Hotărârea nr. 811/2009

privind acceptarea donatiei S.C. LIDL ROMANIA S.C.S., reprezentind suprafata totala de 2.001 mp. teren identificat cu nr. cadastrale 18626, 18627 si 18632 inscrise in C.F. 90668, 90669 si 90674 Oradea, situat in Oradea str. C-tin Brincoveanu / str. T. Vla

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind acceptarea donației S.C. LIDL ROMANIA S.C.S., reprezentând suprafața totală de 2.001 mp. teren identificat cu nr. cadastrale 18626, 18627 și 18632 înscrise in C.F. 90668, 90669 și 90674 Oradea, situat în Oradea str. C-tin Brâncoveanu / str. T. Vladimirescu, cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.57865 din 23 septembrie 2009 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local a donației reprezentând suprafața totală de 2.001 mp. teren identificat cu nr. cadastrale 18626, 18627 și 18632, înscrise in C.F. 90668, 90669 și 90674 Oradea, situat în Oradea str. C-tin Brâncoveanu / str. T.Vladimirescu, cu destinația de “drum public”.

Prin Planul Urbanistic de Detaliu - Amplasare magazin ”LIDL” tip discounter, str. Tudor Vladimirescu nr. 87 -Oradea, aprobat de Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 160/28.02.2009 se propune prelungirea străzii C-tin Brâncoveanu (la profil transversal de 12,00m) până în str. Oneștilor și lărgirea intersecției str. T.Vladimirescu cu str. Oneștilor, urmând ca terenul rezervat modernizării rețelei stradale să fie cedat domeniului public.

Conform Ofertei de donație imobiliară cu nr. 1648/16.12.2008 S.C. LIDL ROMANIA S.C.S., donează Municipiului Oradea suprafața totală de 2.001 mp., teren identificat cu nr. cadastrale 18626, 18627 și 18632, înscrise in C.F. 90668, 90669 și 90674 Oradea.

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. d) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.„c”, alin. (5) lit.a, art. 45 alin. (3) și art. 121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

hotărăște:

Art.1. Se acceptă donația S.C. LIDL ROMANIA S.C.S., reprezentând suprafața totală de 2.001 mp. teren identificat cu nr. cadastrale 18626, 18627 și 18632, înscrise in C.F. 90668, 90669 și 90674 Oradea, condiționat de achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului de către donatori.

Art.2. Se aprobă trecerea terenului identificat la art. 1 din prezenta Hotărâre, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”.

Art.3. Introducerea utilităților necesare pe drumul public nou creat, se va face în funcție de prioritățile și resursele financiare alocate, corelat cu necesitățile municipiului Oradea.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea și S.C. LIDL ROMANIA S.C.S.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

Instituția Prefectului Județului Bihor

Direcția Tehnică

Instituția Arhitectului Șef

Administrația Imobiliară Oradea

Serviciul Terenuri

Serviciul Financiar Contabil

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara

S.C. LIDL ROMANIA S.C.S. prin grija Administrației Imobiliare Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Manea Mihai


Oradea, 28 septembrie 2009

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Nr.811

Hotărârea fost adoptată cu “unanimitate” de voturi “pentru