Hotărârea nr. 830/2009

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Pietei Obor Oradea.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Pieței Obor Oradea

Analizând raportul de specialitate nr. 102699/25.09.2009 întocmit de Direcția Economică - Serviciul Evidență Patrimoniu Delegări de Gestiune prin care s-a propus Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Pieței Obor Oradea,

Având în vedere art. 36 alin. 2, lit. a, alin 3, lit. c și art. 45 alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare a Pieței Obor Oradea conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Regia autonomă de piețe, agrement și salubritate Oradea.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • -  Instituția Prefectului Bihor

 • -  Direcția Economica

 • -  Direcția Juridica

 • -  Regia autonomă de piețe, agrement și salubritate Oradea,

 • -  Se publică în Monitorul Oficial al Județului Bihor și se postează pe www.oradea.ro

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Manea Mihai


Oradea, 28 septembrie 2009

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila


Nr.830.

Hotărârea fost adoptată cu unanimitate de voturi “pentru”

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A PIEȚEI OBOR ORADEA 2009

CUPRINS

Capitolul I

Cadrul legislativ

Definiții

Capitolul II

Piața Obor

Bază legală de funcționare

Localizare

Sectorizare pe grupe de activitate

Tipul de piață

Căile de acces

Programul de funcționare

Tarife aplicate

Venituri

Capitolul III

Funcționarea pieței

Utilizatori - clasificare

Cerințe de amplasare și de dotări

Capitolul IV

Drepturi și obligații Drepturi utilizatori Obligații utilizatori

Drepturi RAPAS

Obligații RAPAS

Capitolul V

Contravenții și sancțiuni

Capitolul VI Reguli speciale pentru Piața auto

Capitolul VII

Reguli speciale pentru sectorul Bazar

Capitolul VIII

Reguli speciale pentru sectorul Legume fructe

Capitolul IX

Dispoziții finale

Capitolul I - CADRUL LEGISLATIV

Art.1

 • 1. Constituția României, art. 108 - privind emiterea de Hotărâri și Ordonanțe ale

Guvernului;

 • 2. O.G. 99/2000 - privind comercializarea produselor și serviciilor de piață ,aprobată cu modificări și completări prin Legea 650/2002;

 • 3. Legea Administrației Publice Locale 215/2001 cu modificări și completări ulterioare;

 • 4. Legea nr.12/1990 republicată în 2009 privind protejarea populației împotriva unor activități comerciale ilicite

 • 5. O.G. 71/2002 - privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat, de interes local - aprobată cu modificări prin Lega nr.3/2003;

 • 6. Ordinul 601/2002 - privind actualizarea clasificării activităților din economia națională - COD CAEN;

 • 7. Ordinul comun 259/2003, 980/2003 și 65/2004 - emis de Agenția Națională a I.M.M., Ministerului Agriculturii și Sănătății, pentru stabilirea condițiilor minime de comercializare a produselor agricole și agroalimentare în piețe de tip gros;

 • 8. Legea nr. 53/2003 - de aprobare a noului COD al MUNCII;

 • 9. Legea nr. 252/2003 - privind registrul unic de control;

 • 10.  Ordonanța nr. 21/1992 republicată în 2007, cu modificările ulterioare, privind protecția consumatorului;

 • 11. H.G. 1334/2004 - de modificare și completare a H.G. nr.661, privind procedura de eliberare a certificatului de producător agricol, precum și modul de acces la comercializare, evidență și control;

 • 12. H.G. 1614/2003 - privind producerea și valorificarea legumelor de câmp.

 • 13. H.G. 348/2004 - privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în zonele publice.

 • 14. H.G. 954/2005 - Reguli specifice pentru comercializarea alimentelor de origine animală.

 • 15. Contractul de concesiune al operatorului de servicii REGIA AUTONOMĂ DE PIEȚE AGREMENT ȘI SALUBRITATE ORADEA - HCL. nr. 878/30 nov. 2006

16.O.G.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor cu modificările si completarile ulterioare.

 • 17. Regulamentul de Organizare și funcționare a Piețelor aprobat prin HCL nr. 293 din 26 septembrie 2001

 • 18. Regulamentul de Ordine Interioară

Actele normative enumerate în Regulamentul de Organizare și Funcționare, stabilesc reguli specifice de comerț cu amănuntul, ocazional, de gros și servicii de piață în zonele publice din Municipiul Oradea, respectiv Piața OBOR din structura R.A.P.A.S. Oradea. Prin acest cadru legislativ se reglementează ansamblul mecanismelor și instrumentelor care privesc organizarea de piață, consolidarea și funcționarea eficientă a pieței de produse.

