Hotărârea nr. 827/2009

privind modificarea componentei Consiliului de administratie de la S.C. Compania de Apa S.A. Oradea aflata sub autoritatea consiliului local.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind modificarea componenței Consiliului de administrație de la S.C. Compania de Apă S.A. Oradea aflată sub autoritatea consiliului local

Analizând Raportul de specialitate nr.101.227 din data de 23 septembrie 2009, întocmit de către Direcția Juridică -Biroul Elaborare și Monitorizare Acte Consiliul Local prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea modificării componenței Consiliului de administrație de la S.C. Compania de Apă S.A. Oradea, aflată sub autoritatea Consiliului Local,

Având în vedere prevederile art.12 din Legea nr.15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale modificată de Legea nr.276/2006, Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.58/2007, care stipulează: „Conducerea regiei autonome revine consiliului de administrație, compus din 5-9 persoane, din care una este directorul sau directorul general al regiei, art.13 alin.1 și alin.2 din Legea nr.15/1990,

Consiliul de administrație se numește prin ordin al ministrului de resort sau, după caz, prin hotărâre a autorității administrației publice locale.

Din consiliul de administrație fac parte în mod obligatoriu un reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice, un reprezentant al ministerului de resort și, după caz, câte un reprezentant al celorlalte ministere cu atribuții în domeniu, precum și al consiliului județean sau local, după caz.

Ceilalți membri ai consiliului de administrație vor fi numiți în mod obligatoriu dintre ingineri, economiști, juriști sau alte

persoane specializate în domeniul de activitate al regiei autonome;

Având în vedere prevederile art.137, art.137A1 din Legea nr.31/1990, privind societățile comerciale, republicată,

Ținând seama de incompatibilității aleșilor locali prevăzute în art.87 alin.1 lit.d, respectiv în art.88 alin1 lit.d din Legea nr.161/2003 modificată, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției;

Având în vedere Actul Constitutiv al S.C. „Compania de Apă Oradea” SA,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate,

In baza art.36 alin.2 lit.a), alin.3 lit.c), art.37 si a art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se constată încetarea, prin demisie, a calității de membru în Consiliul de Administrație la S.C. Compania de Apă S.A. Oradea a dlui Puia Lucian-Călin.

Art.2. Se numește dl. Tau Ioan ca membru în Consiliul de Administrație la S.C. Compania de Apă S.A. Oradea.

Art.3. Urmare a aplicării dispozițiilor art.2 din prezenta hotărâre, art.6 lit.b din Hotărârea Consiliului Local nr. 578/2008, se modifică și va avea următorul conținut:

,,Art.6. b) Consiliul de administrație de la S.C. Compania de Apă. Oradea S.A, va fi format din:

 • 1. Gavra Ovidiu Cornel - președinte - director SC Compania de Apă Oradea SA

 • 2. Neag Dumitru - membru

 • 3. Oros Claudiu Romulus - membru

 • 4. Tau Ioan - membu

 • 5. Cabai Mihai - membru

 • 6. Magyari Elisabeta Maria - membru

 • 7. Nemeti Emeric - membru”

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează președintele Consiliului de administrație de la S.C. Compania de Apă S.A. Oradea aflată sub autoritatea Consiliului local al municipiului Oradea.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -   Direcția juridică,

 • -  SC Compania de Apă Oradea SA

  • -   Dlui Puia Lucian-Călin

  • -   Dl Tau Ioan

  Oradea, 28 septembrie 2009

  Nr.827.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Manea Mihai

  CONTRASEMNEAZĂ

  SECRETAR

  Hotărârea fost adoptată cu unanimitate de voturi “pentru”

  Ionel Vila