului Șef are următoarea structură:

Arhitectul Șef are în subordine următoarele compartimente de specialitate:

 • - Serviciul Autorizări

 • - Compartiment Avizari

 • - Compartiment Autorizări Rețele

 • - Serviciul LIS ( Sistem Informatic de Gestiune a Teritoriului)

- Compartimentul Gestionare Date

- Director executiv adjunct are în subordine:

 • - Compartimentul Finalizări Construcții

 • - Compartimentul Autorizări Publicitate,

 • - Compartiment Disciplină în Construcții

Art.54. Institutia Arhitect Sef este condusa de Arhitectul Sef al municipiului, functionar public subordonat direct primarului. Arhitectul Sef raspunde de activitatea si reprezentarea institutiei pe care o conduce, el indeplineste atributiile prevazute in fisa postului precum si orice alte atributii legale din domeniul de competenta incredintate de primar, pentru care are la dispozitie personal si instrumente necesare. El are in subordine un director executiv adjunct care indeplineste atributiile stabilite prin fisa postului precum si orice alte atributii legale incredintate de arhitectul sef si de primar.

Art.55. Arhitectul Sef al municipiului Oradea conduce activitatea structurii specializate în domeniul autorizarii executarii lucrarilor de construire in domeniul amenajării teritoriului și al urbanismului din cadrul primariei îndeplinește atribuții stabilite prin hotărârile consiliului local, dispozițiile primarului și prin actele normative în vigoare.

Art.56. Atributiile Institutiei Arhitect Sef sunt:

 • 1. asigura, controleaza si raspunde de implementarea instrumentelor dezvoltării urbane (planuri de urbanism, zonificări, regulamente de urbanism și construire, regulamente de administrare a proprietății)

 • 2. asigura consultarea populatiei în elaborarea instrumentelor dezvoltării urbane (planuri de urbanism, zonificări, regulamente de urbanism și construire, regulamente de administrare a proprietății) inițiate de administrația publică locală

 • 3. urmăreste și evalueza permanent rezultatele din domeniul urbanismului si amenajarii teritoriului (pe masură ce necesitățile și resursele evoluează) și propune soluții si acțiuni eficiente de corectare a acestora ținând cont de realitatea economică și de dezvoltarea durabilă

 • 4. asigura si raspunde de elaborarea actelor de autoritate în domeniu (autorizații de construire/desființare, autorizații de luare in folosinta, procesele verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor)

 • 5. asigura si raspunde de elaborarea actelor cu caracter informativ din domeniu (certificat de urbanism în vederea construirii/desființarii, operațiuni notariale / comasări/ parcelări / dezmembrari în vederea construirii, certificate, adeverinte )

 • 6. asigura exercitarea competentelor prevazute de lege privind disciplina in constructii

 • 7. asigura si răspunde de elaborarea rapoartelor de specialitate - din domeniile de activitate - supuse spre analizare, dezbatere și aprobare Consiliului Local

 • 8. reprezintă municipalitatea în relația cu cetățenii și alți factori interesați pe problemele aflate în sfera sa de competență

 • 9. propune emiterea dispozițiilor Primarului în probleme specifice activității

 • 10. asigură respectarea legalității și a termenelor legale pentru soluționarea cererilor, adreselor, petitiilor care se află în domeniul său de competență

 • 11. asigură informarea ierarhica prin rapoarte anuale sau solicitate specific, pentru întreaga activitate a directiei

 • 12. organizează concursuri de urbanism, arhitectură pentru cladiri și spații publice

 • 13. formulează opinii - privind ridicarea calității activității de autorizare a executarii lucrarilor de constructii si de amenajare a teritoriului

 • 14. alte atribuții prevăzute de lege

Art.57. Atribuțiile Institutiei Arhitectului sef se realizează prin următoarele compartimente de specialitate:

A. In subordinea directa a Arhitectului Sef:

 • (1) SERVICIUL AUTORIZĂRI îndeplinește următoarele atribuții:

 • -      relatii cu publicul - ofera toate informatiile din domeniul de activitate (in limita competentelor legale) in cadrul unui program stabilit de catre conducerea Primariei Municipiului Oradea

 • -      efectueaza in mod obligatoriu controlul in teren asupra imobilulului pentru care se solicita eliberarea certificatelor de urbanism, autorizatiilor de construire si autorizatiilor de desfiintare

 • -      verifica obligatoriu, inainte de controlul in teren, lista proceselor verbale de contraventie si a notelor de constatare a Compartimentul Disciplina in Constructii.

 • -      transmite notele de constatare privind situatia imobilelor unde exista lucrari contraventionale sau infractiuni catre Compartimentul Disciplina in Constructii

 • -      verifica documentatiile depuse pentru eliberarea urmatoarelor acte: certificate de urbanism, autorizatii de constructii si autorizatii de desfiintare

 • -      intocmeste referate (cu respectarea cadrului legislativ) pentru eliberarea certificatelor de urbanism, autorizatiilor de construire si autorizatii de desfiintare

 • -     intocmeste referate pentru lucrarile sedintelor Comisiei Municipale de Urbanism si Amenajarea Teritoriului (daca se solicita)

 • -      asigura aplicarea legislatiei specifice atat domeniului autorizarii constructiilor cat si in domenii conexe, inclusiv cel al functiei publice,

- executa dispozitiilor Primarului si a Hotararilor Consiliului Local (din domeniul de activitate, care i se comunica pentru ducerea la indeplinire)

- intocmire, operare pe calculator si prelucrare a actelor specifice: certificate de urbanism, autorizatii de construire, autorizatii de desfiintare si adreselor

- raspunde de rezolvarea corespondentei in termenele legale

- participa la receptia lucrarilor de constrire in calitate de membru (delegat al primariei) in comisia de receptie- conform prevederilor legale in vigoare

- asigura arhivarea actelor pe dosare, conform reglementarilor in vigoare

- intocmeste, referate, rapoarte, informari si situatii statistice, lunar, trimestrial si anual catre Directia Judeteana de Statistica sau catre alte institutii la cererea acestora

-      orice alte sarcini legale primite din partea superiorilor ierarhici

-     asigurarea functionarii in conditii optime a GHISEULUI UNIC in conformitate cu

organigrama aprobata si sarcinile de serviciu

- solutioneaza problemele privind asigurarea caracterului public al documentatiilor eliberate conform procedurii stabilite

Relațiile interne:

9

PRIMAR

- primeste la semnat certificatele de urbanism, autorizatiile de construire/desfiintare, procesele verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor si orice alte documente specifice domeniului.

- primeste spre aprobare rapoartele de specialitate si regulamente pe probleme specifice domeniului

VICEPRIMAR -

- primeste la semnat actele pentru care Primarul municipiului i-a delegat dreptul de semnatura;

SECRETAR

- primeste la semnat certificatele de urbanism, autorizatiile de construire/desfiintare ARHITECT SEF

- repartizeaza corespondenta si cererile de eliberare a documentelor din domeniul autorizarii executarii lucrarilor de construire

- primeste informari privind modul de desfasurare a activitatii in domeniul autorizarii

- primeste la semnat corespondenta privind activitatea de autorizare a executarii lucrarilor de construire, in etapa certificatului de urbanism si a autoriatiei de construire/desfiintare

- (vizeaza) notele de constatare - incheiate in urma verificarilor in teren DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

- repartizeaza in vederea solutionarii: sesizarile (petitiile), notele interne, notele de audienta si cererile de eliberarea actelor specifice domeniului autorizarii lucrarilor de construire

- primeste si transmite corespondenta interna si externa ce vizeaza domeniul autorizarii lucrarilor de construire

- primeste pentru verificare (prealabila emiterii) certificatele de urbanism si autorizatiile de construire, inainte de editare

- primeste pentru elaborare / semnare note interne, adrese (privind solutionarea lucrarilor repartizate)

CELELALTE DIRECTII DIN CADRUL PRIMARIEI

- primeste note interne, respectiv raspunsuri la notele interne transmise privitor la problemele din domeniul autorizarii lucrarilor de construire/desfiintare

- transmite raspunsuri la notele interne primite, respectiv note interne privitor problemele din domeniul autorizarii lucrarilor de construire/desfiintare

- colaboreaza cu acestea pentrusolutionarea unor probleme comune

CONSILIUL LOCAL

- primeste rapoarte de specialitate privind aspecte specifice domeniului autorizarii lucrarilor de construire/desfiintare

- transmite hotarari care vizeaza activitatea serviciului (aprobarea unor documentatii de urbanism: PUD, PUZ, PUG, Regulamente de Urbanism, alte tipuri de regulamente ce vizeaza direct domeniul, taxe locale, etc)

Relațiile externe:

9

CETATENII /PERSOANE FIZICE SI JURIDICE

- transmit cereri pentru eliberarea actelor specifice domeniului autorizarii executarii lucrarilor de construire/desfiintare

- primeste documentatiile tehnice in vederea eliberarii actelor specifice domeniului, respectiv informatii de interes public sau individual precum si cele privind reglementarile legale in domeniu

Alte institutii

- Inspectia Judeteana in Constructii Bihor

- Directia pentru Cultura, Culte si Patrimoniu National Cultural Bihor

- Curtea de conturi

- Directia Judeteana de Statistica

- Administratia Imobiliara Oradea

- Institutiile avizatoare:

- Sc Compania de Apa Oradea SA

- Sc Romtelecom SA

- Sc Electrica SA

- Sc Electrocentrale SA

- Agentia pentru Protectia Mediului Bihor

- Directia de Sanatate Publica a judetului Bihor

 • -  Ministerul Administrației si Internelor - Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta

- Inspectoratul de Urgenta “Crisana” al judetului Bihor

 • -  Sc Distrigaz Vest SA

 • - alte institutii, la cererea acestora

(2) COMPARTIMENTUL AVIZARI îndeplinește următoarele atribuții:

Stabilirea coordonatelor dezvoltarii urbane si amenajarii teritoriului la nivelul municipiului Oradea prin asigurarea avizarii si aprobarii planurilor urbanistice (PUG,PUZ, PUD):

 • -  planifica - esaloneaza in timp a operatiunilor urbanistice - proiecte de dezvoltare urbana a municipiului Oradea.

 • -  pregateste documentele de organizare a licitatiei pentru proiectele initiate si aprobare in consiliul local, pentru care exista surse de finantare: teme de proiectare, caiete de sarcini;

 • -  asigura consultarea proiectantului pe perioada elaborarii proiectelor initiate, urmareste contracte in derulare;

 • -  asigura informarea si consultarea populatiei privind documentatiile de urbanism si amenajarea teritoriului inclusiv regulamentele aferente, aprobate conform legislatiei in vigoare;

- asigura pregatirea, intocmirea rapoartelor de specialitate in vederea prezentarii documentatiilor de urbanism, spre aprobarea Consiliului Local al municipiului Oradea

- asigura analizarea, insusirea, aplicarea tuturor documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului aprobate, prin informarea serviciului / biroului / compartimentului din structura directiei/primariei;

- acorda consultanta de specialitate privind documentatiile de urbanism avizate si/sau aprobate investitorilor interesati;

- colaboreaza direct cu Administratia Imobiliara Oradea, in pregatirea rapoartelor de specialitate care implica imobile/terenuri aflate in administrarea lor;

- asigura gestiunea informatizata a proiectelor de urbanism si amenajare a teritoriului

- asigura gestiunea informatizata a proiectelor de urbanism si amenajare a teritoriului

- asigura functionarea sedintelor CMUAT:

 • ■   redacteaza borderoul de sedinta si buletinele de vot pentru fiecare membru al comisiei

 • ■  redacteaza procesul verbal de sedinta

 • ■  redacteaza avizele CMUAT

 • -  asigura gestionarea informatizata a avizelor CMUAT

 • -  intocmeste rapoarte statistice, rapoarte anuale de activitate, solicitate de consiliul local sau de alte institutii;

 • -  verifica si solutioneaza in termenele legale reclamatiile, sesizarile, notelor de audienta repartizate;

 • -  intocmeste note interne, referate catre alte compartimente din primarie, ori de cate ori este cazul;

 • -  solutioneaza problemele privind asigurarea caracterului public al documentatiilor eliberate conform procedurii stabilite

Relațiile interne :

9

PRIMAR

 • -  primeste la semnat avizele CMUAT si corespondenta externa elaborate de Compartimentul Avizari

 • -  primeste spre aprobare rapoartele de specialitate privind documentatiile de urbanism ce urmeaza a fi supuse analizei si aprobarii Consiliului Local al Municipiului Oradea si a documentelor de organizare a licitatiei pentru proiectele initiate

 • -  transmite notele de audienta ce vizeaza activitatea compartimentului

VICEPRIMAR

 • -    primeste la semnat actele pentru care Primarul municipiului i-a delegat dreptul de semnatura;

ARHITECT SEF

 • -  transmite corespondenta specifica activitatii compartimentului si cererile de eliberare a avizelor CMUAT, respecctiv cele privind propunerea spre aprobare (de catre consiliul local ) a documentatiilor de urbanism elaboratepentruzonealemunicipiului

 • -   primeste informari si raportari privind activitatea compartimentului

 • -  primeste la semnat avize CMUAT, rapoartele de specialitate referitoare la PUD-uri, PUZ-uri, studii de urbanism, ce urmeaza a fi propuse aprobarii consiliului local, documentele de organizare a licitatiei pentru proiectele initiate, corespondenta externa privind activitatea biroului;

CELELALTE SERVICII BIROURI SI COMPARTIMENTE DIN CADRUL INSTITUTIEI ARHITECTULUI SEF

- colaboreaza in vederea identificarii amplasamentului parcelelor pentru care se vor studia conditiile de construire in conformitate cu reglementarile urbanistice in vigoare;

- colaboreaza pentru asigurarea furnizarii materialelor informative privind reglementarile in domeniul dezvoltarii urbane solicitate de potentiali investitori, firme de proiectare sau alte parti interesate; BIROUL DE PRESĂ

- primeste spre publicare materiale informative privind PUZ-urile care urmeaza sa fie propuse spre aprobare consiliului local

CELELALTE DIRECTII DIN CADRUL PRIMARIEI

- primeste note interne, respectiv raspunsuri la notele interne transmise privitor la activitatea desfasurata de Compartimentului Avizari transmite raspunsuri la notele interne primite, privitor la activitatea specifica CONSILIUL LOCAL

- primeste rapoarte de specialitate privind documentatiile de urbanism propuse aprobarii

- transmite hotararile privind aprobarea documentatiilor de urbanism

Relațiile externe :

9

CETATENII / PERSOANE FIZICE SI JURIDICE

- transmit cereri privind eliberarea avizelor CMUAT, cereri pentru aprobarea in consiliul local a documentatiilor de urbanism elaborate pentru zone ale municipiului.

- solicita informatii privind reglementarile urbanistice in vigoare pentru anumite zone ale municipiului

- primesc avizele CMUAT, respectiv hotararile consiliului local referitoare la documentatiile de urbanism elaborate si pentru care au solicitat aprobarea consiliului local.

Firme de Proiectare

Ministerul Transporturilor Constructiilor Si Turismului

Institutii Avizatoare:

- SC Compania de Apa Oradea SA

- SC Romtelecom SA

- SC Electrica SA

- SC Electrocentrale SA

- Agentia pentru Protectia Mediului Bihor

- Directia de Sanatate Publica a judetului Bihor

 • -   Ministerul Administrației si Internelor - Inspectoratul general pentru situatii de Urgenta - Inspectoratul de urgenta “Crisana” al judetului Bihor

 • -  SC Distrigaz Vest SA

 • -  SC Luxten Lighting Company S.A

ALTE INSTITUTII

 • -  Consiliului Judetean Bihor, Prefectura Judetului Bihor, Inspectoratul de Politie al Judetului Bihor-Serviciul Politiei Rutiere, Comisia pentru Cultura, Culte si Patrimoniu a Judetului Bihor

 • -  Inspectia Judeteana in Constructii Bihor

 • -  Directia Judeteana de Statistica

 • -  Curtea de Conturi

 • (3) Compartiment Autorizări Rețele

 • -        relații cu publicul - ofera toate informațiile din domeniul de activitate (in limita competentelor legale) in cadrul unui program stabilit de catre conducerea Primariei Municipiului Oradea

 • -        efectueaza in mod obligatoriu controlul in teren a zonei pentru care se solicita eliberarea certificatelor de urbanism pentru retele, autorizatiilor de construire pentru retele

 • -       verifica documentatiile depuse pentru eliberarea urmatoarelor acte: certificate de urbanism, autorizatii de constructii

 • -        intocmeste referate (cu respectarea cadrului legislativ) pentru eliberarea certificatelor de urbanism, autorizatiilor de construire

 • -        intocmeste referate in vederea eliberarii autorizatiilor de bransamente si racorduri pentru furnizorii de utilitati

 • -       intocmeste referate pentru lucrarile sedintelor Comisiei Municipale de Urbanism si Amenajarea Teritoriului (daca se solicita)

 • -        asigura aplicarea legislatiei specifice atat domeniului autorizarii constructiilor cat si in domenii conexe, inclusiv cel al functiei publice,

 • -        executa dispozitiile Primarului si Hotararile Consiliului Local (din domeniul de activitate, care i se comunica pentru ducerea la indeplinire)

 • -        asigura intocmirea, operarea pe calculator si prelucrarea actelor specifice: certificate de urbanism, autorizatii de construire si adrese

 • -       redacteaza raspunsuri la adrese, note de audienta, dupa o verificare prealabila in teren si raspunde de rezolvarea acestora in termenele legale

 • -        participa la receptia lucrarilor de construire in calitate de membru (delegat al primariei) in comisia de receptie- conform prevederilor legale in vigoare

 • -       asigura arhivarea actelor pe dosare, conform reglementarilor in vigoare

 • -        intocmeste, referate, rapoarte, informari si situatii statistice, lunar, trimestrial si anual catre Directia Judeteana de Statistica sau catre alte institutii la cererea acestora

 • -        orice alte sarcini legale primite din partea superiorilor ierarhici

 • -       asigurarea functionarii in conditii optime a GHISEULUI UNIC in conformitate cu organigrama aprobata si sarcinile de serviciu

 • -       solutioneaza problemele privind asigurarea caracterului public al documentatiilor eliberate conform procedurii stabilite

Relațiile interne:

9

PRIMAR

 • -  primeste la semnat certificatele de urbanism, autorizatiile de construire, procesele verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor si orice alte documente specifice domeniului.

