Hotărârea nr. 824/2009

privind aprobarea Planurilor de amplasament si delimitare a imobilelor, teren cu suprafetele de 1.336 mp, 125 mp, 490 mp si respectiv 5.000 mp., situate in Oradea, str. Facliei, si concesionarea directa a suprafetei totale de 6.951 mp teren, situat in

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea Planurilor de amplasament și delimitare a imobilelor, teren cu suprafețele de 1.336 mp, 125 mp, 490 mp și respectiv 5.000 mp., situate în Oradea, str. Făcliei, și concesionarea directă a suprafeței totale de 6.951 mp teren, situat în Oradea, str. Făcliei, în favoarea SC MACIO SRL

Prezentul Raport de specialitate s-a întocmit la solicitarea SC Macio SRL pentru aprobarea Planurilor de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafețele de 1.336 mp, 125 mp, 490 mp și 5.000 mp și concesionarea directă a suprafeței totale de 6.951mp teren, situat în Oradea, Str. Făcliei ,

Analizând raportul de specialitate nr.102.857 din data de 25 sept.2009, întocmit de către Administrația Imobiliară Oradea,

SC Macio deține în proprietate imobilele cu nr. cadastrale 151777, 151772 și 151784 care se învecinează parcelelor cu suprafețele de 1.336 mp, 125 mp, 490 mp și 5.000 mp provenite din nr. topo 7418 și nr. topo 7456/22 .

Conform proiectului executat de SC Atrium Proiect SRL - arh. Lungu Mircea Calin, SC Macio SRL dorește să realizeze investiția „Construire hotel 2S+P+M+8E+spații tehnice, Centru de agrement 3S+P+4E, amenajare zona de agrement (terenuri de sport, plaja artificiala, beach-bar și spatii tehnice) în condițiile realizării unui nou pod rutier peste râul Crișul Repede.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 466/28.05.2009 a fost aprobat avizul de oportunitate pentru întocmire PUZ, pentru realizarea investiției pe teren proprietatea SC Macio SRL și pe teren proprietatea Municipiului Oradea/Statului Român identificat conform Adeverinței nr. 39132 din 13.07.2009 cu nr. topo 7456/22 - reprezentând fosta albie a râului Crișul Repede și nr. topo 7418 înscris în CF 2789 Oradea.

Prin documentația de urbanism și contractul de parteneriat aprobat, SC Macio SRL se angajează să realizeze investiția Hotel 2S+P+M+8E+spații tehnice, Centru de agrement 3S+P+4E, amenajare zona de agrement și un nou pod rutier peste râul Crișul Repede care va lega str.Dragoș Vodă cu strada Făcliei pe teren proprietate a SC Macio SRL și teren concesionat de Municipiul Oradea.

În baza acordului de colaborare încheiat între Consiliul Local al Municipiului Oradea și SC Macio SRL,

În conformitate art. 7 lit d din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate,

Ținând seama de prevederile art.13 alin.1, coroborat cu prevederile art.15 alin.1 lit.a, din Legea nr.50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții,

În conformitate cu prevederile art. 36 alin.2 lit.b, c și e, alin.4 lit.e, alin.5 lit.b, alin.7 lit.a și art.45 alin.2 lit.f și art.123 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

hotărăște:

Art.1. Se aprobă introducerea în circuitul civil prin deschiderea unei noi coli de Carte funciara a suprafeței de 10.121 mp. teren, identificat prin Adeverința O.C.P.I.Bihor nr. 39.132/13.07.2009 cu nr. topo.7456/22 din teritoriului cadastral Oradea, proprietatea publică a Municipiului Oradea reprezentând fosta albie a râului Crișul Repede;

Art.2. Se aprobă Planul de amp

lasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 1.336 mp, astfel :

Suprafața nr. cadastral nou constituit - mp -

Nr. topo din care se constituie nr. cadastral

Nr. CF în care este înscris nr. topo.

