Hotărârea nr. 81/2009

privind acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal – Amplasare locuinþe colective S+P+E, str. Alunei nr. cad. 4471/4 si 4471/5 – Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal - Amplasare locuințe colective

S+P+E, str. Alunei nr. cad. 4471/4 si 4471/5 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 203310 din data de 23.01.2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea PUZ - Amplasare locuințe colective S+P+E, str. Alunei nr. cad. 4471/4 si 4471/5 - Oradea,

Văzând documentația depusa cu nr. de înregistrare 100166/05.01.2009, de către d-l Andrisca Gheorghe si întocmita de către arh. Muth Octavian,

Având în vedere Avizul prealabil de oportunitate nr. 17/07.01.2009 al Comisiei Municipale de Urbanism si Amenajarea Teritoriului,

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin.5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1 Se acordă avizul de oportunitate pentru întocmirea PUZ - Amplasare locuințe colective S+P+E, str. Alunei nr. cad. 4471/4 si 4471/5 - Oradea, in condițiile stabilite prin Avizul prealabil de oportunitate nr17/07.01.2009:

 • - Zona reglementata prin PUZ: terenurile situate la frontul străzii Alunei, de la intersecția acesteia cu strada D. Anghel si pana la intersecția cu str. Nistrului, in corelare cu PUD-uri/PUZ-uri de zona aprobate;

 • - Categoria funcționala solicitata: se propune amplasarea pe loturile identificate cu nr. cad. 4471/4 si 4471/5 a unei clădiri cu destinația de locuințe colective (cu loc de joaca pentru copii, spatii verzi si parcări aferente asigurate in incinta);

 • - Reglementari obligatorii sau dotări de interes public necesare funcțiunii propuse:

 • - corelare cu documentații de urbanism (PUD/PUZ) existente in zona;

 • - racordarea la rețelele edilitare pentru alimentare cu apa, energie electrica si canalizare;

 • - regim de inaltime propus: S+P+E;

 • - inaltime maxima la cornișa (streașina): 7,20m;

 • - inaltime maxima la coama: 8,70m;

 • - asigurarea locurilor de parcare, a locurilor de joaca si a spatiilor verzi conform HGR 525/1996;

 • - se vor realiza locuri de parcare in incinta, asigurându-se minim 1 loc de parcare/unitatea de locuit, din care se vor asigura la subsol minim 15,0mp spațiu de parcare/unitate de locuit;

 • - suprafața de spațiu verde: minim 25% din suprafața totala de teren, respectiv minim 25mp/unitatea de locuit;

 • - cota de teren aferent fiecărei unități de locuit: 55..100mp;

 • - se va întocmi Studiu de risc;

 • - se va obține acordul legalizat notarial al vecinilor direct afectați;

 • - Indici / coeficienți urbanistici normați pe zona, potrivit strategiei de dezvoltare a municipiului Oradea si propuși:

- Pentru locuințe colective: POT maxim = 38%, CUT maxim = 0,70.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -   Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • -   Beneficiarul Planului Urbanistic Zonal, Andrisca Gheorghe, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Delorean Ion Iulius

Oradea, 29 ianuarie 2009

Nr.81


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR Ionel Vila