Hotărârea nr. 813/2009

privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu propunerea de dezmembrare a suprafetei de 4.321 mp. teren identificat cu nr. cadastral 2592 inscris in C.F.NDF 1944 Oradea, reprezentind teren proprietatea Municipiului Oradea, situat

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezmembrare a suprafeței de 4.321 mp. teren identificat cu nr. cadastral 2592 înscris în C.F.NDF 1944 Oradea, reprezentând teren proprietatea Municipiului Oradea, situat în Oradea str. Voltaire nr. 2

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.57.973 din24.09.2009 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliului Local aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezmembrare a suprafeței de 4.321 mp. teren identificat cu nr. cadastral 2592 înscris în C.F.NDF 1944 Oradea, reprezentând teren proprietatea Municipiului Oradea, situat în Oradea str. Voltaire nr. 2.

Conform C.F.NDF 1944 Oradea, terenul identificat cu nr. cadastral 2592 în suprafață de 4.321 mp. este proprietatea Municipiului Oradea.

Prin Contractul de comodat 173/25.07.2007 încheiat în baza H.C.L. 436/28.06.2007, terenul sus menționat a fost transmis fundației Habitat for Humanity - Beiuș pentru construirea de locuințe sociale pentru familiile nevoiașe, asistate și selectate de Administrația Sociala Comunitară Oradea.

În vederea notării în evidențele de Publicitate imobiliară, a caselor construite de fundația Habitat for Humanity - Beiuș, este necesar aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezmembrare a suprafeței totale de 4.321 mp.

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. d) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate,

În temeiul art.36 alin.(2) lit.c), art.45 (3) și art. 123 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 actualizată, privind administrația publica locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

hotărăște:

Art.1. Se aprobă planul de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire a terenului identificat cu nr. cadastral 2592 înscris în C.F.NDF 1944 Oradea, astfel:

Nr. cadastral dezmembrat

CF în care este înscris nr. Cadastral

Suprafața înscrisă în CF

- mp -

Nr. Cadastral nou constituit

Suprafața nr.

Cadastral nou constituit

- mp -

Observații:

(categoria de

folosință)

2592

NDF1944

Oradea

4.321

Lot 1

201

CC

Lot 2

189

CC

Lot 3

190

CC

Lot 4

197

CC

Lot 5

219

CC

Lot 6

130

CC

Lot 7

155

CC

Lot 8

138

CC

Lot 9

137

CC

Lot 10

140

CC

Lot 11

139

CC

Lot 12

135

CC

Lot 13

134

CC

Lot 14

135

CC

Lot 15

150

CC

Lot 16

155

CC

Lot 17

150

CC

Lot 18

153

CC

Lot 19

164

CC

Lot 20

140

CC

Lot 21

1.170

DR

Art.2. Se aprobă înscrierea la Cartea Funciară în proprietate privată a Municipiului Oradea a parcelelor constituite ca Lot 1 + 20 conform Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire terenului identificat cu nr. cadastral 2592 Oradea aprobat la art. 1 din prezenta Hotărâre.

Art.3. Se aprobă trecerea în proprietate publică a Municipiului Oradea a Lotului 21 - “drum de acces” în suprafață de 1.170 mp teren, constituite conform Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire a terenului identificat cu nr. cadastral 2592 Oradea aprobat la art. 1 din prezenta Hotărâre.

Art.4. Se aprobă diminuarea cu 1.170 mp. teren public a suprafeței transmise în folosința gratuită către fundația Habitat for Humanity - Beiuș prin Contractul de comodat 173/25.07.2007.

Art.5. Se aprobă încheierea unui act adițional la Contractul de comodat 173/25.07.2007 conform lotizării aprobate la art. 1 din prezenta Hotărâre, în vederea notării la Cartea Funciară a locuințelor realizate de fundația Habitat for Humanity - Beiuș pe Loturile 1+20 constituite conform Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire a terenului identificat cu nr. cadastral 2592 Oradea.

Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.7. Prezenta hotărâre se comunică cu :

Instituția Prefectului Județului Bihor

Administrația Imobiliară Oradea

Serviciul Terenuri

Serviciul Financiar - Contabil

OCPI Bihor, Serviciul de Carte Funciară

Fundația Habitat for Humanity - Beiuș, prin grija Administrației Imobiliare Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Manea Mihai Oradea, 28 septembrie 2009

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Nr.813

Hotărârea fost adoptată cu “23” de voturi “pentru” și un vot „abținere”