Suprafața de teren ce se desprinde din nr. topo și formează noul nr. cadastral

Observații

1.336

7418

2789 Oradea

1.336

Teren - proprietatea privata a municipiului Oradea

Art.3. Se aprobă Planul de amp

lasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 125 mp, astfel :

Suprafața nr. cadastral nou constituit - mp -

Nr. topo din care se constituie nr. cadastral

Nr. CF în care este înscris nr. topo.

Suprafața de teren ce se desprinde din nr. topo și formează noul nr. cadastral

Observații

125

7418

2789 Oradea

125

Teren - proprietatea privata a municipiului Oradea

Art.4.

Se aprobă Planu

l de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 4

190 mp, astfel :

Suprafața nr.

cadastral nou constituit - mp -

Nr. topo din care se constituie nr. cadastral

Nr. CF în care este înscris nr. topo.

Suprafața de teren conform Adeverinței

OCPI Bihor nr.39132/2009

-mp.-

Suprafața de teren ce se desprinde din nr. topo și formează noul nr.

cadastral

Observații

490

7456/22

Adeverința nr.

39.132/13.07.2009 -

O.C.P.I Bihor

10.121

490

Teren - proprietatea privata a municipiului Oradea

Art.5. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 5.000 mp, astfel :

Suprafața nr.

cadastral nou constituit

-mp-

Nr. topo din care se constituie nr.cadastral

Nr. CF în care este înscris nr. topo.

Suprafața de teren conform Adeverintei

OCPI Bihor nr.39132/2009

-mp.-

Suprafața de teren ce se desprinde din nr. topo și formează noul nr.

cadastral

Observații

5.000

7456/22

Adeverința nr.

39.132/13.07.2009 -O.C.P.I Bihor

10.121

5.000

Teren - proprietatea privata a municipiului Oradea

Art.6. Se aprobă trecerea în proprietatea privată a Municipiului Oradea a imobilelor:

 • - teren - în suprafață de 1.336 mp, identificat conform art. 2 din prezenta hotărâre.

 • - teren - în suprafață de 125 mp, identificat conform art. 3 din prezenta hotărâre.

 • - teren - în suprafață de 490mp, identificat conform art. 4 din prezenta hotărâre.

 • - teren - în suprafață de 5.000mp, identificat conform art. 5 din prezenta hotărâre.

Art.7. Se aprobă concesionarea directă a suprafeței totale de 6.951 mp identificată la art. 2, 3, 4 și 5 din prezenta hotărâre, situată în Oradea, str. Făcliei, în favoarea SC Macio SRL, în vederea realizării investițiilor prevăzute prin acordul de colaborare, Avizul de oportunitate aprobat prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea 466/28.05.2009, a Avizului CMUAT nr. 729 din 26.06.2009 .

Art.8. Durata concesionării este pe perioada realizării investițiilor dar nu mai mult de 15 ani, începând cu data de întâi a lunii următoare obținerii avizului de legalitate a hotărârii Consiliului Local din partea Prefecturii Județului Bihor.

Art.9. Se aprobă redevența de 19,00 lei/mp/an.

Art.11. Redevența va fi indexată de drept anual cu indicele de inflație prognozat, aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Oradea, urmând a se regulariza la prima scadență a anului următor, conform indicelui real comunicat de Institutul Național de Statistică.

Art.12. Se aprobă Contractul pentru concesionarea directă a suprafeței totale de 6.951 mp identificată la art. 2, 3, 4 și 5 din prezenta hotărâre, situată în Oradea, str. Făcliei, în favoarea SC Macio SRL, în vederea realizării investiției în condițiile acordului de colaborare, Avizului de oportunitate aprobat prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr.466/28.05.2009, a Avizului CMUAT nr.729 din 26.06.2009, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.13. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.14. Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • •   Instituția Prefectului Județului Bihor

 • •   Direcția Juridică

 • •  Direcția Economică

 • •  Administrația Imobiliară Oradea

 • •  Serviciul Terenuri

Serviciul Financiar - Contabil

 • •  OCPI Bihor, Serviciul de Carte Funciară

 • •  SC Macio SRL, prin grija Administrației Imobiliare Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Manea Mihai Oradea, 28 septembrie 2009

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila


Nr.824.

