Hotărârea nr. 817/2009

privind acceptarea donatiei d-lui Magui Gabriel si sotia Magui Mihaela Ionela, reprezentind suprafata de 55 mp. teren identificat cu nr. cadastral 18468 inscris in C.F. 91009 Oradea, situat in Oradea str. Visinilor, cu destinatia de “drum public”

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind acceptarea donației d-lui Magui Gabriel și soția Magui Mihaela Ionela, reprezentând suprafața de 55 mp. teren identificat cu nr. cadastral 18468 înscris în C.F. 91009 Oradea, situat în Oradea str. Vișinilor, cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 58079 din data de 25 septembrie 2009 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local al municipiului Oradea a donației reprezentând suprafața de 55 mp. teren identificat cu nr. cadastral 18468, înscris în C.F. 91009 Oradea, situat în Oradea str. Vișinilor, cu destinația de “drum public”.

Prin Avizul favorabil nr. 889/05.08.2009 eliberat de Comisia Municipală de Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei Municipiului Oradea, pentru construire casă și împrejmuire teren , se propune lărgirea străzii identificate cu nr. cadastral 18468, la un profil de 12,00 m. lățime, (6,00 m. din ax pe partea beneficiarilor) în zona de interes, urmând ca terenul rezervat modernizării rețelei stradale să fie cedat domeniului public.

Conform Ofertei de donație imobiliară cu nr. 1235/22.09.2009 dl. Magui Gabriel și soția Magui Mihaela Ionela, donează Municipiului Oradea suprafața de 55 mp., teren identificat cu nr. cadastral 18468, înscris în C.F. 91009 Oradea.

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. d) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată,

Luând în considerare proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a), art. 45 alin. 3 și art. 121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se acceptă donația d-lui Magui Gabriel și soția Magui Mihaela Ionela , reprezentând suprafața de 55 mp. teren identificat cu nr. cadastral 18468, înscris în C.F. 91009 Oradea, condiționat de achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului de către donatori.

Art.2. Se aprobă trecerea terenului identificat la art. 1 din prezenta Hotărâre, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”.

Art.3. Introducerea utilităților necesare pe drumul public nou creat, se va face în funcție de prioritățile și resursele financiare alocate, corelat cu necesitățile municipiului Oradea.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu : o Instituția Prefectului - Județul Bihor o Direcția Tehnică o Instituția Arhitectul Șef o Administrația Imobiliară Oradea o A.I.O — Serviciul Terenuri

o A.I.O. - Serviciul Financiar Contabil

o Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

o Dl. Magui Gabriel și soția Magui Mihaela Ionela prin grija Administrației Imobiliare Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Manea Mihai

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 28 septembrie 2009

Nr.817

Hotărârea fost adoptată cu “unanimitate” de voturi “pentru”