Hotărârea nr. 818/2009

privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu suprafata de 47 mp si concesionarea directa a suprafetei de 47 mp. teren, situat in Oradea, str. Moldovei, nr. 3 reprezentind extindere la constructia existenta, in favoarea S.C. Ar

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 47 mp și concesionarea directă a suprafeței de 47 mp. teren, situat în Oradea, str. Moldovei, nr. 3 reprezentând extindere la construcția existentă, în favoarea S.C. Argiris Imob Grup S.R.L.

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.58084 din 25 septembrie 2009 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 47 mp și concesionarea directă a suprafeței de 47 mp. teren, situat în Oradea, str. Moldovei, nr. 3 reprezentând extindere la construcția existentă, în favoarea S.C. Argiris Imob Grup S.R.L.

Conform Planului de amplasament și delimitare a imobilului aprobat la art. 2 din prezenta Hotărâre, suprafața de 47 mp. teren aparținând Municipiului Oradea identificat prin nr. topo 5101/1 Oradea, este alăturată ap. 2 din blocul PB72 înscris în C.F. 32571 cu nr. topo 4983/10/2, proprietatea S.C. Argiris Imob Grup S.R.L.

Extinderea pe care dorește S.C. Argiris Imob Grup S.R.L. s-o realizeze se va face în baza Certificatul de urbanism nr. 860/20.02.2009, Avizului C.M.U.A.T. nr. 989/28.08.2009, Aviz-ului Direcției Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Oradea, Acordul Asociație de proprietari și a vecinilor direct afectați.

În baza art. 15 și art. 36 alin.(1),(2) din Legea nr. 50 /1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții,

Având în vedere art. 36 alin.(1) din Legea nr 18/1991 republicată privind Legea fondului funciar,

În temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit.„c”, alin.(5) lit.b ale art. 45 alin.(3) si ale art. 123 din Legea nr.

215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă înscrierea în circuitul civil prin deschidere unei noi coli de Carte funciară a suprafeței de 2.697 mp. teren identificat cu nr. topo 5101/1 din teritoriul cadastral Oradea, conform Adeverinței O.C.P.I. Bihor 51409/09.09.2009, reprezentând teren în proprietatea publică a Municipiului Oradea.

Art.2. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 47 mp, astfel:

Suprafața nr.

cadastral nou constituit

-mp-

Nr. topo din care se constituie nr. cadastral

Nr. Adeverinței

O.C.P.I.Bihor prin care este identificat

nr. topo.

Suprafața de teren înscrisă conf. Adv.

O.C.P.I. Bihor -mp.-

Suprafața de teren ce se desprinde din nr. topo și formează noul nr. cadastral

Observații

47

5101/1

51409/2009

2.697

47

Terenul - proprietatea municipiului Oradea

Art.3. Se aprobă trecerea în proprietatea privată a Municipiului Oradea a imobilului - teren - cu suprafața de 47 mp, identificat conform art. 2 din prezent Hotărâre.

Art.4. Se aprobă concesionarea directă a suprafeței de 47 mp. identificată prin Planul de amplasament și delimitare a imobilului aprobat la art. 2 din prezenta Hotărâre, situat în Oradea str. Moldovei nr.3., în favoarea SC Argiris Imob Grup SRL, în vederea extinderii construcției existente, in condițiile respectării documentației cadastrale și de urbanism, a avizelor si acordurilor necesare;

Art.5. Se aprobă durata concesionării pentru o perioada de 25 ani începând cu data de întâi a lunii următoare obținerii Avizului de legalitate din partea Instituției Prefectului Județului Bihor pentru prezenta Hotărâre a Consiliului Local.

Art.6. Se aprobă nivelul redevenței de 32,00 lei/mp/an.

Art.7. Redevența va fi indexată de drept anual cu indicele de inflație prognozat, aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Oradea, urmând a se regulariza la prima scadență a anului următor, conform indicelui real comunicat de Institutul Național de Statistică.

Art.8. Concesionarul are obligația de a obține Autorizația de construire pentru terenul concesionat conform art. 4 din prezenta Hotărâre și să înceapă construirea extinderii în maxim un an de la data intrării în vigoare a Contractului de concesiune.

Art.9.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea. Art.10. Prezenta hotărâre se comunică cu:

Instituția Prefectului - Județul Bihor

Administrația Imobiliară Oradea

Serviciul Terenuri

A.I.O. - Serviciul Financiar Contabil

O.C.P.I. Bihor, Serviciul de Carte Funciară

S.C. Argiris Imob Grup S.R.L., prin grija Administrației Imobiliare Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Manea Mihai


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 28 septembrie 2009

Nr.818

Hotărârea fost adoptată cu “unanimitate” de voturi “pentru