Hotărârea nr. 82/2009

privind aprobarea P.U.Z.- Reglementare acces din drumul de exploatare agricola din zona fermelor Seleus- Nufarul in vederea asigurarii accesibilitatii la parcelele destinate locuirii, nr. cad. 136/1,136/2, 136/3, 136/4, 136/5, 136/6, 136/7, 136/8, 136/9

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea P.U.Z.- Reglementare acces din drumul de exploatare agricola din zona fermelor Seleus-

Nufarul in vederea asigurarii accesibilitatii la parcelele destinate locuirii, nr. cad. 136/1,136/2, 136/3, 136/4, 136/5, 136/6, 136/7, 136/8, 136/9, 1861/9, 1861/10, 1861/11, 1861/12, 1861/13, 1855-:-1860 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 152325 din data de 23.01.2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea P.U.Z.- Reglementare acces din drumul de exploatare agricolă din zona fermelor Seleuș- Nufărul în vederea asigurării accesibilității la parcelele destinate locuirii, nr. cad. 136/1..9, 1861/9..13, 1855-:-1860 - Oradea, elaborat în baza certificatului de urbanism nr.2929/2008 la inițiativa beneficiarilor Komsa Emilia Ilona, Trebuian Ramona și soțul Alexandru, Drugaș Lucian și Drugaș Adriana, Hadaruga Lacrimioara, Alb Maria, Svirti Maria și Ioana, Tocan Anton și Tocan Marioara, Morar Iosif și Morar Angela, Sipos Daniel, Mihut Adrian, Motoc Remus și Motoc Monica, Pasca Maria, Onita Daniela, Csabai Maria, Vuscan Maria și Vusca Tiberiu, Fechete Mircea și Fechete Ecaterina, Bene Ionel și Bene Silvia, în vederea reglementării accesului la terenul beneficiarilor, stabilirii condițiilor de organizare a rețelei stradale, rezolvarea circulației carosabile și pietonale și circulația juridică a terenurilor.

Terenul în suprafață totală de S= 16.979,0mp identificat cu nr. cad. 136/1 înscis în CF nr. 4481 - Oradea în favoarea lui Fechete Mircea și Fechete Ecaterina, nr. cad. 136/2 înscis în CF nr. 4482 - Oradea în favoarea lui Mihut Adrian, nr. cad. 136/3 înscis în CFN nr.4483-Oradea în favoarea lui Trebuian Ramona și soțul Alexandru, nr. cad. 136/4 înscis în CFN nr.4484-Oradea în favoarea lui Drugas Lucian și Drugas Adriana, nr. cad. 136/5 înscis în CFN nr.4485-Oradea în favoarea lui Hadaruga Lacrimioara, nr. cad. 136/6 înscis în CFN nr.4486-Oradea în favoarea lui Alb Maria, Svirti Maria și Ioana, Tocan Anton și Tocan Marioara, nr. cad. 136/7 înscis în CFN nr.4487-Oradea în favoarea lui Morar Iosif și Morar Angela, nr. cad. 136/8 înscis în CFN nr.4488-Oradea în favoarea lui Sipos Daniel, nr. cad. 136/9 înscis în CFN nr.4489-Oradea în favoarea lui Mihut Adrian, nr. cad. 1861/9 înscis în CF NDF nr.8657-Oradea în favoarea lui Bene Ionel și Bene Silvia, nr. cad. 1861/10 înscis în CF nr.86604-Oradea în favoarea lui Motoc Remus și Motoc Monica, nr. cad. 1861/11 înscis în CF nr. 86605 - Oradea în favoarea lui Vuscan Doina și Vuscan Tiberiu, nr. cad. 1861/12 înscis în CF nr. 86606 - Oradea în favoarea lui Csabai Maria și Komsa Emilia, nr. cad. 1861/13 înscis în CF nr.2046-Oradea în favoarea lui Pasca Maria, nr. cad. 1855 înscis în CF nr.89481-Oradea în favoarea lui Onita Daniela, nr. cad. 1856, 1858, 1859 și 1860 înscise în CFN nr.85-Oradea în favoarea lui Csabai Maria și Komsa Emilia, nr. cad. 1857 înscis în CFN nr.85-Oradea în favoarea lui Vuscan Maria și Vusca Tiberiu, ca teren intravilan.

Terenul care face obiectul reglementării accesului este situat în intravilanul municipiului Oradea, în partea de sud a localității, pe drumul de exploatare agricolă din zona fermelor Seleuș- Nufărul, inclus în proiectul PUZ- Coridorul de dezvoltare Oradea- Sânmartin

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin.5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Reglementare acces din drumul de exploatare agricolă din zona fermelor Seleuș - Nufărul, nr. cad. 136/1, 136/2, 136/3, 136/4, 136/5, 136/6, 136/7, 136/8, 136/9, 1861/9, 1861/10, 1861/11, 1861/12,1861/13, 1855-:-1860 - Oradea, în vederea asigurării accesibilității la parcelele destinate locuirii, conform documentației tehnice anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

  • -   Se propune: lărgirea drumului de exploatare agricolă din zona fermelor Seleuș - Nufărul la un profil transversal de 12,0m ( carosabil 2 sensuri, rigole și trotuare) și respectiv crearea unei străzi laterale drumului de exploatare agricolă din zona fermelor Seleuș - Nufărul cu un profil transversal de 10,0m ( carosabil 2 sensuri, rigole și trotuare);

  • -   Drumul de exploatare agricolă, din zona fermelor Seleuș - Nufărul, lărgit la profil de 12,0m ( 6,0m din ax pe partea beneficiarilor), se va constitui din :

- drumul de exploatare agricolă din zona fermelor Seleuș - Nufărul existent,

- cota parte de teren din terenul cu nr. cadastral cad. 136/1 înscris în CF nr. 4481 - Oradea în favoarea lui Fechete Mircea și Fechete Ecaterina, cota parte de teren din terenurile cu nr. cad. 1859 și respectiv 1860 înscrise în CF NDF nr. 85 - Oradea în favoarea lui Csabai Maria și Komsa Emilia, ca teren intravilan;

  • -   Strada nou propusă, pe lățimea de 10,0m se va constitui din:

- cota parte de teren din terenul cu nr. cad. 1859 înscris în CF NDF nr. 85 - Oradea în favoarea lui Csabai Maria și Komsa Emilia, ca teren intravilan;

  • -   Cota parte de teren din terenul cu nr. cadastral cad. 136/1 înscris în CF nr. 4481 - Oradea în favoarea lui Fechete Mircea și Fechete Ecaterina, cota parte de teren din terenul cu nr. cad. 1860 înscris în CF NDF nr. 85 - Oradea în favoarea lui Csabai Maria și Komsa Emilia și respectiv terenul cu nr. cad. 1859 înscris în CF NDF nr. 85 - Oradea în favoarea lui Csabai Maria și Komsa Emilia destinate constituirii străzilor se vor ceda domeniului public al municipiului Oradea conform propunerilor din PUZ, planșa 4/U - Circulația terenurilor și ofertelor de donație autentificate notarial;

  • -    In urma acceptării donației și trecerii terenului în proprietatea publică a municipiului Oradea, se va înregistra la Cartea Funciară terenul având destinația de drum public în proprietatea municipiului Oradea.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -   Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • -   Beneficiarii Planului Urbanistic Zonal, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 29 ianuarie 2009

Nr.82


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Ionel Vila Hotărârea a fost