Hotărârea nr. 822/2009

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Construire Hotel 2S+P+M+8E+spatii tehnice, Centru de agrement 3S+P+4E, amenajare Zona de agrement (terenuri de sport, plaja artificiala, beach-bar si spatii tehnice), construire Pod rutier peste riul Crisul R

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Construire Hotel 2S+P+M+8E+spații tehnice, Centru de agrement 3S+P+4E, amenajare Zona de agrement (terenuri de sport, plaja artificiala, beach-bar și spații tehnice), construire Pod rutier peste râul Crișul Repede, concesionare și/sau vânzare teren, str. Făcliei nr. cad. 151777, nr. cad. 151772, nr. cad. 151784, nr. topo 7418 și nr. topo 7456/22 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 114515 din 22 septembrie 2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Construire Hotel 2S+P+M+8E+spatii tehnice, Centru de agrement 3S+P+4E, amenajare Zona de agrement (terenuri de sport, plajă artificială, beach-bar și spații tehnice), construire Pod rutier peste râul Crișul Repede, concesionare și/sau vânzare teren, str. Făcliei nr. cad. 151777, nr. cad. 151772, nr. cad. 151784, nr. topo 7418 și nr. topo 7456/22 - Oradea, elaborat în baza certificatului de urbanism nr.2020/19.06.2009, la inițiativa beneficiarei SC MACIO SRL, având ca scop integrarea a două clădiri cu destinația de servicii turistice (hotel), săli de conferință, birouri, spații de cazare și spații comerciale, centru de agrement, amenajare zonă de agrement (terenuri de sport, plaja artificială, beach-bar și spații tehnice), construirea unui pod rutier peste râul Crișul Repede, respectiv concesionarea și/sau vânzarea unor terenuri, amplasamentul studiat fiind situat pe str. Făcliei (nr.cad.151777, nr.cad.151772, nr.cad.151784, nr.topo7418 și nr.topo7456/22), stabilind condițiile de amplasare, organizarea arhitectural-urbanistică a zonei, categorii de intervenții și reglementarea urbanistică a zonei.

Zona studiată, în suprafață de 12.053,0mp, se află în intravilanul municipiului Oradea în zona centrală a acestuia, în imediata apropiere a albiei râului Crișul Repede, pe amplasamentul complexului Meduza și vecinătățile acestuia, în vecinătatea hotelului Terra, fiind delimitată de proprietăți private și publice.

Potențialul de dezvoltare a zonei este confirmat de existența în zonă a cailor de comunicare, circulația auto fiind asigurată din str. Făcliei.

Terenul luat în studiu în suprafață totală de aproximativ S= 12053,0mp s-a identificat cu nr.cad.151772 înscris în CF nr.151772-Oradea, nr.cad.151777 înscris în CF nr.151777-Oradea și nr.cad.151784 înscris în CF nr.151784-Oradea în favoarea S.C. Macio S.R.L., ca teren intravilan, și respectiv nr.topo7418 înscris în favoarea Statului Român conform coala CF nr.2789-Oradea și nr.topo7456/22 aflat în proprietatea municipiului Oradea conform registru schimbări 1993 poz.341 (adresa OCPI nr.35123/23.06.2009).

Situat în zona centrală, terenul este ușor accesibil ca sistem de circulație, beneficiază de legături bune în și din afara orașului. Perimetral s-a păstrat o zonă de locuire și de servicii și se propune o dezvoltare a zonei pentru servicii, agrement și locuire cu regim mediu și mare de înălțime. Terenul nu este liber de construcții.

Zona studiată beneficiază de acces la str. Făcliei și str. Nicolae Labis. În prezentul PUZ, au fost preluate toate prevederile cuprinse în documentațiile de urbanism aprobate anterior: P.U.G.- municipiul Oradea, P.U.Z. - Zona Centrală, P.U.Z.-Cetate si PUD-ComplexhotelierCalipso.

Problemele de fluență a circulației auto sunt caracteristice acestei zone în continuă transformare funcțională.

Echiparea edilitară a terenului: în zonă există rețele publice de alimentare cu apă, canalizare menajeră, rețele de alimentare cu energie electrică, rețele termice sau de distribuire a gazului natural.