Hotărârea fost adoptată cu 18 voturi “pentru” și 6 voturi „abținere”

CONTRACT DE CONCESIUNE Nr. _______

PĂRȚILE CONTRACTANTE J

Consiliul Local al Municipiului Oradea prin Administrația Imobiliară Oradea reprezentată legal de Horia Jarca - Director Executiv și Porsztner Bela Csaba - Director Executiv adjunct, având sediul în Municipiul Oradea, Piața Unirii nr. 1, tel./fax. 0259/436276, cont bancar RO51TREZO765006XXX006941 deschis la Trezoreria Municipiului Oradea, cod fiscal RO23627620, în calitate de CONCEDENT, pe de o parte

Și

SC MACIO SRL cu sediul în Oradea, str. Crângului nr. 16, având CUI RO18455854, cont bancar _______________________________ deschis la banca ________________________ în calitate de CONCESIONAR, pe de altă parte.

Având în vedere prevederile acordului de colaborare nr. _______ din _____________ .

În temeiul Hotărârii Consiliului Local nr. ___/____________, părțile contractante au convenit de comun acord

asupra următoarelor puncte:

CAPITOLUL I. DISPOZIȚII GENERALE

J

Art. 1 - Obiectul contractului

 • (1)  Contractul are drept obiect concesionarea suprafeței de 6951 mp teren situat în Oradea, str. Făcliei, identificat cu

nr. cadastral _______,_______,_______ Și _______provenite din nr. topo 7418 înscris în CF 2789 Oradea ,

7456/22 conform Adeverinței OCPI nr. 39.132/13.07.2009 .

 • (2)  Destinația terenului: Construire Hotel 2S+P+M+8E+spații tehnice, Centru de agrement 3S+P+4E, amenajare zona de agrement (terenuri de sport, plaja artificială, beach-bar Și spații tehnice) Și construire pod rutier peste râul CriȘul Repede .

Art. 2 - Durata contractului

 • (1)  Durata Contractului de concesiune este de 15 ani, începând cu data de întâi a lunii următoare obținerii avizului de legalitate a hotărârii Consiliului Local din partea Prefecturii Județului Bihor.

 • (2)  Prezentul contract intră în vigoare începând cu ___________, maxim până la data de ____________ .

 • (3)  Durata contractului de concesiune poate fi modificată cu acordul autorității concedente.

Art. 3 - Redevența

 • (1) Pentru folosința bunului concesionat, concesionarul datorează concedentului, trimestrial, redevență;

 • (2) Redevența este de _____ lei/mp/an și reprezintă o redevența anuală în sumă de ______lei/AN, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. ____/__________.

 • (3) Redevența se indexează de drept, anual, cu indicele de inflație prognozat aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local,

urmând a se regulariza anul următor conform indicelui de inflație real comunicat de Institutul Național de statistica .

 • (4) Diferența de indexare, dintre indicele de inflație prognozat si cel real stabilit de către Institutul Național de statistica, rezultata in plus sau minus, se va achita sau compensa in primul trimestru al anului pentru anul expirat având scadenta la 15 martie a anului în curs .

 • (5) Redevența anuală datorată se achita in patru rate egale până în data de 15 a ultimei luni din trimestru, pentru trimestrul în curs, dată la care factura devine scadentă. In caz de neplata a redevenței la termenul arătat mai sus se vor percepe majorări de întârziere in cuantumul legal stabilit pentru creantele bugetare.

 • (6) Neplata redevenței, inclusiv a majorărilor de întârziere aferente, timp de doua trimestre consecutiv sau doua trimestre considerate restante in cursul unui an calendaristic, duce la rezilierea contractului prin denuntare unilaterala de catre concendent si eliberarea terenului

 • (7) Decontarea plății se face prin conturile bancare specificate în factura emisă trimestrial de către concedent;

 • (8) Modificările ce intervin în raporturile contractuale, sub aspectul scopului concesionării, suprafeței concesionate, etc. atrag după sine și modificarea cuantumului redevenței percepute, de la data acceptării în scris a acestora de către concedent.

