Hotărârea nr. 816/2009

privind acceptarea donatiei d-lui Miklo Istvan Ferencz si sotia Miklo Maria Magdalena, reprezentind suprafata de 164 mp. teren identificat cu nr. cadastral 157296 inscris in C.F. 157296 Oradea, situat in Oradea str. Podgoria, cu destinatia de “drum public

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind acceptarea donației d-lui Miklo Istvan Ferencz și soția Miklo Maria Magdalena, reprezentînd suprafața de 164 mp. teren identificat cu nr. cadastral 157296 înscris în C.F. 157296 Oradea, situat în Oradea str.

Podgoria, cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.57974 din 24 septembrie 2009 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local a donației reprezentând suprafața de 164 mp. teren identificat cu nr. cadastral 157296, înscris în C.F. 157296 Oradea, situat în Oradea str. Podgoria, cu destinația de “drum public”.

Conform Avizului favorabil nr. 1688/11.11.2008 eliberat de Comisia Municipală de Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei Municipiului Oradea, privind Construire casa familială S+P+E, se propune lărgirea străzii Podgoria la un profil de 12,00 m. lățime, 6,00 m. din ax pe partea beneficiarilor în zona de interes, urmând ca terenul rezervat modernizării rețelei stradale să fie cedat domeniului public.

Conform Ofertei de donație imobiliară cu nr. 2318/24.08.2009 dl. Miklo Istvan Ferencz și soția Miklo Maria Magdalena, donează Municipiului Oradea suprafața de 164 mp., teren identificat cu nr. cadastral 157296, înscris in C.F. 157296 Oradea.

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. d) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.„c”, alin. (5) lit.a, art. 45 alin. (3) și art. 121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

hotărăște:

Art.1. Se acceptă donația d-lui Miklo Istvan Ferencz și soția Miklo Maria Magdalena, reprezentând suprafața de 164 mp. teren identificat cu nr. cadastral 157296, înscris în C.F. 157296 Oradea, condiționat de achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului de către donatori.

Art.2. Se aprobă trecerea terenului identificat la art. 1 din prezenta Hotărâre, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”.

Art.3. Introducerea utilităților necesare pe drumul public nou creat, se va face în funcție de prioritățile și resursele financiare alocate, corelat cu necesitățile municipiului Oradea.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea și dna Miklo Istvan Ferencz și soția Miklo Maria Magdalena.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

Instituția Prefectului - Județul Bihor

Direcția Tehnica

Instituția Arhitectul Șef

Administrația Imobiliară Oradea

Serviciul Terenuri

A.I.O. - Serviciul Financiar Contabil

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara

Dl. Miklo Istvan Ferencz prin grija Administrației Imobiliare Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Manea Mihai


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila


Oradea, 28 septembrie 2009

Nr.816.

Hotărârea fost adoptată cu “unanimitate” de voturi “pentru