Art. 2 Termeni și definiții:

 • a) Piață: loc amenajat pentru comerț de mărfuri, în special cu amănuntul, de produse necesare consumatorilor;

 • b) Agroalimentar: specific produselor ce rezultă din sectorul agricol vegetal sau animal;

 • c) Bazar: loc amenajat unde se vând diferite obiecte noi sau folosite, de către persoane fizice sau juridice, îndeosebi mărunțișuri;

 • d) Piață auto: loc special amenajat în vederea vânzării autovehiculelor și motocicletelor noi sau rulate ;

 • e) Consumator: orice persoană sau grup care cumpără, dobândește sau utilizează ori consumă produse sau servicii în afara activității profesionale;

 • f) Comerciant: persoană fizică sau juridică autorizată să desfășoare activități de comercializare a produselor și serviciilor de piață;

 • g) Comerț cu ridicata/de gros: activitate desfășurată de comercianții care cumpără produse în cantități mari în scopul revânzării acestora în cantități mai mici altor comercianți autorizați sau în consum colectiv;

 • h) comerț ambulant : activitate de comercializare cu amănuntul realizat prin trecerea dintr-un loc în altul, în rulote mobile, standuri mobile, chioșcuri mobile sau în vehicule special amenajate;

 • i) serviciu de piață : orice acțiune sau prestație care are ca obiect vânzare - cumpărare pe piață și care nu are drept consecință transferul proprietății asupra unui bun corporal, efectuat în scopul satisfacerii unor necesități ale consumatorilor;

î) Serviciul de alimentație publică: activitatea de pregătire, preparare, prezentare și servire a produselor și a băuturilor, consumul acestora în unitățile special amenajate sau ocazional pe piață;

 • j) Structură de vânzare: spațiu de desfășurare a unor activități comerciale (exercițiu comercial, inclusiv depozitare produse); În acest sens există:

 • - structură de vânzare cu suprafață mică de până la 400mp;

 • - structură de vânzare cu suprafață medie cuprinsă între 400 - 1.000mp;

 • - structură de vânzare cu suprafața de vânzare mai mare de 1.000mp.

 • k) Suprafață de vânzare: se definește ca o suprafață destinată accesului consumatorului, a circulației personalului pentru desfășurarea activității comerciale.

 • l) Spațiile de expunere sunt spațiile special amenajate, delimitate prin marcaje orizontale, perpendiculare față de marginea aleilor interioare și semnalizate prin indicatoare sau marcaje.

 • m) Utilizator : persoana fizică sau juridică care vinde în piață, ocazional sau constant diverse produse.

 • n) administrator de piață: persoana care conduce în mod nemijlocit o locație publică amenajată pentru comerț de mărfuri sau servicii publice necesare consumatorilor. Administratorul îndrumă și coordonează întreaga activitate a pieței, adoptând cele mai bune soluții pentru a realiza un serviciu de calitate și eficiență economică ;

Capitolul II PIAȚA OBOR

Art.3 Baza legală de funcționare:

 • a) H.C.L. al Municipiului Oradea cu nr.293 din 26 septembrie 2001, de aprobare a Regulamentului de Organizare și Funcționare a R.A.P.A.S. Oradea, în care este inclus distinct și Regulamentul de Organizare și Funcționare a piețelor, târgurilor și oboarelor;

 • b) Certificat de Înregistrare emis de Camera de Comerț și Industrie Bihor:

 • - nr. de ordine în Registrul Comerțului J05/1/29.11.1995 data emiterii 10.10.2002;

 • - Cod Unic de Înregistrare 7997507;

 • - Anexe la Certificatul de înregistrare pentru fiecare locație în parte.

 • c) Emitent Institutul Național de Statistică privind actualizarea clasificării activităților din economia națională sub denumirea de cod CAEN. Actualizarea a fost efectuată cu respectarea prevederilor Regulamentului Comisiei Europene nr.29/2002 de modificare a Regulamentului Consiliului Comunității Economice Europene nr.3.037/90, privind Nomenclatorul activităților din Comunitatea Europeană.

Art. 4 Localizare :

 • (1) Piața Obor este situată în Municipiul Oradea, Str. Abatorului nr.2 Jud.Bihor și are o suprafață totală de 52.200 mp.

 • (2) Tipul de piață :Mixtă având structuri de vânzare a diferitelor produse de mare diversificare , alimentație publică, vânzări de mărfuri, de obiecte noi și folosite ale persoanelor juridice și fizice, legume-fructe, inclusiv vânzare de autovehicule, motociclete, biciclete noi sau rulate precum și piese și accesorii ale acestora.

