Hotărârea nr. 819/2009

privind acceptarea donatiei d-lui Indries Petru si sotia Indries Georgeta Mariana reprezentind suprafata de 80 mp. teren identificat cu nr. cadastral 155931, inscris in C.F. 155931 Oradea, situat in Oradea str. Ciresilor nr.61, cu destinatia de “drum p

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind acceptarea donației d-lui Indrieș Petru și soția Indrieș Georgeta Mariana reprezentând suprafața de 80 mp. teren identificat cu nr. cadastral 155931, înscris în C.F. 155931 Oradea, situat în Oradea str. Cireșilor nr.61, cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.58.080 din 25 septembrie 2009 prin care Administrația Imobiliara Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local a donației reprezentând suprafața de 80 mp. teren identificat cu nr. cadastral 155931, înscris în C.F. 155931 Oradea, situat în Oradea str. Cireșilor nr.61, cu destinația de “drum public”.

Prin Planul Urbanistic de Detaliu - Construire casă S+P+M, str. Cireșilor, nr.61, nr. cad. 155931- Oradea aprobat de Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 344/29.05.2003 și a Planșei ”3/U , Avizată favorabil cu nr. 115/02.04.2003 de către Comisia Municipală de Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei Municipiului Oradea, se propune lărgirea str. Cireșilor la un profil de 12,00 m (6,00 din ax pe partea beneficiarilor) în zona de interes, urmând ca terenul rezervat modernizării rețelei stradale să fie cedat domeniului public.

Conform Ofertei de donație imobiliară autentificată cu nr.1513/29.05.2009, dl. Indrieș Petru și soția Indrieș Georgeta Mariana donează Municipiului Oradea suprafața de 80 mp., teren identificat cu nr. cadastral 155931, înscris în C.F. 155931 Oradea.

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. d) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată

Luând în considerare proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a), art. 45 alin. 3 și art. 121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se acceptă donația d-lui Indrieș Petru și soția Indrieș Georgeta Mariana , reprezentînd suprafața de 80 mp, teren identificat cu nr. cadastral155931, inscris in C.F. 155931 Oradea, situat în Oradea str. Cireșilor nr.61 conditionat de achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului de către donatori.

Art.2. Se aprobă trecerea terenului identificat la art. 1 în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de "drum public”.

Art.3. Introducerea utilităților necesare pe drumul public nou creat, se va face în funcție de prioritățile și resursele financiare alocate, corelat cu necesitățile municipiului Oradea.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea și dl. Indrieș Petru și soția Indrieș Georgeta Mariana

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • •   Direcția Tehnica

 • •   Instituția Prefectului

 • •   Instituția Arhitectului Șef

 • •   Administrația Imobiliară Oradea

 • •   Serviciul Terenuri

 • •   A.I.O. - Serviciul Financiar Contabil

 • •   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara

 • •   D-lui Indrieș Petru și soția Indrieș Georgeta Mariana prin grija Administrației Imobiliare Oradea

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Manea Mihai


Oradea, 28 septembrie 2009

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila


Nr.819

Hotărârea fost adoptată cu “unanimitate” de voturi “pentru