 • -  primeste spre aprobare rapoartele de specialitate si regulamente pe probleme specifice domeniului

VICEPRIMAR

- primeste la semnat actele pentru care Primarul municipiului i-a delegat dreptul de semnatura;

SECRETAR

 • -  primeste la semnat certificatele de urbanism, autorizatiile de construire

ARHITECT SEF

 • -  transmite corespondenta si cererile de eliberare a documentelor specifice autorizarii activitatii de lucrari de construire

 • -  primeste informari privind modul de desfasurare a activitatii de autorizare a executarii lucrarilor de extindere a retelelor publice si/sau racorduri/bransamente la acestea

- primeste la semnat corespondenta privind activitatea de autorizare a executarii lucrarilor de construire, in etapa certificatului de urbanism si a autoriatiei de construire

- vizeaza notele de constatare - incheiate in urma verificarilor in teren

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

- transmite spre repartizare in vederea solutionarii: sesizarile (petitiile), notele interne, notele de audienta si cererile de eliberare a actelor specifice domeniului autorizarii lucrarilor de extindere a retelelor publice si/sau racorduri/bransamente la acestea

- primeste si transmite corespondenta interna si externa ce vizeaza domeniul autorizarii lucrarilor de construire lucrarilor de extindere a retelelor publice si/sau racorduri bransamente la acestea pe raza municipiului

- primeste pentru verificare (prealabila emiterii) certificatele de urbanism si autorizatiile de construire, inainte de editare

- primeste pentru elaborare / semnare note interne, adrese (privind solutionarea lucrarilor repartizate)

CELELALTE DIRECTII DIN CADRUL PRIMARIEI

- primeste note interne, respectiv raspunsuri la notele interne transmise privitor la problemele din domeniul autorizarii lucrarilor de extindere a retelelor publice si/sau racorduri/bransamente la acestea

- transmite raspunsuri la notele interne primite, respectiv note interne privitor problemele din domeniu

- colaboreaza cu acestea pentru solutionarea unor probleme comune

CONSILIUL LOCAL

- primeste rapoarte de specialitate privind aspecte specifice domeniului autorizarii lucrarilor de construire

- transmite hotarari care vizeaza activitatea compartimentului (aprobarea unor documentatii de urbanism: PUD, PUZ, PUG, Regulamente de Urbanism, alte tipuri de regulamente ce vizeaza direct domeniul, taxe locale, etc)

Relațiile externe:

9

CETATENII /PERSOANE FIZICE SI JURIDICE

- transmit cereri pentru eliberarea actelor specifice domeniului autorizarii executarii lucrarilor de lucrarilor de extindere retele publice si/sau racorduri/bransamente la acestea

- primeste documentatiile tehnice in vederea eliberarii actelor specifice domeniului, respectiv informatii de interes public sau individual precum si cele privind reglementarile legale in domeniu

Alte institutii :

- Inspectia Judeteana in Constructii Bihor

- Directia pentru Cultura, Culte si Patrimoniu National Cultural Bihor

- Curtea de conturi

- Directia Judeteana de Statistica

- Administratia Imobiliara Oradea

- Institutiile avizatoare:

- Sc Compania de Apa Oradea SA

- Sc Romtelecom SA

- Sc Electrica SA

- Sc Electrocentrale SA

- Agentia pentru Protectia Mediului Bihor

- Directia de Sanatate Publica a judetului Bihor

 • -  Ministerul Administrației si Internelor - Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta

- Inspectoratul de Urgenta “Crisana” al judetului Bihor

 • -  Sc Distrigaz Vest SA

 • - alte institutii, la cererea acestora

 • (4) SERVICIUL LIS îndeplinește următoarele atribuții:

 • -  Elaborează strategia de realizare a sistemului LIS la nivelul PMO și ZMO

 • -  Coordonează implementarea sistemului LIS la nivelul PMO, ZMO și consorțiu GIS

 • -  Colaborează cu toate direcțiile din PMO și ZMO pentru implementarea și întreținerea sistemului LIS

 • -  Propune anual bugetul necesar întreținerii și dezvoltării sistemului LIS la nivel PMO

 • -  Asigură asistența tehnică și coordonează implementarea la nivelul tuturor utilizatorilor sistemului

 • -  colaboreaza cu institutii interesate in implementarea LIS la nivelul municipiului Oradea

 • -  asigura asistenta tehnica utilizatorilor LIS

 • -  realizeaza, intretine si dezvolta permanent hartile digitale necesare sistemului LIS, precum si baza de date aferenta acestuia;

 • -  acorda consultanta de specialitate in cazul achizitionarii tehnicii de calcul

 • -  asigura salvarea si arhivarea datelor specifice domeniului de urbanism si amenajarea teritoriului pe suport magnetic

 • -  Asigură scrierea de aplicații necesare creerii și dezvoltării sistemului informational de management al teritoriului

 • -  Asigură coordonarea implementării sistemului la nivelul consorțiului GIS - municipiul Oradea și ZMO

 • -  Asigură și coordonează schimbul de date între PMO, ZMO și membri consorțiului GIS

 • -  Asigură și răspunde de siguranța bazelor de date conform clasificării acestora

 • -  Asigură informarea cetățenilor și mass - media în conformitate cu prevederile legale privind evoluția sistemului și utilitatea acestuia

 • -  Propune și răspunde de modalități de atragere de venituri pentru bugetul local, conform legislației în vigoare pe domeniul de competență (proiecte, etc.)

 • -  răspunde de atragere de venituri pentru bugetul local conform HCL și legislației în vigoare pe domenii de competență

 • -  asigura in totalitate realizarea, dezvoltarea, intretinerea sistemului informatic al Institutiei Arhitectului Sef

 • -  asigura gestionarea informatica a bazelor de date PUD, PUZ, PUG, PAT pentru Municipiul Oradea si Zona Metropolitana

 • -  asigura crearea, dezvoltarea si intretinerea standardelor necesare creerii bazei de date unice necesare consortiului GIS, ZMO si PMO in domeniul urbanismului si amenajarii teritoriului

 • -  asigura standardizarea bazei de date pentru digitizarea tuturor proiectelor: PUD, PUZ, PUG, PAT

 • -  Colaborează direct cu toți membri consorțiului asigurând transmiterea/primirea de date care să asigure buna funcționare a sistemului LIS

 • -  Răspunde de întocmirea caietelor de sarcini și a tuturor celorlalte documente necesare achizițiilor publice destinate bunei funcționări a sistemului

 • -  Colaborează ca reprezentant al PMO cu firme de specialitate în proiectarea de aplicații necesare sistemului

 • -  Realizează, actualizează și întreține pagina Web a INSTITUTIEI ARHITECTULUI SEF la nivel PMO, ZMO, consorțiu GIS

 • -  Asigura prin intermediul paginii web accesul transparent al cetatenilor la informatie conform legislatiei in vigoare

- Asigura realizarea interoperabilitatii intre toate departamentele din cadrul Institutiei Arhitectului Sef

- raspunsuri la adrese, note de audienta, dupa o verificare prealabila in teren

- salvarea si arhivarea datelor specifice domeniului de urbanism si amenajarea teritoriului pe suport magnetic

- raspunde si justifica evidenta lucrarilor nedescarcate

- verificari, referate, informari si situatii statistice

- orice alte sarcini legale primite din partea superiorilor ierarhici.

Relațiile interne :

9

PRIMAR

- solicita informari privind evolutia LIS

- primeste informari privind evolutia LIS ARHITECT SEF

- transmite corespondenta specifica activitatii SERVICIULUI LIS,

- aproba continutul si forma de prezentare a paginii web a Institutiei Arhitectului sef

- primeste informari privind activitatea SERVICIULUI LIS

CELELALTE SERVICII, BIROURI SI COMPARTIMENTE DIN CADRUL INSTITUTIEI ARHITECTULUI SEF

- transmit solicitari pentru aplicatii utile activitatii desfasurate

- primesc aplicatiile solicitate si consultanta de specialitate in exploatarea acestora

- primesc acces de consultare a bazei de date LIS precum si asistenta tehnica in exploatarea LIS

CELELALTE DIRECTII DIN CADRUL PRIMARIEI

- transmit informatii specifice activitatii fiecareia, in format standardizat in vederea cuprinderii acestora in baza de date LIS

- primesc acces de consultare a bazei de date LIS precum si asistenta tehnica in exploatarea LIS

Relațiile externe :

9

CETATENI, FIRME DE PROIECTARE SAU ALTI AGENTI ECONOMICI PRIVATI SAU DE STAT

- transmit cereri privind harti tematice realizabile cu ajutorul bazei de date LIS existente

- primesc harti tematice realizabile cu ajutorul bazei de date LIS existente

INSTITUTII INTERESATE IN IMPLEMENTAREA GIS LA NIVELUL MUNICIPIULUI ORADEA

- transmit informatii specifice activitatii fiecareia, in format standardizat in vederea cuprinderii acestora in baza de date LIS

- primesc acces de consultare a bazei de date LIS precum si asistenta tehnica in exploatarea LIS, GIS

(5) COMPARTIMENT GESTIONARE DATE este subordonat Serviciului LIS si îndeplinește următoarele atribuții:

- Asigura tehnoredactarea si editarea actelor informative si de autoritate: certificate de urbanism, autorizatii de construire/desfiintare

- Asigura relatia cu publicul a Institutiei Arhitect Sef: ofera informatii, raspunde la telefon, transmite fax,activitati de secretariat

- Asigura distribuirea corespondentei directiei: registratura interna, evidenta actelor, inventariere si arhivare documente

- Asigura activitati de multiplicare

 • -      Răspunde la solicitările șefilor ierarhici superiori ori de cate ori este nevoie, contribuind astfel la creșterea rapidității și operativității circulației informațiilor între serviciile și birourile din cadrul Primăriei Municipiului Oradea, precum și relațiile cu alte instituții.

 • -     Colaboreaza cu celelalte compartimente si servicii pentru a obtine sprijinul necesar in rezolvarea problemelor directiei si a Institutiei Arhitectului sef ca reprezentant al Primariei Municipiului Oradea

 • -      Indeplinește orice alte sarcini dispuse de conducerea Institutiei Arhitectului Sef in limita normelor legale in vigoare

Relațiile interne :

PRIMAR

 • -  primeste toate documentele emise in cadrul Institutiei Arhitectului sef care necesita semnatura primarului(certificate de urbanism, autorizatii de construire, avize CMUAT, rapoarte de specialitate, caietele de sarcini, temele de proiectare si corespondenta externa)

- primeste informari si rapoarte privind activitatea desfasurata de Institutia Arhitectului sef

- transmite documentele inaintate spre semnare

- transmite dispozitii si corespondenta ce vizeaza sfera de activitate a Institutiei Arhitect Sef

VICEPRIMAR

- primeste la semnat actele pentru care Primarul municipiului i-a delegat dreptul de semnatura;

SECRETAR

- primeste pentru a semna certificate de urbanism, autorizatii de construire

- transmite dupa semnare certificate de urbanism, autorizatii de construire,

ARHITECT SEF

- transmite corespondenta, in vederea distribuirii, directorului executiv adjunct, Compartimentului Avizari si SERVICIULUI LIS

- transmite certificatele de urbanism, autorizatiile de construire, avizele CMUAT, rapoartele de specialitate etc., si corespondenta externa semnate

- primeste in vederea repartizarii corespondenta transmisa de Serviciul Relatii cu publicul, destinata Institutiei Arhitectului sef

- primeste informari, raportari privind activitatea serviciilor, birourilor si compartimentelor din cadrul Institutiei Arhitectului sef, ori de cate ori se solicita DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

- transmite spre repartizare in vederea solutionarii a notelor interne, notelor de audienta si cererilor de eliberare a documentelor ce vizeaza domeniului autorizarii lucrarilor de construire si a reclamatiilor privind nerespectarea disciplinei in constructii,

- primeste corespondenta interna si externa ce vizeaza domeniul autorizarii lucrarilor de construire pe raza municipiului Oradea

- primeste certificatele de urbanism si autorizatiile de construire, inainte de editare

- pregateste pentru semnare note interne, adrese, regularizari taxe de autorizare, adeverinte, certificate, autorizatii

CELELALTE SERVICII, BIROURI, COMPARTIMENTE DIN CADRUL INSTITUTIEI ARHITECTULUI SEF

- transmite raspunsuri, adrese ce se expediaza prin posta, copia raspunsurilor la notele de audienta, note interne, certificate de urbanism, autorizatii de construire, avize CMUAT, adeverinte, autorizatii de luare in folosinta, certificate de nomenclatura stradala, caiete de sarcini pentru licitatii

- primesc corespondenta inregistrata, note de audienta, note interne, cereri pentru eliberarea actelor specifice sferei de activitate a Institutiei Arhitect sef

- colaboreaza pentru solutionarea in termenele legale ale actelor din sfera de competenta a Institutiei Arhitect Sef

SERVICIUL RELATII CU PUBLICUL(GHISEU UNIC)

- transmite pe baza de opisuri zilnice corespondenta inregistrata, note de audienta, note interne, scadentare saptamanale, numere de inregistrare pentru actele ce privesc activitatea interna a primariei cat si pentru adresele externe

- primeste raspunsuri, adrese ce se expediaza prin posta, copia raspunsurilor la notele de audienta, note interne, certificate de urbanism, autorizatii de construire, avize CMUAT, acorduri unice, adeverinte, autorizatii de luare in folosinta, certificate de nomenclatura stradala, caiete de sarcini pentru licitatii, scadentare saptamanale, anual documente destinate arhivarii

CELELALTE DEPARTAMENTE DIN CADRUL PRIMARIEI

- transmit note interne, raspunsuri, referate, informari referitoare la aspecte ce vizeaza activitatea Institutiei Arhitect Sef

- primeste note interne, informari, raspunsuri privind aspecte din sfera de activitate a Institutiei Arhitect Sef

Relațiile externe:

9

CETATENI, REPREZENTANTI AI FIRMELOR DE PRIVATE, AGENTI ECONOMICI, INSTITUTII DE STAT

- transmite reclamatiile, cererile privind informatiile specifice activitatii Institutiei Arhitect Sef, inregistreaza programarile in audienta

- primeste raspunsuri la reclamatiile inaintate si informatii solicitate

B. In subordinea Directorului Executiv Adjunct:

 • (1) COMPARTIMENTUL FINALIZĂRI CONSTRUCȚII îndeplinește următoarele atribuții:

9

 • -  relații cu publicul - ofera toate informațiile legale in cadrul unui program (zilnic) stabilit de catre conducerea Primariei Municipiului Oradea

 • -  preluarea, rezolvarea si arhivarea lucrarilor specifice Compartimentului Finalizari Constructii aflate in competenta sa de rezolvare: regularizari taxe autorizatii de construire, autorizatii de luare in folosinta, adeverinta de atribuire teren in baza ordinului prefectului, adeverinte de intravilan/extravilan, certificate de nomenclatura stradala si adresa, certificate de atestare a edificarii/radierii constructiei in cartea funciara

- pregateste documentele de organizare a licitatiei pentru proiectele initiate si aprobate in consiliul local referitoare la Sistemul informațional specific domeniului imobiliar - edilitar si bancilor de date urbane , pentru care exista surse de finantare de la bugetul local sau /si de stat: caiete de sarcini

 • -  urmareste predarea lucrarilor executate in cadrul Sistemului informational specific domeniului imobiliar - edilitar si bancilor de date urbane la termenele si conditiile prevazute in contracte si acte aditionale la acestea

 • -  pregatireste, intocmeste si inainteaza spre aprobare Consiliului Local al municipiului Oradea rapoartele de specialitate referitoare la acordarea / schimbarea de denumirii unor strazi in municipiul Oradea

 • -  colaboreaza direct cu Serviciul Inspectie Fiscala- persoane juridice, si Compartimentul Inspectie Fiscala - persoane fizice in intocmirea regularizarilor la taxele de autorizatii de construire

 • -  transmite Direcției Finanțe Publice Locale, în vederea inițierii executării silite, lista cu beneficiarii autorizatiilor de construire ce nu au plătit regularizarile taxelor de autorizare si penalizările stabilite conform legii

 • -  asigura introducerea in baza de date a Institutiei Arhitectului sef, in situatia in care aceasta cuprinde evidenta informatizata a documentelor: Regularizari taxe Autorizatii de construire, autorizatii de luare in folosinta, adeverinta de atribuire teren in baza ordinului prefectului, adeverinte de intravilan / extravilan, certificate de nomenclatura stradala si adresa, certificate de atestare a edificarii/radierii in cartea funciara

 • -  intocmeste de rapoarte statistice trimestriale si anuale catre Directia Judeteana de Statistica, rapoarte de activitate, solicitate de consiliul local sau conducerea Institutiei arhitectului sef

 • -  verifica si solutioneaza reclamatii, sesizari, note de audienta; raspund de legalitatea solutiilor si de respectarea termenelor legale de rezolvare a acestora

 • -  intocmirea de note interne, referate catre compartimentele , birourile sau serviciile din primarie cu care Compartimentul colaboreaza

 • -  executa dispozitii Primarului si a Hotararilor Consiliului Local

 • -  participa la receptia lucrarilor de constructii - locuinte, beneficiari persoane fizice

 • -  orice alte sarcini legale primite din partea superiorilor ierarhici

Relații interne:

PRIMAR

 • - primeste la semnat documentele rezultate din procesul de finalizare a constructiiilor incepute in baza autorizatiilor de construire, precum si documentele elaborate de Compartiment in sfera sa de atributii

 • - primeste spre aprobare rapoartele de specialitate din domeniul de activitate al Compartimentului

VICEPRIMAR

 • - primeste la semnat actele pentru care Primarul municipiului i-a delegat dreptul de semnatura;

SECRETAR

 • - primeste la semnat documentele elaborate de Compartiment in vederea inaintarii spre Institutia Prefectului - jud. Bihor a propunerilor de atribuire a terenului aferent locuintelor , in baza art. 36 din Legea 18/1991 - republicata

