Hotărârea nr. 834/2009

Privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici pentru un numar de 9 blocuri de locuinte cuprinse in ,,Programul Local al municipiului Oradea de reabilitare termica a blocurilor de locuinte pe anul 2009”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

Privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru un număr de 9 blocuri de locuințe cuprinse in „Programul Local al municipiului Oradea de reabilitare termica a blocurilor de locuințe pe anul 2009”

Analizând Raportul de specialitate nr.102405 din 24.09.2009 întocmit de Direcția Tehnică - Compartiment Eficienta Energetica prin care se propune aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru un număr de 9 blocuri de locuințe cuprinse in ,,Programul Local al municipiului Oradea de reabilitare termica a blocurilor de locuințe pe anul 2009,,

Având in vedere Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr.18/2009 privind creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate,

În baza prevederilor art.36 alin. (2) lit. d, alin. (4) lit. d, alin. (6) , lit. a) pct. 14 și art.45 alin.2 lit.a din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru un număr de 9 blocuri de locuințe cuprinse in ,,Programul Local al municipiului Oradea de reabilitare termica a blocurilor de locuințe pe anul 2009,, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează: Direcția Tehnică și Direcția Economica.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Direcția Economică

 • - Direcția Tehnică

 • - Direcția Juridica

 • - Asociațiile de proprietari implicate, prin grija Direcției Tehnice

 • - Instituția Prefectului Județului Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Manea Mihai

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 28 septembrie 2009

Nr.834

Hotărârea fost adoptată cu unanimitate de voturi “pentru

PROGRAMUL LOCAL MULTIANUAL LISTA DE PRIORITATI PENTRU FINANTAREA CHELTUIELILOR PRIVIND EXECUTIA
LUCRARILOR DE REABILITARE TERMICA A BLOCURILOR DE LOCUINTE
pentru anul 2009
MUNICIPIUL ORADEA - BIHOR
Nr crtAdresă imobil"Anul
construirii"Regim de înălţime S+P+NSistemul constructivNumăr apNumăr sp comArie desfasurata -mp-Valoarea Investiţiei din Deviz General [Ron]Valoarea C+M din Deviz General [Ron]Valoarea C+M din Deviz General [EURO]Valoarea [Euro/Ap]HCLAcoperis
01234567891010
1"Bloc D3 ,str. Aluminei, nr.70"1966S+P+9Ebeton1707532.62"1,823,424""1,516,983""358,684""2,109.91"481/15.06.09--fara termosistem subsol
2"Bloc Pb14, str. Predeal,nr.6"1978S+P+4Ebeton191600.00"325,712 ""278,012""65,735""3,352.02"481/15.06.09cu ACfara ACfara termosistem terasa si subsol
1"2,046.34"
3"Bloc C1/A,str. Splaiul Crisanei,nr.2"1968S+P+4Ecaramida10931.62"253,350""217,249 ""51,368""5,136.76"481/15.06.09cu ACfara ACfara termosistem terasa si subsol
4"Bloc C1/B,str.Splaiul Crisanei,nr. 2"1968S+P+4Ecaramida10931.62"364,425""314,641""74,395""7,439.55"481/15.06.09cu ACfara ACfara termosistem subsol
5"Bloc C3/A,B ,str. Splaiul Crisanei,nr.8"1968S+P+4Ecaramida201863.24"699,979""605,329""143,127""7,156.37"481/15.06.09cu ACfara ACfara termosistem subsol
6"BlocX7, str. G.Galilei,nr.16"1976S+P+4Ebeton392600.00"573,387""473,761""112,019""2,816.94"481/15.06.09cu ACfara ACfara termosistem terasa si subsol
1"2,158.25"
7"Bloc X9, str. G. Galilei, nr. 14"1976S+P+4Ebeton402600.00"569,452""470,340""111,210""2,780.25"481/15.06.09cu ACfara ACfara termosistem terasa si subsol
8"Bloc M5, str. Gen. Magheru,nr.38"1961S+P+4Ecaramida382550.48"549,904""453,701""107,276""2,720.89"481/15.06.09cu ACfara ACfara termosistem terasa si subsol
2"3,881.73"
9"Bloc R87, str. Lapusului,nr. 27"1978S+P+4Ebeton141254.00"269,840""217,416""51,407""2,705.64"481/15.06.09cu ACfara ACfara termosistem terasa si subsol
1
3605"21,864""5,429,472""4,547,432""1,075,221""44,305"000
1 Euro=4.2293
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

NOTĂ DE FUNDAMENTARE privind

necesitatea și oportunitatea aprobării actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru un numar de 9 blocuri de locuinte cuprinse in ,, Programul Local al municipiului Oradea de reabilitare termica a blocurilor de locuinte pe anul 2009 ,,

SITUAȚIA EXISTENTĂ

9

Majoritatea blocurilor de locuinte din municipiul Oradea au fost construite in perioada 1950-1990, fara a se pune un accent deosebit pe eficienta energetica a cladirilor de locuit. Pentru asigurarea confortului termic necesar aceste blocuri sunt caracterizate de un consum excesiv de energie termica.

Criza energetica la nivel mondial precum si incalzirea globala sunt doua argumente care au stat la baza masurilor pe care Uniunea Europeana le-a luat in domeniul energetic.