 • (3) Această piață, în realizarea obiectului de activitate, nu are personalitate juridică, dispune de autonomie limitată, relațiile dintre ea și R.A.P.A.S. cât și modalitatea de organizare și funcționare sunt precizate prin prezentul Regulament.

Art. 5 Sectorizare pe grupe de activități comerciale:

 • a) sector I - comercializare de autovehicule și motociclete noi sau rulate.

 • b) sector II - comercializarea de diferite produse noi, obiecte vechi din diferite surse ale persoanelor fizice, cu vânzare ocazională.

 • c) sector III - comercializarea de legume - fructe

Art.6 Tipul de piață :

 • a) După structura de vânzare : mixtă

 • b) După programul de funcționare : program săptămânal

 • c) După suprafața de vânzare : piață de tip I

 • d) După localizare în zone de atracție comercială : categoria I-a

Art. 7. Accesul în Piața Obor se face prin :

 • a) Str. Ogorului (șoseaua de centură);

 • b) Str.Făgărașului pe aliniamentul Universitate - Abator;

 • c) Str.Abatorului, pentru consumatori.

 • d) Str. Umbrei - numai pentru piața auto

Art. 8 Program de Funcționare :

- piața auto : în zilele de

sâmbăta între orele 05.00 - 18 .00

 • •  duminica între orele 05.00- 15.00

 • -  bazar : în zilele de

 • •  duminica între orele 05.00 - 15.00

 • •  lunea între orele 05.00 - 15.00

 • -  legume - fructe în zilele de

 • •  lunea - sâmbăta între orele 05.00 - 18.00

Art. 9 Tarife

 • (1) Tarifele aplicate se stabilesc anual prin hotărârea Consiliului de Administrație a R.A.P.A.S. Oradea.

 • (2) Tarifele pot fi modificate ori ajustate prin hotărârea Consiliului de Administrație a R.A.P.A.S. Oradea.

 • (3) Tarifele valabile pentru anul 2009 ce se aplică în Piața Obor sunt cele cuprinse în anexa nr. 1 la prezentul Regulament.

Art.10 Venituri

 • (1) Veniturile din piață trebuie să asigure acoperirea cheltuielilor, precum și realizarea de profit necesar fondului de dezvoltare.

 • (2) Veniturile ce se realizează în piață provin din:

 • a) chirii pentru spațiile comerciale;

 • b) prestări de servicii pentru toate categoriile de utilizatori prin taxe și tarife;

Capitolul III FUNCȚIONAREA PIEȚEI

Art.11. Utilizatorii de piață se clasifică după cum urmează:

 • a) Orice persoană juridică care își desfășoară activitatea de comercializare cu amănuntul sau de gros a produselor, autorizată în acest sens;

 • b) Persoane fizice și asociații familiale autorizate;

 • c)  Producători agricoli individuali, care își comercializează propriile produse agricole și agroalimentare. Ei funcționează în baza Certificatului de Producător agricol, eliberat de Primăria de domiciliu;

 • d) Asociații de producători agricoli

 • e) Persoane fizice care își vând ocazional bunurile proprii.

Art. 12 Cerințe de amplasare și dotări

Pentru buna desfășurare a activității în Piața Obor sunt necesare următoarele:

 • a) încadrarea, inclusiv din punct de vedere constructiv, în planul urbanistic elaborat de Administrația Publică Locală;

 • b) accesul facil al consumatorilor și utilizatorilor în piață;

 • c) măsuri de limitare a accesului în piață cu posibilitatea de respectare a programului de funcționare;

 • d) asigurarea de legături cu arterele principale adiacente;

 • e) rezervarea unui spațiu suficient pentru desfășurarea activității;

 • f) realizarea de locuri de parcare atât pentru autovehiculele destinate utilizatorilor pieței, pentru a permite aprovizionarea la punctele de vânzare, cât și pentru consumatori, semnalizate corespunzător

 • g) amenajarea, după caz, a spațiilor de depozitare a mărfurilor și a echipamentelor din dotare.

