Hotărârea nr. 83/2009

privind aprobarea P.U.Z.- Introducere în intravilan ºi parcelare teren pentru amplasare locuinþe, Etapa I - Reglementare accese din str.Prunilor ºi strada lateralã Prunilor, nr. cad. 16444, 16445, 16446, 15782, 15783, 15784, 15785 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea P.U.Z.- Introducere în intravilan și parcelare teren pentru amplasare locuințe, Etapa I - Reglementare accese din str.Prunilor și strada laterală Prunilor, nr. cad. 16444, 16445, 16446, 15782, 15783, 15784, 15785 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 150824 din data de 23.01.2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea P.U.Z.- Introducere în intravilan și parcelare teren pentru amplasare locuințe, Etapa I - Reglementare accese din str. Prunilor și strada laterală Prunilor, nr. cad. 16444, 16445, 16446, 15782, 15783, 15784, 15785 - Oradea, elaborat la inițiativa beneficiarilor Kis Zoltan, Sarkozi Judit și soțul Tibor, Petrus Lucia și soțul Teodor, Petruș Ciprian, Scheiner Monica, Rethi Iosif, Dobrescu Leontina, Matica Maria, Bradeanu Maria în vederea stabilirii condițiilor de amplasare a unei zone rezidențiale, cartier de locuințe unifamiliale, prin extinderea intravilanului municipiului Oradea, în zona străzii Prunilor și reglementarea acceselor la teren în scopul parcelării terenului din extravilan pentru loturi de locuințe, stabilirea condițiilor de organizare a rețelei stradale, rezolvarea circulației carosabile și pietonale și circulația juridică a terenurilor.

Terenul studiat este situat parțial în intravilan și parțial în extravilanul localității Oradea și în zona de dealuri a municipiului.

Terenul luat în studiu în suprafață de 26.021,0mp identificat cu: nr. cadastral 16444 înscris în CF nr. 87532-Oradea în favoarea beneficiarului Petrus Ciprian, nr. cad. 16445 înscris în CF nr.87533-Oradea în favoarea beneficiarilor Scheiner Monica, Rethi Iosif, Dobrescu Leontina și Petrus Ciprian, nr. cad. 16446 înscris în CF nr. 87532-Oradea în favoarea beneficiarului Petrus Ciprian, nr. cad. 15782 înscris în CF nr.87272-Oradea în favoarea beneficiarilor Kis Zoltan, Sarkozi Judit și soțul Tibor, Petrus Lucia și soțul Teodor, nr. cad. 15783 înscris în CF nr.87273-Oradea în favoarea beneficiarilor Kis Zoltan, Sarkozi Judit și soțul Tibor, Petrus Lucia și soțul Teodor, nr. cad. 15784 înscris în CF nr.87274-Oradea în favoarea beneficiarilor Kis Zoltan, Sarkozi Judit și soțul Tibor, Petrus Lucia și soțul Teodor, nr. cad. 15785 înscris în CF nr. Oradea în favoarea beneficiarului Matica Maria.

Zona păstrează în majoritate terenuri proprietate particulară folosite ca grădini și terenuri arabile, situate pe strada Prunilor și Piersicilor.

Potențialul de dezvoltare al zonei este confirmat de existenta străzii Prunilor, precum și existența parțială a utilităților.

Principalele disfuncționalități ale zonei sunt lipsa unei infrastructuri rutiere și lipsa echipării tehnico - edilitare.

Zona studiată este legată de municipiu prin strada Prunilor, carosabilul având o lățime variabila 3,0 - 4,0m cu acostament și șanțuri pentru scurgerea apelor.

In zona studiată nu există riscuri naturale ( alunecări de teren, inundații cutremure).

Perimetrul zonei cuprinde terenuri arabile si se învecinează cu o zona recent introdusă în intravilan pentru funcțiunea de locuire.

Potențialul de dezvoltare a zonei este confirmat de existența în zonă a căilor de comunicare. Legătura zonei cu municipiul se realizează din str. Prunilor.

Echiparea edilitară a terenului: în prezent alimentarea cu apă se realizează prin puțuri forate. In zonă nu există rețele de canalizare, alimentarea cu energie electrică se face de la posturile de transformare din zonă.

Principalele disfuncționalități ale zonei constau în:

 • -    Rețeaua stradală existentă este necorespunzătoare în ceea ce privește stratul de uzură, respectiv profilul stradal comparativ cu nivelul de trafic.

 • -    In prezent nu exista echipare edilitara in zona;

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin.5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Introducere în intravilan și parcelare teren pentru amplasare locuințe, Etapa I - Reglementare accese din str. Prunilor si strada laterală Prunilor, nr. cad. 16444, 16445, 16446, 15782, 15783, 15784, 15785

 • - Oradea, conform documentației tehnice anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre: se propune conform planșei 03U - Circulația terenurilor:

 • -   Se propune: lărgirea străzii Prunilor și a drumurilor de exploatare situate la limita sud - vestică și respectiv nord-estică a terenului și transformarea în străzi de categoria III, realizarea unei străzi interioare (de legătură între cele două străzi menționate mai sus) în conformitate cu Legea nr.413/2002 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 79/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, care să reglementeze accesul la viitoarele loturi de casă și introducerea în intravilan a terenului studiat;

 • -   conform planșei U04 - Circulația terenurilor.

 • -    Profilul transversal al străzii (nr. topo. 5752) laterale străzii Prunilor va fi de 12,0m (carosabil 7,0m, rigole și trotuare pe ambele părți) și se va constitui din terenurile cu nr. cad. 16444 și respectiv nr. cad. 15784 aflate în proprietatea beneficiarilor Petrus Ciprian, Kis Zoltan, Sarkozi Judit și soțul Tibor, Petrus Lucia și soțul Teodor;

 • -    Profilul transversal al străzii (de la limita nord-estică) laterale străzii Prunilor va fi de 12,0m (carosabil 7,0m, rigole și

trotuare pe ambele părți) și se va constitui din terenul cu nr. cad. 16446 și respectiv nr. cad. 15782 aflate în proprietatea

beneficiarilor Petrus Ciprian, Kis Zoltan, Sarkozi Judit și soțul Tibor, Petrus Lucia și soțul Teodor, Matica Maria;

 • -   Profilul transversal al străzii interioare (de legătură între cele două străzi menționate mai sus) va fi de 11,0m (carosabil

7,0m, rigole și trotuare pe ambele părți) și se va constitui din terenul cu nr. cad. nr. cad. 16445 si 15783 aflate în

proprietatea beneficiarilor Scheiner Monica, Rethi Iosif, Dobrescu Leontina și Petrus Ciprian, Kis Zoltan, Sarkozi Judit și soțul Tibor, Petrus Lucia și soțul Teodor;

 • -   Terenurile destinate lărgirii drumurilor existente și terenurile destinate creării străzii publice interioare noi, se vor ceda domeniului public al municipiului Oradea conform propunerilor din PUZ, planșa U04-Circulația terenurilor și ofertelor de donație autentificate notarial nr. 1506/01.10.2008, 837/02.06.2008;

 • -   In urma cedării terenurilor și trecerii acestora în proprietatea publică a municipiului Oradea, se va înregistra la Cartea Funciară terenul având destinația de drum public în proprietatea municipiului Oradea.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -   Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • -   Beneficiarii Planului Urbanistic Zonal, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 29 ianuarie 2009

Nr.83


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Ionel Vila