ARHITECT SEF

- transmite corespondenta si cererile de eliberare a documentelor specifice procesului de finalizare a constructiiilor incepute in baza autorizatiilor de construire

- primeste informari privind modul de desfasurare a activitatii de finalizare a constructiiilor incepute in baza autorizatiilor de construire/desfiintare

- primeste la semnat corespondenta privind activitatea de finalizare a constructiiilor incepute in baza autorizatiilor de construire/desfiintare, note de constatare privind desfiintarea constructiilor precum si rapoartele de specialitate

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

- transmite spre repartizare in vederea solutionarii notele interne, notele de audienta si cererile pentru eliberarea documentelor ce vizeaza activitatea de finalizare a constructiiilor precum si a actele specifice activitatii Compartimentului

- primeste si transmite corespondenta interna si externa ce vizeaza domeniul de finalizare a constructiiilor pe raza municipiului Oradea

- primeste pentru elaborare / semnare note interne, adrese

CELELALTE DIRECTII DIN CADRUL PRIMARIEI

- primeste note interne, respectiv raspunsuri la notele interne transmise privitor la reglementarea modului de de finalizare a constructiiilor incepute in baza autorizatiilor de construire

- transmite raspunsuri la notele interne primite, respectiv note interne privitor la reglementarea modului de de finalizare a constructiiilor incepute in baza autorizatiilor de construire

- colaboreaza cu toate compartimentele pentru solutionarea problemelor comune CONSILIUL LOCAL

- primeste rapoarte de specialitate privind aspecte specifice domeniului de finalizare a constructiiilor referitoare la acordarea / schimbarea de denumirii unor strazi din municipiul Oradea

- transmite hotararile adoptate referitoare la aspecte specifice domeniului de finalizare a constructiiilor incepute in baza autorizatiilor de construire si referitoare la acordarea / schimbarea de denumirii de strazi in municipiul Oradea

Relații externe :

9

CETATENII /PERSOANE FIZICE SI JURIDICE

- primeste cereri privind eliberarea documentelor de finalizare a constructiiilor si referitoare la acordarea / schimbarea de denumirii de strazi din municipiul Oradea si solicita informatii privind reglementarile in domeniul activitatii de finalizare a constructiiilor incepute in baza autorizatiilor de construire si referitoare la acordarea / schimbarea de denumirii de strazi in municipiul Oradea

- primeste documentele de autorizare a activitatii de finalizare a constructiiilor incepute in baza autorizatiilor de construire si referitoare la acordarea / schimbarea de denumirii de strazi in municipiul Oradea, respectiv informatiile solicitate privind reglementarile in domeniu la nivelul municipiului Oradea

ALTE INSTITUTII de tipul regiilor locale subordonate Consiliului Local al Municipiului Oradea, Inspectoratul de Politie al Judetului Bihor, institutii avizatoare:

Oficiul Judetean De Cadastru Si Publicitate Imobiliara Bihor

Inspectia Judeteana In Constructii Bihor

Curtea De Conturi

Directia Judeteana De Statistica

(2) COMPARTIMENTUL AUTORIZĂRI PUBLICITATE are urmatoarele atributii:

 • -   relații cu publicul - ofera toate informațiile (in limita competentelor legale) in cadrul unui program stabilit de catre conducerea Primariei Municipiului Oradea

 • -  efectueaza in mod obligatoriu controlul in teren inainte de intocmirea certificatelor de urbanism, autorizatiilor de construire si autorizatiilor de desfiintare - pentru publicitate

 • -  verifica obligatoriu, inainte de controlul in teren, lista proceselor verbale de contraventie si a notelor de constatare a CompartimentulDisciplina in Constructii.

 • -  transmite notele de constatare privind situatia imobilelor unde exista lucrari contraventionale sau infractiuni catre Compartimentul Disciplina in Constructii

 • -  verifica documentatiile tehnice pentru emiterea urmatoarelor acte: certificate de urbanism, autorizatii de constructii si autorizatii de desfiintare pentru publicitate (firme, reclame, mobilier urban)

 • -   intocmeste referate (cu respectarea cadrului legislativ) in vederea eliberarii certificatelor de urbanism, autorizatiilor de construire si autorizatii de desfiintare pentru publicitate (firme,reclame,mobilierurban)

 • -  intocmeste referate pentru obtinerea avizelor Comisiei Municipale de Urbanism si Amenajarea Teritoriului pentru publicitate pentru publicitate (firme, reclame, mobilier urban)

 • -  verificarea pe durata valabilitatii autorizatiei de construire a respectarii stricte a documentatiei vizate spre neschimbare

 • -  cunoasterea si aplicarea legislatiei specifice atat domeniului autorizarii constructiilor cat si in cel al functiei publice,

 • -  executarea dispozitiilor Primarului si a Hotararilor Consiliului Local

 • -  urmareste in timp aplicarea Regulamentului de publicitate

 • -  participarea ca membru in comisii de licitatie pentru adjudecare teren in vederea amplasarii de panouri publicitare

 • -  raspunsuri la adrese, note de audienta, dupa o verificare prealabila in teren

 • -   asigura arhivarea actelorpe dosare, conform reglementarilorin vigoare

 • -  raspunde de legalitatea solutiilor si incadrarea in termene

 • -   verificari, referate, informari si situatii statistice ori de cate ori se solicita

 • -  orice alte sarcini legale primite din partea superiorilor ierarhici .

Relațiile interne:

9

PRIMAR

 • -  primeste la semnat documentele de autorizare a activitatii de publicitate

 • -  primeste spre aprobare rapoartele de specialitate pentru reglementarea activitatii de publicitate

VICEPRIMAR

 • - primeste la semnat actele pentru care Primarul municipiului i-a delegat dreptul de semnatura;

SECRETAR

 • -  primeste la semnat documentele de autorizare a activitatii de publicitate

ARHITECT SEF

 • -  transmite corespondenta si cererile pentru eliberare a documentelor specifice autorizarii activitatii de publicitate

 • -  primeste informari privind modul de desfasurare a activitatii de publicitate

 • -  primeste la semnat corespondenta privind activitatea de publicitate, documentele de autorizare a activitatii de publicitate si reclama, note de constatare privind disciplina in domeniul publicitatii precum si rapoartele de specialitate si proiectele normelor de reglementare a activitatii de publicitate si reclama inclusiv cele pentru care Primarul municipiului i-a delegat dreptul de semnatura

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

- transmite spre repartizare in vederea solutionarii a notelor interne, notelor de audienta si cererilor de eliberare a documentelor ce vizeaza domeniul de publicitate si reclama primeste si transmite corespondenta interna si externa ce vizeaza domeniul de publicitate si reclama pe raza municipiului Oradea

- primeste pentru verificare certificatele de urbanism si autorizatiile de construire, inainte de editare

- primeste pentru elaborare / semnare note interne, adrese

CELELALTE DIRECTII DIN CADRUL PRIMARIEI

- primeste note interne, respectiv raspunsuri la notele interne transmise privitor la reglementarea modului de desfasurare a activitatii de publicitate si reclama

- transmite raspunsuri la notele interne primite, respectiv note interne privitor la reglementarea modului de desfasurare a activitatii de publicitate

CONSILIUL LOCAL

- primeste rapoarte de specialitate privind aspecte specifice domeniului de publicitate

- transmite hotarari adoptate referitor la aspecte specifice domeniului de publicitate

Relațiile externe :

9

CETATENII

- transmite cereri privind eliberarea documentelor de autorizare a activitatii de publicitate si solicita informatii privind reglementarile in domeniul activitatii de publicitate

- primeste documentele de autorizare a activitatii de publicitate , respectiv informatiile solicitate privind reglementarile in domeniul publicitatii la nivelul municipiului Oradea

FIRME DE PUBLICITATE

ALTE INSTITUTII de tipul regiilor locale subordonate Consiliului Local al Municipiului Oradea, Inspectoratul de Politie al Judetului Bihor, institutii avizatoare:

- colaboreaza in domeniul avizarii si autorizarii activitatilor de publicitate si reclama INSPECTIA JUDETEANA in CONSTRUCTII BIHOR

CURTEA DE CONTURI

DIRECTIA JUDETEANA DE STATISTICA

 • (3) COMPARTIMENTUL DISCIPLINĂ ÎN CONSTRUCȚII îndeplinește următoarele atribuții:

9

 • -   relații cu publicul - ofera toate informațiile legale in cadrul unui program stabilit de catre conducerea Primariei Municipiului Oradea, in limitele de competenta ale fisei postului

 • -  efectueaza in mod constant si programat verificari in teren privind disciplina in constructii-

 • -  efectueaza in mod obligatoriu controlul in teren la inceperea lucrarilor de construire, in baza instiintarii de incepere a lucrarilor depuse de catre beneficiarul autorizatiei, conform legii

 • -   verifica obligatoriu,   inainte de controlul in   teren, lista autorizatiilor de

construire/desfiintare emise si lista proceselor verbale de contraventie incheiate .

 • -  intocmeste note de constatare, privind situatia imobilelor unde exista lucrari contraventionale sau infractiuni si le transmite Serviciului Autorizari

- intocmeste somatii, incheie procese verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor, unde este cazul

- sesizeaza organele de urmarire penala sau instanta, conform procedurilor legale

- intocmeste de rapoarte statistice, rapoarte de activitate, de cate ori se solicita

- verifica solutioneaza reclamatiile, sesizarile, notele de audienta in limitele de competenta ale fisei postului;

- raspunde de legalitatea solutiilor si de incadrarea in termenele stabilite

- intocmeste note interne, referate catre compartimentele, birourile sau serviciile din primarie cu care colaboreaza

- urmareste in timp starea monumentelor istorice si de arhitectura si semnaleaza factorilor interesati (cu atributii in domeniu) problemele legate de acestea

- executa dispozitiile Primarului si hotararilor consiliului local

- orice alte sarcini legale primite din partea superiorilor ierarhici .

Relațiile interne:

9

PRIMAR

- primeste rapoarte privind situatia lucrarilor de construire in curs de executie

- primeste spre aprobare rapoartele de specialitate si proiectele de reglementare a activitatii de disciplina in constructii

- primeste la semnat procesele verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor VICEPRIMAR

- primeste la semnat actele pentru care Primarul municipiului i-a delegat dreptul de semnatura;

ARHITECT SEF

- transmite corespondenta si cererile de eliberare a documentelor specifice in perioada desfasurarii lucrarilor de construire

- primeste informari privind modul de desfasurare a activitatii de disciplina in constructii

- primeste la semnat corespondenta privind activitatea compartimentului

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

- transmite spre repartizare in vederea solutionarii a notelor interne, notelor de audienta si cererilor de eliberare a documentelor ce vizeaza domeniul disciplinei in constructii, primeste si transmite corespondenta interna si externa ce vizeaza domeniul disciplinei in constructii pe raza municipiului Oradea

- primeste pentru verificare documentele elaborate in cadrul compartimentului, inainte de editare si semnare

- primeste pentru elaborare / semnare note interne, adrese

CELELALTE DIRECTII DIN CADRUL PRIMARIEI

- primeste note interne, respectiv raspunsuri la notele interne transmise privitor la reglementarea modului de desfasurare a activitatii de disciplina in constructii

- transmite raspunsuri la notele interne primite, respectiv note interne privitor la reglementarea modului de desfasurare a activitatii de lucrari de construire/desfiintare in derulare

CONSILIUL LOCAL

- primeste rapoarte de specialitate privind aspecte specifice domeniului disciplinei in constructii

- transmite hotarari adoptate referitor la aspecte specifice domeniului de lucrari de construire/desfiintare in derulare

Relațiile externe:

9

CETATENII /PERSOANE FIZICE SI JURIDICE

- transmite cereri privind eliberarea documentelor de autorizare a documentelor specifice in perioada desfasurarii lucrarilor de construire si solicita informatii privind reglementarile in domeniul activitatii de disciplina in constructii

- primeste documentele de autorizare a activitatii de lucrari de construire/desfiintare, respectiv informatiile solicitate privind reglementarile in domeniul lucrari de construire/desfiintare la nivelul municipiului Oradea

ALTE INSTITUTII de tipul regiilor locale subordonate Consiliului Local al Municipiului Oradea, Inspectoratul de Politie al Judetului Bihor, institutii avizatoare:

Inspectia Judeteana in Constructii Bihor

Curtea de Conturi

Directia Judeteana de Statistica

CAPITOLUL IX

DIRECȚIA MANAGEMENT PROIECTE CU FINANȚARE INTERNAȚIONALĂ

9

Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională din cadrul Primăriei Municipiului Oradea asigură prin serviciile, birourile și compartimentele de specialitate îndeplinirea procedurilor legale privind atragerea de finanțări nerambursabile, documentare în vederea redactării cererilor de finanțare, precum și gestionarea respectiv monitorizarea proiectelor care au obținut finanțare.

Pentru realizarea sarcinilor și atribuțiilor ce îi revin Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională are urmatoarea structură organizatorică:

 • 1. Biroul Asistență Tehnică Programe

 • 2. Compartiment Relații Internaționale

 • 3. Biroul Turism, Cultură, Regenerare Urbană

 • 4.  Serviciul Dezvoltare Infrastrastructură

(1) Biroul Asistență Tehnică Programe - din cadrul Direcției Management Proiecte cu Finanțare Internațională - are următoarele atribuții:

 • -      propune și realizează proiecte care să răspundă necesităților comunității locale după o atentă analiză și sinteză a informațiilor existente

 • -     urmărește implementarea proiectelor și evaluează rezultatele

 • -      stabilește și întreține relații de parteneriat (de serviciu) cu organizații și instituții locale, naționale și internaționale în vederea absorbției fondurilor structurale și de coeziune și a atragerii de noi parteneri din statele membre UE pentru derularea proiectelor

 • -      întocmește documentația aferentă inițierii parteneriatelor, menține contactele cu potențiali parteneri, comunicare etc., analizează și sintetizează informațiile obținute

 • -     asigură sprijinul necesar procesului de coordonare și implementare eficientă, eficace și transparentă a fondurilor structurale atrase de către municipalitatea Oradea

 • -      asigură sprijinul necesar unei implementări și absorbții eficiente și eficace a fondurilor structurale pentru perioada 2007-2013 și pregătirea viitoarelor aplicații de finanțare prin atragerea fondurilor structurale europene

 • -      asigură cunoașterea la nivel general în rândul instituției a rolului sprijinului comunitar și a unei înțelegeri a intervențiilor instrumentelor structurale în rândul beneficiarilor.

 • -      implicarea activă în programele de asistență și finanțare națională și internațională care sprijină proiecte de dezvoltare economică și socială la nivel regional

 • -      traducerea dosarelor tehnice și anexelor aferente cererilor de finanțare în funcție de cerințele Comisiei Europene și partenerii externi implicați în proiectele respective

 • -     asigură organizarea internă si pregătește documentele necesare evaluării proiectelor depuse / activităților desfășurate

 • -      asigură legătura cu instituțiile vizate în vederea îndeplinirii atribuțiilor legate de întărirea capacității instituționale

 • -      asigură realizarea și transmiterea la termenele stabilite a raportărilor privind stadiul de implementare a proiectelor și a activităților realizate

 • -      asigură centralizarea și transmiterea la nivel superior a necesităților de finanțare a instituției, a proiectelor ce pot fi finanțate pe diverse axe prioritare ale Programelor Operaționale Sectoriale, respectiv Programul Operațional Regional

 • -      realizează recepția produselor/serviciilor achiziționate în cadrul contractelor încheiate pe proiecte cu finanțare europeană, în care Primăria Municipiului Oradea este beneficiar

 • -     întocmește procesele verbale de recepție pentru echipamentele furnizate de operatorii economici contractați pe diverse proiecte cu finanțare europeană de către Primăria Oradea în vederea completării dosarului de contract

 • -      asigură activități de interpretariat în cadrul proiectelor și a manifestărilor instituției care necesită acest lucru

 • -     reactualizează baza de date cuprinzând informații despre Uniunea Europeană, legislația europeană, instituțiile Uniunii Europene și programele de finanțare, pe care le pune la dispoziția solicitanților

 • -     asigură corespondența externă a Primăriei Municipiului Oradea aferentă domeniului de activitate, asigură traducerile curente în cazul delegațiilor străine ce vizitează instituția, precum și traducerile materialelor și documentelor necesare pentru acordurile de asistență tehnică și cooperare

 • -     asigură implementarea recomandărilor formulate de către organele de control în urma misiunilor de audit/control efectuate la nivelul instituției și care vizează îmbunătățirea activității serviciului

 • -       propune modificări/completări la procedurile existente de desfășurare a activității în cadrul Biroului de Asistență Tehnică Programe, respectiv în cadrul celorlalte servicii din Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională.

Relații interne:

9

 • -     Serviciul este subordonat directorului Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională, subordonată primarului căruia i se prezintă periodic programele, propunerile de proiecte, posibili parteneri, etc.

 • -      Serviciul colaborează cu: serviciile din cadrul Direcției, viceprimarii, secretarul Consiliului Local, direcțiile, serviciile, birourile și compartimentele din Primărie interesate sau implicate în problemele specifice activității serviciului.

Relații externe:

9

 • -      locale: Prefectura Județului Bihor, Consiliul Județean Bihor, Camera de Comerț și Industrie Bihor, Fondul de dezvoltare a Euroregiunii Carpatice, O.N.G.-uri, Universitatea și instituții de învățământ, alte instituții și organizații locale, agenți economici

 • -      Naționale: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Internelor și Reformei Administrative, Centrul de Informare Europeană, Agenția Regională de Dezvoltare Nord - Vest; Asociația Municipiilor din România; Unitățile de Implementare a programelor din cadrul ministerelor, instituții și organizații care administrează programe de finanțare, instituții și organizații internaționale care au reprezentanță în România

 • -      Internaționale: Direcții generale ale Comisiei Europene, Consiliul Europei, instituții și organizații finanțatoare, instituții și organizații din UE cu potențial de parteneri în derularea proiectelor

 • -      Servicii de informare - Distribuirea gratuită a publicațiilor în limba română și în limbi străine oferite în format electronic de către Centrul de Informare al Comisiei Europene; producerea de materiale si publicații originale pentru publicul local.