 • (9) În cazul modificării redevenței prin Hotărâri ale Consiliului Local ulterioare încheierii prezentului contract, concesionarul

acceptă modificarea de drept a redevenței fără a fi necesară încheierea unui act adițional.

 • (10) În caz de neprimire a facturii, concesionarul îl va sesiza de urgență pe concedent.

Neprimirea facturii nu îl exonerează pe concesionar la plata redevenței

CAPITOLUL II. DREPTURI ȘI OBLIGAȚII ALE PĂRȚILOR

Art. 4 - Drepturile părților

 • (1) Concesionarul are următoarele drepturi:

 • a) de a exploata în mod direct, pe riscul și pe răspunderea sa, terenul ce face obiectul contractului, în limitele stabilite de legislația în vigoare;

 • b) de a folosi și de a culege fructele bunurilor ce fac obiectul concesiunii potrivit naturii bunului si scopului stabilit de părți prin contractul de concesiune.

 • (2) Concedentul are următoarele drepturi:

 • a) de a inspecta obiectul concesiunii, de a verifica stadiul de realizare a investițiilor precum și respectarea obligațiilor

asumate de concesionar;

 • b) de a modifica sau de a rezilia în mod unilateral contractul, din motive excepționale, legate de interesul național sau local cu plata unei despăgubiri juste și prealabile, conform legislației în vigoare.

 • c) de a rezilia unilateral contractul în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concesionar cu consecințele ce decurg din prevederile art. 7

 • d) de a modifica unilateral redevența în baza hotărârilor Consiliului Local adoptate ulterior încheierii prezentului

contract

Art. 5 - Obligațiile părților

 • (1) Concesionarul are următoarele obligații:

 • a)   să respecte documentația de urbanism aprobată și să folosească terenul concesionat conform destinației stabilite prin contract. Schimbarea destinației se va putea realiza doar cu acordul concedentului, în baza unei documentații urbanistice, aprobată conform legislației în vigoare;

 • b)   să solicite emiterea autorizației de construcției și să înceapă construcția în termen de cel mult un an de la data obținerii contractului de concesiune a terenului.

 • c)   să asigure exploatarea eficace, în regim de continuitate și de permanență a obiectului concesiunii, potrivit obiectivelor stabilite de către concedent;

 • d)   să exploateze în mod direct terenul care face obiectul concesiunii;

 • e)   la solicitarea concedentului, să efectueze lucrări de modernizare și întreținere a spațiului conform cerințelor și în termenul stabilit de acesta;

 • f)    să nu subconcesioneze, să nu închirieze și să nu constituie garanții reale asupra bunului ce face obiectul concesiunii;

 • g)   să achite redevența, în cuantumurile, prin modalitățile și la termenele stabilite de contract;

 • h)  să notifice în scris concedentului, în termen de 30 de zile, în cazul înstrăinării investiției realizate pe terenul concesionat sau în cazul schimbării sediului societatii;

 • i)   să își asume în totalitate responsabilitățile de mediu pe toată durata concesionării;

 • j)   să achite garanția stabilită la art. 10, din contract în cuantumul și la termenul stabilit;

 • k)  la încetarea contractului, să predea terenul concesionat, liber de sarcini;

l)  Sa înregistreze contractul de concesiune in evidentele de publicitate imobiliara in termen de 60 zile de la semnarea acestuia;

 • m) Sa achite taxa și impozitul datorate pentru teren și construcție conform legislației in vigoare;

 • (2) Concedentul are următoarele obligații:

 • a) să predea terenul, în starea tehnică în care acesta se găsește, după semnarea contractului;

 • b) să nu îl tulbure pe concesionar în exercițiul drepturilor rezultate prin prezentul contract de concesiune.

(3) Nerespectarea de catre partile contractante a obligatiilor cuprinse in prezentul contract de concesiune atrage raspunderera contractuala a partii in culpa.

Art. 6 - Răspunderea contractuală

 • (1) Pentru neîndeplinirea, îndeplinirea cu întârziere sau îndeplinirea necorespunzătoare a clauzelor contractuale ori prevederilor legii, partea în culpă datorează celeilalte părți, după caz:

a) majorari de intarziere;

b) daune interese.

