Hotărârea nr. 832/2009

Privind modificarea listei cu obiectivele de investitii la R.A.P.A.S. Oradea pe anul 2009

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

Privind modificarea listei cu obiectivele de investiții la R.A.P.A.S. Oradea pe anul 2009

Analizând raportul de specialitate nr.103083 din data de 25.09.2009, întocmit de

Direcția Economică - Biroul Evidență Patrimoniu. Delegări de Gestiune prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea modificarea listei cu obiectivele de investiții pe anul 2009 la R.A.P.A.S. Oradea SA,

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 295/09.04.2009 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2009 la R.A.P.A.S. Oradea a fost aprobată forma inițială a listei cu obiectivele de investiții la R.A.P.A.S. Oradea .

Conform adresei nr. 3775/25.09.2009, înregistrată la Primăria Municipiului Oradea sub nr. 102914/25.09.2009, prin care R.A.P.A.S. Oradea solicită modificarea listei obiectivelor de investiții,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate,

În temeiul art. 36 alin.2 lit.a și lit.d), alin.3 lit.c, alin.6 lit.a) pct 14 și art.45 alin.2 lit.a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

Consiliul Local al Municipiului Oradea H o t ă r ă ș t e :

Art.1 Se aprobă modificarea listei cu obiectivele de investiții la R.A.P.A.S. Oradea pe anul 2009, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică si R.A.P.A.S. Oradea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

o o o o


Direcția Economică

Direcția Tehnică

R.A.P.A.S. Oradea

Instituția Prefectului Județului Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Manea Mihai

Oradea, 28 septembrie 2009

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila


Nr.832

Hotărârea fost adoptată cu 19 voturi “pentru” și 5 voturi „abținere”