Hotărârea nr. 821/2009

privind acceptarea donatiei d-lui Racz Florin Doru si Racz Dorina, reprezentind suprafata de 87 mp. teren identificat cu nr. cadastral 158164 inscris in C.F. 158164 Oradea, situat in Oradea zona str. Raspintiilor, cu destinatia de “drum public”

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind acceptarea donației d-lui Racz Florin Doru și Racz Dorina, reprezentând suprafața de 87 mp. teren identificat cu nr. cadastral 158164 înscris în C.F. 158164 Oradea, situat în Oradea zona str. Răspântiilor, cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.58083 din 25 septembrie 2009 prin care Administrația Imobiliara Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local a donației reprezentând suprafața de 87 mp. teren identificat cu nr. cadastral 158164, înscris în C.F. 158164 Oradea, situat în Oradea zona str. Răspântiilor, cu destinația de “drum public”.

Prin Avizul favorabil nr. 865/29.07.2009 eliberat de Comisia Municipală de Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei Municipiului Oradea, pentru construire casă și împrejmuire teren, se propune lărgirea străzii identificat cu nr. cadastral 158164, la un profil de 12,00 m. lățime, (6.00 m. din ax pe partea beneficiarilor) în zona de interes, urmând ca terenul rezervat modernizării rețelei stradale să fie cedat domeniului public.

Conform Ofertei de donație imobiliară cu nr. 734/17.09.2009 dl. Racz Florin Doru și Racz Dorina, donează Municipiului Oradea suprafața de 87 mp., teren identificat cu nr. cadastral 158164, înscris în C.F. 158164 Oradea.

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. d) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată

Luând în considerare proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a), art. 45 alin. 3 și art. 121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se acceptă donația d-lui Racz Florin Doru și Racz Dorina , reprezentând suprafața de 87 mp. teren identificat cu nr. cadastral 158164, înscris în C.F. 158164 Oradea, condiționat de achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului de către donatori.

Art.2. Se aprobă trecerea terenului identificat la art. 1 din prezenta Hotărâre, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”.

Art.3. Introducerea utilităților necesare pe drumul public nou creat, se va face în funcție de prioritățile și resursele financiare alocate, corelat cu necesitățile municipiului Oradea.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • •   Instituția Prefectului Județului Bihor

 • •  Direcția Tehnica

 • •   Instituția Arhitectului Șef

 • •  Administrația Imobiliară Oradea

 • •  Serviciul Terenuri

Serviciul Financiar Contabil

 • •   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

 • •   Dl. Racz Florin Doru și Racz Dorina, prin grija Administrației Imobiliare Oradea.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Manea Mihai


Oradea, 28 septembrie 2009

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Nr.821.

Hotărârea fost adoptată cu “unanimitate” de voturi “pentru