Hotărârea nr. 833/2009

privind aprobarea liniilor de subventionare prioritare in domeniul asistentei sociale si a punctajului maxim care poate fi acordat pentru fiecare dintre criteriile de evaluare si selectionare a asociatiilor si fundatiilor care solicita subventie, pe anul

ROMÂNIA

JUDETUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind aprobarea liniilor de subvenționare prioritare în domeniul asistenței sociale și a punctajului maxim care poate fi acordat pentru fiecare dintre criteriile de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor care solicită subvenție, pe anul 2010 în baza Legii 34/1998

Analizând Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 226444/17.08.2009 prin care Administrația Socială Comunitară Oradea propune aprobarea liniilor de subvenționare prioritare în domeniul asistenței sociale și a punctajului maxim care poate fi acordat pentru fiecare dintre criteriile de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor care solicită subvenție, pe anul 2010 în baza Legii 34/1998,

Având în vedere art. 72 din H.G. nr. 942/2005 privind modificarea și completarea H. G. nr. 1153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 34/1998 privind acordarea de subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează unități de asistență socială punctajul maxim care poate fi acordat pentru fiecare dintre criteriile de evaluare se aprobă prin hotărâre de consiliu local,

Conform art.6 alin. 1 din H.G. nr.1153/2001 cu privire la criteriile de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor,

Ținând seama de art. 2 din Hotărârea nr. 1217 din 1 octombrie 2008 privind modificarea art. 2 din HG nr. 1153/2001, care stabilește nivelul mediu lunar al subvenției care se acordă de la bugetul de stat pentru o persoană asistată începând cu data de 1 ianuarie 2009,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate,

În temeiul art. 36 alin.2, lit.(d), alin. 6 lit. (a) pct.2 si art. 45 alin.1, din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Hotărăște:

Art.1 Se aprobă liniile de subvenționare prioritare în domeniul asistenței sociale, pe anul 2010, în următoarea ordine a priorităților:

1.

Centre rezidențiale

2.

Centre de zi

3.

Unități de îngrijire la domiciliu

4.

Cantine sociale sau alte servicii de acordare a hranei

Art.2 Se aprobă punctajul care poate fi acordat pentru fiecare dintre criteriile de evaluare și selecționare după cum urmează:

Nr.

Criteriu

Punctaj acordat

1.

Pentru justificarea unității de asistență socială pentru care se solicita subvenția, în raport cu necesitățile și prioritățile de asistență socială ale comunității

maximum 10 puncte

2.

Pentru ponderea cheltuielilor cu serviciile de asistență socială în raport cu cheltuielile cu celelalte activități desfășurate:

maximum 20 puncte:

- pentru intervalul de valori cuprinse între 0% - 50%

0 puncte

- pentru intervalul de valori cuprinse între 50%-75%

15 puncte

- pentru intervalul de valori cuprinse între 75%-100%

20 puncte

- pentru intervalul de valori peste 100%

0 puncte

3.

Pentru resursele materiale și umane adecvate tipurilor de servicii de asistență socială

maximum 30 puncte

4.

Pentru nivelul raportului dintre cheltuielile lunare de întreținere in unitatea de asistență socială și subvenția lunară solicitată pentru acea unitate de asistență socială

maximum 20 puncte:

- pentru intervalul de valori 1-4

5 puncte

- pentru intervalul de valori 4,1-7

15 puncte

- pentru intervalul de valori peste 7

20 puncte

5.

Pentru experiența asociației sau fundației în domeniul serviciilor de asistență socială

maximum 20 puncte

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Socială Comunitară Oradea

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Administrația Socială Comunitară Oradea

  • -  Instituția Prefectului județului Bihor,

  • -  Se publică în Monitorul Oficial al Județului Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Manea Mihai

Oradea, 28 septembrie 2009

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Nr.833

Hotărârea fost adoptată cu unanimitate de voturi “pentru”