 • (2) Majorările de intarziere se datorează pentru neplata la termenele scadente sau în cuantumurile stabilite, a redevenței sau indexării precum si a despagubirilor calculate in baza art. 7 alin. (6) și (7) din prezentul contract. Majorarile de intarziere se determină conform creantelor bugetare.

Majorarile de intarziere se calculează și se încasează de drept, fără prealabilă notificare.

 • (3) Daunele - interese reprezintă :

 • a) paguba efectivă;

 • b) câștigul nerealizat;

Constituie pagubă efectivă:

 • a) contravaloarea distrugerilor pricinuite bunului, actualizate cu rata inflației;

 • b) contravaloarea redevenței sau indexării neachitate la termen, actualizate cu rata inflației.

Constituie câștig nerealizat:

 • a) echivalentul redevenței, pentru fiecare lună, calculată conform Hotărârii Consiliului Local, incidente pentru acea perioadă;

 • b) echivalentul dobânzii bancare medii practicate de B.N.R., aplicată la acel cuantum al echivalentului redevenței.

În urma rezilierii contractului din culpa exclusivă a concesionarului, acesta va datora concedentului pentru perioada dintre data încetării de drept a contractului de concesiune și până la părăsirea efectivă a spațiului, daune - interese, a căror valoare se stabilesc prin acordul de colaborare.

Daunele - interese se datorează la solicitarea părții interesate.

 • (4) Nefinalizarea investiției în termenul stabilit dă dreptul concedentului la calcularea de penalități în valoare de 0.1 % din garanția de bună execuție pentru fiecare zi de întârziere și/sau rezilierea unilaterală a contractului de concesiune.

 • (5) Constituie cauze exoneratoare de răspundere, dacă sunt constatate și comunicate potrivit legii, următoarele :

 • a) forța majoră;

b) cazul fortuit;

c) starea de necesitate.

 • (6) Nu constituie cauze exoneratoare de răspundere:

 • - lipsa capacității de plată;

- falimentul

Art. 7 - Modificarea, suspendarea și încetarea contractului

 • (1) Orice modificare a clauzelor contractuale se va face prin încheierea unor acte adiționale, cu acordul părților, exceptând situația prevăzută la art.3(9).

 • (2) Suspendarea contractului are loc în cazurile prevăzute de art. 6, alin. (4), la cererea expresă a concesionarului, formulată în condițiile legii.

 • (3) Suspendarea contractului nu operează în cazul în care, la data producerii evenimentelor în cauză, concesionarul era în întârziere privind îndeplinirea obligațiilor contractuale.

 • (4) Contractul încetează, după caz, în vreuna din următoarele situații:

a) expirarea duratei acestuia;

 • b) acordul părților;

 • c) în cazul în care interesul național sau local o impune, situatie in care concesionarul va preda terenul liber de

sarcini

 • d) denunțarea unilaterală a contractului;

 • e) alte situații expres prevăzute de lege;

 • (5) Denunțarea unilaterală a contractului poate fi făcută de către oricare dintre părți, potrivit prevederilor prezentului

contract.

 • (6) Contractul se reziliază de plin drept, prin denunțare unilaterală de către concedent, fără a mai fi necesară punerea în întârziere a concesionarului, prin simpla notificare a acestuia și fără intervenția instanței de judecată în cazul în care concesionarul se găsește în vreuna din următoarele situații:

a) a subconcesionat sau a închiriat bunul;

 • b) a folosit terenul concesionat împreună cu terți, prin asociere cu aceștia, fără acordul scris al concedentului;

 • c) nu și-a îndeplinit obligațiile de plată a redevenței, inclusiv majorările de întârziere aferente, timp de două trimestre consecutiv, sau două trimestre considerate restante în cursul unui an calendaristic;

 • d)  neconstituirea garanției în termenul prevăzut la art. 10

 • e)  neobținerea Autorizației de construcție și neînceperea construcției în termen de un an de la semnarea contractului de concesiune.