Art.13 Piața va fi asigurată cu servicii care să faciliteze desfășurarea în condiții optime, dimensionate în funcție de numărul locurilor de vânzare și de tipul de piață, respectiv:

 • 1. birou administrativ;

 • 2. spațiu sau locuri pentru depozitarea mărfurilor și ambalajelor;

 • 3. spațiu pentru păstrarea și închirierea cântarelor și a echipamentelor de protecție;

 • 4. locuri pentru amplasarea cântarelor de control în sectorul legume fructe;

 • 5. bazine pentru spălarea legumelor și fructelor în sectorul legume fructe;

 • 6. surse de apă potabilă;

 • 7. locuri pentru păstrarea materialelor de întreținere și curățenie;

 • 8. locuri pentru parcare în zonă apropiată;

 • 9. platformă pentru colectarea deșeurilor rezultate din activitatea comercială, dotată cu pubele și racord canalizare;

 • 10. mijloace inițiale de intervenție P.S.I.;

 • 11. W.C.-uri publice cu dotări specifice;

 • 12. mobilierul din dotarea platourilor va fi realizat din:

 • a) plăci din beton sclivisit sau mozaicat;

 • b) mese din fibră armată;

Capitolul IV DREPTURI ȘI OBLIGAȚII GENERALE

Art. 14. Drepturile utilizatorilor

 • a. de a se informa ușor asupra tarifelor practicate în piață;

 • b. de a se informa ușor asupra programului de funcționare al pieței;

 • c. de a practica prețurile pe care le consideră optime pentru mărfurile și produsele comercializate;

 • d. să aibă acces la toate serviciile oferite de către administrația pieței;

 • e. să aibă acces egal și nedicriminatoriu la spațiile de vânzare;

 • f.  de a folosi spațiile de vânzare pentru care au achitat taxa;

 • g. de a-și rezerva unul sau mai multe spații de vânzare cu condiția achitării taxei aferente

Art. 15. Obligațiile utilizatorilor

 • (1) Comercianții persoane fizice, asociații familiale, persoane fizice ce vând ocazional bunuri personale, asociații agricole, persoanele juridice precum și producătorii agricoli individuali, sunt obligați să achite taxa de acces, precum și, dacă este cazul, taxa pentru spațiul de expunere.

 • (2) să respecte sectoarele pe destinații de produse.

 • (3) să dețină, atunci când este cazul, documentele care atestă calitatea de producător, comerciant, conform legislației în vigoare și anume :

 • a) Persoanele fizice și asociațiile familiale

 • - Autorizația eliberată de Primăria de domiciliu, care atestă persoanele cu drept de comercializare și de asemenea, să dețină actele de însoțire a mărfii.

 • b) Societățile de tip SRL trebuie să dețină asupra lor:

 • - Certificatul de înmatriculare a firmei, cu anexă punct de lucru.

 • - Acte doveditoare de proveniență pentru mărfurile care le comercializează.

 • c) Producătorii agricoli

 • - Certificat de Producător care se eliberează de Primăria comunelor, orașelor, municipiilor, reședința de domiciliu a producătorului.

 • (4) să afișeze prețurile sau tarifele în mod vizibil, ușor de citit.

 • (5) să respecte legislația referitoare la desfacerea produselor.

 • (6) să nu expună mărfurile în afara spațiului de vânzare alocat.

 • (7) să demonstreze consumatorilor, la cererea acestora, modul de utilizare și funcționare a produselor.

 • (8) să respecte semnalizarea rutieră din incinta Pieței Obor;

 • (9) să respecte indicațiile înscrise pe panourile adiționale ale indicatoarelor ;

 • (10) să păstreze curățenia în incinta pieței;

 • (11) să nu vandalizeze sau să lipească afișe și/sau înscrisuri pe indicatoarele ori dispozitivele ce servesc la semnalizare, inclusiv pe suporturile acestora.

 • (12) să nu execute în perimetrul pieței lucrări de reparații și întreținere a vehiculelor;

 • (13) să nu oprească /staționeze /parcheze autovehiculele pe aleile de circulație, acestea fiind destinate exclusiv dirijării circulației și intervenției în cazuri de urgentă;

 • (14) să respecte normele de conduită morala, să nu tulbure pe cumpărători și pe ceilalți utilizatori ai pieței, în acest caz el va putea fi evacuat din piață de către personalul de pază ori de către forțele de ordine;

 • (15) să nu ocupe locul, rezervat prin plata taxei, a unui alt utilizator;

 • (16) să nu expună spre vânzare produsele în alte locuri decât cele desemnate ca având această

destinație.

SE INTERZICE :

 • 1. Vânzarea în piață a substanțelor toxice, inflamabile sau explozive, precum și a armelor de foc și a muniției.

 • 2 Vânzarea produselor, indiferent de origine (agricolă, zootehnică etc.) care nu își păstrează caracteristicile organoleptice.

 • 3 Parcarea mijloacelor de transport în scop de aprovizionare pe alei, locuri de comercializare din interiorul pieței, precum și în vadul comercial al diferiților utilizatori. După aprovizionare, acestea se vor scoate în mod obligatoriu în parcări.