România ca tara membra a Uniunii Europene trebuie sa indeplineasca aicqusul comunitar.În acest sens a fost adoptat cadrul legislativ de crestere a performantei energetice pentru blocurile de locuinte.

Municipiul Oradea a fost cuprins in programul national de reabilitare termică cu 7 blocuri, dintre care 2 blocuri s-au retras din program.

Pana in prezent a fost intocmita documentatia de reabilitare termica pentru 5 blocuri, fiind aprobati, prin HCL, indicatorii tehnico-economici ai Studiului de Fezabilitate pentru toate cele 5 blocuri.

Se face precizarea ca documentatia tehnica de reabilitare a fost elaborată cu fonduri de la bugetul de stat.

NECESITATEA LUCRĂRII

Investiția prin care se va realiza reabilitarea termica a 9 blocuri de locuințe are ca scop reducerea consumului de energie termica pentru incalzirea blocurilor concomitent cu menținerea condițiilor igenico-sanitare și de confort , în conformitate cu legislația în vigoare, pe tot parcursul unui an , atât pentru proprietarii de apartamente, cât si pentru locatarii din apartamente.

Reducerea consumului de materie primă precum si scaderea gradului de poluare sunt argumentele care au stat la baza masurilor întreprinse de catre Uniunea Europeană în domeniul energetic.

Reducerea consumului de energie termica conduce in final la eliminarea subventiei pe Gcal , fapt ce constituie un beneficiu pentru Consiliul Local al municipiului Oradea.

Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, stabileste că valoarea consumului specific anual pentru incalzire trebuie sa fie sub 100 kWh/m2 an.

OPORTUNITATEA LUCRĂRII

România ca țară membră a Uniunii Europene trebuie să se alinieze la obiectivele Comunității Europene.Esența obiectivelor constă în creșterea performanței în toate domeniile de activitate concomitent cu asigurarea confortului termic .

În domeniul energetic, pentru Romănia , unul din obiective este acela de a realiza creșterea performanței energetice a clădirilor.

În acest sens Parlamentul României a adoptat Legea nr. 372 din 13 decembrie 2005 cu privire la creșterea performanței energetice a clădirilor , ținându-se cont de condițiile climatice exterioare și de amplasament, de cerințele de temperatură interioară și de eficiența economică.

Pentru România este obligatorie îndeplinirea prevederilor Directivei 2006/32/CE a Perlamentului European și a Consiliului din 5 aprilie 2006 privind eficienta energetica la utilizatorii finali si serviciile energetice.

Pentru demararea programului de reabilitare termica a blocurilor de locuinte , Parlamentul României a adoptat Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte.

Prin aplicarea prevederilor OG nr. 18/2009 , pe termen scurt si mediu, se degreveaza bugetul statului de cheltuielile cu combustibilul utilizat, se reduc cheltuielile cu întretinerea blocurilor de locuinte prin reducerea facturilor cu încalzirea, se asigură sustinerea operatorilor economici din domeniul constructiilor și se crează locuri de muncă.

În conformitate cu prevederile art.19 , alin. a) din O.G nr.18/2009 , Consiliul Local al municipiului Oradea aproba la propunerea coordonatorului local care este primarul municipiului Oradea : ,,indicatorii tehnico-economici privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte,, .

In contextul celor prezentate mai sus propunem aprobarea actualizarii : ,, Indicatorilor tehnico-economici pentru un numar de 9 blocuri de locuinte ,, cuprinse in Programul local multianual al municipiului Oradea de reabilitare termica a blocurilor de locuinte pe anul 2009,, conform anexei prezentate

CAPACITĂȚI:

Prin aceasta investitie se reabilitează termic un numar de 9 blocuri de locuinte. Lucrarile de interventie sunt:

1.Fatada - termoizolare cu polistiren expandat ; 2.Soclu - termoizolare soclu cu polistiren extrudat ;

 • 3. Montare tâmplărie PVC cu geam termopan la casa scărilor ;

 • 4. Montare tâmplărie PVC la apartamente.

 • 5. Schimbarea distributiei orizontale a instalatiei de incalzire din subsolul blocului ,

 • 6. Refacerea termoizolatiei terasei blocurilor ;

 • 7.Termoizolarea planseului parterului in cazul in care la parter sunt apartamente.

FINANTAREA INVESTITIEI

Finantarea obiectivului

Finantarea lucrarilor de interventie se va face din bugetul local , bugetul de stat, fondul de reparatii al asociatiei de proprietari si /sau alte surse legal constituite.

Finantarea executarii lucrarilor de interventie se asigură astfel:

 • - buget de stat......................... 50% din ( C+M)

 • - buget local ...........................30% din ( C+M )

 • - surse ale asociatiilor de proprietari si /sau alte surse legal constituite ........................................................ 20% din(C+M)

Repartizare buget pentru reabilitare termică a 9 blocuri de locuinte pentru anul 2009 :

 • - buget de stat 50% din ( C+M ) , adica        2273,72 mii lei

 • - buget local 30% , din ( C+M ) , adica          1364,23 mii lei

 • - surse ale asociatiilor de proprietari si /sau alte surse legal constituite

20% din ( C+M ) , adica                       909,48 mii lei

DIRECTIA ECONOMICA

DIRECTIA TEHNCA

Director Executiv Mircea Ghitea


Director Executiv

Eduard Florea

COMPARTIMENT EFICIENTA -ENERGETICA

Micu Cristalin