(2) Compartimentul Relații Internaționale - din cadrul Direcției Management Proiecte cu Finanțare Internațională - are următoarele atribuții:

 • - Inițiază și promovează relații de colaborare cu instituții și organizații naționale și internaționale, precum și înfrățirea cu alte autorități ale administrației publice locale naționale sau internaționale, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 590/2003, privind tratatele și ale Legii nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată în anul 2007;

 • -  Întocmește documentația necesară înfrățirii între Municipiul Oradea și alte orașe din lume, precum și protocolul propriu-zis

 • - Solicită direcțiilor de specialitate din cadrul Ministerului Afacerilor Externe și a Ministerului Internelor și Reformei Administrative avizarea proiectelor de text pentru Acordurile de parteneriat și Protocoalele de înfrățire;

 • - Întocmește raportul de specialitate pentru aprobarea parteneriatului de către Consiliul Local al municipiului Oradea

 • - Organizează ședințele festive ocazionate de semnarea Acordurilor de Cooperare sau a Protocoalelor de Infrățire

 • - Menține legătura cu partenerii externi (telefonic, email, fax) pentru a-i informa asupra procesului de avizare și pentru a stabili un calendar de acțiuni comune, întocmește fișa de activități pentru fiecare colaborare în parte

 • -  Propune conducerii Primăriei municipiului Oradea un calendar de acțiuni comune cu partenerul extern, după analizarea și investigarea posibililor participanți locali

 • -  Colaborează pe plan local cu instituții de stat, agenți economici, instituții neguvernamentale, organizații și asociații, persoane fizice,etc în scopul realizării acțiunilor comune și parteneriate cu instituții similare din orașele infrățite sau în curs de infrățir

 • -    Solicită, analizează și sintetizează materiale de studiu și documentare privind organizarea și funcționarea administrației publice locale din statele membre ale Uniunii Europene, cu precădere din orașele care au încheiat acorduri de cooperare ori protocoale de înfrățire cu autoritățile publice din Oradea;

 • - Colaborează cu Asociația Zona Metropolitană și cu structurile de specialitate ale Primăriei în vederea desfășurării operațiunilor necesare atragerii investitorilor străini în vederea realizarii obiectivelor prioritare în diverse domenii de interes local

 • - Promovează imaginea municipiului Oradea pe plan extern prin diverse activități și programe care se desfășoară în țară și în străinătate;

 • - Traduce în limba engleză și actualizează pagina web a Primăriei în colaborare cu Serviciul Informatica și Compartimentul de presă al Primăriei

 • - Întocmește, redactează, traduce și trimite scrisorile oficiale ale primarului, viceprimarilor, directorilor de direcții din cadrul Primăriei municipiului Oradea si asigură corespondența externă a instituției (conducere și direcții) în limba engleză / franceză.

 • -  Organizează, în colaborare cu Serviciul Monitorizare Cheltuieli Administrative, vizitele oficiale ale unor delegații și personalități din strainatate în Oradea

 • - Asigură logistica necesară deplasărilor oficiale ale reprezentanților Primăriei Municipiului Oradea în străinătate, la nivel de primar, reprezentanți ai Consiliului Local și personal cu funcții de conducere și de execuție din cadrul Primăriei Municipiului Oradea;

 • - Întocmește referatele și rapoartele de specialitate și asigură, în colaborare cu Serviciile de specialitate din cadrul Direcției Economice, logistica necesară acestor evenimente și acțiuni, în conformitate cu dispozițiile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale și Ordonanța Guvernului României nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, aprobată prin Legea nr. 247/2002, modificata de Hotărârea Guvernului nr. 1241/2004;

 • -  Întocmește fișe de contact cu partenerii externi și asigură relații permanente la nivel interinstituțional, pe calea corespondenței poștale și prin schimburi informaționale pe cale electronică, folosind forme moderne de comunicare;

 • -  Primește și centralizează rapoartele de activitate ale delegațiilor externe la întoarcerea în țară.

 • - Asigură documentarea și informarea compartimentelor de specialitate și instituțiilor din subordinea Consiliului Local al municipiului Oradea, cu privire la evenimentele și acțiunile cu caracter de extraneitate, incidente domeniului de competență al acestora;

 • - Păstrează și arhivează corespunzator documentele intrate, ieșite sau întocmite pentru uzul intern al compartimentului, în conformitate cu prevederile legii, inclusiv corespondența curentă, precum și cea generată de organizarea evenimentelor speciale.

Relații interne:

9

PRIMAR -primește: referate, rapoarte de specialitate, informări, rapoarte privind activitatea, fișe de activități, calendar de acțiuni, fișe de eveniment specifice Compartimentului Relații internaționale

-transmite: corespondența și sarcini în legătură cu specificul activității

-avizează: corespondența cu caracter oficial în limba română/engleză/franceză

VICEPRIMARI -primește: informări, rapoarte privind activitatea, fișe de activități, calendar de acțiuni, fișe de eveniment, specifice Compartimentului Relații internaționale

-transmite: corespondența și sarcini în legătură cu specificul activității

-avizează:    corespondența cu caracter oficial în limba

română/engleză/franceză

SECRETAR -primește: informări, rapoarte privind activitatea, fișe de activități, calendar de acțiuni, fișe de eveniment, specifice Compartimentului Relații internaționale

-transmite: corespondența și sarcini în legătură cu specificul activității -avizează:    corespondența cu caracter oficial în limba

română/engleză/franceză

CONSILIUL LOCAL - primește-rapoarte de specialitate

- transmite: hotărâri

DIRECȚIA JURIDICĂ -primește: traducerea din limba engleză/franceză a unor solicitări de informații

-transmite: răspunsuri la solicitări de informații pentru traducere în limba engleză/franceză

DIRECȚIA TEHNICĂ -primește: traducerea din limba engleză/franceză a unor scrisori/documentatii

-transmite: scrisori/documentații pentru traducere în limba engleză/franceză

DIRECȚIA MANAGEMENT PROIECTE CU FINANȚARE INTERNAȚIONALĂ

Primește: informări, fișe de eveniment, documentații traduse în/din limba engleză/romană Transmite: documente pentru traducere în limba engleză

DIRECȚIA ECONOMICĂ -primește: referate de achiziționare, de necesitate, justificative.

- transmite: documente pentru traducere în limba engleză. -avizează: referate de achiziționare, de necesitate, justificative. SERVICIUL RELAȚII CU PUBLICUL

-înregistrează și expediază corespondența compartimentului DIRECȚIA DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR

-primește: traducerea din limba engleză/franceză a unor solicitări de informații

-transmite: răspunsuri la solicitări de informații pentru traducere în limba engleză/franceză

Relații externe

CETĂȚENI -primește: sesizări, solicitări de informații

-transmite: răspunsuri

RELAȚII CU ALTE INSTITUȚII

 • - Instituția Prefectului - Județul Bihor

 • - Consiliul Județean Bihor

 • - Ministerul Afacerilor Externe

 • - Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței

 • - Ministerul Administrației și Internelor

 • - Asociația Municipiilor din România

 • - Ambasade ale țărilor străine în România

 • - Companii private

 • - Organizații non-guvernamentale

 • - Instituții de cultură

 • - Instituții de învățământ

(3) Serviciul Dezvoltare Infrastructură - din cadrul Direcției Management Proiecte cu Finanțare Internațională - are următoarele atribuții:

 • -      oferirea de consultanță de specialitate către departamentele interne și instituțiile externe care sunt subordonate Consiliului Local și care sunt interesate de intensificarea eforturilor de atragere de surse externe de finanțare pentru susținerea programelor și proiectelor proprii pe obiectivele de infrastructură, obiective de patrimoniu, unități de învățământ, unități de sănătate, centre sociale, infrastructură generală, infrastructură de afaceri, etc., care sunt în proprietatea și administrarea Municipiului Oradea

 • -      propune și realizează proiecte în domeniul infrastructurii, proiecte care să răspundă necesităților comunității locale

 • -      urmărește implementarea proiectelor de infrastructură derulate și evaluează rezultatele

 • -      stabilește relații de parteneriat cu organizații și instituții locale, naționale și internaționale în vederea absorbției fondurilor structurale și de coeziune și a atragerii de noi parteneri din statele membre UE pentru derularea proiectelor din domeniul infrastructurii

 • -      întocmește documentația aferentă inițierii parteneriatelor, menține contactele cu potențiali parteneri, comunicare etc., analizează și sintetizează informațiile obținute

 • -     asigură sprijinul necesar procesului de coordonare și implementare eficientă, eficace și transparentă a fondurilor structurale atrase de către municipalitatea Oradea

 • -      asigură cunoașterea la nivel general în rândul instituției a rolului sprijinului comunitar și a unei înțelegeri a intervențiilor instrumentelor structurale în rândul beneficiarilor pe parte de infrastructură

 • -      implicarea activă în programele de asistență și finanțare națională și internațională care sprijină proiecte de dezvoltare în domeniul infrastructurii

 • -      traducerea dosarelor tehnice și anexelor aferente cererilor de finanțare în funcție de cerințele Comisiei Europene și partenerii externi implicați în proiectele respective

 • -     asigură organizarea internă si pregătește documentele necesare evaluării proiectelor depuse / activităților desfășurate

 • -      asigură realizarea și transmiterea la termenele stabilite a raportărilor privind stadiul de implementare a proiectelor și a activităților realizate

 • -      asigură centralizarea și transmiterea la nivel superior a necesităților de finanțare ale instituției în domeniul infrastructurii, a proiectelor ce pot fi finanțate pe diverse axe prioritare ale Programelor Operaționale Sectoriale, respectiv Programul Operațional Regional

 • -      vizează recepția produselor/serviciilor achiziționate în cadrul contractelor încheiate pe proiecte cu finanțare europeană în domeniul infrastructurii, proiecte în care Primăria Municipiului Oradea este beneficiar

 • -     întocmește procesele verbale de recepție pentru echipamentele furnizate de operatorii economici contractați pe diverse proiecte cu finanțare europeană de către Primăria Oradea în vederea completării dosarului de contract

 • -      asigură activități de interpretariat în cadrul proiectelor de infrastructură și a manifestărilor instituției care necesită acest lucru

 • -     asigură corespondența externă a Primăriei Municipiului Oradea aferentă domeniului de activitate, asigură traducerile curente în cazul delegațiilor străine ce vizitează instituția, precum și traducerile materialelor și documentelor necesare pentru acordurile de asistență tehnică și cooperare

 • -     asigură implementarea recomandărilor formulate de către organele de control în urma misiunilor de audit/control efectuate la nivelul instituției și care vizează îmbunătățirea activității serviciului

Relații interne:

9

 • -     Serviciul este subordonat directorului Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională, subordonată primarului căruia i se prezintă periodic programele, propunerile de proiecte, posibili parteneri

 • -      Serviciul colaborează cu: serviciile din cadrul direcției, viceprimarii, secretarul Consiliului Local, direcțiile, serviciile, birourile și compartimentele din primărie interesate sau implicate în problemele specifice activității serviciului.

Relații externe:

9

 • -      locale: Prefectura Județului Bihor, Consiliul Județean Bihor, Camera de Comerț și Industrie Bihor, Fondul de dezvoltare a Euroregiunii Carpatice, O.N.G.-uri, Universitatea și instituții de învățământ, alte instituții și organizații locale, agenți economici

 • -      Naționale: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Internelor și Reformei Administrative, Ministerul Transporturilor, Ministerul Sănătății, Agenția Regională de Dezvoltare Nord - Vest; Asociația Municipiilor din România; Unitățile de Implementare a programelor din cadrul ministerelor, instituții și organizații care administrează programe de finanțare, instituții și organizații internaționale care au reprezentanță în România

 • -      Internaționale: Direcții generale ale Comisiei Europene, Consiliul Europei, instituții și organizații finanțatoare, instituții și organizații din UE cu potențial de parteneri în derularea proiectelor

(4) BIROUL TURISM CULTURA REGENERARE URBANA - din cadrul Direcției

Management Proiecte cu Finanțare Internațională - are următoarele atribuții:

 • -      configurarea și susținerea prin mijloace media (clasice și IT) a imaginii și a oportunităților turistice și culturale (inclusiv educație) ale orașului Oradea și ale Zonei Metropolitane Oradea

 • -      conservarea și promovarea a patrimoniului arhitectural-istoric și al celui de divertisment al orașului Oradea și de introducere în sistemul turistic integrat național și internațional

 • -      promovarea, susținerea și revitalizarea culturii urbane și metropolitane pentru asanarea situației existente

 • -      crearea și gestionarea unei baze de date cu partenerii reali și cei potențiali din domeniile de interes și din cele sinergetice lor, susținerea legăturilor cu partenerii, asigurarea suportului tehnico-documentar și consultativ, logistic a elaborării și implementării strategiilor pe turism, cultură, educație, a întrunirilor și evenimentelor proprii

 • -      actualizează baza de date turistice și o pune la dispoziția Centrului de Informare Turistică (CIT)

 • -      girează refuncționalizarea și revitalizarea CIT, asigură setul de informații necesare acestui organism

 • -      colaborează cu alte instituții locale și naționale, cu domeniile sinergetice ale turismului și culturii în vederea atingerii intereselor comune și promovării / introducerii în circutitul turistic a monumentelor de istorie și de arhitectură, precum și a celor naturale

 • -      susținerea pe domenii a dezvoltării durabile și responsabile a municipiului Oradea și a valorilor pe care acesta le tutelează

 • -      propune și realizează proiecte în domeniul turismului, culturii și regenerării urbane, proiecte care să răspundă necesităților comunității locale , urmărește implementarea proiectelor

 • -      evaluează rezultatele atragerii fondurilor structurale și de coeziune de municipalitatea orădeană pe domenii de interes

 • -      oferă suport tehnic, logistic și științific, acordă consultanță celor interesați în elaborarea de proiecte pe domeniile turismului, culturii și regenerării urbane

 • -      stabilește relații de parteneriat cu organizații și instituții locale, naționale și internaționale în vederea absorbției fondurilor structurale și de coeziune și a atragerii de noi parteneri prin căutare de parteneri din statele membre UE pentru derularea proiectelor

 • -      întocmește documentația aferentă inițierii parteneriatelor, menține contactele cu potențiali parteneri, comunicare etc., analizează și sintetizează informațiile obținute

 • -      implicarea activă în programele de asistență și finanțare națională și internațională care sprijină proiecte de dezvoltare economică și socială și regională

 • -      asigură sprijinul necesar procesului de coordonare și implementare eficientă, eficace și transparentă a fondurilor structurale sau de coeziune atrase de către municipalitatea Oradea pe domeniile de interes și pregătirea viitoarelor aplicații de finanțare prin atragerea fondurilor europene

 • -      traducerea dosarelor tehnice și anexelor aferente cererilor de finanțare în funcție de cerințele Comisiei Europene și partenerii externi implicați în proiectele respective

 • -      asigură organizarea internă si pregătește documentele necesare evaluării proiectelor depuse / activităților desfășurate

 • -      asigură realizarea și transmiterea la termenele stabilite a raportărilor privind stadiul de implementare a proiectelor și a activităților realizate

 • -      asigură centralizarea și transmiterea la nivel superior a necesităților de finanțare a instituției în domeniul turismului / culturii, a proiectelor ce pot fi finanțate pe diverse axe prioritare ale Programelor Operaționale Sectoriale, respectiv Programul Operațional Regional

 • -      vizează recepția produselor/serviciilor achiziționate în cadrul contractelor încheiate pe proiecte cu finanțare europeană, în care Primăria Municipiului Oradea este beneficiar

 • -     întocmește procesele verbale de recepție pentru echipamentele furnizate de operatorii economici contractați pe diverse proiecte cu finanțare europeană de către Primăria Oradea în vederea completării dosarului de contract

 • -      asigură activități de interpretariat în cadrul proiectelor și a manifestărilor instituției care necesită acest lucru

 • -     asigură corespondența externă a Primăriei Municipiului Oradea aferentă domeniului de activitate, asigură traducerile curente în cazul delegațiilor străine ce vizitează instituția, precum și traducerile materialelor și documentelor necesare pentru acordurile de asistență tehnică și cooperare

 • -     asigură implementarea recomandărilor formulate de către organele de control în urma misiunilor de audit/control efectuate la nivelul instituției și care vizează îmbunătățirea activității serviciului

 • -      oferă informații și colaborează cu instituții de la nivel regional, național sau internațional în vederea inserției valorilor patrimoniul antropic, cultural și natural local în circuitul de valori regionale, naționale și internaționale

 • -      asigură la cerere ghidaje în Muncipiul Oradea, precum și setul de informații necesare unui turism civilizat și responsabil

 • -      participă activ la acțiunile de educative pe teme de patrimoniu și cultură locală din școlile orădene

 • -      girează, alături de alte instituții locale, punerea în practică a strategiilor sectoriale pe domeniul turism, cultură și regenare urbană

 • -      elaborează materiale de promovare pe domeniile de interes și asigură distrubuirea lor

Relații interne:

9

 • -     Serviciul este subordonat directorului Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională, subordonată primarului căruia i se prezintă periodic programele, propunerile de proiecte, posibili parteneri

 • -      Serviciul colaborează cu: serviciile din cadrul direcției, viceprimarii, secretarul Consiliului Local, direcțiile, serviciile, birourile și compartimentele din primărie interesate sau implicate în problemele specifice activității serviciului.

Relații externe:

9

 • -      locale: Prefectura Județului Bihor, Consiliul Județean Bihor, Camera de Comerț și Industrie Bihor, Fondul de dezvoltare a Euroregiunii Carpatice, O.N.G.-uri, Universitatea și instituții de învățământ, alte instituții și organizații locale, agenți economici

 • -      Naționale: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Internelor și Reformei Administrative, MIMMCTPL, Agenția Regională de Dezvoltare Nord -Vest; Asociația Municipiilor din România; Unitățile de Implementare a programelor din cadrul ministerelor, instituții și organizații care administrează programe de finanțare, instituții și organizații internaționale care au reprezentanță în România

 • -      Internaționale: Direcții generale ale Comisiei Europene, Consiliul Europei, instituții și organizații finanțatoare, instituții și organizații din UE cu potențial de parteneri în derularea proiectelor.

 • -      Servicii de informare - Producerea de materiale și publicații pentru publicul larg, precum și distribuirea publicațiilor editate, ghidaj de specialitate oferit celor interesați.