Art. 16 Drepturile RAPAS:

 • a) să încaseze taxele pentru serviciile prestate;

 • b) să verifice dacă utilizatorii de piață au calitatea de producător, comerciant conform prevederilor legale ;

 • c) să verifice dacă utilizatorii de piață au afișate datele de identitate inclusiv prezentarea prețului pe produs;

 • d) să nu admită în piață un număr de utilizatori mai mare decât limita locurilor de vânzare existente, în sectoare de piață destinat desfacerii produselor oferite de aceștia.

 • e) să nu permită activități de comercializare pe zonele de acces în piață, limitrofe acestora precum și pe aleile din interiorul platoului cu destinație comerț;

 • f)  să refuze accesul în incinta pieței a persoanelor care se fac vinovate de abateri repetate de la prevederile prezentului regulament;

 • g) să solicite constatarea și sancționarea contravențiilor săvârșite utilizatorii care nu respectă prevederile regulamentului de organizare și funcționare a Pieței Obor, în baza unui Protocol încheiat cu Poliția Comunitară Oradea;

 • h) să solicite ridicarea și blocarea autovehiculelor oprite/staționate/parcate neregulamentar în incinta Pieței Obor în baza unui protocol încheiat cu Administrația Imobiliara Oradea.

Art.17 Obligațiile RAPAS

 • a) să asigure accesibilitate egală și nediscriminatorie în spatiile de expunere;

 • b) să asigure transparență și protecția utilizatorilor;

 • c) să organizeze, să planifice și să coordoneze activitățile de administrare a spațiilor de expunere, a blocării și ridicării autovehiculelor pentru creșterea eficienței ocupării acestor locuri, în conformitate cu prevederile prezentului regulament și cu legislația în domeniu;

 • d) să asigure amenajarea locurilor de expunere;

 • e) să asigure instalarea și întreținerea sistemelor de semnalizare și dirijare a circulației în incinta Pieței Obor;

 • f) să asigure tipărirea bonurilor cu valoare fixă necesare pentru încasarea taxelor de intrare si expunere;

 • g) să asigure condițiile necesare în vederea încasării taxelor de intrare și expunere spre vânzare;

 • h) să asigure dotarea aleilor și spațiilor de expunere cu indicatoare, bariere, stâlpi de iluminat, coșuri de gunoi, etc.;

 • i) să asigure întreținerea și repararea dotărilor din Piața Obor;

î) să instaleze, cu avizul poliției rutiere, indicatoare , să aplice marcaje în interiorul Pieței Obor și să le mențină în stare corespunzătoare pentru utilizare.

 • j) să asigure marcajele corespunzătoare în spațiile de expunere și pe aleile din incintă ;

 • k) să urmărească efectuarea salubrizării ori de cate ori este necesar ;

 • l) să urmărească efectuarea deszăpezirii și combaterea poleiului (pe timpul iernii) astfel încât să fie menținute utilizabile numărul de locuri aferente expunerii spre vânzare a produselor și mărfurilor;

 • m) să afișeze la loc vizibil și în mod vizibil Regulamentul de Organizare și Funcționare a Pieței;

 • n) să afișeze la vedere Ordinul de Funcționare precum și tarifele practicate în piețe;

 • o) să asigure locurile de vânzare în ordinea solicitărilor;

 • p) - să asigure, dacă este cazul, în mod gratuit funcționarea unor cântare tip balanță sau basculă cu capacitatea de peste 30 kg la o singură cântărire, necesare mărfurilor vândute în cantitate mai mare de către utilizatori de piață (în sectorul legume-fructe);

 • q) să asigure pentru producătorii particulari posibilitatea de închiriere cântare pentru vânzarea produselor care necesită acest mijloc de măsurare (în sectorul legume-fructe);

 • r)  să organizeze folosirea integrală a platourilor din piață și sectoarele acesteia astfel încât desfacerea produselor comercianților să se facă pe grupe de mărfuri și categorie de utilizatoare;

Capitolul V CONTRAVENȚII ȘI SANCȚIUNI

Art.18 Contravențiile vor fi constatate și sancționate de către agenții polițiști comunitari, în baza unui Protocol încheiat cu Poliția Comunitară Oradea;

Art.19 Constituie contravenții si se sancționează cu amenda contravențională de la 1000 la 2500 RON următoarele fapte:

 • a) expunerea autovehiculelor și motocicletelor fără achitarea taxei stabilite in anexa nr.1 la prezentul regulament;

 • b) expunerea autovehiculelor spre vânzare in alte locații decât spatiile de expunere special amenajate;

 • c) depășirea duratei de expunere pentru care s-a achitat taxa;

