Hotărârea nr. 812/2009

privind aprobarea unor modificari in Acordul de colaborare nr.74278/17.07.2009 incheiat intre Primaria Municipiului Oradea si SC Geovi Com SRL

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea unor modificări în Acordul de colaborare nr.74278/17.07.2009 încheiat între Primăria Municipiului Oradea și SC Geovi Com SRL

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.57972 din 24.09.2009 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune modificarea obiectului acordului de colaborare nr.74278/17.07.2009 privind amenajarea și întreținerea unor spații verzi, în sensul aprobării amenajării unei terase în suprafață de 15 mp în locul amplasării celor 4 panouri informative prin care sunt furnizate informații cu privire la societatea care are în întreținere zona verde și scutirea de plata taxelor de ocupare a domeniului public.

SC Geovi Com SRL, cu sediul social în Oradea, str. Transilvaniei, nr.22, bl.K2, ap.42, a amenajat începând cu data de 01.06.2009 în fața unității cu profil de alimentație publică și ABC pe care o deține pe str. Transilvaniei nr.12, o terasă sezonieră în suprafață de 15 mp.

Cu această ocazie s-au realizat și investițiile privind amenajarea zonei veri din vecinătatea terasei - gazonarea a 33 mp spațiu verde și plantarea a 40 buc. arbuști.

Prin Acordul de colaborare nr.74278/17.07.2009 încheiat cu Primăria Municipiului Oradea în baza Hotărârii Consiliului Local nr.346/29.04.2009, privind aprobarea acordului de colaborare încheiat între Primăria Municipiului Oradea și agenții economici, în vederea punerii în aplicare a programului de conservare a zonelor verzi din municipiul Oradea, SC Geovi Com s-a angajat să întrețină suprafața totală de 33 mp spații verzi pe str. Transilvaniei, în fața spațiului comercial care îl deține.

În baza acestui acord SC Geovi Com a solicitat compensarea investiției realizate cu despăgubirea datorată pentru terenul aparținând domeniului public al Municipiului Oradea ocupat de terasă deoarece nu intenționează să monteze panourile publicitare menționate la capitolul „ Obiectul acordului de colaborare”.

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate,

In conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit.c), alin. 5 lit.a) și art. 45 alin.(3) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă modificarea alin.2 din prevederile Obiectului Acordului de colaborare nr.74278/17.07.2009 încheiat între Primăria Municipiului Oradea și SC Geovi Com SRL după cum urmează:

„(2) Primăria Municipiului Oradea, dă dreptul agentului economic SC Geovi Com SRL de a amplasa lângă terenul ce face obiectul prezentului acord, pe domeniul public, pe durata acordului, o terasă sezonieră în condițiile obținerii documentației de urbanism - Certificat de Urbanism și Avizul Comisiei Municipale de Urbanism și Amenajare a Teritoriului, fără plata taxelor aferente”.

Art.2. Se aprobă modificarea Cap.1, par.1, lit.e) privind obligațiile părților din Acordului de colaborare nr.74278/17.07.2009 astfel:

„Cap.1 Primăria Municipiului Oradea se obligă să scutească SC Geovi Com SRL de la plata tarifului pentru ocuparea domeniului public aferent terasei amenajate în fața unității proprii începând cu data de 01.10.2009.”

Art.3. Se aprobă Completarea Cap.3, privind încetarea parteneriatului cu un nou articol care va avea următorul conținut:

„Cap.3.La încetarea din orice cauză a Acordului de colaborare, dar nu mai târziu de 17.07.2010, responsabil de proiect numiți de către Primăria Municipiului Oradea și de agentul economic vor întocmi și semna un proces verbal privind execuția contractului și respectarea obligațiilor asumate de părți.

În situația în care prin procesul verbal se constată că agentul economic nu a respectat prevederile Regulamentului privind activitățile de întreținere a spațiilor verzi și obligațiile asumate prin Acordul de colaborare nr.74278/17.07.2009, responsabilul de proiect din partea Primăriei Municipiului Oradea va sesiza Administrația Imobiliară în vederea calculării taxei de ocupare a domeniului public pentru suprafața de 15 mp. ocupați de terasă.

Administrația Imobiliară Oradea va întocmi notificarea agentului economic și va efectua impunerea din oficiu cu taxa de utilizare a domeniului public pentru perioada 01.10.2009 - 17.07.2010, fără a se calcula majorări de întârziere sau penalități anterioare datei de scadență a plății impuse prin Notificare.”

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Terenuri.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Administrația Imobiliară Oradea

 • - Serviciul Terenuri

 • - Compartiment Spații verzi

 • - SC Geovi Com SRL, prin grija Administrației Imobiliare Oradea.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Manea Mihai


  CONTRASEMNEAZĂ

  SECRETAR


  Ionel Vila


Oradea, 28 septembrie 2009

Nr.812

Hotărârea fost adoptată cu “unanimitate” de voturi “pentru”