Principalele disfuncționalități ale zonei:

- Rețeaua stradală existentă este necorespunzătoare comparativ cu nivelul de trafic ce se va genera de noua dezvoltare ce se preconizează a vechiului cartier.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIULLOCALAL MUNICIPIULUIORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planului Urbanistic Zonal - Construire Hotel 2S+P+M+8E+spații tehnice, Centru de agrement 3S+P+4E, amenajare Zonă de agrement (terenuri de sport, plajă artificială, beach-bar și spații tehnice), construire Pod rutier peste râul Crișul Repede, concesionare și/sau vânzare teren, str. Făcliei nr.cad.151777, nr.cad.151772, nr.cad.151784, nr.topo7418 și nr.topo7456/22- Oradea, cu propunerile de organizare urbanistică și reglementările specifice, conform documentației tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

Se propune:

 • -   construirea unui imobil 2S+P+M+8E+spatii tehnice cu destinație hotelieră

 • -   construirea unei clădiri 3S+P+4E pentru centru de agrement, retrase la minim 6,0m din axul străzii Făcliei;

 • -    realizarea unui pod rutier peste albia râului Crișul Repede;

 • -   concesionarea și/sau vânzarea terenurilor identificate prin nr. topo 7456/22 si 7418;

 • -   amplasarea celor două clădiri propuse, amenajarea acceselor și a incintei se vor realiza conform prevederilor din planșa "A02- Reglementări" aferentă PUZ, cu respectarea prevederilor din avizul Administrației Naționale “APELE ROMÂNE”-Direcția Apelor Crișuri și respectiv din avizul Companiei de Apă SA (cu referire la rețelele existente în zonă);

 • -   accesul în incintă este asigurat pe terenurile identificate cu nr.topo7456/22 și respectiv nr.topo7418;

 • -   se vor amenaja locuri de parcare, aferente funcțiunii, în incinta studiată, atât la subsolurile construcțiilor propuse cât și la nivelul solului conform prevederilor legislației în vigoare (HGR 525/1996);

 • -   indicii de utilizare a terenului: - se păstrează din PUZ-ul de zonă aprobat: POT propus = 50,0% si CUT propus = 3,90;

 • -   zonificarea funcțională: Se păstrează zonarea funcțională reglementată prin PUZ-ul de zonă aprobat (HCL nr.1183/2008);

 • -    organizarea circulației:

 • -   circulația majoră se desfășoară pe str. Făcliei;

 • -   conform planșei A02-Reglementări urbanistice construcțiile propuse se vor amplasa retrase la minim 6,0m din axul străzii Făcliei;

 • -    accesul auto se va face din str. Făcliei și din strada laterală străzii Făcliei (str. N. Labiș);

 • -   s-a studiat amplasarea și realizarea unui pod de traversare peste albia râului Crișul Repede și se propune realizarea acestuia, conform propunerilor din planșele aferente proiectului nr.232/2009-“Pod rutier peste râul Crișul Repede întocmit de către SC Drum Proiect SRL - ing. N.Gageanu, cu respectarea recomandărilor din avizul nr.85250/18.08.2009 al Direcției Tehnice-serviciu Urmărire Execuție Lucrări - Comisia Consultativă pe Probleme de Circulație și Transport Rutier în municipiul Oradea;

 • -   podul rutier mai sus menționat se va realiza pe cheltuiala beneficiarei SC Macio SRL, va avea un profil transversal ce va asigura două sensuri de circulație a câte o bandă de circulație pe sens și trotuare, fiind destinat atât circulației auto cât și pietonale;

 • -   echiparea edilitară a terenului: se va realiza prin racord la rețelele publice existente în zonă (de alimentare cu apă, canalizare menajeră, rețele de alimentare cu energie electrică, rețele termice sau de distribuire a gazului natural).

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiara Planului Urbanistic Zonal, SC MACIO SRL, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

 • - Instituția Prefectului județului Bihor

 • - Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Manea Mihai Oradea, 28 septembrie 2009

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Nr.822.

Hotărârea fost adoptată cu 18 voturi “pentru” și 6 voturi „abținere”