 • d) ocuparea mai multor spatii de expunere ca urmare a parcării necorespunzatoare fără achitarea taxelor pentru fiecare dintre acestea;

 • e) blocarea circulației pietonilor sau a altor vehicule pe aleile de circulație interioare din Piata Obor prin parcarea/oprirea/stationarea neregulamentara;

 • f) vandalizarea sau lipirea afiselor si înscrisurilor pe indicatoarele ori dispozitivele ce servesc la semnalizarea zonei destinate autovehiculelor, inclusiv pe suporturile acestora;

 • g) executarea în perimetrul pieței a lucrărilor de reparații și întreținere a vehiculelor;

 • h) ocuparea spatiilor de expunere din piata auto cu marfuri sau produse altele decat autovehicule, motociclete, biciclete si accesoriile acestora;

 • i) neafisarea dovezii achitării taxei la loc vizibil în interiorul autovehiculului în asa fel ca toate datele înscrise pe aceasta sa fie vizibile.

Art.20 Ridicarea si blocarea autovehiculelor

 • (1) Pentru contravențiile prevăzute la art. 19 lit.b și e,- RAPAS poate solicita ridicarea și blocarea autovehiculelor oprite/staționate/parcate neregulamentar în incinta Pieței Obor in baza unui protocol incheiat cu Administratia Imobiliara Oradea. ca masura complementara aplicarii sanctiunilor contraventionale in urmatoarele cazuri:

 • a) expunerea autovehiculelor, motociletelor, bicicletelor si accesoriilor acestora fara achitarea taxei stabilite in anexa nr.1 la prezentul regulament;

 • b) expunerea autovehiculelor pentru o perioadă mai mare decât cea pentru care s-a achitat taxa;

 • c) expunerea autovehiculelor fără afisarea intr-un loc vizibil a bonului de achitare a taxei;

 • d) oprirea /stationarea /parcarea autovehicule in mod neregulamentar pe aleile de circulație, pe trotuare nesemnalizate pentru parcare, pe spatiile verzi sau cu încălcarea bordurii.

 • (2) Masura blocarii sau ridicarii autovehiculelor este cea prevazuta de Hotararea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.640/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a sistemului de administrare a parcarilor publice, a ridicarii si blocarii autovehiculelor in municipiul Oradea, completata si modificata de Hotararea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.124/2009 si Hotararea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.517/2009.

Capitolul VI - REGULI SPECIALE APLICABILE PIEȚEI AUTO

Art. 21 Structura pieței auto

Piața auto dispune de 19 alei flancate de o parte și cealaltă de spatii de expunere amplasate perpendicular în vederea comercializării a autovehiculelor și motocicletelor .

Art. 22 Program de funcționare

Piața auto funcționează după următorul orar :

 • •  sâmbăta între orele 05:00 - 18:00

 • •  duminica intre orele 05:00 - 15:00

Art. 23 Accesul în piața auto

 • (1) Accesul în piata auto se face pe poarta situată pe Str.Abatorului nr.2 și prin intrarea din Str.Umbrei.

 • (2) Accesul este permis numai după achitarea taxelor cuprinse în anexa nr.1 la prezentul regulament.

Art. 24 Paza în incinta pieței auto

Paza se asigură în baza unui contract de prestări servicii cu o firmă specializată. Agentii de pază vor efectua ronduri iar utilizatorii sunt obligati să asigure securitatea interioară a vehiculului prin închiderea geamurilor, încuierea ușilor, a capotei motorului și a portbagajului, precum și prin punerea în funcțiune a sistemului antifurt dacă se îndepărtează de acesta.

Art.25 Perioada de taxare

 • (1) Taxarea pentru autovehiculele expuse spre vânzare se face prin intermediul bonurilor valorice achizitionate de utilizatori de la taxatoarea de serviciu ori din chioșcurile special amenajate.

 • (2) Taxa pentru sfârsitul de săptămână esta valabilă de sâmbăta orele 05:00 până duminica la orele 15:00.

 • (3) Taxa săptămânală este valabilă șapte zile calendaristice. Aceasta se poate prelungi pe noi perioade cu condiția achitării taxei aferente (care nu poate fi mai mică de 7 zile calendaristice). Taxa săptămânală se poate achita în orice zi a săptămânii la taxatoarea de serviciu pe Piața Obor, vehiculul destinat vânzării putând fi expus imediat după achitarea taxei.

 • (4) Taxele pentru serviciile oferite de RAPAS sunt cele prevazute în Anexa nr.1 la prezentul regulament.

