Hotărârea nr. 837/2009

pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici precum si unele masuri pentru realizarea obiectivului de investitii „Amenajare Parc Salca - Oradea”.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici precum și unele măsuri pentru realizarea obiectivului de investiții „Amenajare Parc Salca - Oradea”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.103.367 din data de 28 septembrie 2009 prin care Direcția de Dezvoltare Durabilă, Finanțări Externe propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum și unele măsuri pentru realizarea obiectivului de investiții „Amenajare Parc Salca - Oradea”,

Deoarece prin Programul național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localități, aprobat prin ordonanța de urgență nr. 59/2007 derulat de Guvernul României prin Ministerul Mediului există de asemenea posibilitatea de a realiza un proiect cu denumirea: „Amenajare Parc Salca - Oradea”,

Având în vedere aprobarea noului Ghid de finanțare a Programului național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localități prin Ordinul nr. 1.107 din 20 august 2009,

Ținând cont de prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările

ulterioare;

În baza prevederilor art.36 alin.2 lit.d, alin.6 pct.10; art.45 alin.2 lit.e) din Legea nr.215/2001 privind

administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă participarea municipiului Oradea, prin Primarul Municipiului Oradea, ca aplicant la Programul național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localități, derulat de Guvernul României prin Ministerul Mediului în vederea realizării proiectului „Amenajare Parc Salca - Oradea”

Art.2. Se aprobă dezvoltarea proiectului pe terenul înscris în CF 150225, nr. cadastral 2378 proprietatea municipiului Oradea

Art.3. Se numește dl. Bolojan Ilie Gavril - Primarul municipiului Oradea, ca reprezentant legal al unității administrative-teritoriale municipiul Oradea în relația cu Ministerul Mediului și cu Administrația Fondului pentru Mediu până la momentul semnării contractului, respectiv ca responsabil de proiect, având împuternicirea de a semna, la termenul stabilit de finanțator a contractului pentru finanțare nerambursabilă.

Art.4. Se aprobă studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții: „Amenajare Parc Salca - Oradea”, având următorii indicatori tehnico-economici:

Proiectul își propune amenajarea unui parc, pe teritoriul intravilan al municipiului Oradea, pe malul stâng al pârâului Pețea. Amplasamentul face parte din PUZ Zona de agrement Fabrica de bere - pârâul Pețea - cartier Nufărul - Oradea, denumit “AMENAJARE PARC SALCA, ORADEA“. Terenul este proprietatea municipiului Oradea, înscris în CF 150225, nr. cadastral 2378.

Amenajarea propriu-zisă urmărește conservarea mediului ambiant și punerea în valoare a elementului natural - pârâul Peța. De asemenea, s-a avut în vedere armonia vizuală a elementelor componente pentru satisfacereadiferitelordezideratelegatedefolosința terenului în cauză, în condițiile realizării unui peisaj de calitate.

S-a urmărit realizarea unui parc urban, care să corespundă cerințelor unui parc orășenesc de loisir zilnic -odihnă, recreere. Am propus o tramă dreaptă a aleilor, intersectată cu o tramă circulară care să preia direcția străzii Meiului. Unitatea de ansamblu se realizează prin ordonarea geometrică a părților componente.

Accesul principal în parc se va face dinspre strada Meiului, accesele secundare dinspre străzile Kiev, ZorelelorșidinsprestradaErkelFerenc(maluldreptalPârâuluiPețea)prinrealizareaunorpoduripietonale.

În zona accesului în parc se propune un parcaj suprateran. În apropierea lacului se lasă un teren rezervat

unui restaurant cu terase orientate spre lac.

Arborii și arbuștii au fost aleși astfel încât să se creeze compoziții peisagere valoroase, asociații de plante ce se armonizează între ele, punând în valoare forma coroanelor, a frunzișului, coloritul frunzelor, a scoarței, a fructelor,aflorilor.

Aleilevorfifinisatecumaterialeecologice-pietriș, borduri din piatră naturală.

În zonele de acces ale parcului am propus locuri de odihnă, conversație, dotate cu panouri informative, pergole, fântâni de băut, bănci, corpuri de iluminat, coșuri de gunoi.

Mobilierul urban conceput este simplu și adecvat amplasamentului. Parcul va fi dotat cu fântâni cu apă potabilă, wc-uri ecologice vidanjabile.

Pe suprafața ce urmează a fi amenajată, terenul prezintă denivelări ceea ce face necesară aducerea terenului la aceeași cotă prin decopertare și adăugarea unui strat de pământ fertil. Lucrările prevăzute sunt: săparea și curățirea terenului de buruieni, pietre, betoane, nivelarea și împrăștiere de pământ fertil, amenajarea aleilor cu pietriș, cu borduri din piatră naturală sau scoarță de copac, însămânțarea zonelor destinate gazonului, amenajarea zonelor cu arbuști decorativi, plantarea mai multor specii de arbori de foioase și conifere.

Aleile sunt în funcție de utilizarea lor principale și secundare. Ele se vor realiza din materiale naturale -pietriș compactat așezat pe balast, cu borduri din piatră naturală. Prin dispunerea în rețea geometrică riguroasă a aleilor, parcul este bine armonizat.

Spațiile verzi înierbate alternează cu partere cu vegetație de talie mică, zone cu arbori mai înalți, rozariu (zone cu trandafiri).

Terenul este modelat în terase largi, cu denivelări mici. Acestea sunt constituite din spații înierbate largi, partere bogat decorate cu vegetație de talie joasă. Vegetația înaltă este dispusă conform concepției arhitecturale în spațiile situate în partea de vest și sud a parcului, ordonat astfel încât să creeze perspective de vedere interesante către diferitele zone ale parcului.