Capitolul X

SERVICIUL INFORMATICĂ

Art. 58. Structura organizatorică a Serviciului Informatică este următoarea:

 • -  Biroul Administrare Infrastructură IT și Baze de Date

 • -  Compartimentul Programare și Gestionare Aplicații Informatice

 • -  Compartimentul Centralizare Baze de Date

Art. 59. Serviciul Informatică asigură informatizarea și conducerea computerizată a tuturor activităților prelucrabile pe calculator, propunând strategia creerii și funcționării sistemului, necesarul de echipamente și personal, urmărind buna funcționare a acestuia, realizată prin activitatea unor funcționari publici, aflată în directa subordonare a primarului și are ca obiective:

 • - Informatizarea administrației publice locale (Primăria Municipiului Oradea și instituțiile subordonate Consiliului Local ) conform legislației în vigoare;

 • - Asigurarea securității   datelor atât în Intranet cât și prin Internet;

 • - Urmărirea cu strictețe a prevederilor legii drepturilor de autor pentru achizițiile software;

 • - Elaborarea strategiei de informatizare pe termen scurt și mediu;

 • - Asigurarea accesului la informațiile cu caracter public prin site-ul propriu al instituției;

Art.60. Serviciul Informatică este condus de un șef de serviciu care este subordonat primarului municipiului Oradea și răspunde de activitatea și reprezentarea serviciului, îndeplinește atribuțiile stabilite prin fișa postului, precum și orice alte sarcini încredințate de primarul municipiului Oradea și de Consiliul Local.

Art. 61. Atribuțiile Serviciului Informatică sunt:

 • 1. - Realizează analiza, implemetarea, modernizarea și service pentru softurile din dotare sau care urmează să fie elaborate de programatorii din serviciu;

 • 2. - Realizează sistemul informatic al Primăriei Oradea și a altor instituții subordonate Consiliului Local ( la cerere );

 • 3. - Prezintă propuneri privind sistemul informatic și asigură asistența de specialitate pentru achiziționarea echipamentelor și a softurilor necesare Primăriei Municipiului Oradea și instituțiilor subordonate Consiliului Local ;

 • 4.  - Elaborează în colaborare cu directori executivi, șefii de servicii, birouri și compartimente lista aplicațiilor și a priorităților în realizarea acestora la nivelul Primăriei (sau achiziționarea de la terți) și le prezintă spre aprobare conducerii;

 • 5. - Coordonează, îndrumă și supraveghează activitatea de:

 • - Editare și arhivare pe suport magnetic a documentelor din cadrul Primăriei;

 • - colaborare pentru realizare a bazei de date geografice pe baza implementării unui sistem GIS în cadrul Primăriei în colaborare cu alte firme interesate în domeniu;

 • - Realizarea, implementarea, asigurarea de service pentru softurile din direcțiile și serviciile Primăriei Municipiului Oradea .

 • - Realizarea si asigurarea de service în colaborare cu firme private, a unor softuri pentru instituțiile subordonate Consiliului Local (Direcția de Evidență a Persoanei, Administrația Social Comunitară Oradea, Administrația Imobiliară Oradea, Poliția Comunitară, Clubul Sportiv Municipal).

 • 6. - Administrarea rețelei informatice a Primăriei Municipiului Oradea și a instituțiilor subordonate Consiliului Local cu sediul în clădirea primăriei,

 • 7. - Asigură instruirea continuă a personalului:

 • - Acordă asistență de specialitate pentru ridicarea nivelului de cunoștințe a personalului privind operarea pe calculator;

 • - Acordă asistență de specialitate pentru recrutarea personalului;

 • - Răspunde de realizarea și dotarea unui punct documentar cu cărți și reviste de specialitate în domeniul calculatoarelor;

- Instruiește personalul, sau, după caz, propune efectuarea unor cursuri de pregătire în cadrul altor instituții, privind conduita și modul de utilizare a calculatorului în cadrul rețelei sau a noilor aplicații instalate;

 • 8. - Controlează activitatea de menținere a echipamentelor informatice în stare de funcționare,

 • 9. - Prezintă, la cererea Consiliului Local și a Primarului, rapoarte și informări privind activitatea Serviciului, în termenul și forma solicitată;

 • 10. - Întocmește rapoarte de specialitate pentru proiectele de hotărâri ale Consiliului Local;

 • 11. - Prezintă rapoarte de specialitate comisiilor Consiliului Local la solicitarea acestora;

 • 12. - Analizează și rezolvă în limita atribuțiilor (competențelor) corespondența și sesizările repartizate

 • 13. - Întocmește situații și rapoarte de specialitate la solicitarea conducerii primăriei;

 • 14. - Asigură arhivarea documentelor Serviciului în conformitate cu legislația în vigoare și răspunde pentru acestea;

 • 15. - Prezintă la cererea Consiliului Local și a Primarului, rapoarte și informări privind activitatea de informatizare;

 • 16.  - Participă în comisiile de licitații organizate pentru achizițiile de echipamente, software, consumabile și servicii necesare realizării și mentenanței sistemului informatic al Primăriei Municipiului Oradea;

- Participa la elaborarea documentatiilor, caietelor de sarcini pt achiziționarea sistemelor IT;

 • - Întocmește sau verifică (dacă provin de la terți) documentațiile privind licitații, oferte, servicii, etc.

 • - Participă la recepționarea echipamentelor, software-ului și consumabilelor achiziționate și contrasemnează procesele verbale de recepție;

 • 17. - Centralizează propunerile de la serviciile de specialitate ale Primăriei, privind achiziția de echipamente, software și consumabile și le supune aprobării;

 • 18. - Întocmește și transmite situațiile statistice solicitate de organele în drept;

 • 19. - Colaborează cu structurile asociative ale municipiilor (Asociația Municipiilor din România și structurile asociative de specialitate (Asociația Națională a Informaticienilor din Administrația Publică) în vederea dezvoltării de proiecte sau programe comune la nivel local;

 • 20. - Întocmirea, anual sau ori de câte ori este nevoie, în colaborare cu celelalte compartimente, a unor rapoarte privind starea economică și socială a municipiului și prezentarea la termenele prevăzute de lege sau stabilite de către primar Consiliului Local;

 • 21. - Realizează machete, documente sau materiale de prezentare a municipiului pe suport hârtie, multimedia, cu conținut grafic deosebit, care necesită cunoștințe de nivel superior în utilizarea calculatoarelor;

 • 22. - Coordonează și monitorizează implementarea la nivel local a proiectelor de finanțare aprobate cu specific informatic;

 • 23. - Urmărește și aplică, prevederile cuprinse în strategiile și programele de reformă ale administrației publice locale, elaborate pe baza Programului de Guvernare;

 • 24. - Răspunde de realizarea activităților în conformitate cu Strategia Guvernului privind informatizarea administrației publice aprobată prin H.G.R. nr. 1007/2001 și implementarea procedurilor privind Sistemul Electronic Național conform prevederilor Legii nr. 161/2003, cu modificările ulterioare;

 • 25. - Prezintă fundamentat propuneri pentru introducerea în bugetul de venituri și cheltuieli a fondurilor necesare pentru dotarea cu echipamente și software a sistemului informatic;

 • 26. -În colaborare cu Serviciile Buget-Ordonanțări și Contabilitate Publică Situații Financiare stabilește necesarul fondului pentru achiziții echipamente, software și consumabile, în vederea înscrierii în proiectul de buget și urmărește folosirea eficientă și în conformitate cu prevederile legale a acestuia.

 • 27. -Serviciul Informatică exercită și alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului Local sau dispoziții ale Primarului și lucrări de specialitate încredințate spre realizare de conducerea Primăriei Municipiului.

Relații Interne :

PRIMAR

 • - primeste toate documentele emise in cadrul Serviciului Informatică care necesită semnătura primarului: rapoarte de specialitate, dispoziții, delegații, cerere de concediu șef serviciu, caiete de sarcini, adrese externe,

 • - primeste informari si rapoarte privind activitatea desfasurata de Serviciul Informatică,

 • -  transmite dispozitii si corespondenta ce vizeaza sfera de activitate a Serviciului Informatică

VICEPRIMAR

- primeste la semnat actele pentru care Primarul municipiului i-a delegat dreptul de semnatura;

- transmite sarcini de serviciu si corespondenta ce vizeaza sfera de activitate a Serviciului Informatică

SECRETAR

transmite și primește dispoziții.

TOATE DEPARTAMENTELE DIN CADRUL PRIMARIEI

- transmit note interne, raspunsuri, referate, informari referitoare la aspecte ce vizeaza activitatea Serviciului Informatică și a departamentelor primăriei privind activitatea informatică,

 • -  primesc note interne, informari, raspunsuri, sesizări, solicitări privind aspecte din sfera de activitate a departamentelor primăriei privind activitatea informatică.

Relații Externe :

A         9

În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, colaborează cu următoarele : INSTITUȚII:

 • - Prefectura Județului Bihor

 • - Consiliul Județean Bihor

 • - Ministerul Administrației și Internelor

 • - Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației

 • - Institutul Național de Statistică

 • - Direcția Județeană de Statistică;

 • - Asociația Municipiilor din România

 • - Asociația Națională a Informaticienilor din Administrația Publică

 • - Instituții de asistență socială;

 • - Instituții de învățământ;

 • - Instituții de cultură;

 • - Instituțiile Publice aflate în directa subordonare a Consiliului Local;

 • - Firmele partenere pentru contractele în derulare.

CETATENI, REPREZENTANTI AI FIRMELOR DE PRIVATE, AGENTI ECONOMICI

 • -  primesc sesizări, solicitări privind aspecte legate activitatea informatică a instituției

 • -  transmit răspunsuri, informări privind aspecte legate activitatea informatică a instituției.

Art. 62 Atribuțiile Serviciului Informatică se realizează prin următoarele departamente de specialitate:

(1) BIROUL ADMINISTRARE INFRASTRUCTURA IT SI BAZE DE DATE

 • 1. Administrează rețeaua informatică a Primăriei Municipiului Oradea :

 • -    Răspunde de planificarea, instalarea și operarea în cadrul rețelei;

 • -  Realizează instalarea echipamentelor și software-ului licențiat pe serverele și stațiile de lucru, supraveghind totodată activitatea terților producători și furnizori de echipamente și software, din faza de testări și până la punerea definitivă în funcțiune;

 • - Organizează și ține evidența sistemului informatic operând toate mișcările referitoare la echipamente și personalul utilizator al tehnicii de calcul;

 • - Reglementează, inclusiv prin interzicerea temporară sau permanentă, accesul în rețeaua internă a primăriei a utilizatorilor prin măsurile prevăzute în regulamentul de utilizare a sistemului informatic;

 • - Monitorizarea și controlul sistematic ale activității utilizatorilor;

 • - Asigură respectarea prevederilor legale privind deținerea de licențe pentru fiecare program de calculator ce rulează pe stații individuale și servere;

 • - Stabilește măsurile ce se impun în cazul abaterilor de la o utilizare corectă a sistemului informatic;

 • - Stabilește măsurile necesare și soluțiile legale pentru buna administrare și utilizare a sistemului informatic;

 • - Supraveghează toate modificările impuse a se efectua în cadrul și pentru extinderea rețelei;

 • - Stabilește configuratiile conturilor de utilizatori, parolele, directoarele și drepturile de acces în rețea la nivel individual;

 • - Stabilește procedurile de asigurare a securității datelor, planificând și supraveghind salvarea regulată a datelor pe suport extern.

 • 2.   Menține echipamentele informatice în stare de funcționare:

 • - Răspunde de instalarea și integrarea echipamentelor în rețea.

 • - Poate contracta, cu aprobarea conducerii Primăriei, lucrări de service pentru echipamentele din dotare;

 • - Instruiește personalul asupra modului de întreținere al echipamentelor de calcul și controlează lunar modul în care aceste instrucțiuni sunt respectate;

 • 3. Participă în comisiile de licitații organizate pentru achizițiile de echipamente, software, consumabile și servicii necesare realizării și mentenanței sistemului informatic al Primăriei Municipiului Oradea;

 • - Participa la elaborarea documentatiilor, caietelor de sarcini pentru achizitionarea sistemelor IT;

 • - Întocmește sau verifică (dacă provin de la terți) documentațiile privind licitații, oferte, servicii,etc.

 • - Participă la recepționarea echipamentelor, software-ului și consumabilelor achiziționate și contrasemnează procesele verbale de recepție;

 • 4. Centralizează propunerile de la serviciile de specialitate ale Primăriei, privind achiziția de echipamente, software și consumabile și le supune aprobării;

 • 5. Administrează bazele de date din Primărie.

 • 6. Acordarea de asistență tehnică de specialitate în Primărie referitor la bazele de date.

 • 7. Efectuează operații de rutină legate de buna funcționare a bazelor de date, indexări, copieri, listări.

 • 8. Generarea de rapoarte ocazionale

Relatii interne

TOATE DEPARTAMENTELE DIN CADRUL PRIMARIEI

- transmit note interne, raspunsuri, referate, informari referitoare la aspecte ce vizeaza activitatea Biroului Administrare Infrastructură IT și Baze de Date și a departamentelor primăriei privind aspecte legate de administrarea rețelei de calculatoare, a echipamentele IT, a sistemelor de comunicații, a site-ului primăriei și a bazelor de date

- primesc note interne, informari, raspunsuri, sezizări, solicitări privind aspecte din sfera de activitate a departamentelor primăriei legate de administrarea rețelei de calculatoare, a echipamentele IT, a sistemelor de comunicații, a site-ului primăriei și a bazelor de date

 • (2) COMPARTIMENTUL PROGRAMARE SI GESTIONARE APLICATII INFORMATICE îndeplinește următoarele atribuții

 • 1. Acordarea de asistență tehnică de specialitate în Primăria Municipiului Oradea și Administrația Social Comunitară Oradea (ASCO).

 • 2. Preluarea datelor pe calculator și centralizarea rezultatelor alegerilor locale prin folosirea aplicației implementate împreună cu Direcția Județeană de Statistică pentru optimizarea actvității biroului electoral.

 • 3. Scrierea de programe care să permită generarea de situații statistice pentru Direcțiile Primăriei.

 • 4.  Proiectează și implementează aplicații noi, analizează și scrie aplicații.

 • 5. Gestionarea aplicațiilor informatice implementate în Primăria Municipiului Oradea și ASCO de către parteneri externi.

 • 6. Instruire profesională, accesare documentație pe internet, literatură de specialitate.

 • 7. Efectuează operații de rutină legate de buna funcționare a sistemului informatic, indexări, copieri, listări.

 • 8. Efectuează rapoarte ocazionale.

 • 9. Aplicarea si executarea legilor, studii, control, consiliere, conducere, elaborarea de reglementari, luarea deciziilor sau alte activitati care necesită cunoștințe superioare de specialitate.

Relatii interne

TOATE DEPARTAMENTELE DIN CADRUL PRIMĂRIEI

 • -  transmit note interne, răspunsuri, referate, informări referitoare la aspecte ce vizeaza activitatea Compartimentul Programare și Gestionare Aplicații Informatice și a departamentelor primăriei privind buna funcționare a aplicațiilor informatice și a liniei de tipărire digitale,

 • -  primesc note interne, informari, raspunsuri, sezizări, solicitări privind aspecte din sfera de activitate a departamentelor primăriei privind buna funcționare a aplicațiilor informatice și a liniei de tipărire digitale.

(3) COMPARTIMENTUL CENTRALIZARE BAZE DE DATE îndeplinește următoarele atribuții

9

 • 1. Administrează rețeaua informatică a ASCO :

 • -    Răspunde de planificarea, instalarea și operarea în cadrul rețelei;

 • -  Realizează instalarea echipamentelor și software-ului licențiat pe serverele și stațiile de lucru, supraveghind totodată activitatea terților producători și furnizori de echipamente și software, din faza de testări și până la punerea definitivă în funcțiune;

 • - Organizează și ține evidența sistemului informatic operând toate mișcările referitoare la echipamente și personalul utilizator al tehnicii de calcul;

 • - Reglementează, inclusiv prin interzicerea temporară sau permanentă, accesul în rețeaua internă a instituției a utilizatorilor prin măsurile prevăzute în regulamentul de utilizare a sistemului informatic;

 • - Monitorizarea și controlul sistematic ale activității utilizatorilor;

 • - Asigură respectarea prevederilor legale privind deținerea de licențe pentru fiecare program de calculator ce rulează pe stații individuale și servere;

 • - Stabilește măsurile ce se impun în cazul abaterilor de la regulamentul de utilizare a sistemului informatic;

 • - Stabilește măsurile necesare și soluțiile legale pentru buna administrare și utilizare a sistemului informatic;

 • - Supraveghează toate modificările impuse a se efectua în cadrul și pentru extinderea rețelei;

 • - Stabilește configuratiile conturilor de utilizatori, parolele, directoarele și drepturile de acces în rețea la nivel individual;

 • - Stabilește procedurile de asigurare a securității datelor, planificând și supraveghind salvarea regulată a datelor pe suport extern.

 • 2.   Menține echipamentele informatice în stare de funcționare:

 • - Răspunde de instalarea și integrarea echipamentelor în rețea.

 • - Instruiește personalul asupra modului de întreținere al echipamentelor de calcul și controlează lunar modul în care aceste instrucțiuni sunt respectate;

 • 3. Participă în comisiile de licitații organizate pentru achizițiile de echipamente, software, consumabile și servicii necesare realizării și mentenanței sistemului informatic al instituției;

 • - Participa la elaborarea documentatiilor, caietelor de sarcini pentru achizitionarea sistemelor IT;

 • - Întocmește sau verifică (dacă provin de la terți) documentațiile privind licitații, oferte, servicii,etc.

 • - Participă la recepționarea echipamentelor, software-ului și consumabilelor achiziționate și contrasemnează procesele verbale de recepție;

 • 4. Administrează bazele de date din ASCO.

 • 5. Acordarea de asistență tehnică de specialitate în ASCO, referitor la bazele de date.

 • 6. Efectuează operații de rutină legate de buna funcționare a bazelor de date, indexări, copieri, listări.

 • 7. Generarea de rapoarte ocazionale.

