Hotărârea nr. 836/2009

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei „Parcelare, desecare si amenajare teren de 10 ha pentru extinderea Cimitirului Municipal”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Parcelare, desecare și amenajare teren de 10 ha pentru extinderea Cimitirului Municipal”

Analizând Raportul de specialitate nr.103.046/25. 09.2009 întocmit de către Direcția Tehnică prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției “Parcelare, desecare și amenajare teren de 10 ha pentru extinderea Cimitirului Municipal

Ținând seama de prevederile art. 44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 actualizată , privind finanțele publice locale,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate,

În baza art.36 alin.(2) lit. b), c), al. (4) lit.d) , al. (5) lit. c) și art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Hotărăște :

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai investiției “Parcelare, desecare și amenajare teren de 10 ha pentru extinderea Cimitirului Municipal” având următoarele :

CARACTERISTICI PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

Ordonatorul principal de credite :..................Consiliul Local al municipiului Oradea

Beneficiar :..................Regia Autonomă de Piețe, Agrement și Salubritate Oradea

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

6.432,122miileiinclTVA

1.524,742 mii euro

5.757,658 mii lei incl TVA

1.364,859 mii euro


Valoare totală a investiției

J

Din care construcții montaj C+M

(prețuri 31. 07. 2007, 1 euro 4,2185 lei)

- eșalonarea investiției (INV/C+M)

Etapa 1 1563,878/1285,653

Etapa 2 1567,678/1471,495

Etapa 3 1365,318/1269,129

Etapa 4 908,277/812,093

Durata de realizare a investiției 48deluni

CAPACITĂȚI

- locuri noi de înhumare 7533 X 2

Suprafețe ocupate propuse:

 • - clădiri: 250 mp

 • - spații verzi: 84.106,02 mp

 • - căi de comunicații (alei pietonale si carosabile 17.243,23 mp)

 • - șanțuri 2340,75 mp

-drenaje-lungime2651m

-Alimentare cu apă: lungime rețea nouă 1055 m

 • - hidranți de incendiu 5 bucati

 • - cișmele stradale 4buc.

 • - Canalizarea menajeră:lungime310m

 • - iluminat exterior 1500 m( de-a lungul aleilor principale)

FINANȚAREA INVESTIȚIEI

i                                                               !

Finanțarea obiectivului de investiție se va realiza din sursele bugetului local al Primăriei municipiului Oradea sau alte surse legal constituite

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică și Regia Autonomă de Piețe, Agrement și Salubritate Oradea

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • - Direcția Tehnică

 • - Regia Autonomă de Piețe, Agrement și Salubritate Oradea

 • - Instituția Prefectului Județului Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Manea Mihai

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 28 septembrie 2009

Nr.836

Hotărârea fost adoptată cu unanimitate de voturi “pentru