Hotărârea nr. 825/2009

privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire a suprafetei de 13.686 mp. teren identificat cu nr. cadastral 9196/1 inscris in C.F.ndf 11625 Oradea, situat in Oradea str. Strandului nr. 11 reprezentind Bazi

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire a suprafeței de 13.686 mp. teren identificat cu nr. cadastral 9196/1 înscris în C.F.ndf 11625 Oradea, situat în Oradea str.

Ștrandului nr. 11 reprezentând Bazinul “Olimpic”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.58185/28.09.2009 prin care Administrația Imobiliara Oradea propune aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire a suprafeței de 13.686 mp. teren identificat cu nr. cadastral 9196/1 înscris în C.F.ndf 11625 Oradea, situat în Oradea str. Ștrandului nr. 11 reprezentând Bazinul “Olimpic”.

Conform C.F.ndf 11625 Oradea, nr. cadastral 9196/1 cu suprafața de 13.686 mp reprezentând Bazinul “Olimpic” cu terenul aferent, este în proprietatea Municipiului Oradea.

Pentru atragerea surselor de finanțare necesare realizării proiectelor de investiții pentru zona luată în studiu și înscrierea în evidențele de Publicitate imobiliară a parcelelor constituite este necesara aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipireanr.cadastral9196/1Oradea,

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. d) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată

În temeiul art.36 alin.(2) lit.c), art.45 alin.(3) și art. 123 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 actualizată, privind administrația publica locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

hotărăște:

Art.1. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire a suprafeței de 13.686 mp. teren identificat cu nr. cadastral 9196/1 înscris în C.F.ndf 11625 Oradea, astfel:

Nr. cadastral dezmembrat

CF în care este înscris nr. cadastral

Suprafața înscrisă în CF - mp -

Nr.

Cadastral nou constituit

Suprafața nr.

Cadastral nou constituit

- mp -

Observații

9196/1

ndf 11625

Oradea

13.686

LOT1

11.326

Teren cu construcție reprezentând Bazinul “Olimpic"

LOT 2

2.360

Teren

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu :

Instituția Prefectului - Județul Bihor

Administrația Imobiliară Oradea

Serviciul Terenuri

A.I.O.-Serviciul Financiar Contabil

Biroul Cadastru

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Manea Mihai

Oradea, 28 septembrie 2009                                            CONTRASEMNEAZĂ

Nr.825. SECRETAR

Hotărârea fost adoptată cu unanimitate de voturi “pentru”                                       Ionel Vila