Hotărârea nr. 815/2009

privind darea acordului de principiu pentru vinzarea prin licitatie publica cu strigare a imobilului - Piata Agroalimentara „Iosia” - situat in Oradea, Str. Al. Cazaban, in vederea intocmirii documentatiei de urbanism, a documentatiei cadastrale si a doc

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind darea acordului de principiu pentru vânzarea prin licitație publică cu strigare a imobilului -Piața Agroalimentară „Ioșia” - situat în Oradea, Str. Al. Cazaban, în vederea întocmirii documentației de urbanism, a documentației cadastrale și a documentației de licitație

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.57976 din 24 septembrie 2009 prin care Administrația Imobiliară Oradea prin Serviciul Terenuri propune Consiliului Local al municipiului Oradea darea acordului de principiu pentru vânzarea prin licitație publică cu strigare a imobilului situat în Oradea, str. Al. Cazaban reprezentând Piața Agroalimentară „Ioșia”, în vederea întocmirii documentației de urbanism, documentației cadastrale și a documentației de licitație.

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate,

În baza art. 36 alin.(2) lit. c), alin.5 lit.b și art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publica locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

hotărăște:

Art.1. Se dă acordul de principiu pentru vânzarea prin licitație publică cu strigare a imobilului - Piața Agroalimentară Ioșia - situat în Oradea, str. Al. Cazaban.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Primăria Municipiului Oradea și Administrația Imobiliară Oradea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

Instituția Prefectului Județului Bihor,

Administrația Imobiliară Oradea,

Serviciul Terenuri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Manea Mihai


Oradea, 28 septembrie 2009

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Nr.815

Hotărârea fost adoptată cu 18 voturi “pentru” și 6 voturi „împotrivă