 • f)   nerealizarea investiției în termenul și condițiile stabilite prin documentația de urbanism și a prezentului contract,

 • g)  în cazul nerespectării altor clauze prevăzute la art.5, alin (1).

Aceste situații de încetare a contractului prevăzute la alin (6) conduc la pierderea garanției prevăzute la art. 10 din prezentul contract și plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului egală cu 50% din valoarea redevenței anuale indexate la zi.

 • (7) Contractul se reziliază, prin denunțarea unilaterală de către concesionar, cu prealabila notificare a concedentului făcută cu o lună înainte de reziliere, în situația în care concesionarul renunță la contract și predă terenul liber de sarcini. Aceasta duce la plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului de 20% din valoarea redevenței anuale indexate la zi.

 • (8) În alte situații decât cele prevăzute la alin. (6) și (7), denunțarea unilaterală a contractului are loc potrivit

dreptului comun.

 • (9) La încetarea contractului din cauzele menționate la alin. 4, lit. a), alin. 6 și alin.7 terenul revine concedentului de drept, gratuit și liber de orice sarcini.

 • (10) Rezilierea contractului produce efect de la data de întâi a lunii următoare eliberării terenului în baza unui proces verbal de predare - primire.

 • (11) În cazul vânzării investiției realizate pe terenul concesionat, încetarea raporturilor contractuale operează de la data de întâi a lunii următoare depunerii actelor legale pentru transferul dreptului de concesiune către noul proprietar al construcției.

 • (12) Vânzarea proprietății SC Macio SRL identificată cu nr. cadastral 151777, nr. cadastral 151772 și nr. cadastral 151784 cu investițiile luate în studiu prin PUD, poate duce la încetarea sau suspendarea contractului în curs de execuție. Se va institui sarcina preluării contractului de concesiune în termen de maxim 60 de zile de la semnarea contractului de vânzare- cumpărare a investiției sub sancțiunea rezilierii de drept a contractului de vânzare - cumpărare și restabilirea situației din CF.

Art. 8 - Diferende, litigii

(1) In cazul neachitarii la termen a obligatiilor contractuale, pentru recuperarea sumelor datorate se aplica prevederile CoduluideProcedura Fiscala .

 • (2) Părțile vor încerca să soluționeze pe cale amiabilă orice diferende ce s-ar ivi între ele, având drept obiect

prezentul contract.

 • (3) În cazul în care părțile au efectuat procedura prealabilă judecății prevăzută de alin. (2), dar nu au reușit soluționarea diferendelor ivite, partea interesată se va putea adresa justiției.

 • (4) Litigiile dintre părți altele decât cele prevăzute la art. 7 alin. (6) se soluționează de către instanțele judecătorești

competente.

 • (5) În cazurile prevăzute la art. 7 alin. (6) din prezentul contract evacuarea se va face pe cale administrativă, prin dispoziția primarului, dacă concesionarul nu eliberează și predă terenul in conditiile prevăzute la art. 7 alin. (9) și în termenul prevăzut în somația de evacuare emisă de concedent.

(6) Sumele datorate cu titlu de despagubire au termen de plata 30 de zile calentaristice calculate de la data

instiințării concesionarului.

CAPITOLUL III INVESTIȚII

J

Art. 9 - Execuția și recepția lucrărilor de investiții

Investiția în înțelesul prezentului contract are următorul conținut :

 • (1) Construire Hotel 2S+P+M+8E+spații tehnice, Centru de agrement 3S+P+4E, amenajare zona de agrement (

terenuri de sport, plaja artificială, beach-bar și spații tehnice) în conformitate cu prevederile Planului Urbanistic de Detaliu - aprobat prin Hotărârea Consiliului Local ____/_______, a Avizului CMUAT nr. 729/24.06.2009 și a Certificatului de

Urbanism nr. 1565/08.05.2009 și Autorizației de construcție.

 • (2) Construire Pod Rutier peste râul Crișul Repede în conformitate cu documentația de urbanism și în condițiile

acordului de colaborare încheiat în acest sens.