Art.26 Obligații speciale pentru Piața auto

(1) RAPAS are următoarele obligatii:

 • a. să doteze spațiile de expunere cu: indicatoare, marcaje, stâlpisori, sisteme de rezervare a locurilor , coșuri de gunoi, dale, borduri, asfalt, spații verzi și alte dotari.

 • b. indicatoarele de informare se vor amplasa în locuri cât mai vizibile, la intrarea în spațiul de expunere și în zone unde este necesară direcționarea circulației către locurile de expunere.

 • c. distanțele laterale și față-spate dintre autovehiculele expuse trebuie să permită intrarea ți ieșirea acestora cu ușurință precum și deschiderea completă a ușilor pentru accesul persoanelor în deplină siguranță.

 • (3) Utilizatorii au următoarele obligații:

 • a. să parcheze autovehiculele în vederea vânzării numai în locul indicat;

 • b. să nu depășească timpul de expunere conferit de taxa care a fost plătită;

 • c. să respecte semnalizarea rutieră din incinta Pieței Obor;

 • d. să asigure securitatea interioară a vehiculului prin închiderea geamurilor, încuierea ușilor, a capotei motorului și a portbagajului, precum și prin punerea în funcțiune a sistemului antifurt dacă se îndepărtează de acesta;

 • e. să nu execute în perimetrul pieței lucrări de reparații și întreținere a vehiculelor;

 • f. să ocupe locurile de expunere doar cu autovehicule, motociclete, biciclete si accesorii ale acestora.

 • g. ă răspundă în condițiile legii pentru toate deteriorările cauzate dotărilor și instalațiilor ca urmare a unor manevre greșite.

 • h. să achite contravaloarea taxei de expunere pentru toate spațiile de expunere ocupate prin parcarea necorespunzătoare.

 • i. să afișeze la loc vizibil, în interiorul autovehiculului, dovada achitării taxei, în așa fel ca toate datele înscrise pe aceasta să fie lizibile.

Capitolul VII REGULI SPECIALE PENTRU SECTORUL BAZAR

Art. 27 Programul de funcționare

Sectorul BAZAR funcționează după următorul orar :

 • •  Duminica între orele 05:00 - 15:00.

 • •  Luni între orele 05:00 - 15:00.

Art. 28 Accesul în BAZAR

Accesul în bazar se face prin poarta situată pe Str.Abatorului nr.2 și este permis numai după achitarea taxelor cuprinse în anexa nr.1 la prezentul regulament.

Art. 29. Paza

Paza se asigură prin contract de prestări servicii cu o firmă specializată. Agentii de pază vor efectua ronduri.

Art. 30 Taxarea

 • 1. Utilizatorii vor achita taxa de intrare achiziționând bonul valoric de la taxatoare.

 • 2. Pentru a rezerva un spațiu de expunere spre vânzare a produselor este obligat a platii taxa de rezervare a spațiului de expunere, (masa) .

 • 3. Taxa se achită la intrarea în piață, la taxatoare ori în chioșcurile special amenajate, atât cea de intrare cât și cea de rezervare a suprafeței de expunere spre vânzare.

 • 4. Taxele pentru serviciile oferite de RAPAS sunt cele prevazute în Anexa nr.1 la prezentul regulament.

Art. 31 DREPTURI SI OBLIGATII SPECIFICE

 • 1 RAPAS are următoarele obligații și drepturi:

 • a. să asigure utilizatorilor posibilitatea de a rezerva, prin plata taxelor aferente, unul sau mai multe spații de expunere în vederea comercializarii

 • b. să asigure întreținerea și repararea dotărilor din Piața Obor (mese);

 • c. RAPAS își rezervă dreptul de a refuza accesul în incinta pieței a persoanelor care se fac vinovate de abateri repetate de la prevederile prezentului regulament.

 • 2 utilizatorii au următoarele obligații:

să respecte conduita morală, să nu tulbure prin atitudine, gesturi, vocabular, etc. pe cumpărători si/sau pe ceilalți utilizatori ai pieței. În acest caz el va putea fi evacuat din piață de către personalul de pază ori de către forțele de ordine;

să nu ocupe locul rezervat, prin plata taxei, a unui alt utilizator;

Capitolul VIII REGULI SPECIALE PENTRU SECTORUL LEGUME FRUCTE

Art. 32 Programul de funcționare

Piața de Legume Fructe funcționează după următorul orar :

de lunea și până sâmbata între orele 05:00 - 18:00.

Art. 33 Accesul în Piața de Legume Fructe

Accesul în piața de legume fructe se face prin poarta situată pe Str.Ogorului din șoseaua de centură.

Accesul este permis cu condiția achitării taxelor cuprinse în anexa nr.1 la prezentul regulament.