Relatii interne

TOATE DEPARTAMENTELE DIN CADRUL PRIMĂRIEI

 • -  transmit note interne, răspunsuri, referate, informări referitoare la aspecte ce vizeaza activitatea Compartimentul Centralizare Baze de Date și a departamentelor instituției privind aspecte legate de administrarea rețelei de calculatoare, a echipamentele IT, a sistemelor de comunicații, a aplicațiilor informatice și a bazelor de date ,

 • -  primesc note interne, informari, raspunsuri, sezizări, solicitări privind aspecte din sfera de activitate a departamentelor instituției privind aspecte legate de administrarea rețelei de calculatoare, a echipamentele IT, a sistemelor de comunicații, a aplicațiilor informatice și a bazelor de date.

Capitolul XI

STRUCTURI DIRECT SUBORDONATE PRIMARULUI

Art. 63. COMPARTIMENT DE PRESĂ

Este în subordinea directă a primarului și exercită următoarele atribuții:

 • -   oferă informații de presă cu privire la activitatea primăriei și Consiliului Local Oradea;

 • -  monitorizează articolele de presă ;

 • -  organizează și gestionează informația și diseminarea ei cu ocazia conferințelor și briefingurilor de presă;

 • -  în limitele create de relațiile stabilite cu alte instituții publice și organizații neguvernamentale, oferă informații ce vizează comunitatea;

 • -  desfășoară activități de primire, evidențiere și urmărire a corespondenței electronice cu cetățenii și instituțiile de presă;

 • -  urmărește și raportează respectarea termenelor legale pentru acordarea răspunsurilor la solicitările de informații publice venite din partea presei și a organizațiilor nonguvernamentale abilitate;

 • -  organizează și gestionează manifestări cu caracter public care implică PMO;

 • -  colaborează cu direcțiile și compartimentele de specialitate ale instituției la reactualizarea permanentă a bazei de date ce conține informațiile;

 • -  înregistrează documentele legate de activitatea internă a serviciului;

 • -  urmărește modificările legislației în domeniul de activitate, adaptând programele și metodele de lucru;

 • -  asigură accesul la informațiile de interes public,conform Legii 544/2001;

 • -  oferă verbal informații de interes public;

 • -   preia și înregistrează solicitările presei legate de informații de interes public;

 • -  emite note interne structurilor competente, în vederea culegerii informațiilor solicitate;

 • -   redactează și trimite răspunsul solicitanților;

 • -  comunică din oficiu informațiile de interes public;

 • -   actualizează cu informații publice site - ul instituției;

 • -  întocmește anual un raport privind accesul la informațiile de interes public;

 • -  respectă normele PSI și de protecție a muncii.

Relații interne:

9

PRIMAR:

 • -      primește la semnat corespondența înregistrată la nivelul serviciului, rapoarte solicitate, monitorizări săptămânale de presă și rapoarte de analiză;

 • -      transmite dispoziții; corespondența cu rezoluția primarului pe linia competențelor specifice

VICEPRIMARI:

 • - primește: corespondența înregistrată la nivelul serviciului ce intră în sfera de competență a acestora;rapoarte solicitate;

 • -       transmite: corespondenta pe linia specifică cu rezoluția viceprimarilor SECRETAR:

 • -       transmite: corespondența înregistrată la nivelul serviciului ce intră în sfera de competență a acestuia;

 • -        primește: note interne cu informații specifice

DIRECȚIA JURIDICĂ:

 • -       transmite: note interne;

 • -        primește: răspunsuri,; note interne;

INSTITUȚIA ARHITECTULUI ȘEF:

 • -       transmite: note interne,;

 • -        primește:răspunsuri, adrese, anunțuri ce urmează a fi publicate în presă;

DIRECȚIA TEHNICĂ:

 • -       transmite: note interne, anunțuri informații de interes public, date destinate publicității

 • -        primește: răspunsuri, note interne

DIRECȚIA ECONOMICĂ:

 • -        transmite: note interne, anunțuri informații de interes public, date destinate publicității

 • - primește: răspunsuri, note interne

DIRECȚIA INFORMATICĂ:

 • -          transmite: note interne, anunțuri informații de interes public, date destinate publicității

 • - primește: răspunsuri, note interne

SERVICII AFLATE ÎN SUBORDINEA DIRECTĂ A PRIMARULUI:

 • -        transmite: note interne, anunțuri informații de interes public, date destinate publicității

 • - primește: răspunsuri, note interne

Relații externe:

 • - MASS-MEDIA LOCALĂ și CENTRALĂ

 • - primește: solicitări de informații în baza legii 544/2001 privind liberul acces la

informațiile de interes public

 • - transmite: informatii de interes public, informări, anunțuri

 • - CETĂȚENII:

 • -  transmite: informatii de interes public, informări, anunțuri;

 • - PRIMĂRIILE DIN ȚARĂ

 • - ORGANIZAȚII NEGUVERNAMENTALE:

 • - REGII, FIRME , INSTITUȚII

Art.64. COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN îndeplinește următoarele atribuții:

Auditul public intern la entitatile publice reprezinta activitatea functional independenta si obiectiva menita sa dea asigurari si consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor si cheltuielilor publice, perfectionand activitatile entitatii publice; ajuta entitatea publica sa isi indeplineasca obiectivele printr-o abordare sistematica si metodica, care evalueaza si imbunatateste eficienta si eficacitatea sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului si a proceselor de administrare.

Conform art.10, alin (1),din Legea 672/2002 privind auditul intern, “compartimentul de audit public intern se constituie in subordinea directa a conducerii entitatii publice si, prin atributiile sale, nu trebuie sa fie implicat in elaborarea procedurilor de control intern si in desfasurarea activitatilor supuse auditului public intern”.

In baza art.16 din Legea 672/2002 “auditorii interni au acces la toate datele si informatiile, inclusiv la cele existente in format electronic, pe care le considera relevante pentru scopul si obiectivele precizate in ordinul de serviciu”.

Personalul de conducere si de executie din structura auditata are obligatia sa ofere documentele si informatiile solicitate, in termenele stabilite, precum si copii ale documentelor, certificate pentru conformitate, de la persoanele fizice si juridice aflate in legatura cu structura auditata, iar acestea au obligatia de a le pune la dispozitie la data solicitata. Totodata auditorii interni pot efectua la aceste persoane fizice si juridice orice fel de reverificari financiare si contabile legate de activitatile de control intern la care acestea au fost supuse, care vor fi utilizate pentru constatarea legalitatii si a regularitatii activitatii respective.”

Atributiile compartimentului de audit public intern sunt:

-elaborează norme metodologice specifice entitatii publice în care își desfășoară activitatea, cu avizul UCAAPI, iar în cazul entitatilor publice subordonate, respectiv aflate în coordonarea sau sub autoritatea altei entități publice, cu avizul acesteia;

-elaborează proiectul planului anual de audit public intern;

-efectuează activități de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar și control ale entitatii publice sunt transparente și sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienta și eficacitate;

-informează UCAAPI despre recomandările neinsusite de către conducătorul entitatii publice auditate, precum și despre consecințele acestora;

-raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor și recomandărilor rezultate din activitățile sale de audit;

-elaborează raportul anual al activității de audit public intern;

-în cazul identificarii unor iregularitati sau posibile prejudicii, raportează imediat conducatorului entitatii publice și structurii de control intern abilitate;

-verifica respectarea normelor, instrucțiunilor, precum și a Codului privind conduita etica în cadrul compartimentelor de audit intern din entitatile publice subordonate, aflate în coordonare sau sub autoritate, și poate iniția măsurile corective necesare, în cooperare cu conducătorul entitatii publice în cauza.

Activitatile de consiliere desfasurate de catre auditorii interni cuprind urmatoarele tipuri de consiliere:

- consultanta, avand ca scop identificarea obstacolelor care impiedica desfasurarea normala a proceselor, stabilirea cauzelor, determinarea consecintelor, prezentand totodata solutii pentru eliminarea acestora;

- facilitarea intelegerii, destinata obtinerii de informatii suplimentare pentru cunoasterea in profunzime a functionarii unui sistem, standard sau a unei prevederi normative, necesare personalului care are ca responsabilitate implementarea acestora;

- formarea si perfectionarea profesionala, destinate furnizarii cunostintelor teoretice si practice referitoare la managementul financiar, gestiunea riscurilor si controlul intern, prin organizarea de cursuri si seminarii.

In baza art. 5 din Ordinul 1702/2005 “Activitatea de consiliere se organizează și se desfășoară sub forma de:

-misiuni de consiliere formalizate, cuprinse într-o secțiune distinctă a planului anual de audit intern, efectuate prin abordari sistematice și metodice conform unor proceduri prestabilite având un caracter formalizat

- misiuni de consiliere cu caracter informal, realizate prin participarea în cadrul diferitelor comitete permanente sau la proiecte cu durata determinata, la reuniuni punctuale, schimburi curente de informații, urmând a se desfasura după procedurile specifice acestora;

 • - misiuni de consiliere pentru situații excepționale, realizate prin participarea în cadrul unor echipe constituite în vederea reluarii activităților ca urmare a unei situații de forta majoră sau altor evenimente excepționale, urmând a se desfasura după procedurile specifice acestora.

Auditul public intern se exercita asupra tuturor activităților desfășurate într-o entitate publica, inclusiv asupra activităților entitatilor subordonate, cu privire la formarea și utilizarea fondurilor publice, precum și la administrarea patrimoniului public.

Compartimentul de audit public intern auditeaza, cel puțin o data la 3 ani, fără a se limita la acestea, următoarele:

 • - angajamentele bugetare și legale din care deriva direct sau indirect obligații de plata, inclusiv din fondurile comunitare;

 • - plățile asumate prin angajamente bugetare și legale, inclusiv din fondurile comunitare;

 • - vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale;

 • - concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului ori al unităților administrativ-teritoriale;

 • - constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare și stabilire a titlurilor de creanta, precum și a facilităților acordate la încasarea acestora;

 • - alocarea creditelor bugetare;

 • - sistemul contabil și fiabilitatea acestuia;

 • - sistemul de luare a deciziilor;

 • - sistemele de conducere și control, precum și riscurile asociate unor astfel de sisteme;

 • - sistemele informatice.

Conform prevederilor art. 19 din Legea 672/2002 privid auditul public intern:

-Auditorii interni trebuie sa își îndeplinească atribuțiile în mod obiectiv și independent, cu profesionalism și integritate, conform prevederilor prezentei legi și potrivit normelor și procedurilor specifice activității de audit public intern.

-Pentru acțiunile lor, întreprinse cu buna-credința în exercițiul atribuțiilor și în limita acestora, auditorii interni nu pot fi sancționați sau trecuți în alta funcție.

-Auditorii interni nu vor divulga nici un fel de date, fapte sau situații pe care le-au constatat în cursul ori în legatura cu îndeplinirea misiunilor de audit public intern.

-Auditorii interni sunt responsabili de protecția documentelor referitoare la auditul public intern desfășurat la o entitate publica.

-Răspunderea pentru măsurile luate în urma analizarii recomandărilor prezentate în rapoartele de audit aparține conducerii entitatii publice.

-Auditorii interni trebuie sa respecte prevederile Codului privind conduita etica a auditorului intern.

-Auditorii interni au obligația perfecționării cunoștințelor profesionale; șeful compartimentului de audit public intern, respectiv conducerea entitatii publice, va asigura condițiile necesare pregătirii profesionale, perioada destinată în acest scop fiind de minimum 15 zile pe an.”

Relatii interne

PRIMAR:

- Compartimentul audit public intern al Primariei Municipiului Oradea se subordoneaza si raporteaza conducatorului institutiei publice (primar) rezultatele analizelor si verificarilor efectuate asupra activitatilor desfasurate de institutie si institutiile subordinate privind gestionarea resurselor financiare, umane si materiale - conform Legii 672/2002 privind auditul public intern;

DIRECTIILE SI COMPARTIMENTELE DIN CADRUL PRIMARIEI

-         Compartimentul audit public intern al PMO are relatii de colaborare, in vederea

desfasurarii activitatii sale de analiza, verificare si control asupra tuturor activitatilor desfasurate de acestea.

Relatii externe

INSTITUTIILE PUBLICE SUBORDONATE

REGIILE AUTONOME

COMPANIILE SI SOCIETATILE COMERCIALE la care Primaria detine actiuni sau cu care este asociata si utilizeaza bani publici;

ASOCIATII SI FUNDATII finantate din fonduri publice

- Compartimentul audit public intern al PMO are relatii de colaborare, in vederea desfasurarii activitatii sale de analiza, verificare si control asupra tuturor activitatilor desfasurate de acestea.

PERSOANE FIZICE SI JURIDICE CARE UTILIZEAZA BANII PUBLICI.

Art. 65. BIROUL RESURSE UMANE, SALARIZARE și SSM are următoarele atribuții:

Biroul Resurse Umane-Salarizare,SSM este un compartiment funcțional din cadrul structurii organizatorice a Primăriei Municipiului Oradea, în subordinea directă a primarului municipiului.

Personalul angajat răspunde de cunoașterea și aplicarea legislației specifice domeniului de activitate, conform cu politica de managementul resurselor umane stabilită de către primar. Se autoperfecționează continuu și este proactiv în executarea atribuțiilor. Își însușește legislația specifică, o cunoaște aprofundat având capacitate ridicată de consiliere și îndrumare. Răspunde de cunoașterea și respectarea legislației specifice domeniului de activitate.

Biroul Resurse Umane- Salarizare,SSM răspunde de elaborarea și implementarea politicii de personal aprobată de către primar precum și de crearea unei culturi organizaționale propice funcționării la standarde de înalt profesionalism a instituției -Primăria municipiului Oradea;

 • -    În baza analizei și a dispoziției primarului, precum și a propunerilor primite de la directorii de direcții, aprobate de către acesta, a modificărilor legislative, asigură întocmirea documentației privind modificarea organigramei aparatului de specialitate al primarului , a numărului total de posturi și a statului de funcții, conform prevederilor legale;

 • -    Asigură întocmirea formalitaților privind scoaterea la concurs a funcțiilor publice vacante și a posturilor contractuale vacante, a celor temporar vacante, a promovărilor în clasă, grad profesional, avansări în treaptă de salarizare, din cadrul aparatului de specialitate, și răspunde de organizarea în condiții optime a procedurilor specifice concursurilor- recrutarea și selecția candidaților pentru funcții publice și contractuale. Răspunde și se asigură de publicitatea posturilor vacante scoase la concurs în Monitorul Oficial, pe pagina de Internet a instituției , în mass-media locală și la sediul acesteia, conform legii.

 • -   Asigură secretariatul comisiilor de concurs/examen pentru ocuparea posturilor vacante și întocmeste documentațiile privind întocmirea referatelor și dispozițiilor privitoare la nașterea raporturilor de serviciu și a contractelor individuale de muncă pentru candidatii declarati admiși, pe baza proceselor verbale ale comisiilor de concurs /examen în conformitate cu prevederile legale;

 • -   Efectuează lucrări privind încheierea, modificarea, suspendarea și încetarea raportului de serviciu,și/sau a contractului de muncă pe perioada nedeterminată și determinată;

 • -      Realizeaza salarizarea personalului instituției și a persoanelor din afara instituției, conform prevederilor legale.

 • - Asigură calculul și virarea drepturilor bănești ale angajaților permanenți sau pe perioadă determinată, cu regim normal de lucru sau cu timp parțial și a componentelor salariale: concedii de odihna, medicale sau de alt tip, sporuri (fixe sau procentuale), prime de vacanță, ordonanțări, ordine de plată ,contribuțiile la Fondul de șomaj, la Asigurările sociale, Asigurările sociale de sănătate, penalizări, rețineri, deduceri, impozitul lunar, impozitul pe venitul global, etc

 • -   Întocmește și predă declarații către bugetul statului și bugetul asigurărilor sociale, eliberează adeverințe de salarizare.

 • - Colaborează cu personalul de conducere în vederea întocmirii fișelor de post , răspunde și ține evidența acestora pentru posturile ocupate din cadrul aparatului de specialitate, conform prevederilor legale;

 • -  Întocmește, gestionează și răspunde de dosarele profesionale ale funcționarilor publici precum și dosarele personale ale personalului contractual conform prevederilor legale. Se asigură de existența la dosar a tuturor documentelor prevăzute de lege, precum și de angajamentele încheiate cu administrația publică - prin intermediul Primariei- în cazul cursurilor de perfecționare în condițiile legii;

 • -  Răspunde de completarea corectă , păstrarea în bune condiții și gestionarea carnetelor de muncă a tuturor salariaților din cadrul aparatului de specialitate. Gestionează contractele de muncă, prin întocmirea corectă și la timp a tuturor contractelor individuale de muncă, conform legii. Înregistrează în baza de date on line a Inspectoratului Teritorial de Munca contractele individuale de muncă prin programul Revisal. Răspunde de efectuarea acestei atribuții corect și în termenul legal;

 • -  Răspunde de întocmirea și trimiterea către ANFP a planului de ocupare a funcțiilor publice , aprobat de către primar , și ulterior pe baza înștiințări întocmește raportul de specialitate în vederea adoptării prin hotărâre a Consiliului Local a acestui document;

 • -  Răspunde de actualizarea , indexarea , reducerea drepturilor salariale,după caz, a sporului de vechime, a diferențelor de salarii, regularizărilor acestora, conform legii. Calculează prima de vacanță la care au dreptul funcționarii publici, în condițiile legii;

 • -   Întocmește documentația privind acordarea salariilor de merit, a premiilor și a stimulentelor pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate, pe baza propunerilor directorilor de direcții și a compartimentelor de specialitate, aprobate de către primar, conform prevederilor legale, acordului si contractului colectiv de muncă, a protocoalelor încheiate între conducerea instituției și Sindicatul Civica.

 • -    Realizează evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională la locurile de muncă.

 • -    Elaborează instrucțiuni privitoare la securitatea și sănătatea în muncă în cadrul instituției.

 • -    Asigură și realizează auditarea securității și sănătății în muncă la nivelul instituției,la modificări semnificative ale condițiile de muncă.

 • -    Controlează pe baza programului de activitate toate locurile de muncă în scopul prevenirii accidentelor de muncă și îmbolnăvirilor profesionale.

 • -    Realizează la angajarea personalului instructajul introductiv general, și verifică asimilarea acestuia.