CAPITOLUL IV GARANȚII

J

Art. 10- Constituirea și utilizarea garanției

A. Garanția de bună plată

(1) Garanția se constituie în procent de 50% din redevența datorată pentru primul an de activitate și reprezintă suma de __________ LEI.

 • (2) Garanția se constituie într-un cont bancar special de garanții deschis la banca concesionarului, pe numele concesionarului, în favoarea Administrației Imobiliare Oradea(cont închis pentru concesionar, cont deschis pentru concedent) - purtător de dobândă;

Dovada pentru constituirea garanției este ordinul de plată și extrasul de cont prezentat concedentului la semnarea contractului.

 • (3) În cazul neconstituirii garanției în termenul și condițiile stabilite, concedentul poate rezilia unilateral contractul sau

poate solicita constituirea garanției prin instanță.

 • (4) Neconstiutirea garanției în termenul stabilit conduce la actualizarea acesteia în funcție de indicele de inflație

preluat din Buletinul statistic.

 • (5) Utilizarea garanției de către concedent se va face în următoarele situații:

 • a.  neplata la scadență a redevenței pe o perioadă de cel mult 2 (două ) trimestre consecutiv, sau două trimestre considerate restante în cursul unui an calendaristic;

 • b.  neplata majorărilor de întârziere la plața redevenței sau a penalităților calculate pentru întârzierea la termenele de realizare a investițiilor;

 • c.  concesionarul are calitatea de restanțier față de Bugetul Local.

 • (6) Restituirea garanției de bună plată se face în următoarele situații:

 • a.   contractul de concesiune a încetat în situațiile prevăzute la art. 7 alin. 4, lit. a), b), c) și alin.

 • (7) din contract, în cazul în care nu se aplică prevederile alin.(5) din prezentul articol. Restituirea garanției se face în termen de 30 zile lucrătoare de la data întocmirii procesului verbal de predare primire a terenului.

 • b.  schimbarea titularului contractului ca urmare a înstrăinării construcției realizate pe terenul concesionat

 • c.  alte situații stabilite de comun acord cu concesionarul.

 • (7) În cazul utilizării garanției în condițiile menționate la alin (5), concesionarul are obligația ca în termen de 90 de zile

de la data comunicării acestei situații, să reconstituie garanția în procent de 50% din valoarea redeventei

indexate la zi.

B. Garanția de bună execuție

 • (1) Garanția de bună execuție se constituie ca măsură asiguratorie privind încadrarea în termenele de realizarea investițiilor prevăzute la art. 9, alin. (1) și (2).

 • (2) Garanția de bună execuție pentru investiția prevăzută la art.9(1) este suma de 10.000 Lei care se va depune în contul AIO deschis la Trezoreria Oradea.

 • (3) Garanția de bună execuție pentru investiția prevăzută la art. 9 alin.(2) va constitui din garanție imobiliară în condițiile prevăzute prin acordul de colaborare.

 • (4) Nefinalizarea investiției în termenul și condițiile prevăzute la art. 9, alin. (2) duce la pierderea garanției de bună execuție menționată la art.10, litera B, alin. (1)

 • (5) Restituirea garanției constituite se va face în termen de 30 (treizeci) zile lucrătoare de la data prezentării Adeverinței de luare în folosință a investițiilor prevăzute art. 9, alin. (1) și (2), în cazul în care nu se aplică prevederile art. 10, punctul B alin. (2) din prezentul contract.

Art. 11 - Dispoziții finale

(1) Prezentul contract constituie titlu executoriu.

 • (2) Constituie anexă la contract, procesul verbal de predare-primire.

 • (3) Prezentul contract s-a încheiat în 2 (două) exemplare, din care câte 1 (un) exemplar pentru fiecare parte, a câte 7 pagini.

 • (4) Prevederile prezentului contract produc efecte împreună cu prevederile acordului de colaborare nr.____ / __ .

  CONCEDENT


CONCESIONAR

SC MACIO SRL


Horia Augustin Jarca

Director Executiv

Alina Mudura Director Executiv Adj.

Roșan Marioara

Porsztner Bela Csaba Director Executiv Adj.

Pîrv Gabor Octavian

Am primit un ex.

Azi _________________