Art. 34 Paza

Paza se asigură prin contract de prestări servicii cu o firmă specializată. Agenții de pază vor efectua ronduri .

Art. 35 Taxarea

 • 1. Utilizatorii pieței de legume fructe vor achita taxa de intrare, achizitionând bonul valoric de la taxatoare sau din chioșcurile special amenajate.

 • 2. Pentru a rezerva spațiul de expunere spre vânzare a legumelor și fructelor, este obligat a plătii taxa de rezervare a spațiului de depozitare și expunere precum și taxa de parcare auto.

 • 3. Taxa se achită la intrarea în piață, la taxatoare sau în chișcurile special amenajate.

 • 4. Taxele pentru serviciile oferite de RAPAS sunt cele prevăzute în Anexa nr.1 la prezentul regulament.

Art. 36. Drepturi și obligații specifice

1 RAPAS are următoarele drepturi și obligații:

 • a. să verifice documentele de proveniență a legumelor și fructelor

 • b. să verifice dacă utilizatorii pieței au calitatea de producător/comerciant conform prevederilor legale

 • c. să asigure gratuit cântare de verificare

 • d. să asigure în mod gratuit funcționarea unor cântare tip balanță sau basculă cu capacitatea de peste 30 kg la o singură cântărire, necesare mărfurilor vândute în cantitate mai mare de către utilizatori de piață;

 • e. să asigure pentru producătorii particulari posibilitatea de a închiria cântare pentru vânzarea produselor care necesită acest mijloc de măsurare;

 • f. să organizeze folosirea integrală a platourilor din piață și sectoarele acesteia astfel încât desfacerea produselor comercianților să se facă pe grupe de mărfuri și categorie de utilizatoare;

 • g. RAPAS își rezervă dreptul de a refuza accesul în incinta pieței a persoanelor care se fac vinovate de abateri repetate de la prevederile prezentului regulament.

2 utilizatorii au următoarele drepturi și obligații:

 • a.  să dețină asupra lor toate documentele ce le atestă calitatea și dreptul de a comercializa legume și fructe;

 • b. să introducă pe piață numai produse sigure pentru viața, sănătatea și securitatea consumatorilor;

 • c.  să folosească cântare verificate din punct de vedere metrologic;

 • d.  să afișeze vizibil și lizibil prețurile practicate;

 • e.  să întrețină curățenia și să depoziteze în locurile special amenajate legumele și fructele degradate sau resturi ale acestora.

Capitolul IX DISPOZIȚII FINALE

Art.37 Prezentul Regulament, intră în vigoare după aprobarea în Consiliul Local al Municipiului Oradea. În baza legislației ulterioare, precum și a unor prevederi precizate prin acte normative, se va reactualiza prezentul Regulament de Organizare și Funcționare.

Oradea, 28 septembrie 2009

R.A.P.A.S. ANEXA 1

- Lista cu tarifele valabile în Piața OBOR din cadrul R.A.P.A.S. Oradea valabile pentru anul 2009 si cele prognozate pentru anul 2010

Nr. crt

Specificare

UM

Dimensiune

Tarif (inclusiv TVA) - lei

2009

2010

1.

Tarif unic agenți economici

lei/masă/lună

1,5 ml

2,0 ml

180

230

220

280

2.

Tarif unic producători particulari

lei/masă/lună

1,5 ml

2,0 ml

120

150

150

180

3.

Tarif zilnic

lei/masă/zi

1,5 ml

7

8

4.

Tarif servicii rezervare masă

- agenți economici

lei/masă/lună

1,5 ml

2,0 ml

110

140

135

170

- producători particulari

ei/masă/lună

1,5 ml

2,0 ml

80

100

100

120

5

Produse agroalimentare de tip angro

Modul 3x3

lei/zi

9 mp

15

20

6

Vânzări direct din mijloace de transport

lei/zi

20

25

7

Chirie cântare

lei/zi/buc

3

4

8

Intrare WC public

lei/pers

0,5

0,5

9

Tarif Piața Auto - Obor

- autovehicule tarif scurt

lei/buc

20

25

- autovehicule tarif săptămânal

lei/buc

35

40

- motociclete, motorete

lei/buc.

5

6

- biciclete

lei/buc

3

4

- închiriere teren 4 zile

lei/mp/lună

16,66

17

- închiriere teren 8 zile

lei/mp/lună

33,32

35

10

Tarife parcare Obor

- autoturisme

lei/auto/zi

2

3

- autocamioane

lei/auto/zi

5

8

N

otă: - Tarifele unice și servicii rezervare mese sunt opționale

jr. Cosma Romulus                                        ec. Pașca Florian