 • -    Elaborează lista cu dotarea personalului cu echipamente de protecție și de lucru, acolo unde este cazul.

 • -    Participă la cercetarea-evenimentelor, accidentelor de muncă și să țină evidența acestora.

 • -    Elaborează tematicile de prevenire în colaborare cu șefii de departamente funcție de specificul activității desfășurate.

 • -    Elaborează materialele referitoare la Comitetul de Securitate și Sănătate în muncă.

 • -    Colaborează cu Comisia paritară a instituției pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă a angajaților din cadrul instituției.

- Colaborează cu serviciul medical, medicul de medicina muncii, în fundamentarea programului de măsuri de asigurare a condiții privind securitatea și sănătatea în muncă.

 • -    Colaborează cu reprezentanții cu atribuții pentru securitatea și sănătatea în muncă și cu reprezentanții sindicatului, pe problematicile specifice acestei activități.

 • -    Realizează informarea angajaților referitoare la riscurile din cadrul instituției

 • -    Alte sarcini privitoare la domeniul securității și sănătății în muncă, conform legii.

 • -   Colaborează la fundamentarea necesarului de cheltuieli de personal prevăzute în buget cu conducerea Direcției Economice și Serviciul Buget - Ordonanțări ori de câte ori i se cere verbal sau în scris cu diverse date statistice;

 • -   Asigură introducerea în baza de date a concediilor de odihnă ale salariaților, în baza cererilor apobate ale acestora de către șeful ierarhic superior sau înlocuitorul de drept al acestuia; Răspunde de întocmirea situației privind planificarea concediilor de odihnă, în vederea aprobării de către primar și umărește respectarea ei. Răspunde de evidența tuturor tipurilor de concedii: concediilor de odihnă, de boală, de studii cu sau fără plată și nevoi personale aprobate conform prevederilor legale;

 • -   Ține evidența orelor suplimentare efectuate de personalul din aparatul de specialitate, pe baza pontajelor cu asigurarea încadrării în plafonul legal, precum și avizează referatele de punere în plată; Răspunde de evidența orelor suplimentare efectuate, plătite sau recuperate;

 • - Întocmește, verifică și avizează foile de prezență colectivă (pontajul centralizator) lunar pe direcții;

 • -   Eliberează , vizează legitimații de serviciu, ecusoane, cartele de pontaj și urmărește recuperarea lor la plecarea din instituție a salariaților. Eliberează, la cerere, adeverințe privind calitatea de salariat, privind vechimea în muncă, privind drepturile salariale brute (salarii de încadrare, sporuri de conducere, salar de merit, spor de vechime etc.);

 • -  Asigură aplicarea prevederilor legale privind pensionarea pentru limită de vârstă sau invaliditate, pentru personalul din aparatul de specialitate. Eliberează angajatului aparatului de specialitate, la îndeplinirea condițiilor legale, actele necesare depunerii documentației de pensionare la Casa Județeană de Pensii Bihor;

 • - Întocmește și actualizează Registrul de evidenta al salariaților și Registrul de evidență al funcționarilor publici, conform legislației în vigoare;

 • -   Solicită și centralizează, conform prevederilor legale, rapoartele de evaluare ale funcționarilor publici și fișele de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale personalului contractual, întocmite în cadrul direcțiilor de către personalul de conducere din cadrul acestora și de către serviciile subordonate direct primarului, în condițiile legii. Actualizează formularul de evaluare a performanțelor profesionale anuale ale funcționarilor publici și a personalului contractual , la modificări legislative și le postează pe rețeaua internă a instituției; Întocmește nota internă în perioada evaluărilor , și la modificarea raporturilor de serviciu și a raportului de muncă prin care solicită întocmirea rapoartelor de evaluare a performanțelor profesionale de către șefii de compartimente, în condițiile legii.

 • - Pe baza Rapoartelor de evaluare - al funcționarilor publici și a personalului contractual întocmește Centralizatorul : „Planul de perfecționare profesională pe anul ( în curs)“ pe care îl trimite ANFP conform legislației în vigoare. Răspunde de întocmirea documentului „Planul de perfecționare profesională pe anul 2009“ în termenele legale. Ține evidența cursurilor de perfecționare, masterate, sau orice alte forme de perfecționare profesională exclusiv ECDL; Centalizează situația la zi; Arhivează documentele repartizate în dosare cu tematica specifică; Răspunde de întocmirea Centralizatorului: Perfecționare profesională.

 • - Asigură întocmirea formalităților necesare obținerii de către salariați a Licenței Europene de Operare pe Calculator, conform legislației în domeniu; Răspunde de certificarea ECDL pentru toți angajații care în vederea realizării atribuțiilor de serviciu utilizează calculatorul, în baza strategiei aprobate de către primar în acest domeniu.

 • - Asigură întocmirea formalităților pentru efectuarea practicii pofesionale de către studenții care solicită acest lucru, în baza unui protocol între instituția de învățământ și Primărie , sau în nume personal și eliberează adeverințe de stagiu în acest sens, in condițiile legii.

 • -   Întocmește referate și dispoziții ale primarului privind sancționarea disciplinară a personalului din aparatul de specialitate, pe baza raportului Comisiei de disciplină cu sancțiunea dispusă de primar și/sau a referatului șefilor ierarhici ai angajaților în ceea ce privește mustrarea scrisă sau avertismentul scris cu respectarea prevederilor legale;

 • - La solicitarea justificată a directorilor aprobată de către primar și cu avizul ANFP, după caz, întocmește documentația necesară supunerii spre aprobare a Consiliului Local a transfomării clasei, gradului unor posturi vacante, prevăzute în statul de funcții;

 • -  Asigură legătura Instituției cu Agenția Națională a Funcționarilor Publici București de către care este coordonat metodologic.

 • - Propune primarului membrii în comisiile de concurs , de contestații, secretarii de comisii , precum și membrii din partea conducerii în comisiile de disciplină și comisia paritară si secretarii acestora; Întocmește referatele și dispozițiile care stau la baza constituirii acestor comisii;

 • - Centralizează la cererea primarului date statistice referitoare la personalul din cadrul Instituțiilor subordonate Consiliului Local în vederea luării unor decizii în ceea ce privește strategiei de personal.

 • -   Participă la negocierea Acordului și Contractului colectiv de muncă, alături de reprezentanții executivului și Sindicatul Civica, în baza mandatului dat de către primar;

 • -  Implementează standardul de calitate ISO în cadrul  Biroului Resurse

Umane,Salarizare,SSM;

 • -  Răspunde de publicitatea, implementarea, monitorizarea Codului de conduită al funcționarilor publici Lg 7/2004 și a Codului de conduită al personalului contractual din instituții publice Lg 477/2004 , precum si Legea nr. 571/ 2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legiiîn cadrul aparatului de specialitate;

 • -   Răspunde de imaginea personalului Primăriei municipiului Oradea, în domeniul de competențe delegate.

 • -  Întocmește statul de personal ori de câte ori intervin modificări privind componentele definitorii acestuia: structura organizatorică, numărul și categoria funcțiilor, numărul de angajați, drepturile salariale lunare ( salariul de încadrare, îndemnizația de conducere, salariul de merit,sporul de vechime, sporurile de dificultate, și alte sporuri prevăzute prin lege) sau noi angajări în aparatul de specialitate al primarului municipiului Oradea;

 • -  Are obligația de a păstra confidențialitatea datelor cu caracter personal ale angajaților și ale candidaților la concursuri în vederea ocupării unui post vacant precum și confidențialitatea asupra activității biroului in afara celor care un sunt in contradictie cu principiul trasparenței în administrația publică; Trebuie să dea funcționarului public și personalului contractual, în baza principiului transparenței toate informațiile referitoare la raportul de serviciu sau muncă al acestuia, din oficiu sau după caz la cerere , precum și informațiile de interes public conform Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

 • - Răspunde de evidența participării angajaților la diverse forme de perfecționare profesională în condițiile legii.

 • - Întocmește baza de date , trimisă ca raportare către ANFP, pe problematici specifice; răspunde de corectitudinea și validitatea bazei de date trimisă catre ANFP București.

 • - Acordă asistență internă și externă în domeniul de activitate- consiliere specializată și îndrumare.

 • - Intocmește anexele privind numărul de personal utilizând programul pus la dispoziție și solicitat de către Direcția Generală a Finanțelor Publice;

 • - Întocmește diferite evidențe sau situații statistice privind salariații, după pregătire, vârstă, domiciliu, vechime în muncă, salarizare, premii , etc, la cererea șefului de birou;

 • - Funcționarii publici din cadrul Biroului semnează toate actele pe care le întocmesc și răspund de corectitudinea actelor întocmite.

 • -  Solicită și centralizează delarațiile de avere și cele de interese a funcționarilor publici precum și a personalului contractual cu atribuții de conducere. Ține evidența lor în format electronic; Se asigură de publicarea lor în condițiile Legii 144/2007, prin scanare și postare pe site-ul instituției conform termenelor în condițiile legii, după caz; Răspunde de elibearea dovezii de depunere a declarațiilor.

 • - Înmânează angajaților sub semnătură de primire dispozițiile în original care privesc raporturile de serviciu și de muncă precum și numirea în diferite comisii în termenul legal;Ahivează la dosarul profesional dispoziția cu semnătura de primire; Răspunde de comunicarea tuturor dispozițiilor referitoare la angajați, în termenul legal.

 • - Trimite ANFP București dispozițiile privind modificarea rapoturilor de serviciu al funcționarilor publici în condițiile legii; Răspunde de transmiterea către ANFP a dispozițiilor în copii certificate cu originalul,

 • - Ține evidența personalului prin registrul de numere matricole.

 • - Verifică prezența zilnică a salariaților în baza înregistrărilor cartelelor de proximitate prin programul Key Pont; Întocmește pontajul zilnic și lunar pentru toate direcțiile, serviciile , birourile și compartimentele din subordinea primarului;

 • - Pregătește în vederea arhivării și predă Compartimentului Arhivă din cadrul Serviciului Relații cu publicul, documentele din cadrul biroului, în condițiile legii;

 • -  Centralizează datele referitoare la planificarea concediilor de odihnă, primite de la departamente; Realizează centralizatorul - Planificarea concediilor pe anul calendaristic următor. Intocmește notele interne în acest sens.

 • - Asigură formalitățile necesare întocmirii și depunerii jurământului de credință al funcționarilor publici definitivi de execuție sau conducere; Ahivează în dosarul profesional jurământul;

 • -  Intocmește documentația , conform legii, referitoare la funcționarilor publici debutanți. Răspunde de întocmirea actelor necesare informării șefului compartimentului în care sunt recrutați debutanți asupra legislației specifice. La sfârșitul perioadei de stagiu colectează documentele necesare în vederea numirii în funcție publică definitivă sau eliberării după caz.;

 • - Intocmește note de fundamentare la reorganizarea activității, înființări, desființări, transformări de posturi și a rapoartelor de specialitate în vederea adoptării de către Consiliul Local prin Hotărâre, privitoare la modificări de organigramă.

 • -  Funcționarii publici din cadrul Biroului respectă prevederile Codului de conduită al funcționarilor publici, Regulamentul intern, Regulamentul de proximitate răspund de îmbunătățirea și eficientizarea activității proprii, au obligația de a nu prejudicia imaginea instituției; au cunoștințe de bază în ceea ce privește sistemul de management integrat al calitatii și mediului ISO 9001:2008. Conform acestui document își analizează activitatea proprie și propune acțiuni corective și preventive, după caz.

 • -  Functionarii publici din cadrul Biroului raspund de legalitatea acțiunilor întreprinse, de corectitudinea informațiilor furnizate în vederea pregătirii unor decizii, de respectarea termenelor stabilite pentru diverse acțiuni. Isi folosestc programul de lucru, echipamentul informatic precum si cel birotic pentru realizarea atributiilor de serviciu.

 • - Funcționarii publici din cadrul Biroului refuză dipoziția șefului de birou în scris și motivat în caz că o consideră ilegală. Dacă șeful de birou îi da dispoziția în scris este obligat să o execute doar dacă nu este vadit ilegală. In acest caz nu o execută și sesizează primarul în legatură cu dispoziția dată.

 • -  Gestionează și răspunde de intocmirea dosarelor demnitarilor institutiei- primar si viceprimari, indexari salariale, inscrieri in cartile de munca ale acestora, adeverinte, etc din oficiu sau dupa caz la cererea acestora.

 • -  Elaborează reglementări cu caracter intern- Regulamentul Intern, Regulamentul de proximitate, si participa la realizarea Regulamentului de Organizare si Functionare al aparatului de specialitate al primarului impreuna cu Directia Juridica si le prezinta primarului spre aprobare. Răspunde de întocmirea Regulamentului Intern și a Regulamentului de proximitate.

 • -  Urmărește și sesizează conducerii aspecte deosebite în cariera angajaților, precum suspendarea/încetarea de drept a raporturilor de serviciu / muncă, cazurile de incompatibilitate a funcționarilor publici, etc.

 • -  Asigură comunicarea dintre conducerea Instituției și salariați cu privire la : drepturile salariale, prevederile Acordului de muncă si a Contractului colectiv de munca, a Regulamentului Intern, a dispozițiilor referitoare la organizarea activităților.

Relații interne:

9

PRIMAR

 • - transmite Biroului Resurse Umane -Salarizare SSM dispoziții cu caracter obligatoriu sub rezerva legalității în ceea ce privește strategia si problematica de personal ale instituției;

 • - emite dispoziții cu privire la raporturile de serviciu și la raporturile de muncă ale angajaților ;

 • - declaratii privind obligatiile de plata la diferite bugete, fise fiscale, state de plata salarii, situatii statistice, adeverinte, dari de seama

 • - repartizează și transmite corespondența către Birou.

 • - aprobă toate documentele rezultate din activitatea biroului;

 • - primește la semnat de la Biroul resurse umane pentru aprobare : statul de personal, documentele privind demararea procedurilor privind scoaterea la concurs a posturilor vacante -definitiv sau temporar- din statul de funcții, Regulamentul Intern al instituției elaborat de către Birou, Planul de ocupare al funcțiilor publice, Planul de perfecționare profesională al angajaților, si orice alt document rezultat din activitatea acestuia.

SERVICIUL RELAȚII CU PUBLICUL

9

 • - transmite Biroului resurse umane : corespondența repartizată de către primar

 • - transmite note interne cu privire la Legea 544/2001 - transparența în vederea întocmirii răspunsurilor

 • - primește din partea Biroului documente spre arhivare

 • - înregistreaza actele redactate în cadrul Biroului Resurse Umane,Salarizare,SSM.

ANGAJAȚI:

 • - eliberează la cerere adeverințe privitoare la drepturi salariale brute, vechimea în muncă, calitatea de salariat al instituției, etc.

 • - eliberează cartea de muncă în vederea xeroxării și certifică aceasta cu originalul;

 • - eliberează legitimații, pe care le și vizează pe anul în curs;

 • - eliberează carduri prin care se face pontajul zilnic electronic - ecusonul;

 • - asigură accesul la dosarul profesional personal, la drepturile salariale, ale angajatului, orice alte informatii in legatura cu relatia de serviciu si de munca;

 • - înmânează dispozițiile privitoare la drepturi salariale, comisii de concurs, comisii de lucru, numiri sau încetări ale raporturilor de serviciu, etc, pentru luare la cunostinta;

 • - orice alte informații neconfidențiale care tin de raportul de serviciu , de munca sau legislatia aplicabila acestuia;

Relațiile externe:

9

Instituții publice centrale :

 • -  Agenția Națională a Funcționarilor Publici Bucuresti:

 • -  Centrul Național și Centrele Regionale de formare continuă a funcționarilor publici ale Institutului Național de Administrație;

 • -  Ministerul Administrației și Internelor;

 • -  Ministerul Muncii Familiei si Protectiei Sociale;

 • -  Ministerul Finanțelor Publice;

Instituții publice locale, deconcentrate:

 • -  Prefectura județului Bihor, Consiliul Județean Bihor;

 • -  Inspectoratul Teritorial de Muncă Bihor,

 • -  Direcția de Muncă si Solidalitate Sociala Bihor;

 • -  Direcția Generală a Finanțelor Publice Bihor;

 • -  Casa Județeană de Pensii Bihor;

 • -  Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Bihor

 • -  Direcția de Statistică Bihor

 • -  CAS Bihor

- CASS Bihor

- Trezoreria Oradea

 • -   Bănci Comerciale și alte instituții financiare

Instituțiile publice subordonate Consiliului Local:

 • -  Administrația Social Comunitară Oradea,

 • -  Administrația Imobiliară Oradea,

 • -  Poliția Comunitară Oradea,

 • -  Direcția de Evidență a Persoanelor a municipiului Oradea,

- Clubul Sportiv Municipal Oradea;

- Casa de Cultură a municipiului Oradea; pentru îndrumare în probleme de personal - salarizare;

Biroul Resurse Umane-Salarizare,SSM colaborează cu toate departamentele din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Oradea.

Art. 66. Compartimentul Protecție Civilă și P.S.I

Are în componenta:

 • - 1 post consilier - pentru protecția civilă și PSI

Este direct subordonat primarului municipiului Oradea, iar pe linia specialitatii, Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență “Crișana” .

Atribuțiile compartimentului:

 • - Să planifice și să conducă activitățile de întocmire, aprobare, actualizare, păstrare și de aplicare a documentelor operative :

 • - planul de evacuare a municipiului

 • - planul de analiză și acoperire a riscurilor,

-plan de apărare împotriva inundațiilor, ghețurilor și poluărilor accidentale

-plan de intervenție și apărare împotriva incendiilor,

-plan de pregătire a personalului instituției și a celor din cadrul serviciului voluntar pentru situații de urgență);

 • - planurile de organizare și funcționare apunctelor de decontaminare echipament, personal, a materialelor și tehnicii ;

 • - dosarul de înștiințare, avertizare și alarmare a populației în situații de protecție civilă ;

 • -  Să întocmească și să propună spre aprobare structura organizatorică a activității de apărare împotriva situațiilor de urgență la nivelul localității.

 • -  Să întocmească planurile anuale și de perspectivă pentru asigurarea resurselor umane,materiale și financiare destinate prevenirii și gestionării situațiilor de urgență.

