Hotărârea nr. 814/2009

privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu suprafata de 2.474 mp. teren ocupat de parcare si restaurant Mc Donald`s, situat in Oradea str. Nufarului f.n.

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 2.474 mp. teren ocupat de parcare și restaurant Mc Donald's, situat în Oradea str. Nufărului f.n.

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.57.975 din 24.09.2009 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliului Local aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 2.474 mp. teren ocupat de parcare și restaurant Mc Donald's, situat în Oradea str. Nufărului f.n.

În baza H.C.L. 102/01.08.1996, s-a încheiat între Consiliului Local al Municipiului Oradea și S.C. Mc Donald's România S.R.L., Contractul de asociere nr. 9946/10.09.1996 prin care Consiliul Local pune la dispoziția ”Asociatului” terenurile descrise în Anexa A. la Contractul de asociere sus menționat.

Suprafața de 2500 mp. teren situat la intersecția str. Nufărului cu str. Ciheiului este cuprins la poziția 1 în Anexa A.

la Contractul de asociere nr. 9946/1996.

În vederea notării în evidențele de Publicitate imobiliară a construcției reprezentând unitate de alimentație publică pentru servire din mașină, proprietatea S.C. Mc Donald's România S.R.L., situat în Oradea str. Nufărului intersecție cu str. Ciheiului, cu suprafața construită de 327 mp., este necesară aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 2.474 mp.

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. d) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate,

În temeiul art.36 alin.(2) lit.c), art.45 (3) și art. 123 (3) din Legea nr. 215/2001 actualizată, privind administrația

publica locala

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

hotărăște:

Art.1. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 2.474 mp. astfel:

Suprafața nr.

cadastral nou constituit

-mp-

Nr. topo din care se constitui nr.

cadastral

C.F.-ulîn care este înscris nr. topo

Suprafața înscrisă în CF

- mp -

Suprafața dezlipita din nr. topo pentru constituirea

nr. cadastral

- mp -

Observații

2.474

481/6

1087 Seleus

528

439

Terenul - proprietatea Municipiului Oradea

Construcția -proprietatea S.C. Mc Donald's România S.R.L.

481/7

1345 Seleus

521

469

481/8

1132 Seleus

523

462

481/9

2483 Seleus

524

448

481/10

1377 Seleus

525

203

481/70

1477 Seleus

4.632

453

Art.2. Se aprobă trecerea în proprietate privată a Municipiului Oradea a nr. cadastral cu suprafața de 2.474 mp. identificat prin Planul de amplasament și delimitare a imobilului aprobat la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

Instituția Prefectului - Județul Bihor

Administrația Imobiliară Oradea

Serviciul Terenuri

Biroul Cadastru

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Manea Mihai

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 28 septembrie 2009

Nr.814

Hotărârea fost adoptată cu “unanimitate” de voturi “pentru”