Hotărârea nr. 831/2009

privind asigurarea serviciilor de transport pentru Clubul Sportiv Municipal Oradea.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

privind asigurarea serviciilor de transport pentru Clubul Sportiv Municipal Oradea

Analizând raportul de specialitate nr.101.967/24.09.2009 întocmit de Direcția Economică

  • - Serviciul Evidență Patrimoniu, Delegări de Gestiune prin care s-a propus :

  • -  revocarea Hotărârii Consiliului local nr. 720/2007 privind încheierea unei convenții între RA OTL și CSM Oradea având ca obiect punerea la dispoziția clubului a unui mijloc de transport (autocar) și prestarea de servicii de transport de către regie și

  • -  revocarea Hotărârii Consiliului local nr. 258/30.03.2009 privind transferul de patrimoniu între RA OTL și CSM Oradea constând într-un autocar marca MAN LION'S.

  • -  încheierea unui Contract de prestări servicii de transport între RA OTL și CSM Oradea în vederea asigurării necesităților de deplasare ale Clubului Sportiv Municipal Oradea.

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate,

În baza prevederilor art. 36 alin.2 lit.a, alin 3 lit.c și art.45 alin.1 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă încheierea unui Contract de prestări servicii de transport între Regia Autonomă Oradea Transport Local și CSM Oradea în vederea asigurării necesităților de deplasare ale Clubului Sportiv Municipal Oradea.

Art.2 Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr. 720/2007 privind încheierea unei convenții între Regia Autonomă Oradea Transport Local și Clubul Sportiv Municipal Oradea având ca obiect punerea la dispoziția clubului a unui mijloc de transport (autocar) și prestarea de servicii de transport de către regie și Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr. 258/30.03.2009 privind transferul de patrimoniu între RA OTL și CSM Oradea constând într-un autocar marca MAN LION'S

Art.3 Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Regia Autonomă Oradea Transport Local și CSM Oradea

Art.4 Prezenta hotărâre se comunica cu :

  • -  Direcția Economică

  • -  Direcția Juridică

  • -  Regia Autonomă Oradea Transport Local

  • - CSM Oradea

- Instituția Prefectului Județului Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Manea Mihai


Oradea, 28 septembrie 2009

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila


Nr.831

Hotărârea fost adoptată cu 21 voturi “pentru” și 3 voturi „abținere