Hotărârea nr. 810/2009

privind acceptarea donatiei d-lui Bas Mircea Victor Eugeniu si sotia Bas Florina Mariana, reprezentind suprafata de 100 mp. teren identificat cu nr. cadastral 153999 inscris in C.F. 153999 Oradea, situat in Oradea str. Livezilor, cu destinatia de “drum pu

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind acceptarea donației d-lui Baș Mircea Victor Eugeniu și soția Baș Florina Mariana, reprezentând suprafața

de 100 mp. teren identificat cu nr. cadastral 153999 înscris in C.F. 153999 Oradea, situat în Oradea str. Livezilor,

cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.57879 din 23 septembrie 2009 prin care Administrația


Imobiliara Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local a donației reprezentând suprafața de 100 mp. teren identificat cu nr. cadastral 153999, înscris in C.F. 153999 Oradea, situat în Oradea str. Livezilor, cu destinația de “drum public”.

Prin Planul Urbanistic de Detaliu - Construire casă P, str. Livezilor, nr.18, nr. cad. 153998 și 153999 -

Oradea și a Planșei ”U4 - Circulația terenurilor”, aprobat de Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 544/29.06.2009 se propune lărgirea str. Livezilor la un profil de 12,00 m (6,00 din ax pe partea beneficiarilor) în zona de interes, urmând ca terenul rezervat modernizării rețelei stradale să fie cedat domeniului public.

Conform Ofertei de donație imobiliară cu nr. 1291/07.05.2009 dl. Baș Mircea Victor Eugeniu și soția Baș


Florina Mariana, donează Municipiului Oradea suprafața de 100 mp., teren identificat cu nr. cadastral 153999, înscris in

C.F. 153999 Oradea.

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. d) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic


al acesteia, actualizată

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.„c”, alin. (5) lit.a, art. 45 alin. (3) și art. 121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

hotărăște:

Art.1. Se acceptă donația d-lui Baș Mircea Victor Eugeniu și soția Baș Florina Mariana, reprezentând suprafața de 100 mp. teren identificat cu nr. cadastral 153999, înscris in C.F. 153999 Oradea, condiționat de achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului de către donatori.

Art.2. Se aprobă trecerea terenului identificat la art. 1 din prezenta Hotărâre, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”.

Art.3. Introducerea utilităților necesare pe drumul public nou creat, se va face în funcție de prioritățile și resursele financiare alocate, corelat cu necesitățile municipiului Oradea.


Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea. Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

Instituția Prefectului - Județul Bihor

Direcția Tehnica

Instituția Arhitectul Șef

Administrația Imobiliară Oradea

Serviciul Terenuri

A.I.O. - Serviciul Financiar Contabil

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara

Dl. Baș Mircea Victor Eugeniu prin grija Administrației Imobiliare Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Manea Mihai


Oradea, 28 septembrie 2009

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila


Nr.810

Hotărârea fost adoptată cu “unanimitate” de voturi “pentru