Hotărârea nr. 835/2009

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii „Amenajare alei in zona strazilor Corneliu Coposu-Parcul Linistii-Lacul Rosu”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiții „Amenajare alei în zona străzilor Corneliu Coposu-Parcul Liniștii-Lacul Roșu”

Analizând Raportul de specialitate nr.102.205 din data de 24. 09. 2009 întocmit de către Direcția Tehnică, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiție: Amenajare alei în zona străzilor Corneliu Coposu-Parcul Liniștii-Lacul Roșu

În conformitate cu:

  • - dispozițiile art. 44 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale,

  • - Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

  • - Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr. 344/29. 04. 2009 privind aprobarea programului de amenajare parcări și alei în municipiul Oradea pentru perioada 2009-2012,

  • - Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate,

  • - Art.36 alin.(2) lit. b), c), al. (4) lit.d) , al. (5) lit. c) și art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e:

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții „Amenajare alei în zona străzilor Corneliu Coposu-Parcul Liniștii-Lacul Roșu”, având următoarele caracteristici:

Ordonator principal de credite.......................Consiliul Local al municipiului Oradea

Beneficiar...................................................Primăria municipiului Oradea

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

VALOARE INVESTIȚIE

lei

460.711,38

VALOARE INVESTIȚIE

euro

109.173,31

VALOARE C+M

lei

410.711,38

VALOARE C+M

euro

97.324,97

EȘALONAREA INVESTIȚIEI

2009

DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

luni

1 lună

CAPACITATI

Zid de sprijin

ml

44

Scări de acces

Buc.

3

Total trepte (2 m lățime) aferente scări de acces

Buc.

48

Rampe pentru persoane cu handicap

ml

40

Alei pietonale

mp

2920

Terasamente

mp

15.000

Demolare, refacere împrejmuiri

ml

270

ALȚI INDICATORI

FINANTAREA INVESTITIEI

Finanțarea obiectivului se va face din fondurile bugetului local sau alte surse legal constituite conform listelor de investiții ale Primăriei municipiului Oradea, aprobate potrivit legii.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -   Direcția Tehnică,

  • -   Direcția Economică,

  • -   Instituția Prefectului Județului Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Manea Mihai

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 28 septembrie 2009

Nr.835

Hotărârea fost adoptată cu unanimitate de voturi “pentru”