Zona dominantă a parcului va fi constituită din peluze înierbate. Covoarele verzi leagă între ele celelalte elemente componente ale peisajului creat: volume și forme vegetale, lacul, aleile, mobilierul urban. Spațiile înierbate vor permite străbaterea liberă a privirii, permit scoaterea în evidență a maselor de arbori și arbuști și prin culoarea verde a lorpun în valoare coloritul diferențiatal vegetației.

În partea de nord a parcului, în vecinătatea pârâului Pețea se va realiza un lac de agrement alimentat din apa pârâului Pețea. Atractivitatea lacului va fi dată de luciul apei, a vegetației acvatice, a florilor de nuferi, a plantației de bambuși și plante de mlaștină din jurul lacului.

Parcul va avea o împrejmuire din gard viu pe trei laturi, latura dinspre nord fiind delimitată de lac și digul pârâului Pețea.

Alimentarea cu apa a lacului se va face cu un racord la pârâul Pețea, în zona de amonte și deversare în pârâu în aval.

Se va prelungi rețeaua de apă potabilă existentă pe strada Meiului pentru a alimenta fântâni de băut din fontă echipate cu robineți cu clapetă. Se va realiza o instalația de irigatcare se compune din puțuri forate, stație de pompare, rețea de distribuție, cămine pentru hidranți.

Sursa de apă constă din trei puțuri de mică adâncime (h=15 m) care vor asigura un debit de 1 l/s. Echiparea puțurilor constă în câte o pompă submersibilă care va refula în rezervorul din stația de pompare. Stația e dotată cu trei rezervoare tampon de câte 1500 l, un grup de pompare cu două pompe cu turație variabilă care asigură un debit maxim de 9 mc/oră la o presiune de 6 bari și recipient de hidrofor cu membrană de cauciuc de 1000 l, pentru uniformizarea funcționării instalației.

Rețeaua de distribuție exterioară va fi executată din conducta PEHD 100   63 x 3. Căminele pentru

electrovalve (CVE) vor asigura conectarea aspersoarelor din fiecare zonă de udare.

În zona arbuștilor se va asigura udarea prin picurare cu un sistem de țevi poziționate pe sol acoperită cu scoarță de copac. Comanda electrovalvelor se va realiza printr-un programator cu 24 de zone montat în stația de pompare. Programatorul va fi echipat și cu sesizor de ploaie. Pentru asigurarea rezervei de apa se vor monta 3 rezervoare de 1500l în stațiade pompare.

Pentru alimentarea cu energie electrică a stației de pompare aferenta instalației de irigat,este necesar un branșament electric trifazat.

Bilanțul teritorial al parcului :

-peluze                                   =  6.329,00 mp

-arbuști                                     =  2.480,00 mp

-arbori                                      = 10.550,00 mp

 • - gard viu                                    =   957,00 mp

 • - rozariu                                     =   520,00 mp

-ierburi decorative                             =    397,00 mp

 • - bambuși                                 =   359,00 mp

  TOTAL 1 SPATII VERZI

  = 21.592,00 MP

  - alei labirint

  =   626,00 mp

  - suprafața alei pietonale

  = 5.099,00 mp

  - suprafața piste biciclete

  = 1.643,00 mp

TOTAL 2 ALEI                         = 7.368,00 MP

lac                                        = 5.180,00 mp

TOTAL GENERAL PARC = 34.140,00 mp

Dotări, mobilier urban :

panouri informative

4 bucăți

bănci

20 buc

coșuri de gunoi

12 buc

fântâni de băut

2 buc

rețea iluminat exterior

55 stâlpi

WC ecologice

2 buc.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI AI INVESTITIEI :

Valoarea totala a investitiei, inclusiv TVA ( varianta V2) în lei si euro la cursul 4,2132 lei/€ la data de 24.09.2009:

2.750,568 ( mii lei ) respectiv 652.8453 ( euro ) din care :

- constructii montaj, inclusiv TVA (C+M ) 2.562,010 ( mii lei ) respectiv 608.091 ( euro)

Durata de realizare - 9 luni;

Finantarea investitiei:

Investiția va fi finanțată astfel:

- 750,568 ( mii lei ) respectiv 178.147 ( euro ) din surse proprii bugetare alocate din bugetul local reprezentand 27,28 % din valoarea de investitie

si

- 2.000,000 ( mii lei ) respectiv 474.698 ( euro ) finantare ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU MEDIU in cadrul “Programului național de imbunatatire a calitatii mediului prin realizarea de spatii verzi in localitati”, reprezentand 72,71 % din valoarea de investiție.

Art. 5. Se aprobă participarea Municipiului Oradea Municipiului Oradea cu suma de 750,568 ( mii lei ) respectiv 178.147 ( euro )lei, reprezentând contribuție proprie la realizarea obiectivului „Amenajare Parc Salca -Oradea”.

Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul municipiului Oradea în calitate de ordonator principal de credite, Direcția de Dezvoltare Durabilă, Finanțări Externe și Direcția Economică, care răspund de implementarea proiectului si de respectarea legislației in vigoare privind achizițiile publice pentru întocmirea documentației de achiziție publică, organizarea și derularea procedurii de achiziție publică și realizarea lucrărilor

Art.7. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -   Dl. Ilie Gavril Bolojan - Primarul Municipiului Oradea

 • -   Direcția de Dezvoltare Durabila, Finanțări Externe

 • -   Administrația Fondului pentru Mediu prin grija Direcției de Dezvoltare Durabila, Finanțări Externe

 • -   Direcția Economică

 • -   Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și pe site-ul Primăriei Municipiului Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Manea Mihai

Oradea, 28 septembrie 2009

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Nr.837

Hotărârea fost adoptată cu “unanimitate” de voturi “pentru”.