 • -  Să propună înființarea serviciilor voluntare pentru situații de urgență, întocmește regulamentul de organizare și funcționare a acestora.

 • -  Să asigure, să verifice și să mențină în mod permanent starea de funcționare a punctelor de comandă, de protecție civilă și să le doteze cu materiale și documente;

 • -  Să asigure măsurile organizatorice, materialele și documentele necesare privind înștiințarea personalului de conducere la sediul instituției în caz de situații de urgență sau la ordin;

 • -  Să conducă lunar pregătirea personalului serviciilor voluntarea pentru situații de urgență și să le verifice prin exerciții practice;

 • -  Să organizeze și să conducă prin celulele de urgență de la agenții economici, acțiunile formațiilor de intervenție pentru înlăturarea urmărilor produse de dezastre sau atacuri aeriene;

 • -  Să conducă prin șefii celulei de urgență, pregătirea acesteia, a comandaților, formațiunilor și salariaților; să țină lunar evidența pregătirii acestora și să raporteze datele despre acestea la Inspectoratul județean;

 • -  Să întocmească planul de cooperare și colaborarea cu localitățile învecinate și organismele neguvernamentale pentru realizarea măsurilor de protecție cuprinse în documentele operative;

 • -   Să întocmească situația cu mijloacele, aparatura, utilajele și instalațiile din unitățile din municipiu care pot fi folosite în caz de dezastre și situații speciale și să o actualizeze permanent;

 • -  Să asigure pregătirea, mijloacele și aparatura necesară pentru funcționarea posturilor de observare și a grupelor de cercetare;

 • -  Să urmărească asigurarea condițiilor de depozitare, conservare, întreținere și folosire corectă a tehnicii, aparaturii și materialelor de înzestrare realizarea măsurilor de protecție civilă și a pregătirii și alte probleme specifice;

 • -   Să participe obligatoriu la toate convocările, bilanțurile, analizele și la alte activități conduse de eșaloanele superioare;

 • -  Să întocmească documentațiile tehnice de amenajare a spațiilor de adăpostire,evidența lor, menținerea în stare operativă a acestor adăposturi, controlul acestora conform legislației în vigoare;

 • -  Să verifice modul cum sunt întreținute și cum funcționează mijloacele de transmisiuni alarmare din municipiu;

 • -  Să asigure desfășurarea lunară a ședințelor de analiză privind activitățile de situații de urgență cu cadrele tehnice cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor;

 • -  Să efectueze lunar studiul ordonat prin programul difuzat de inspectoratul județean;

 • -   Să execute atribuțiile prevăzute în regulamentele și instrucțiunile pe linia situațiilor de urgență.

 • -  Îndeplinește atât atribuțiile principale cât și cele specifice a centrului operativ din Regulamentul privind organizarea și funcționarea comitetului local pentru situații de urgență;

 • -  Să participe la elaborarea și aplicarea concepției de apărare împotriva incendiilor la nivelul municipiului ;

 • -  Controlează aplicarea normelor de apărare împotriva incendiilor în domeniul specific;

 • -  Să întocmească reguli și măsuri specifice de apărare împotriva incendiilor, corelate cu nivelul și natura riscurilor, actualizarea acestora ori de câte ori situația o cere;

 • -  Să întocmească planuri cuprinzând măsuri și acțiuni proprii sau rezultate în urma constatărilor autorității de control pentru respectarea reglementărilor în domeniu ;

 • -  Propune includerea în bugetele proprii a fondurilor necesare organizării activității de apărare împotriva incendiilor, dotării cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor și echipamentelor de protecție specifice;

 • -  Îndrumă și controlează activitatea de apărare împotriva incendiilor și analizează respectarea încadrării în criteriile de constituire a serviciilor de urgență voluntare ;

 • -  Acordă sprijin și asistență tehnică de specialitate centrelor operative pentru situații de urgență în îndeplinirea atribuțiilor;

 • -   Ține evidența rezerviștilor și a recruților din rîndul salariaților primăriei;

 • -  Întocmește și actualizează documentele privind mobilizarea la locul de muncă;

 • -  Întocmește , actualizează și transmite situația privind bunurile rechiziționabile aflate în proprietatea persoanelor juridice și fizice din municipiu;

 • -  Întocmește și actualizează documentele referitoare la planul de mobilizare (situația agenților economici care asigură produsele raționalizate și balanța produselor, rețeaua de magazine pentru distribuirea lor, necesarul de produse raționalizate în raport cu populația municipiului);

 • -  Întocmește și actualizează datele cerute în monografia municipiului ;

 • (2) Relatii interne

PRIMAR

 • -   primește informări privind activitatea de protecție civila și P.S.I din municipiul Oradea;

 • -  primeste la semnat toate lucrarile rezultate din activitatea Compartimentului de Protectie Civila, P.S.I.

- transmite dispozitii, corespondenta, sesizari.

SECRETAR

- primeste informari privind activitatea compartimentului;

- primeste la semnat lucrarile rezultate din activitatea compartimentului;

- transmite corespondenta si sarcini.

COMPARTIMENTELE DIN CADRUL PRIMARIEI

- Compartimentul de Protectie Civila, P.S.I. colaboreaza cu celelalte compartimente si directii din cadrul primariei în vederea respectarii legislatiei în vigoare cu privire la protectia populatiei, a valorilor culturale si imobiliare ale municipiului.

- prin serviciul Relatii cu Publicul transmite raspunsuri la scrisori, reclamatii si sesizari ale cetatenilor si persoanelor juridice si expediaza corespondenta transmisa altor institutii sau autoritati, potrivit competentelor legale.

 • (3) Relatii externe:

INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENTĂ “Crișana” AL JUDEȚULUI BIHOR

 • -   transmite dispozitii si instructiuni specifice activitatii de situații de urgență;

 • -  avizeaza documentele de specialitate întocmite la nivelul municipiului;

 • -  controleaza activitatea de prevenire a situațiilor de urgență în municipiu.

 • -  informeaza cu modalitatile de aplicare a instructiunilor si normativelor specifice activitatii de P.S.I.;

- verifica, aproba si emite avize si autorizatii privind functionarea, din punct de vedere al P.S.I., a obiectivelor din municipiu;

- controleaza activitatea privind respectarea masurilor P.S.I. în zona de jurisdictie a consiliului local municipal.

SERVICIUL DE MOBILIZARE A ECONOMIEI SI PREGATIREA TERITORIULUI PENTRU APARARE

- trimite dispozitii privind pregatirea personalului agentilor economici, institutiilor pentru mobilizarea la locul de munca;

- avizeaza planurile privind mobilizarea la locul de munca a personalului institutiilor. CENTRUL MILITAR ZONAL JUDETUL BIHOR

- aproba planurile privind mobilizarea la locul de munca a personalului institutiilor din cadrul Consiliului Local Municipal.

Art. 67. SERVICIUL RELAȚII CU PUBLICUL este în subordinea directă a primarului și exercită următoarele atribuții:

9

 • -   oferă informații cetățenilor cu privire la activitatea primăriei și consiliului local ;

 • -  oferă informații cetățenilor privind modalitatea de a obține documente (certficate, autorizații, avize, adeverințe), care intră în sfera de competență a consiliului local și primăriei;

 • -   în limitele create de relațiile stabilite cu alte instituții publice și organizații neguvernamentale, oferă informații ce vizează comunitatea;

 • -  desfășoară activități de primire, evidențiere și urmărire a rezolvării petițiilor,conform Legii 233/2002:

- efectuează servicii de preluare, verificare și înregistrare electronică a cererilor și documentațiilor anexate necesare rezolvării unor probleme ce intră în sfera de competență a consiliului local și primăriei în conformitate cu normele metodologice stabilite și legislația în vigoare ,sosite prin poștă, fax, curier, telefonul cetățeanului sau direct din partea cetățenilor;

 • -  urmărește și raportează respectarea termenelor legale pentru acordarea răspunsurilor la solicitările cetățenilor, conform scadențarelor;

 • -  eliberează răspunsurile cetățenilor prin ghișeu și înregistrează electronic eliberarea acestora conform opisurilor de eliberare;

 • -  redirecționează conform prevederilor legale corespondența ce nu intră în sfera de competență a instituției;

 • -  întocmește anual registrul de intrare-ieșire a corespondenței ;

 • -  expediază corespondența prin poștă și poșta specială;

 • -  preia și verifică corespondența conform borderourilor de expediere;

 • -  prelucrează plicurile pt expediere (înregistrare expeditor, timbrare, completare borderouri)

 • -  predă corespondența curierilor pt expediere;

 • -  preia, înregistrează și distribuie borderourile expediate ,corespondența returnată și confirmările de primire;

 • -  gestionează și ține evidența timbrelor poștale,conform borderourilor de expediere;

 • -  întocmește lunar raport privitor la gestiunea timbrelor

 • -  coordonează activitatea din domeniul audiențelor la conducerea primăriei (înscriere în audiență, participare la audiență și consemnare în registru de audiente, emitere notă de audiență cu soluția propusă de conducător, înregistrare răspuns,urmărire acordare răspuns în termenul legal);

 • -  colaborează cu direcțiile și compartimentele de specialitate ale instituției la reactualizarea permanentă a bazei de date ce conține informațiile ce se oferă cetățenilor;

 • -  concepe, redactează și editează și distribuie gratuit fluturași informativi cetățenilor;

 • -  asigură circuitul documentelor în instituție până la nivel de direcție de specialitate, realizând evidența acestuia pe baza opisurilor de predare-primire;

 • -  urmărește modificările legislației în domeniul de activitate, adaptând programele și metodele de lucru;

 • -  asigură accesul la informațiile de interes public,conform Legii 544/2001 (exceptând mass-media);

 • -  oferă verbal informații de interes public;

 • -  pune la dispoziția celor interesați ,gratuit,formulare-tip;

 • -  preia și înregistrează solicitările de informații de interes public;

 • -  preia și înregistrează reclamațiile administrative;

 • -  emite note interne structurilor competente,în vederea culegerii informațiilor solicitate;

 • -  redactează și trimite răspunsul solicitanților;

 • -  comunică din oficiu informațiile de interes public;

 • -  publică anual un buletin informativ ce cuprinde informațiile de interes public;

 • -  întocmește anual un raport privind accesul la informațiile de interes public;

 • -  întocmește registrul pentru înregistrarea cererilor și răspunsurilor privind accesul la informațiile de interes public;

 • -  realizează arhivarea documentelor la nivel de instituție (exceptând documentele create de direcția economică-sectiunea finanțe locale), conform Legii 16/1996 a Arhivelor Naționale;

 • -  întocmește nomenclatorul dosarelor arhivate;

 • -  verifică și preia documentele emise de direcțiile/serviciile/compartimentele primăriei spre arhivare;

 • -   evidențiază în registrul de evidență curentă intrările-ieșirile unităților arhivistice;

 • -  asigură activitătea de selecționare a documentelor;

 • -  asigură predarea integrală a arhivei selecționate la unitățile de recuperare;

 • -  asigură activitatea de păstrare a documentelor:

 • -  eliberarează copii ale documentelor existente în depozitul de arhivă, certificate sau adeverințe solicitate de cetățeni pentru dobândirea unor drepturi ,în conformitate cu legile în vigoare.

 • -  pune la dispoziție pt cercetare și consultare documentele din depozitul de arhivă compartimentelor creatoare;

- respectă normele PSI și de protecție a muncii.

Relațiile interne ale Serviciului Relații cu Publicul sunt următoarele:

PRIMAR:

 • - transmite: corespondența înregistrată la nivelul serviciului, lista cu persoanele înscrise în audiență,mapele serviciului cu documente ce necesită semnătura primarului,rapoarte solicitate;

 • -  primește: dispoziții; corespondența cu rezoluția primarului ce urmeaza a fi distribuită direcțiilor și compartimentelor de specialitate, mapele serviciului cu documentele semnate,anual dispozițiile primarului pentru arhivare; corespondența pentru expediere prin poștă.

VICEPRIMARI:

 • -  transmite: corespondența înregistrată la nivelul serviciului ce intră în sfera de competență a acestora; lista cu persoanele înscrise în audiență, mapele serviciului cu documente ce necesită semnătura viceprimarilor,rapoarte solicitate;

 • -  primește: corespondenta cu rezoluția viceprimarilor ce urmeaza a fi distribuită pe direcții;mapele cu actele semnate ce urmeaza a fi eliberate; corespondența pentru expediere prin poștă.

SECRETAR:

 • -  transmite : corespondența înregistrată la nivelul serviciului ce intră în sfera de competență a acestuia;lista cu persoanele înscrise la audiență;mapele serviciului cu documente ce necesită semnătura secretarului.

 • -  primește:corespondență destinată expedierii prin poștă, note interne destinate serviciului;

DIRECȚIA JURIDICĂ:

 • -  transmite: pe baza de opisuri zilnice, corespondența înregistrată; corespondența returnată; note de audiență; note interne; scadențare săptamânale;

 • -  primește: răspunsuri, adrese ce se expediază prin poștă; adeverințe de teren agricol ce urmeaza a fi eliberate prin ghișeu cetățenilor;adeverințe de succesiune; copia răspunsurilor la notele de audiență; adrese spre rezolvare; note interne; scadențare săptamânale; anual documente destinate arhivării;

ARHITECTUL ȘEF:

 • -  transmite:pe baza de opisuri zilnice corespondența înregistrată, corespondența returnată; note de audiență; note interne, scadențare săptămânale;

 • -  primește:răspunsuri,adrese ce urmează a fi expediate prin poștă, copia răspunsurilor la notele de audiență ,note interne, certificate de urbanism, autorizatii de constructie, avize, autorizatii de luare in folosinta, adeverinte, certificate de nomenclatura stradală,acorduri unice; caiete de sarcini pentru licitatii, scadențare săptămânale, anual documente destinate arhivării;

DIRECȚIA TEHNICĂ:

 • -  transmite:pe bază de opisuri zilnice corespondența înregistrată, corespondența returnată; note de audiență; note interne, scadențare săptămânale;

primește:răspunsuri,adrese ce urmează a fi expediate prin poștă, copia răspunsurilor la notele de audiență, note interne, autorizatii de transport/taxi, caiete de sarcini pentru licitații, scadențare săptămânale, anual documente destinate arhivării;.

DIRECȚIA ECONOMICĂ:

 • -  transmite:pe bază de opisuri zilnice corespondența înregistrată, corespondența returnată; note de audiență; note interne, scadențare săptămânale;

 • -  primește:răspunsuri,adrese ce urmează a fi expediate prin poștă, scadențare săptămânale;copia răspunsurilor la notele de audiență; note interne, anual documente destinate arhivării (cu excepția documentelor referitoare la finanțele locale).

DIRECȚIA DEZVOLTARE DURABILĂ,FINANȚĂRI EXTERNE:

 • -  transmite:pe bază de opisuri zilnice corespondența înregistrată, corespondența returnată; note de audiență; note interne, scadențare săptămânale;

 • -  primește:răspunsuri,adrese ce urmează a fi expediate prin poștă, scadențare săptămânale;copia răspunsurilor la notele de audiență; note interne, anual documente destinate arhivării.

SERVICII AFLATE ÎN SUBORDINEA DIRECTĂ A PRIMARULUI:

 • -  transmite;pe bază de opisuri zilnice corespondența înregistrată, corespondența returnată; note de audiență; note interne, scadențare săptămânale;

 • -  primește:răspunsuri,adrese ce urmează a fi expediate prin poștă, scadențare săptămânale;copia răspunsurilor la notele de audiență; note interne, anual documente destinate arhivării.

Relațiile externe ale serviciulu sunt :

CETĂȚENII:

 • -  transmite:informatii privind procedura ce trebuie urmată pentru soluționarea cererilor ce intră în competența primăriei și a consiliului local; fluturași informativi privind actele necesare a fi anexate cererilor în vederea obținerii de autorizații; certificate, adeverințe, autorizații, avize,acorduri unice, răspunsuri prin ghișeu; răspunsuri, adrese expediate prin poștă.

 • -   primește: petiții și solicitări de informații de interes public.

PRIMĂRIILE DIN ȚARĂ:

 • -   colaborare privind activitatea serviciilor de relații cu publicul pentru o cât mai bună desfășurare a activității.

ORGANIZAȚII NEGUVERNAMENTALE: ’

 • -  transmite: informații privind modul de implementare a legislației

 • -   primește: oferte de participare în proiecte, petiții și solicitări de informații de interes public.

REGII, FIRME , INSTITUTII:

 • -  transmite informatii;

- primește: petiții.

ARHIVELE NAȚIONALE

-transmite:nomenclator acte pentru avizare;proces-verbal selecționare.

CAPITOLUL XII

DISPOZIȚII FINALE

Art.68. Directorii, șefii de servicii și birouri - pe baza atribuțiilor cuprinse în prezentul regulament - vor stabili sau completa, după caz, prin fișa postului, în termen de 30 de zile de la aprobarea acestuia, sarcinile de serviciu pentru fiecare post în parte, urmărind o încărcare judicioasă a acestora, conform pregătirii profesionale și funcției detinute

Art.69. Directorii, șefii de servicii și birouri vor studia, analiza și propune măsuri pentru îmbunătățirea permanentă a activității, simplificarea evidenței, reducerea timpului de circulație a documentelor, urmărirea creșterii operativității în obținerea informațiilor necesare, fundamentării dispozițiilor emise de primar.

Art.70. Directorii, șefii de servicii și birouri vor propune măsuri de perfecționare a pregătirii profesionale a salariaților din subordine, întocmind totodată și evaluarile anuale (evaluarea performanțelor) pentru persoanele din structura coordonată.

Art.71. Prezentul regulament se completeaza cu orice alte prevederi cuprinse in legislatie, care privesc probleme de organizare, sarcini si atributii noi pentru functionarii aparatului de specialitate al Primarului.

Art.72. Prezentul regulament cuprinde atributiile principale ale fiecarul compartiment functional.

Art.73. Acest regulament poate fi modificat ori de cite ori se impune prin HCL.

Art.74. Personalul de conducere este obligat sa asigure cunosterea si respectarea de catre intregul personal din subordine a regulamentului de fata iar acesta este obligat sa-l cunoasca si sa-l respecte.

Oradea, 15 octombrie 2009